Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Museo del Louvre

578 views

Published on

Visita al museo del Louvre-

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Museo del Louvre

 1. 1. VViissiittaa aall mmuusseeoo ddee LLoouuvvrree Septiembre 2014
 2. 2. Deliberando, ¿qquuéé vviissiittaarreemmooss,, qquuéé pprreetteennddeemmooss vveerr??
 3. 3. ¿Cuanto costará llaa eennttrraaddaa?? NNaaddaa,, yyaa llaa tteenneemmooss ppaaggaaddaa ccoonn llaa ttaarrjjeettaa PPAARRIISS MMUUSSEEUUMM PPAASSSS ((vveerr eennllaaccee))
 4. 4. f La Pirámide del Museo del Louvre, fuuee ddiisseeññaaddaa ppoorr eell aarrqquuiitteeccttoo IIeeoohh MMiinngg PPeeii.. DDee eessttiilloo iinntteerrnnaacciioonnaall,, eessttaa ppiirráámmiiddee ddee vviiddrriioo yy aalluummiinniioo ffuuee iinnaauugguurraaddaa eenn eell aaññoo 11998899 ppoorr eell eennttoonncceess pprreessiiddeennttee ffrraannccééss,, FFrraannççooiiss MMiitttteerrrraanndd..
 5. 5. SSii lllluueevvee,, ddeennttrroo nnoo nnooss mmoojjaarreemmooss
 6. 6. ¡Y parecía qquuee ííbbaammooss aa eessttaarr ssoollooss!!
 7. 7. EEnn uunn ppaatt iioo iinntteerriioorr
 8. 8. e La Victoria alada de Samotracia, ess uunnaa eessccuullttuurraa ppeerrtteenneecciieennttee aa llaa eessccuueellaa rrooddiiaa ddeell ppeerrííooddoo hheelleennííssttiiccoo.. RReepprreesseennttaa aa NNiikkéé,, llaa ddiioossaa ddee llaa vviiccttoorriiaa..
 9. 9. Tiene una altura ddee 224455 ccmm yy ssee eellaabboorróó eenn mmáárrmmooll hhaaccííaa eell 119900 aa.. CC.. PPrroocceeddee ddeell ssaannttuuaarriioo ddee llooss CCaabbiirrooss eenn SSaammoottrraacciiaa.. AAllgguunnooss eexxppeerrttooss llaa aattrriibbuuyyeenn ccoonn cciieerrttaa pprroobbaabbiilliiddaadd aa PPiitthhóókkrriittooss ddee RRooddaass..
 10. 10. LLaa DDiiaannaa ddee VVeerrssaalllleess oo DDiiaannaa CCaazzaaddoorraa eess uunnaa eessttaattuuaa ddee mmáárrmmooll ddee llaa ddiioossaa ggrriieeggaa AArrtteemmiissaa,, ccoonn uunn cciieerrvvoo,, qquuee ssee eennccuueennttrraa eenn eell MMuusseeoo ddeell LLoouuvvrree,, PPaarrííss.. LLaa eessttaattuuaa,, qquuee ttiieennee uunn ttaammaaññoo lleevveemmeennttee mmaayyoorr aall nnaattuurraall,, eess uunnaa ccooppiiaa rroommaannaa ((ppeerrtteenneecciieennttee aall ssiigglloo II oo IIII)) ddee uunn oorriiggiinnaall ggrriieeggoo eenn bbrroonnccee qquuee ssee ppeerrddiióó yy eess aattrriibbuuiiddoo aa LLeeooccaarreess,, cciirrccaa 332255 aa.. CC..
 11. 11. S'il vvoouuss ppllaaîîtt.. PPaarrddoonn...... NNii ccaassoo mmee hhaaccííaann,, aassíí qquuee uunn ppooccoo ccoonn llooss ccooddooss yy oottrroo ccoonn llaass mmaannooss mmee aacceerrqquuéé aa vveerr qquuee eerraa eessoo..
 12. 12. LLaa GGiiooccoonnddaa ,, ttaammbbiiéénn ccoonnoocciiddaa ccoommoo LLaa MMoonnaa LLiissaa,, eess uunnaa oobbrraa ppiiccttóórriiccaa ddeell iittaalliiaannoo LLeeoonnaarrddoo ddaa VViinnccii.. AAddqquuiirriiddaa ppoorr eell rreeyy FFrraanncciissccoo II ddee FFrraanncciiaa aa pprriinncciippiiooss ddeell ssiigglloo XXVVII,, ddeessddee eennttoonncceess eess pprrooppiieeddaadd ddeell EEssttaaddoo FFrraannccééss,, yy aaccttuuaallmmeennttee ssee eexxhhiibbee eenn eell MMuusseeoo ddeell LLoouuvvrree ddee PPaarrííss..
 13. 13. Las bbooddaass ddee CCaannáá ((VVeerroonneessee))
 14. 14. David y Goliat pintado por Daniele da Volterra ,, uunn aarrttiissttaa ttoossccaannoo ddeell ssiigglloo XXVVII,, aammiiggoo yy sseegguuiiddoorr ddee MMiigguueell ÁÁnnggeell..
 15. 15. SSee aavveecciinnaa uunnaa ttoorrmmeennttaa..
 16. 16. Pero ttoorrmmeennttaa ddee llaass ggoorrddaass
 17. 17. ¿ DDee qquuee aarrttiissttaa sseerráá eesstt aa eessccuullttuurraa aannaaccrróónniiccaa??
 18. 18. Domenico TThheeoottooccooppoouullooss ((EEll GGrreeccoo)) SSaann LLuuiiss rreeyy ddee FFrraanncciiaa yy uunn ppaajjee EEssttee ccuuaaddrroo,, ppiinnttaaddoo eennttrree llooss aaññooss 11558855--11559900,, eess uunn tteessttiimmoonniioo ddee llaa ppooppuullaarriiddaadd ddee eessttee ssaannttoo,, rreeyy ddee FFrraanncciiaa
 19. 19. Juan CCaarrrreeññoo ddee MMiirraannddaa AAvviillééss 11661144--MMaaddrriidd 11668855 LLaa MMeessssee ddee ffoonnddaattiioonn ddee ll``oorrddrree ddeess TTrriinniittaaiirreess LLee ttaabblleeaauu aa ééttéé ppeeiinntt eenn 11666666 ppoouu ll``eegglliissee dduu ccoouuvveenntt ddeess TTrriinniittaaiirreess ddee PPaammppeelluunnee..SSaaiinntt JJeeaann ddee MMaatthhaa,, ccéélléébbrraanntt uunnee mmeessssee ,, eeuutt llaa vviissiioonn ddee llaa SSaaiinnttee--ttrriinniittéé,, eett dd``uunn aannggee ccrrooiissaanntt lleess mmaaiinnss ssuurr ddeeuuxx ccaappttiiffss.. IIll ffoonnddaa eennssuuiittee ll``oorrddrree ddee llaa TTrrééss SSaaiinnttee--TTrriinniittèè ppoouurr llaa ddéélliivvrrnnaaccee
 20. 20. JJuusseeppee ddee RRIIBBEERRAA ((JJááttiivvaa 11559911--NNaapplleess 11665522)) LLee PPiieedd--bboott 11664422 PPeeiinntt àà NNaapplleess ppoouurr llee vviiccee--rrooii,, llee dduucc ddee MMeeddiinnaa ddee llaass TToorrrreess.. LLee jjeeuummee iinnffiirrmmee ttiieenntt uunn ppaappiieerr ssuurr lleeqquueell oonn lliitt eenn llaattiinn:: ""DDoonnnneezz--mmooii llààuummôônnee ppoouurr llààmmoouurr ddee DDiieeuu..""
 21. 21. SSii ssóólloo hhuubbiieerraa uunn mmuusseeoo qquuee vviissiittaarr…… EEnn eessttee ppaabbeellllóónn ddeessccuubbrriirreemmooss aallgguunnaass ddee llaass oobbrraass mmaaeessttrraass ddee llaass aarrtteess aaffrriiccaannaass..
 22. 22. TTuuvviimmooss qquuee eessppeerraarr aa qquuee ddeejjaarraa ddee lllloovveerr yy aa llaa ssaalliiddaa...... c Pobre mujer, coonn llaa ttrroommbbaa ddee aagguuaa qquuee ccaayyóó,, ddeessnnuuddaa yy ssiinn ppaarraagguuaass
 23. 23. FFIINN Fotos, edición y montaje: EEmmiilliioo GGiill ((uunnjjuubbiillaaddoo) Blog : http://www.unjubilado.info

×