Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koka Dhe Qafa

6,707 views

Published on

Pytje nga Koka dhe qafa

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

Koka Dhe Qafa

 1. 1. www.uni-pr.info 1. Incisura ethmoidalis i ndan: a) dy pjesët orbitale b) pars orbitalis dhe pars nasalis të os frontale c) pars orbitalis dhe labyrinthus osis ethmoidalis 2. Sutura sagittalis është lidhje në mes të dy eshtrave të zgavrës së kokës e cila gjendet në vendbashkimin e: a) dy eshtrave parietalë b) ashtit frontal dhe parietal c) dy eshtrave frontalë d) ashtit occipital dhe dy eshtrave parietalë 3. Klivusi është hulli i cili ndodhet në: a) në anën e sipërme të pjesës laterale të ashtit occipital b) në faqen e poshtme të pars basilaris osis occipitalis c) në faqen e sipërme të pars basilaris osis occipitalis d) në kufirin ndërmjet pars basilaris dhe partes laterales të ashtit occipital 4. Sulcus sinus petrosi inferioris është hulli e cila gjendet në: a) në anën e sipërme të pjesës basilare të ashtit occipital b) vetëm në anën e pasme të piramidës së ashtit temporal c) në anën e poshtme të pjesës bazilare të ashtit occipital d) në anën e poshtme të pjesës laterale të ashtit occipital 5. Në hulliun e gjerë (clivus) të anës së sipërme të pars basilaris të os occipitale vendosen të gjitha elementet e dhëna përveq: a) medulla oblongata b) pons c) aa. vertebrales dhe a. basilaris d) n. vertebralis 6. Formacioni më i dukshëm në anën e poshtme të pjesës bazilare të os occipitale është: a) tuberculum pharyngeum b) crista occipitalis externa c) sulcus sinus sigmoideus d) processus jugularis 7. Hullia më e madhe e cila gjendet anash pars basilaris të ashtit occipital është: a) sulcus sinus sigmoideus b) sulcus sinus petrosi inferioris c) clivus d) sulcus sinus transversus Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 2. 2. www.uni-pr.info 8. Nëpër foramen magnum të ashtit occipital kalojnë të gjitha elementet e dhëna përveq: a) medulla oblongata b) a.vertebralis c) a. basilaris d) plexus basilaris 9. Kanali i n. hypoglossus në ashtin occipital gjendet: a) në pars basilaris b) në kufirin ndëmjet pars basilaris dhe partes laterales c) në pjesën e pasme në partes laterales drejtpërdrejt me foramen magnum 10. Sulcus sinus sigmoideus gjendet: a) vetëm në anën e sipërme të partes laterales osis occipitalis b) në squama osis occipitalis c) në anën e sipërme të partes laterales osis occipitalis, në pjesën mastoide të os temporale dhe në këndin mastoid të os parietale 11. Foramen jugulare gjendet: a) në pars lateralis osis occipitalis b) në mes të pars basilaris dhe partes laterales të os occipitalis c) në mes të pars lateralis osis occipitalis dhe pars petrosa të os temporale 12. Nëpër foramen jugulare kalojnë të gjitha elementet e dhëna përveq: a) v. jugularis interna b) n. vagus, n. accessorius dhe n. glossopharyngealis c) sinus petrosus inferior d) n. jugularis 13. Në linea nuchae superior të squama occipitalis ngjiten dy muskuj: a) m. trapezius dhe m. occipitalis b) m. trapezius dhe m. sternocleidomastoideus c) m. trapezius dhe m. rectus capitis posterior d) m. sternocleidomastoideus dhe m. splenius capitis 14. Në anën e mbrendshme të squama occipitalis gjenden të gjitha hullitë përveq: a) sulcus sinus transversus b) sulcus sinus sagittalis superior c) sulcus sinus sagittalis inferior d) sulcus sinus occipitalis 15. Në skajin e hullisë së sinusit transvers fiksohet duplikatura e cipës së dura mater e quajtur: a) falx cerebelli b) falx cerebri c) tentorium cerebelli d) diaphragma sellae Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 3. 3. www.uni-pr.info 16. Buzët e skajeve të squama occipitalis dhe buzët e skajeve të eshtrave parietalë ndërtojnë qepjen kockore në kupën e kokës të quajur: a) sutura coronalis b) sutura sagittalis c) sutura lambdoidea d) sutura squamosa 17. Labirinti i ashtit etmoidal me anët e tij bashkohet me eshtrat fqinje. Dy anët e tij më të mëdha dhe të vetme të lira janë: a) e jashtmja dhe e përparmja b) e jashtmja dhe e pasmja c) e jashtmja edhe e mbrendshmja d) e jashtmja dhe e poshtmja 18. Ana e mbrendshme dhe e jashtme e labirintit etmoidal ndërtojnë dy zgavrat kraniale në vijim: a) orbitën dhe fossa cranii anterior b) orbita dhe cavitas nasi c) cavitas nasi dhe fossa pterygopalatina d) orbita dhe fossa pterygopalatina 19. Ana e jashtme e labirintit etmoidal quhet: a) facies nasalis b) facies maxillaries c) facies sphenoidalis d) lamina orbitalis 20. Concha nasalis superior dhe concha nasalis media janë formacione të: a) septum nasi b) murit medial të labyrinthus ethmoidalis c) murit të pasëm të labyrinthus ethmoidalis d) os palatinum 21. Processus uncinatus është një pllakë e hollë kockore e labirintit ashtëror e cila ndahet nga: a) muri i pasëm i labirintit b) pjesa e ngritur e anës së mbrendshme të labirintit të quajtur agger nasi c) muri i poshtëm i labirintit d) nuk i përket fare labirintit të ashtit etmoidal 22. Bulla ethmoidalis është gungë e cila vërehet: a) në murin medial të labirintit prapa hiatus semilunaris të processus uncinatus b) në murin e jashtëm të labirintit përpara hiatus semilunaris c) në murin e poshtëm të labirintit rreth hiatus semilunaris 23. Cellulae ethmoidales janë zgavra ajrore në: a) në labirintin e ashtit etmoidal Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 4. 4. www.uni-pr.info b) në septum nasi c) në qatinë e zgavrës së hundës të pjesëve orbitale të ashtit frontal 24. Në faqen e sipërme të trupit të ashtit sfenoidal gjenden të gjitha elementet e dhëna përveq: a) sulcus prechiasmaticus b) tuberculum sellae c) fossa hypophysialis d) dorsum sellae e) processus clinoideus anterior 25. Apertura sinus sphenoidalis gjendet në: a) në faqen e përparme të trupit të os sphenoidale b) në faqen e pasme të trupit të os sphenoidale c) në faqen e poshtme të trupit të os sphenoidale d) në kufirin ndërmjet faqes së pasme dhe të poshtme të trupit të os sphenoidale 26. Në rrënjën e fletëve të vogla të ashtit sfenoidal gjendet: a) fissura orbitalis inferior b) canalis opticus c) foramen opticus d) foramen rotundum 27. Fundi medial i skajit të pasëm të ala minor osis sphenoidalis është i ngritur dhe paraqet: a) processus clinoideus anterior b) processus clinoideus medius c) processus clinoideus posterior d) processus vaginalis 28. Fundet anësore të dorsum sellae janë të ngritura në zgjatimet e quajtura: a) processus clinoideus medius b) processus clinoideus posterior c) spina osis sphenoidalis d) processus vaginalis 29. Faqja e jashtme e ala major osis sphenoidalis ka të gjitha faqet përveq: a) facies maxillaris b) facies temporalis c) facies orbitalis d) facies cerebralis 30. Në rrënjën e zgjatimit pterigoid të ashtit sfenoidal ndërmjet lamina lateralis dhe lamina medialis gjendet: a) canalis opticus b) canalis pterygoideus c) canalis palatovaginalis Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 5. 5. www.uni-pr.info d) foramen rotundum 31. Në rrënjët e fletëve të mëdha të ashtit sfenoidal gjenden hapjet në vijim: a) foramen ovale, foramen rotundum dhe foramen opticum b) foramen rotundum, foramen ovale dhe foramen lacerum c) foramen spinosum dhe fissure sphenopalatina 32. Meatus acusticus externus ndërton pjesën më të madhe të pjesës së ashtit temporal të dhënë në vijim: a) pars tympanica b) pars petrosa c) pars squamosa d) të tri pjesët veq e veq ndërtojnë meatus acusticus externus 33. Cilat zgjatime ashtërore formojnë harkun zigomatik? a) processus zygomaticus maxillae dhe processus zygomaticus osis temporalis b) processus zygomaticus osis frontales dhe processus zygomaticus osis temporalis c) processus temporalis osis zygomaticus dhe processus zygomaticus osis temporalis 34. Në fossa mandibularis gjenden të qarat e dhëna në vijim: a) fissura tympanosquamosa dhe fissura tympanomastoidea b) fissura petrotympanica, fissura tympanosquamosa dhe fissura petrosquamosa c) fissura petrotympanica, fissura tympanosquamosa dhe fissura squamomastoidea 35. Nëpër fissura petrotympanica – Glaseri kalon: a) chorda tympani b) n. tympanicus c) n. stapedius 36. Pars petrosa e ashtit temporal ka tri faqet e dhëna në vijim: a) facies anterior, facies inferior dhe facies superior b) facies anterior, facies posterior dhe facies inferior c) facies anterior, facies lateralis dhe facies posterior 37. Në apex partis petrosae gjendet hapja e dhënë në vijim: a) hapja e mbrendshme e canalis caroticus b) foramen lacerum c) canalis pterygoideus d) fissura sphenopetrosa 38. Në facies anterior të piramidës gjenden të gjitha formacionet e dhëna në vijim përveq: a) eminentia arcuata b) impressio trigeminalis c) foramen lacerum d) tegmen tympani e) sulcus nervi petrosi majoris Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 6. 6. www.uni-pr.info 39. Në faqen e pasme të piramidës gjendet hapja: a) porus acusticus internus b) hiatus canalis nervi petrosi majoris c) vrima hyrëse në canalis facialis d) foramen jugulare 40. Meatus acusticus externusin e ndërton pjesa e ashtit temporal të dhënë në vijim: a) vetëm pars tympanica b) pars tympanica dhe processus mastoideus c) pars tympanica dhe pars squamosa d) të gjitha pjesët e shënuara më lartë 41. Faqja e poshtme e piramidës ka zgjatime të mëdha kockore: a) processus temporalis b) processus styloideus c) processus jugularis 42. Në faqen e poshtme të piramidës gjendet një thellim i madh: a) fossa mandibularis b) fossa pterygoidea c) fossa jugularis d) fossa condylaris 43. Vrima hyrëse në kanalin karotik gjendet në: a) në facies inferior partis petrosae prapa fossa jugularis b) në facies inferior partis petrosae përpara fossa jugularis c) në facies lateralis partis petrosae mbrenda nga processus styloideus 44. Zgavrat e veeshit të mesëm në piramidë janë të vendosura: a) në pozitën sagitale b) në pozitën frontale 45. Kanali më i gjerë i piramidës është: a) canalis facialis b) canalis caroticus c) meatus acusticus externus d) canaliculus tympanicus 46. Vrima hyrëse në kanalin facial gjendet në fundus meatus acusticus internus dhe atë: a) në pjesën e përparme të sipërme b) në pjesën e përparmë të poshtme c) në pjesën e pasme të sipërme d) në pjesën e pasme të poshtme Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 7. 7. www.uni-pr.info 47. Buza e sipërme e piramidës është e thelluar në hulliun e quajtur: a) sulcus sinus petrosi inferioris b) sulcus sinus petrosi superioris c) sulcus sinus petrosi majoris d) sulcus sinus petrosi minoris 48. Pjesët veshit të mesëm të vendosura në pozitë sagitale në piramidën e ashtit temporal janë të gjitha përveq: a) tuba auditiva b) cavitas tympanica c) meatus acusticus externus d) antrum mastoideum 49. Faqja e jashtme e ala major ndërton të gjitha hapsirat kockore të dhëna përveq: a) fossa infratemporalis b) fossa pterygopalatina c) fossa cranii media d) orbita 50. Thellimi më i madh i faqes së përparme të piramidës është: a) sulcus sinus petrosi inferioris b) sulcus nercvi petrosi majoris c) impressio trigeminalis d) sulcus nervi petrosi minoris 51. Foramen lacerum është hapje e madhe e parregullt në bazën e kafkës e cila shtrihet: a) ndërmjet buzës së përparme të piramidës dhe buzës së pasme të fletëve të mëdha b) në vetë majën e piramidës jashtë nga hapja e kanalit carotid c) ndërmjet majës së piramidës dhe buzës së pasme të fletëve të mëdha kurse prapa trupit të ashtit sfenoidal d) në faqen e përparme të piramidës 52. Në piramidë të ashtit temporal shtrihen të gjitha pjesët e veshit të mbrendshëm përveq: a) cochlea b) vestibulum c) canales semicirculares d) antrum mastoideum 53. Faqja e mbrendshme e bazës së kafkës është e ndarë në pjesët e dhëna në vijim: a) fossa cranii anterior, fossa cranii posterior dhe fossa cranii superior b) fossa cranii anterior, fossa cranii media dhe fossa cranii posterior c) fossa cranii anterior, fossa cranii superior dhe fossa cranii media Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 8. 8. www.uni-pr.info 54. Në pjesën qendrore të fossa cranii media gjenden: a) sella turcika dhe fossa hypophysialis b) clivus dhe apex partis petrosae c) apex partis petrosae dhe canalis opticus d) të gjitha përgjigjet janë të sakta 55. Facies cerebralis e ala major ndërton pjesën e bazës ssë kafkës të dhënë në vijim: a) fossa cranii anterior b) fossa cranii media c) fossa cranii posterior 56. Fossa cranii media dhe fossa pterygopalatina komunikojnë në mënyrë direkte përmes hapjes: a) foramen rotundum b) foramen ovale c) foramen spinosum d) foramen rotundum dhe foramen ovale 57. Fossa cranii media dhe fossa infratemporalis komunikojnë përmes këtyre hapjeve: a) foramen rotundum dhe foramen singulare b) foramen ovale dhe foramen spinosum c) foramen ovale dhe foramen opticum d) vetëm foramen ovale 58. Fissura orbitalis superior është e kufizuar nga: a) ala major e ashtit sfenoidal dhe pars orbitalis e ashtit temporal b) ala minor e ashtit sfenoidal dhe pars orbitalis e ashtit temporal c) ala major dhe ala minor e ashtit sfenoidal 59. Fissura orbitalis inferior e kufizojnë të gjithë eshtrat e dhënë përveq: a) corpus maxillae b) os zygomaticum c) labyrinthus ethmoidalis d) ala major 60. Nëpër porus dhe meatus acusticus internus në piramidën e ashtit temporal hyjnë të gjitha elementet në vijim: a) tre nervat e parafundit palcorë dhe a. et v. labyrinthi b) n. VII, n. VIII, dhe a. et v. labyrinthi c) n. VI, n. VII, n. VIII dhe a. et v. labyrinthi d) të gjitha elementet e përmendura 61. Në skajet e sulcus sinus sagittalis superioris fiksohet duplikatura e dura mater e quajtur: a) falx cerebelli Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 9. 9. www.uni-pr.info b) falx cerebri c) tentorium 62. Sulcus sinus transversus është hulli në faqen e mbrendshme të squama occipitalis e cila zgjatet nga mbrenda në: a) sulcus sagittalis inferioris b) sulcus sinus occipitalis c) sulcus sinus sigmoidei dhe sulcus sinus occipitalis 63. Ndërmjet processus styloideus dhe processus mastoideus të ashtit temporal gjendet hapja në vijim: a) foramen mastoideum b) foramen stylomastoideum c) foramen singulare d) foramen stylomastoideum dhe foramen mastoideum 64. Nëpër foramen rotundum të ala major të ashtit sfenoidal kalon: a) n. maxillaris b) a. meningea media c) n. ophtalmicus d) n. mandibularis 65. Nëpër foramen ovale të ala major osis sphenoidalis kalon: a) n. maxillaris b) n. mandibularis c) a. meningea media d) n. ophtalmicus 66. Nëpër foramen spinosum të ala major osis sphenoidalis kalon: a) a. meningea media b) n. mandibularis c) a. labyrinthi d) a. tympanica anterior 67. Nëpër murin e jashtëm të sinus cavernosus depërtojnë të gjitha në vijim përveq: a) n. occulomotorius b) n. occulomotorius, n. trochlearis dhe n. trigeminus c) n. occulomotorius, n. trochlearis, n. ophtalmicus dhe n. abducens d) të gjithë nervat e përmendur 68. Në sulcus caroticus në faqen anësore të trupit të ashtit sfenoidal kalojnë elementet e dhëna në vijim: a) a. carotis interna dhe sinus petrosus inferior b) a. carotis interna dhe sinus cavernosus c) a. ophtalmica dhe sinus cavernosus Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 10. 10. www.uni-pr.info d) të gjitha elementet e përmendura 69. Fossa infratemporalis dhe fossa pterygopalatina komunikojnë përmes: a) fissurae pterygomaxillaris b) fissurae orbitalis inferior c) foramen ovale d) nuk komunikojnë fare 70. Në fossa infratemporalis gjenden të gjitha elementet e dhëna përveq: a) m. pterygoideus lateralis, n. maxillaris dhe n. trigeminus b) m. pterygoideus lateralis, m. pterygoideus medialis, a. et n. maxillaris, n. mandibularis dhe plexus pterygoideus c) m. pterygoideus lateralis, m. pterygoideus medialis, a. et n. maxillaris dhe v. jugularis 71. Në cilin mur të fossa pterygopalatina shtrihet foramen rotundum? a) në të pasmin b) në të përparmin c) në të mbrendshmin d) në të sipërmin 72. Në cilën faqe të corpus maxillae shtrihet foramen infraorbitale? a) facies orbitalis b) facies infratemporalis c) facies anterior d) facies nasalis 73. Në facies nasalis të corpus maxillae vërehen të gjitha elementet e dhëna përveq: a) hiatus maxillaris b) sulcus lacrimalis c) ductus nasolacrimalis d) crista conchalis 74. Cili nga zgjatimet e dhëna në vijim nuk i përket maksillës? a) processus orbitalis b) processus frontalis c) processus zygomaticus d) processus palatinus e) processus alveolaris 75. Cilën pjesë të palatum osseum e ndërton processus palatinus maxillae? a) 2/3 e përparme b) 1/3 e përparme c) 2/3 e pasme Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 11. 11. www.uni-pr.info 76. Në skajin e sipërm të ramus mandibulae gjenden të gjitha elementet e dhëna përveq: a) processus coronoideus b) incisura mandibulae c) processus condylaris d) crista temporalis 77. Linea mylohyoidea në faqen e mbrendshme të trupit të mandibulës bën ndarjen e saj në dy thellimet e dhëna në vijim: a) fossa digastrica dhe fossa sublingualis b) fossa sublingualis dhe fovea submandibularis c) fossa canina dhe fovea submandibularis 78. Në faqen e mbrendshme të ramus mandibulae shihen të gjitha elementet e dhëna në vijim përveq: a) foramen mandibulare b) lingula mandibulae c) sulcus mylohyoideus d) linea oblique e) tuberositas pterygoidea 79. Cilin mur të cavitas nasi e ndërton lamina perpendicularis osis palatini? a) të jashtmin b) të mbrendshmin c) të poshtmin d) të sipërmin 80. Kënd e ndërton lamina horisontalis osis palatini? a) septum nasi b) palatum osseum dhe atë 1/3 e përparme c) palatum osseum dhe atë 1/3 e pasme d) murin e jashtëm të cavitas nasi 81. Cili nga eshtrat e fytyrës të përmendur më poshtë ka corpus, cornu majus dhe cornu minus? a) os zygomaticum b) concha nasalis inferior c) os hyoideum d) vomer 82. Hiatus maxillaris është hapje e zgavrës ajrore kockore e cila gjendet në trupin e maksillës (sinus maxillaris). Në cilën faqe të trupit të maksillës shtrihet kjo hapje? a) facies anterior b) facies infratemporalis c) facies nasalis d) facies orbitalis 83. Lamina perpendicularis osis palatini ka të gjitha zgjatimet përveq: Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 12. 12. www.uni-pr.info a) processus orbitalis b) processus sphenoidalis c) processus ethmoidalis d) processus maxillaris e) processus pyramidalis 84. Cila nga konhat nazale është asht i veqantë i fytyrës? a) concha nasalis superior b) concha nasalis media c) concha nasalis inferior d) concha nasalis suprema 85. Cilën zgavër kockore e ndërton ashti zigomatik? a) orbitën dhe fossa infratemporalis b) orbitën dhe cavitas nasi c) orbitën dhe fossa pterygopalatina d) vetëm orbitën 86. Në murin medial të orbitës shtrihet fossa sacci lacrimalis. Këtë e ndërtojnë eshtrat në vijim: a) os lacrimale dhe labirinti etmoidal b) os lacrimale dhe processus frontalis maxillae c) os lacrimale dhe pars orbitalis osis frontalis d) os lacrimale dhe corpus maxillae 87. Cilat janë dy zgavrat kockore në ndërtimin e të cilave merr pjesë lamina perpendicularis osis palatini? a) cavitas nasi dhe cavitas oris b) cavitas nasi dhe fossa infratemporalis c) cavitas nasi dhe fossa pterygopalatina d) cavitas nasi dhe orbitën 88. Muri i jashtëm i cavitas nasi ndërtohet nga eshtrat në vijim: a) corpus maxillae, os lacrimale, labyrinthus ethmoidalis dhe concha nasalis inferior b) lamina perpendicularis osis palatini, lamina medialis processus pterygoideus dhe processus frontalis maxillae c) përgjigjet nën a dhe b janë të sakta d) përgjigjet nën a dhe c janë të sakta 89. Murin e sipërm të cavitas nasi e ndërtojnë eshtrat në vijim: a) os nasale, os ethmoidale (lamina cribrosa) dhe os sphenoidale (corpus) b) os nasale, os ethmoidale (lamina cribrosa) dhe os sphenoidale (ala minor) c) os nasale, os ethmoidale (lamina cribrosa) dhe concha nasalis superior Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 13. 13. www.uni-pr.info 90. Hapja e pasme e zgavrës së hundës quhet edhe: a) apertura piriformis b) meatus nasopharyngeus c) choanae 91. Cilët eshtra e ndërtojnë pjesën më të madhe të septum nasi? a) os ethmoidale (lamina perpendicularis) dhe vomer b) os palatinum (lamina perpendicularis) dhe vomer c) os sphenoidale (lamina medialis processus pterygoidei) dhe vomer d) përgjigjet nën a dhe b janë të sakta 92. Cila përgjigje është e saktë për murin medial të orbitës? a) e ndërtojnë vetëm tre eshtra (maxilla, os lacrimale dhe os sphenoidale) b) e ndërtojnë katër eshtra (os frontale, os lacrimale, os sphenoidale, labyrinthus ethmoidalis) c) e ndërtojnë katër eshtra (processus frontalis maxillae, os lacrimale, labyrinthus ethmoidalis dhe corpus osis sphenoidalis) d) e ndërtojnë katër eshtra (corpus maxillae, os lacrimale, labyrinthus ethmoidalis dhe os sphenoidale) 93. Murin e sipërm të orbitës e ndërtojnë eshtrat e dhëna në vijim: a) os frontale (pars orbitalis) dhe os sphenoidale (ala major) b) os frontale (pars orbitalis) dhe os sphenoidale (ala minor) c) os frontale (pars orbitalis) dhe os zygomaticum d) vetëm os frontale (pars orbitalis) 94. Murine poshtëm të orbitës e ndërtojnë eshtrat e dhëna në vijim: a) corpus maxillae, os zygomaticum dhe processus orbitalis osis palatini b) processus frontalis maxillae, os zygomaticum dhe processus orbitalis osis palatini c) corpus maxillae, os lacrimale dhe os zygomaticum d) corpus maxillae dhe ala major 95. Murin e jashtëm të orbitës e ndërtojnë eshtrat në vijim: a) os sphenoidale (ala minor) dhe os zygomaticum b) os sphenoidale (ala major) dhe os zygomaticum c) pars orbitalis osis frontalis dhe os zygomaticum d) të gjitha eshtrat e përmendura e ndërtojnë murin e jashtëm të orbitës 96. Ndërmjet murit të poshtëm dhe të jashtëm të orbitës gjendet: a) fissura orbitalis inferior b) fossa glandulae lacrimalis c) sulcus infraorbitalis d) sutura sphenomaxillaris 97. Fossa glandulae lacrimalis gjendet: a) në murin medial të orbitës në pjesën e përparme të saj b) në murin medial të orbitës në pjesën e pasme të saj Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 14. 14. www.uni-pr.info c) në murin e sipërm të orbitës në pjesën e përparme të mbrendshme të saj d) në murin e sipërm të orbitës në pjesën e përparme të jashtme të saj 98. Kush e lidh cavitas nasi me fossa pterygopalatina? a) foramen sphenopalatinum b) canalis palatinus majus c) canalis nasolacrimalis d) canalis incisivus 99. Ku hapet sinus sphenoidalis? a) në meatus nasi superius b) në meatus nasi medius c) në faqen e poshtme të trupit të ashtit sfenoidal d) në recessus sphenoethmoidalis 100. Në cilin meatus nasal happen celulae ethmoidales anteriores labyrinthis ethmoidalis? a) meatus nasi superius b) meatus nasi medius c) meatus nasi inferior 101. Në cilin meatus nasal hapet sinus maxillaris? a) meatus nasi superius b) meatus nasi medius c) meatus nasi inferior d) meatus nasopharyngeus 102. Në cilin meatus nasal hapen cellulae ethmoidales posteriores të labirintit etmoidal? a) meatus nasi superius b) meatus nasi medius c) meatus nasi inferior d) meatus nasopharyngeus 103. Faqja e pasme e trupit të maksillës (facies infratemporalis) ndërton gropat apo thellimet në vijim: a) fossa infratemporalis dhe fossa pterygopalatina b) fossa infratemporalis dhe fossa temporalis c) vetëm fossa infratemporalis 104. Murin e mbrendshëm kockor të fossa infratemporalis e ndërton: a) corpus maxillae (facies infratemporalis) b) processus pterygoideus (lamina medialis) c) processus pterygoideus (lamina lateralis) d) os palatinum (lamina perpendicularis) Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 15. 15. www.uni-pr.info 105. Cila nga faqet e ala major të ashtit sfenoidal merr pjesë në ndërtimin e fossa pterygopalatina nga prapa? a) facies temporalis b) facies maxillaris c) facies orbitalis d) facies infratemporalis 106. Në fossa pterygopalatina gjenden të gjitha përveq: a) a. et n. maxillaris dhe degët e tyre b) ganglion oticum c) ganglion pterygopalatinum d) dega fundore e arteries maksillare 107. Cilat lidhëse e përforcojnë art. atlantooccipitalis? ________________________________________________________________________ 108. Kush hyn në përbërjen e lig. cruciforme atlantis? ________________________________________________________________________ 109. Cila lëvizje nuk kryhet në art. temporomandibulare? a) ulja dhe ngritja e nofullës së poshtme b) abdukcioni c) propulsion dhe retropulsio d) rotatio 110. Të gjithë muskujt e dhënë më poshtë janë muskuj mastikatorë përveq: a) m. masseter b) m. temporalis c) m. pterygoideus lateralis d) m. digastricus e) m. pterygoideus medialis 111. Cili nga muskujt mastikatorë bën uljen e mandibullës? ________________________________________________________________________ 112. Cili nga muskujt mastikatorë merr pjesë kryesisht në rotacionin e mandibulës? ________________________________________________________________________ 113. Cili nga muskujt e dhënë më poshtë nuk merr pjesë në uljen e mandibulës? a) m.stylohyoideus b) m. pterygoideus lateralis c) m. digastricus (venter anterior) d) m. mylohyoideus e) m. genoihyoideus Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 16. 16. www.uni-pr.info 114. Cili nga muskujt e dhënë më poshtë nuk merr pjesë në ndërtimin e dyshemesë së zgavrës së gojës? a) m. digastricus (venter anterior) b) m. mylohyoideus c) m. genioglossus d) m. genoiohoideus 115. Cilat elemente e shpojnë m. buccinator? ________________________________________________________________________ 116. Cilit grup të muskujve të anës së përparme të qafës I përket platizma? ________________________________________________________________________ 117. Platizmën e inervon: ________________________________________________________________________ 118. Trigonum caroticum e kufizojnë të gjithë muskujt e dhënë më poshtë përveq: a) m. sternocleidomastoideus b) m. mylohyoideus c) m. omohyoideus (venter posterior) d) m. digastricus (venter posterior) 119. Cili nga elementet e dhëna në vijim nuk e rrethon trigonum omoclaviculare? a) m. trapezius b) m. sternocleidomastoideus c) m. omohyoideus venter posterior d) clavicula 120. Në cilin regjion gjendet trigonum omoclaviculare? a) regio cervicalis anterior b) regio cervicalis posterior c) regio cervicalis lateralis d) regio sternocleidomastoideus 121. Cili muskul gjendet në shtresën sipërfaqësore të anës së përparme të qafës? ______________________________________________________________________ 122. Cilës grupë të muskujve të anës së përparme të qafës i përkasin muskujt skalenë? ______________________________________________________________ 123. Përmendi muskujt që i përkasin shtresës së mesme të anës së përparme të qafës:__________________________________________________________________ 124. Cilët muskuj gjenden në shtresën e thellë të qafës? ________________________________________________________________________ Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 17. 17. www.uni-pr.info 125. Qka kalon nëpër hapjen e pasme scalene? 126. Cilët muskuj e rrethojnë hapjen e përparme scalene? a) m. sternocleidomastoideus b) m. omohyoideus c) m. scalenus anterior d) sternothyroideus e) përgjigjet nën a dhe c janë të sakta f) përgjigjet nën c dhe b janë të sakta 127. Kush kalon nëpër hapjen e përparme scalene? 128. Trigonum suboccipitale (Arnoldi) kufizohet nga të gjitha përveq: a) m. rectus capitis posterior minor b) m. rectus capitis anterior c) m. rectus capitis posterior major d) m. obliquus capitis superior e) m. obliquus capitis inferior 129. Cili nerv e bën inervimin e muskujve të trekëndëshit të Arnoldit? 130. Kush shtrihet në fundin e trigonum suboccipitale? ________________________________________________________________________ 131. Fletët e fashës së qafës janë të gjitha përveq? a) lamina superficialis b) lamina pretrachealis c) fascia nuchae d) lamina prevertebralis 132. Pjesët topografike të a. subclavia janë: ________________________________________________________________________ 133. A. angularis është degë fundore e: _______________________________________ 134. Me cilën nga arteriet e dhëna më poshtë anastomozohet a. angularis? a) a. labialis superior b) a. infraorbitalis c) a. dorsalis nasi d) a. palatina ascendens Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 18. 18. www.uni-pr.info e) a. pharyngealis ascendens 135. Në rastin e fillimit sipërfaqësor të v. jugularis externa ajo fillon nga: ________________________________________________________________ 136. Në rast të fillimit të thellë të v. jugularis externa fillon nga: __________________________________________________________________ 137. Sinuset përquese të sinusit kavernoz janë: a) sinus petrosus superior dhe sinus intercavernosus b) sinus sagittalis superior dhe sinus sphenoparietalis c) sinus petrosus inferior dhe plexus basilaris d) sinus intercavernosus dhe sinus sphenoparietalis 138. Sinuset derdhëse të sinusit kavernoz janë të gjitha përveq? a) sinus petrosus superior b) sinus petrosus inferior c) plexus basilaris d) sins rectus 139. Sinuset përquese të confluens sinuum janë të gjitha përveq? a) sinus sagittalis superior b) sinus sigmoideus c) sinus sagittalis inferior d) sinus rectus 140. Sinuset zbrazëse apo derdhëse të confluens sinuum janë: ____________________________________________________________________ 141. Shkruaj vendet topografike në të cilat gjendet v.jugularis interna: _____________________________________________________________________ 142. Truncus jugularis fillon nga: ___________________________________________________________________ 143. Sa qifte të nervave kranialë ka njeriu? ____________________________________________________________________ 144. Cili nga nervat e përmendur kranialë nuk është motorik? a) n. oculomotorius b) n. trochlearis c) n. trigeminus d) n. abducens e) n. hypoglossus Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 19. 19. www.uni-pr.info 145. Cili nga nervat e përmendur kranialë nuk është nerv i përzier? a) n. trigeminus b) n. abducens c) n. facialis d) n. glossopharyngeus e) n. vagus 146. Nerva shqisorë janë të gjithë përveq: a) nn. olfactorii b) n. opticus c) n. oculomotorius d) n. vestibulocochlearis 147. Cili nga nervat kranialë të përmendur nuk përmban fije parasimpatike? a) n. oculomotorius b) n. trigeminus c) n. glossopharyngeus d) n. vagus 148. Degë përfundimtare të n. ophtalmicus janë të gjitha përveq: a) n. nasociliaris b) n. orbitalis c) n. frontalis d) n. lacrimalis 149. Cili ganglion vegjetativ rrjedh nga trungu V1? ________________________________________________________________ 150. Dega përfundimtare e n. maxillaris është: _________________________________________________________________ 151. Cili ganglion vegjetativ rrjedh nga trungu V2? __________________________________________________________________ 152. Cilët ganglione rrjedhin nga trungu V5? __________________________________________________________________- 153. Plexus pharyngeusin e ndërtojnë të gjitha përveq: a) rr. pharyngei n. vagi b) rr. pharyngei n. glossopharyngeus c) n. tensoris veli palatini d) rr. laryngopharyngeales 154. N. petrosus minor fillon nga: Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 20. 20. www.uni-pr.info _______________________________________________________________ 155. N. canalis pterygoidei fillon nga: _______________________________________________________________ 156. Cili nga nervat kranialë ka degën më të gjatë intrakraniale? a) n. oculomotorius b) n. trochlearis c) n. facialis d) n. abducens e) përgjigjet nën b dhe d janë të sakta f) përgjigjet nën a dhe c janë të sakta 157. Cilat janë pjesët topografike të a. maxillaris? ________________________________________________________________________ 158. Cila është dega përfundimtare e a. maxillaris? 159. Degët përfundimtare të a. lingualis janë: 160. Cili nga elementet e përmendura nuk hyn në përmbajtjen e vagina carotica? a) a. carotis communis b) n. vagus c) v. jugularis externa d) v. jugularis interna 161. Kënd e inervon ansa cervicalis? ________________________________________________________________________ 162. Cila nga degët e përmendura nuk është degë e ganglion cervicale medium? a) n. cardiacus cervicalis medius b) degët për plexus caroticus communis c) degët për gjëndrën tiroide d) nn. carotici externi 163. A. palatina ascendens është degë e: a) a. carotis internae b) a. facialis b) a. lingualis c) a. carotis externae d) a. pharyngealis ascendens Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 21. 21. www.uni-pr.info 166. Cila nga arteriet e përmendura nuk është degë e a. facialis? a) a. submentalis b) a. labialis superior c) a. labialis inferior d) a. palatina ascendens e) a. pharyngealis ascendens 167. Cilat lidhëse e përforcojnë në mënyrë direkte nyjen artikuluese të art. temporomandibularis? a) lig. laterale b) lig. mediale c) lig. stylomandibulare d) raphe pterygomandibulare e) lig. sphenomandibulare 168. Cilat janë lidhëset indirekte të nyjes temporomandibulare? a) lig. laterale b) lig. mediale c) lig. stylomandibulare d) raphe pterygomandibulare e) lig. sphenomandibulare 169. Në cilin nga vendet e përmendura gjendet trigonum caroticum? a) reg. cervicalis lateralis b) reg. cervicalis posterior c) reg. cervicalis anterior d) regio sternocleidomastoidea 170. Cili është muskul prevertebral? a) m. rectus capitis lateralis b) m. rectus capitis anterior c) m. rectus capitis posterior major 171. Cili nga muskujt mimikë ka fashën e vet? a) m. buccinator b) platysma c) m. orbicularis oris d) m. zygomaticus major e) m. orbicularis oculi 172. Cili nerv bën inervimin e m. buccinator? a) n.mandibularis b) n.buccalis c) n.maxilaris d) rr.buccales e) rr. zygomatici Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 22. 22. www.uni-pr.info 173. Cilët muskuj e kufizojnë trigonum submandibulare: a) m.styloglossus b) venter posterior m. digastricus c) venter anterior m. digastricus 174. Cilët janë muskujt infrahyoidë? a) m.mylohyiodeus b) m.sternohyoideus c) m. thyrohyiodeus d) m. omohyoideus e) m. sternothyroideus 175. Ku ngjitet m. thyrohyoideus? a) në mbështjellësin karotik b) në ashtin hyoid c) në sternum d) në cartilago thyroidea laryngis 176. Cilët muskuj kufizojnë hapjen e pasme scalene? a) m. sternocleidomastoideus b) m. scalenus anterior c) m. splenius cervicis d) m. scalenus medius 177. Cilët muskuj gjenden në shtresën e dytë të anës së pasme të qafës? a) m.splenius capitis b) m. trapezius c) m. splenius cervicis d) m. levator scapulae 178. Cilët janë muskujt e thellë të kokës? a) m. masseter b) m. buccinator c) m.pterygoideus lateralis d) m. pterygoideus medialis e) m. temporalis 179. Ku ngjitet m. pterygoideus medialis? a) në maksillë b) në tuberositas pterygoidea c) në fossa pterygoidea d) në lamina lateralis processus pterygoideus 180. Në cilin vend topografik gjendet a. facialis? Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 23. 23. www.uni-pr.info a) trigonum caroticum b) region faciei c) trigonum submandibulare 181. Cilat arterie e formojnë unazën arteriale të buzëve? a) a. labialis superior b) a. mentalis c) a. labialis inferior d) a. transversa faciei 182. Nga cila arterie ndahet truncus thyrocervicalis? a) a. caroticus interna b) a. subclavia c) a. carotis communis d) a. carotis externa 183. Truncus thyrocervicalis jep degët vijuese? a) a. cervicalis profunda b) a. thyroidea inferior c) a. cervicalis superficialis d) a. transversa scapulae 184. A. vertebralis është degë e : a) truncus thyrocervicalis b) a. subclavia c) a.carotis communis d) a.carotis externa 185. Nga cilat arterie ndahet truncus costocervicalis? a) a. carotis externa b) a. subclavia c) a. carotis interna 186. Cilat janë venat sipërfaqësore të qafës? a) v. jugularis interna b) v. jugularis anterior c) v. retromandibularis d) v. jugularis externa 187. Cilat janë venat kryesore të kokës dhe qafës? a) v. subclavia b) v. jugularis externa c) v. jugularis anterior d) v. jugularis interna Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 24. 24. www.uni-pr.info 188. Cilat janë nyjet limfatike të kokës? a) nodi lymphatici retropharyngeales b) nodi lymphatici parotidei c) nodi lymphatici submandibulares d) nodus jugulodigastricus e) nodi lymphatici submentales 189. Cilat nyje limfatike gjenden në qafë? a) nodus jugulodigastricus b) nodi lymphatici parotidei c) nodi lymphatici retropharyngeales d) nodi lymphatici supraclaviculares e) nodi lymphatici submandibulares 190. Cilët muskuj të syrit nuk i inervon n. oculomotorius? a) m. rectus inferior b) m. obliquus superior c) m. rectus superior d) m. rectus medialis e) m. obliquus inferior 191. Cilat fije aferente ndërpriten në ganglionin ciliar? a) fijet simpatike b) fijet parasimpatike 192. Cilat janë degët anësore të n. maxillaris: a) n. infraorbitalis b) n. zygomaticus c) nn. Pterygopalatini d) n. nasopalatinus e) rr. alveolares superiores posteriors 193. Nga cili nerv ndahen nn. pterygopalatini? a) n. mandibularis b) n. palatinus major c) n. maxillaris d) n. ophtalmicus e) n. lingualis 194. Cili është drejtimi prurës i n. opticus? a) drejtvizor b) gjarpëror 195. Me cilën enë të gjakut është në raport n. opticus në kanalin optik? Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 25. 25. www.uni-pr.info a) a. ophtalmica b) v. ophtalmica 196. Cilët nerva cranial përbëjnë fije gustoreceptore? a) n. facialis b) n. oculomotorius c) n. glossopharyngeus d) n. trigeminus 197. Cilat fije i përmbajnë radix oculomotoria: a) fijet motorike b) fijet sensitive b) fijet parasimpatike c) fijet simpatike 198. N. glossopharyngeus i jep të gjitha degët anësore përveq? a) rr. Pharyngeales b) n. tympanicus c) rr.tonsilares d) rr.linguales e) r.sinus caroticus f) n. petrosus minor 199. Cili nerv i sjell fije parasimpatike ganglionit pterigopalatin? a) n. canalis pterygoidei b) n. petrosus minor c) n. petrosus profundus d) chorda tympani 200. Cilët nerva e formojnë n. canalis pterygoidei? a) n. petrosus minor b) n. petrosus profundus c) n. tympanicus d) n. petrosus major 201. Cilat janë fijet eferente të ganglionit pterygopalatin? a) nn. pterygopalatini b) n. zygomaticus c) n. petrosus major 202. Ciët nerva ndahen nga dega e përparme përfundimtare e n. mandibularis? a) nn. temporales profundii b) n. lingualis c) n. buccalis d) n. pterygoideus medialis Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 26. 26. www.uni-pr.info e) n. massetericus 203. Cilat janë degët sensitive të n. mandibularis? a) n. alveolaris inferior b) n. buccalis c) n. auriculotemporalis d) n. lingualis 204. Me cilin nerv anastomozohet n lingualis? a) n. tympanicus b) n. alveolaris inferior c) chorda tympani d) n. buccalis 205. Kënd e inervon chorda tympani? a) papillae vallatae b) pjesën mukozale të gjuhës c) papillae fungiformes d) gl. submandibulares e) papillae folliatae f) gl. sublinguales 206. Cilët nerva ndahen nga dega e prapme përfundimtare e n. mandibularis? a). n. tensoris tympani b) n. auriculotemporalis c) n. buccalis d) n. lingualis e) n. pterygoideus medialis 207. Cilat fije prurëse (preganglionare) janë për ganglion oticum? a) chorda tympani b) n. petrosus tympani c) n. petrosus minor d) n auriculotemporalis e) gërshetimi simpatik përreth a. meningea media 208. Cili nerv është më i ekspozuar ndaj lëndimeve tek thyerja e majes së piramidës së ashtit tëmblor? a) n. trigeminus b) n. abducens c) n. mandibularis d) n. oculomotorius e) n. trochlearis Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 27. 27. www.uni-pr.info 209. Trego cilit nerv i takon n. intermedius? a) n. glossopharyngeus b) n.facialis c) n. vestibulocochlearis d) n. vagus 210. Cilat degë të n. facialis përmbajnë fije parasimpatike? a) n. petrosus minor b) n. tympanicus c) n. petrosus major d) chorda tympani e) n. petrosus profundus 211. Cilat janë degët motorike të n. facialis? a) n. stapedius b) ramus digastricus c) n. auricularis posterior d) chorda tympani e) n. intermedius f) rr. Buccales 212. Cilët nerva e ndërtojnë n. vestibularis të n. vestibulocochlearis? a) n. utriculoampularis b) n. utricularis c) n. ampularis lateralis d) n. saccularis e) n. ampularis posterior f) n. ampularis anterior 213. Cilat janë degët parasimpatike të n. glossopharyngeus? a) ramus sinus carotici b) n. petrosus minor c) n. tympanicus d) rr. Pharyngei 214. Cilat janë degët sensitive të n. glossopharyngeus? a) ramus sinus caroticus b) rr. Pharyngei c) rr. Linguales d) n. tympanicus e) nn. pterygopalatini 215. Cilat janë degët e n. vagus? a) n. laryngopharyngealis b) ramus auricularis Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 28. 28. www.uni-pr.info c) ramus meningeus d) rr. Laryngopharyngei 216. Cila degë përfundimtare e n. accessorius e inervon m. trapezius dhe m. sternocleidomastoideus? a) ramus internus b) ramus externus 217. Cilët muskuj i inervojnë rr. linguales të n. hypoglossi? a) m. mylohyiodeus b) m.geniohyoideus c) m. styloglossus e) m. hyoglossus 218. Cila degë përfundimtare e n. accessorius anastomozohet me n. vagus? a) r. internus b) r. externus 219. Cilat janë degët sensitive të plexus cervicalis? a) n. auricularis magnus b) n. occipitalis minor c) n. occipitalis major d) n. transversus colli e) nn. supraclaviculares 220. Shkruaj emrin e muskulit në këndin e pasëm të të cilit gjendet “punctum nervosum colli” : __________________________________________________ 221. Shkruaj nervin i cili është dega më e gjatë e plexus cervicalis: _________________________________________________________________ 222. Shkruaj emrin e ganglionit nga i cili fillon n. caroticus internus: _________________________________________________________________ 223. Në murin e pasëm të spatium retromolare gjatë mbylljes së fortë të gojës vërehet një e ngritur si gungëz vertikale muskulomukozale e quajtur: a) plica retromolaris b) plica pterygomandibularis c) plica salpingopharyngea d) lig. sphenomandibulare 224. Pjesët e dhëmbit janë: a) kurora (corona dentis) b) qafa (collum s. cervix) c) trupi (corpus) Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 29. 29. www.uni-pr.info d) rrënja (radix) 225. Dhëmbët janë të fiksuar në nofulla me ndihmën e: a) cementum b) dentina c) gingiva dhe periodontium 226. Cementumi mbështjell: a) radix dentis b) collum dentis c) corona dentis 227. Këndet anësore të palatum mollae të majtë dhe të djathtë ngjiten në: a) murin anësor të faringut b) anën e jashtme të lamina medialis të processus pterygoideus c) anën e mbrendshme të lamina medialis të processus pterygoideus 228. Cilët janë muskujt e palatum mollae? a) m. tensor veli palatini b) m. levator veli palatini c) m. stylopharyngeus d) m. styloglossus 229. Të gjithë muskujt e palatum mollae përveq njërit i inervon: a) plexus cervicalis b) n. mandibularis c) plexus pharyngeus 230. Shkruaj emrin latin të muskulit të palatum mollae të cilin e inervon n. mandibularis: __________________________________________________ 231. Në mes të kujt ndodhen valeculae epiglotticae? a) radix linguae b) epiglottis c) pharynx 232. Papillae linguales të cilat përmbajnë caliculi gustatorii janë: a) papillae vallatae b) papillae fungiformes c) papillae filiformes d) papillae conicae e) papillae folliatae 233. Papillae fungiformes inervohen nga: a) n. lingualis Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 30. 30. www.uni-pr.info b) n. glossopharyngeus c) n. vagus d) n. facialis 234. Papillae conicae dhe papillae filiformes inervohen nga: a) n. lingualis b) n. glossopharyngeus c) n. facialis d) n. vagus 235. Papillae vallatae inervohen nga: a) n. lingualis b) n. glossopharyngeus c) n. vagus 236. Papillae foliatae inervohen nga: a) n. lingualis b) n. glosspopharyngeus c) n. vagus 237. Skeletin fibroz të gjuhës e përbëjnë? a) aponeurosis linguae b) frenulum linguae c) septum linguae 238. Muskujt e jashtëm të gjuhës janë të gjithë përveq? a) m. genioglossus b) m. hyoglossus c) m. styloglossus d) m. stylopharyngeus e) m. palatoglossus 239. Muskujt e mbrendshëm të gjuhës janë? a) m. hyoglosus b) m. verticalis linguae c) m. transversus linguae d) m. palatoglossus 240. Muskujt e gjuhës i inervon? a) n. hypoglossus b) n. lingualis 241. Gjëndrat e mëdha pështymore janë? a) gl. parotis b) gll. buccales Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 31. 31. www.uni-pr.info c) gl. sublingualis d) gl. submandibulares 242. Kanali parotid hapet në: a) fornix vestibule superior b) caruncula sublingualis c) comissura labiorum 243. Isthmus faucium kufizohet nga: a) dorsum linguae b) këndi i pasëm i pallatum mollae c) arcus palatoglossus d) arcus palatopharyungeus 244. Katet e cavitas pharyngis janë: a) pars nasalis b) pars oralis c) pars laryngealis d) vestibulum e) ventriculus 245. Hapjet në murin e përparëm të faringut janë: a) ostium pharyngeum tubae auditivae b) isthmus faucium c) choanae d) aditus laryngis 246. Recessus pharyngeus gjendet në: a) në murin anësor të nazofaringut b) në murin anësor të laringofaringut c) në fornix laryngis 247. Ku gjendet recessus piriformis? a) në farings b) në larings 248. Shkruaj emrin latin të muskulit faringeal që mungon: a) m. constrictoris pharyngis superior b) m. constrictor pharyngis medius c) m. constrictor pharyngis inferior d) m. palatopharyngeus e) ______________________________________________ 249. Fissura olfactoria kufizohet nga: Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 32. 32. www.uni-pr.info a) tuberculum septi nasi b) limen nasi c) ana konvekse e mbrendshme e concha nasalis media 250. Sinus frontalis hapet në: a) meatus nasi superior b) meatus nasi medius c) meatus nasi inferior d) murin e sipërm të zgavrës së hundës 251. Cilat janë kërcat teke të laringut? a) cartilago thyroidea b) cartilago cricoidea c) cartilago aritenoidea d) cartilago epiglottica 252. Kërcat qifte të laringut janë? a) cartilago thyroidea b) cartilago cricoidea c) cartilago epiglottica d) cartilago arytenoidea 253. Kërca më e poshtme e laringut është: a) cartilago thyroidea b) cartilago arytenoidea c) cartilago cricoidea 254. Shkruaj emrin latin të muskulit që i largon telat e zërit: __________________________________________________ 255. Muskujt që bëjnë tendosjen e telave të zërit janë: a) m. vocalis b) m. cricothyroideus c) m. cricoarytenoideus lateralis d) m. cricoarytenoideus posterius 256. Afruesit e telave të zërit janë: a) m. cricoarytenoideus lateralis b) m. thyroarytenoideus c) m. arytenoideus transversus d) m. arytenoideus obliquus 257. Shkruaj emrin latin të muskulit që bën hapjen e aditus laryngis: ________________________________________________________ Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 33. 33. www.uni-pr.info 258. Muskuli mbyllës i aditus laryngis është: a) m. aryepiglotticus b) m. thyroepiglotticus 259. Kush i përbën plica vocalis? a) lig. vocale b) m. vocalis c) processus vocalis d) membrana quadrangularis 260. Conus elasticus, pjesë e membrana fibroelastica laryngis fillon nga: a) lig. vestibulare deri në lig. vocale b) lig. vocale deri në këndin e poshtëm të cartilago cricoidea c) në mes të plicae vestibulares 261. Pjesët e gl. thyroidea janë: a) lobus dexter b) lobus medius c) lobus sinister d) isthmus gl. thyroideae 262. Gjëndrat paratiroide janë të puthitura për: a) anën e përparme të gl. thyroideae b) anën e pasme të gl. thyroideae 263. Glomus caroticum gjendet në: a) në anën e përparme të degës përfundimtare të a. carotis communis b) në anën e pasme të degës përfundimtare të a. carotis communis 264. në përmbajtjen e tunica fibrosa bulbi bën pjesë: a) iris b) corpus ciliare c) cornea d) sclera 265. A përmban kornea enë gjaku? a) po b) jo 266. Sklera e përbën: a) 4/5 e përparme të tunica fibrosa bulbi b) 4/5 e pasme të tunica fibrosa bulbi c) të pestën e përparme të tunica fibrosa bulbi 267. Kornea e përbën: Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 34. 34. www.uni-pr.info a) 4/5 e përparme të tunica fibrosa bulbi b) 4/5 e pasme të tunica fibrosa bulbi c) të pestën e përparme të tunica fibrosa bulbi 268. Hapja e nervit optik gjendet: a) prapa, 4 mm mbrenda ose nazalisht polit të pasëm të kokërdhokut të syrit b) prapa, 4 mm jashtë ose temporalisht polit të pasëm të kokërdhokut të syrit c) në vetë polin e pasëm të kokërdhokut të syrit 269. Sinus venosus sclerae gjendet në: a) vendin e hapjes së n. opticus b) në pjesën e përparme të sklerës rreth limbus corneae c) në vendin e vrimës së vv. vorticosae 270. Cipa e mesme apo tunica vasculosa bulbi përbëhet nga: a) retina b) iris c) corpus ciliare d) choroidea 271. Fijet parasimpatike të n. oculomotorius inervojnë: a) m. sphincter pupillae b) m. dilatator pupillae c) m. ciliaris 272. Tunica interna bulbi me sipërfaqen e saj të mbrendshme është e mbështetur për: a) tunica fibrosa bulbi b) corpus ciliare c) retina 273. Tunica interna bulbi përbëhet nga: a) stratum pigmentum b) corpus ciliare c) retina 274. Pjesët e retinës janë: a) pars ciliaris retinae b) pars iridica retinae c) pars optica retinae 275. Shkruaj emrin latin të vijës e cila paraqet kufirin në mes të pjesës optike dhe asaj të verbër të retinës: _____________________________________________________ 276. Papilla apo discus n. optici gjendet në: Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 35. 35. www.uni-pr.info a) 4 mm mbrenda ose nazalisht polit të pasëm të kokërdhokut të syrit b) 4 mm jashtë ose temporalisht polit të pasëm të kokërdhokut të syrit c) në vendin e ora serrata 277. Pjesa qendrore e macula lutea quhet: a) fovea centralis b) papilla s. discus n. optici c) excavatio papillae 278. Përmbajtjen e kokërdhkout të syrit e përbëjnë të gjitha elementet përveq: a) corpus vitreum b) lens c) humor aquosus d) corpus ciliare 279. Camera anerior bulbi përkufizohet nga: a) cornea b) iris c) corpus vitreum 280. Shkruaj emrin latin të vrimës përmes së cilës komunikojnë dhoma e përparme dhe dhoma e pasme e kokërdhokut të syrit: __________________________________ 281. Humor aquosus tajohet në: a) fijet e lig. pectinatum anguli iridocornealis b) processus ciliares c) corpus vitreum 282. Shkruaj emrin latin të vrimës së anës së përparme të corpus vitreumit në të cilën është e depozituar ana e pasme konvekse e lensit:________________________________________________________________ 283. Camera posterior bulbi kufizohet nga të gjitha elementet e mëposhtme përveq: a) anës së pasme të irisit b) corpus vitreum c) processus ciliares d) pjesës perfierike të anës së përparme të lensit e) angulus iridocornealis 284. Muskujt e kokërdhokut të syrit janë të gjithë përveq: a) m. rectus superior et m. rectus inferior b) m. rectus medialis et m. rectus lateralis c) m. obliquus superior et m. obliquus inferior d) m. orbicularis oculi Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 36. 36. www.uni-pr.info 285. N. abducens inervon: a) m. obliquus superior b) m. rectus lateralis 286. N. oculomotorius inervon: a) m. rectus medialis b) m. rectus lateralis c) m. obliquus superior d) m. obliquus inferior 287. N. trochlearis inervon: a) m. rectus lateralis b) m. obliquus superior 288. Shtresën fibroze të kapakëve të syrit e përbëjnë: a) septum orbitale b) tarsus superior et inferior c) lig. palpebrale laterale d) lig. palpebrale mediale 289. Tunica conjunctiva mbulon: a) anën e pasme të kapakut të sipërm b) anën e pasme të kapakut të poshtëm c) pjesën e përparme të sklerës d) kornenë 290. Pjesët e glandula lacrimalis janë: a) pars orbitalis b) pars lacrimalis c) pars palpebralis 291. Ductuli excretorii të gl. lacrimalis hapen në: a) në pjesën e jashtme të fornix conjunctivae superior b) në pjesën e mbrendshme të fornix conjunctivae superior 292. Pjesa kërco-cipore apo kanali i jashtëm kërcor i veshit paraqet: a) të tretën e jashtme të kanalit b) 2/3 e jashtme të kanalit 293. Pjesa kockore e kanalit të jashtëm të veshit paraqet: a) veshin e jashtëm dhe të mesëm b) veshin e mesëm dhe të mbrendshëm 294. Membrana tympanica paraqet kufirin ndërmjet: a) veshit të jashtëm dhe të mesëm Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 37. 37. www.uni-pr.info b) veshit të mesëm dhe të mbrendshëm 295. Ana e jashtme e membranës timpanike është e muluar me: a) lëkurë b) mukozë 296. Ana e mbrendshme e membranës timpanike është e mbuluar me: a) lëkurë b) mukozë 297. Muri i sipërm i cavitas tympanica është: a) paries membranaceus b) paries labyrinthicus c) paries tegmentalis 298. Muri i poshtëm i cavitas tympanica është: a) paries membranaceus b) paries labyrinthicus c) paries jugularis 299. Muri i jashtëm i cavitas tympanica është: a) paries membranaceus b) paries labyrinthicus c) paries jugularis 300. Shkruani emrin latin të murit të mbrendshëm të cavitas tympani: ______________________________________________________________ 301. Shkruaj emrin latin të murit të përparëm të cavitas tympanica: 302. Shkruaj emrin latin të murit të pasëm të cavitas tympanica: ___________________________________________________________________ 303. Prominentia canalis facialis vërehet në: a) në murin e jashtëm të cavitas tympanica b) në murin e mbrendshëm të cavitas tympanica c) në murin e përparëm të cavitas tympanica d) në murin e pasëm të cavitas tympanica 304. Në cilin mur të cavitas tympanica gjendet ostium tympanicum tubae auditivae dhe fissura petrotympanica? a) në të jashtmin (paries membranaceus) b) në të mbrendshmin (paries labyrinthicus) c) në të përparmin (paries caroticus) Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 38. 38. www.uni-pr.info d) në të pasmin (paries mastoideus) 305. Pjesët e inkusit janë të gjitha përveq: a) corpus incudis b) collum incudis c) crus longum d) crus breve 306. Pjesët e malleusit janë të gjitha përveq: a) caput et collum mallei b) manubrium mallei c) processus anterior d) corpus mallei e) processus lateralis 307. Pjesët e stapesit janë të gjitha përveq: a) caput stapedis b) corpus stapedis c) basis stapedis d) crus anterior e) crus posterius 308. Përmes cilit mur të antrum mastoideum hyhet kirurgjikisht në zgavrën e antrumit: a) përmes murit të përparëm b) përmes murit të pasëm c) përmes murit të jashtëm d) përmes murit të mbrendshëm 309. Pjesët e labyrinthus osseus janë: a) cochlea b) vestibulum c) canales semicirculares ossei d) utriculus 310. Shkruaj emrin latin të pjesës kockore të cochlesë e cila i përgjigjet murit apo pjesës së përparme të meatus acusticus internus: ____________________________________________________________________ 311. Në vesibulum gjendet: a) utriculus b) sacculus c) ductus semicircularis membranacei d) coecum vestibulare e duktus koklearisit 312. Kanalet semicirkulare ashtërore janë: Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 39. 39. www.uni-pr.info a) canalis semicircularis anterior b) canalis semicircularis posterior c) canalis semicircularis medialis d) canalis semicircularis lateralis 313. Pjesët e labyrinthus membranaceus janë: a) ductus cochlearis b) sacculus c) utriculus d) ductus semicircularis lateralis 314. Qfarë forme ka ductus cochlearis në prerjen e tërthortë? a) trekëndëshe b) rrubmullake 315. Shkruaj emrin latin të hapsirës e cila gjendet në mes të pjesës ashtërore dhe asaj cipore të labirintit: ________________________________________________________ 316. Cili është emri latin i lëngut i cili mbush hapsirën ndërmjet labirintit kockor dhe cipor: _________________________________________________________________ 317. Cili është emri latin I lëngut që mbush të gjitha zgavrat e labirintit cipor: ______________________________________________________________________ 318. Shkruaj emrin e hapjes në majen e koklesë përmes së cilës komunikojnë scala vestibule me scala tympani të canalis spiralis cochleae:__________________________ 319. Murin e përparëm të lozhës parotide e përbëjnë të gjitha përveq: a) këndi i pasëm i ramus mandibulae b) këndi i pasëm i m. masseter c) këndi i pasëm i m. temporalis d) këndi i pasëm i m. pterygoideus medialis 320. Në përmbajtjen e lozhës parotide marrin pjesë: a) gl. parotis b) a. carotis externa c) v. jugulari externa d) n. facialis 321. Diafragmën stiloide e përbëjnë: a) m. stylohyoideus b) m. styloglossus c) m. stylopharyngeus d) m. processus styloideus osis temporalis Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 40. 40. www.uni-pr.info 322. Diafragma stiloide është e vendosur në: a) afërsisht në rrafshin sagjital b) afërsisht në rrafshin frontal c) në rrafshin horizontal 323. Anash tonsila palatina shtrihet: a) pjesa prestiloide e hapsirës laterofaringeale b) pjesa retrostiloide e hapsirës laterofaringeale 324. Si quhet ndarësja e cila ndan pjesën prestiloide dhe retrostiloide të hapsirës laterofaringeale? ____________________________________________________ 325. Përmbajtjen e hapsirës retrostiloide e përbëjnë: a) a. carotis interna b) v. jugularis interna c) n. vagus d) n. hypoglossus e) n.facialis 326. Trigonum linguale anterius gjendet në: a) trigonum submandibulare b) trigonum caroticum 327. Trigonum linguale posterius gjendet në: a) trigonum submandibulare b) trigonum caroticum 328. Në trigonum caroticum gjenden të gjitha elementet e dhëna përveq: a) degës përfundimtare të a. carotis communis b) n. vagus c) v. jugularis externa d) v. jugularis interna 329. Cili muskul e formon këndin e pasëm të region cervicalis lateralis? a) m. trapezius b) barku i poshtëm i m. omohyoideus c) barku i pasëm i m. digastricus 330. Shkruaj emrin latin të lidhëses e cila shtrihet në rrafshin e mesëm sagjital dhe ndan muskujt e djathtë nga ata të majtë të region cervicalis posterior: ________________________________________________________________________ 331. Këndin ansor të regio cervicalis anterior e përbëjnë: a) këndet e përparme të dy muskujve omohioidë b) këndet e përparme të dy muskujve sternokleidomastoid Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 41. 41. www.uni-pr.info c) m. digastricus dhe m. omohyoideus 332. Papillae linguales të cilat shërbejnë vetëm për pranimin e përshtypjeve lidhur me sensibilitetin janë: a) papillae fungiformes b) papillae conicae c) papillae foliatae d) papillae filiformes 334. Cilin nga muskujt e gjuhës nuk e inervon n. hypoglossus? a) m. palatoglossus b) m. hyoglossus c) m. genioglossus d) m. styloglossus 335. Shkruaj emrin latin të nyjes qifte lëvizëse të kërceve laringeale e cila nuk është dhënë: a) articulatio cricothyroidea b) __________________________________ 336. Aditus laryngis kufizohet nga të gjitha elementet e dhëna përveq: a) epiglottis b) incisura interarytenoidea c) plica aryepiglottica d) plica glossoepliglottica lateralis 337. Shkruaj emrin latin të pjesës së shtresës pigmentoze të cipës së mbrendshme të kokërdhokut të syrit e cila nuk është dhënë: a) stratum pigmenti iridis b) stratum pigmenti retinae c) _____________________________________ 338. Pars ciliaris e retinës i takon: a) pjesës së verbër të retinës (pars caeca) b) pjesës optike të retinës (pars optica) 339. Pars iridica retinae i takon: a) pars caeca retinae b) pars optica retinae 340. Pjesa e mesme e papërkulshme e shtresës fibroze të palpebrës përbëhet nga: a) septum orbitalis b) lig. palpebrale laterale c) lig. palpebrale mediale d) tarsus superior et inferior Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 42. 42. www.uni-pr.info Përgjigjet e sakta të pyetjeve nga koka dhe qafa 1. a 19. d 2. a 20. b 3. c 21. b 4. a 22. a 5. d 23. a 6. a 24. c 7. c 25. a 8. c 26. b 9. b 27. a 10. c 28. b 11. c 29. d 12. d 30. b 13. b 31. b 14. c 32. a 15. c 33. c 16. c 34. b 17. c 35. a 18. b 36. b Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 43. 43. www.uni-pr.info 37. a 81. c 38. c 82. c 39. a 83. c 40. c 84. c 41. b 85. a 42. c 86. b 43. b 87. c 44. a 88. d 45. b 89. a 46. a 90. c 47. b 91. a 48. c 92. c 49. c 93. b 50. c 94. a 51. c 95. b 52. d 96. a 53. b 97. d 54. a 98. a 55. b 99. d 56. a 100.b 57. b 101.b 58. c 102.a 59. c 103.a 60. b 104.c 61. b 105.b 62. c 106.b 63. b 107.membrana atlantoocipitalis ant. et post. 64. a 108.lig. transversum atlantis dhe faciculi 65. b longitudinales 66. a 109.b 67. c 110.d 68. b 111.m. pterygoideus lateralis 69. a 112.m.pterygoideus lateralis 70. b 113.a 71. a 114.c 72. c 115.n. buccalis dhe ductus parotideus 73. c 116.shtresës nënlëkurore 74. a 117.r. colli n. facialis 75. a 118.b 76. d 119.a 77. b 120.c 78. d 121.m. sternocleidomastoideus 79. a 122.muskujt suprahioidë dhe infrahioidë 80. c Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 44. 44. www.uni-pr.info 123.grupit lateral të shtresës së thellë të 159.a. submentalis dhe a. profunda linguae faqes së përparme të qafës 160.c 124.muskujt prevertebralë dhe skalenë 161.muskujt infrahioidë 125.a. subclavia dhe pl. brachialis 162.d 126.c 163.III, IV, VI, V2 127.v. subclavia 164.a. carotis interna dhe n. abducens 128.b 165.b 129.n. suboccipitalis 166.c 130.a. vertebralis 167.a, b 131.c 168.c, d, e 132.paraskalene, ndërmjet skalene dhe jashtë 169.c skalene 170.b 133.a. facialis 171.a 134.c 172.d 135.v. occipitalis dhe v. auricularis posterior 173.b, c 136.vv. maxillaries dhe vv. temporales 174.b, c, d, e superficiales 175.b, d 137.d 176.b, d 138.d 177.a, c, d 139.b 178.a, c, d, e 140.sinus occipitalis dhe sinus transversus 179.b, c 141.ana laterofaringeale dhe e përparme e 180.a, b, c qafës 181.a, c 142.gërshetimi I enëve nxjerrëse të grupit 182.b anësor të nyjeve limfatike të thella të 183.b, c qafës 184.b 143.12 qifte 185.b 144.c 186.b, d 145.b 187.a, b, d 146.c 188.a, b, c, d 147.b 189.a, d 148.b 190.b, d 149.ganglion ciliare 191.b 150.n. infraorbitalis 192.b, c, e 151.ganglion pterygopalatinum 193.c 152.ganglion oticum dhe ganglion 194.b submandibulare 195.a 153.c 196.a, c 154.pl. tympanicus 197.c 155.n. petrosus major dhe n. petrosus 198.b profundus 199.a 156.c 200.b, d 157.nofullore, pterigoide dhe pterigopalatine 201.a, b 158.a. sphenopalatina 202.a, c, e Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 45. 45. www.uni-pr.info 203.b, c, d 247.a 204.c 248.m. stylopharyngeus 205.c, d, f 249.a, c 206.a, b, d, e 250.b 207.c, e 251.a, b, d 208.b 252.d 209.b 253.c 210.c, d 254.m. crycoarytenoideus posterior 211.a, b, c, f 255.a, b 212.a, d, c 256.a, b, c, d 213.a, c 257.m. thyroepiglotticus 214.b, d 258.a 215.a, b, c 259.a, b, c 216.b 260.b 217.b, d, e 261.a, c, d 218.a 262.b 219.a, b, d, e 263.b 220.m. sternocleidomastoideus 264.c, d 221.n. phrenicus 265.b 222.ganglion cervicale superius 266.b 223.b 267.c 224.a, b, d 268.a 225.c 269.b 226.a 270.b, c, d 227.c 271.a, c 228.a, b 272.b 229.c 273.a, c 230.m. tensor veli palatini 274.a, b, c 231.a, b 275.ora serrata 232.a, b, e 276.a 233.d 277.a 234.c 278.d 235.b 279.a, b 236.b 280.pupilla 237.a, c 281.b 238.d 282.fossa hyaloidea 239.b, c 283.c 240.a 284.d 241.a, c, d 285.b 242.a 286.a, d 243.a, b, c, d 287.b 244.a, b, c 288.a, b, c, d 245.b, c, d 289.a, b, c 246.a 290.a,c Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info
 46. 46. www.uni-pr.info 291.a 335.articulatio cricoarytenoidea 292.a 336.d 293.b 337.stratum pigmenti corporis ciliaris 294.a 338.a 295.a 339.a 296.b 340.d 297.c 298.c 299.a 300.paries labyrinthicus 301.paries caroticus 302.paries mastoideus 303.b 304.c 305.b 306.d 307.b 308.c 309.a, b, c 310.basis cochleae 311.a,b, d 312.a, b, d 313.a, b, c, d 314.a 315.spatium perilymphaticum 316.perilympha 317.endolympha 318.helicotrema 319.c 320.a, b, c, d 321.a, b, c, d 322.b 323.a 324.ndarësja stiloide 325.a, b, c, d 326.a 327.b 328.c 329.a 330.lig. nuchae 331.b 332.b, d 333.a 334.a, d Të gjitha të drejtat e rezërvuara © www.valoni.info

×