Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความหมายของวรรณคดี   เป็นคำาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำา Literatureใ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ป ร า ก ฏ ค รั้ ง แ ร ก ใ น พ ...
รำา คาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(เพราะคนรู้น้อยอาจจะ ไขว้เขวได้)       ๒) เป็นหนังสือแต่งดี ใช้วิธีเรีย...
-     วิท ย์ ศิว ะศริย านนท์ กล่าวว่า      บทประพั น ธ์ ที่ เ ป็ น วรรณคดี คื อ บท     ประพัน ธ์ที่ มุ่ง ให้...
คำา วรรณคดี วร ร ณ ก ร ร ม หมายถึง เ รื่อ ง ที่เ ขีย นขึ้ น ทั้ ง ห ม ด ไ ม่ จ ำา กั ด รูป แ บ บ ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ยแล ะ...
๑.  กวีน พ นธ์ คือ เรื่องที่แต่งเป็น โคลง ฉันท์ กาพ        ิ    กลอน   ๒.  ละครไทย คือ เรื่องที่แต่งเป็น...
บทละครรำา  ละครพูด บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ พระราชนิพนธ์ในร  ที่ ๖ เป็นยอดของ บทละครพูด  นิท าน เรื่องสามก๊ก ของเจ...
แต่มีรูปแบบโดยเฉพาะและมีความไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย    ๒.๒ ร้อ ยกรอง หมายถึง ข้อความที่เรียบเรียงตามกำา  ...
พื้น ฐาน กลุ่ม สาระภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔ เล่ม ๑.กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๖.   เสนีย์ วิลาวรรณและคณะ. ประวัต ิว ...
อิทธิพลจากประเทศยุโรป  ๒.  ลัก ษณะคำา ประพัน ธ์ เดิม นิยมร้อยกรองขนาดยาว   มากกว่าร้อยแก้ว ใช้ร้อยกรองทุกชนิด และเค...
เลียนแบบครู เช่น ขึนต้นบทประณาม ชม             ้บ้านชมเมือง ชมการแต่งกาย ชมไม้ ชมนก ชมเนื้อ ชมกระบทัพ ปัจ จุบ ...
โวหารในกวีน ิพ นธ์ โวหารในกวีน ิพ นธ์ท ี่น ิย มกัน มาแต่โ บราณ มี ๔ โวหา คือ  ๑.   เสาวรจนี เป็นกระบวนชมความงามหรือพ...
ศูน ย์ก ารเรีย นที่ ๔       ความสำา คัญ ของการเรีย นวรรณคดีไ ทยกำา เนิด วรรณคคี  วิท ย์ ศิว ศริย านนท์ กล่าวว่า ว...
ปฐมสมโพธิกถา และอื่น ๆ  ๓.   เกิด จากอารมณ์ อารมณ์ที่เกิดเอง ไม่คล้อยตามผ   เช่น อารมณ์รัก โกรธ โศก เป็นมูลเหตุให้เ...
๒.   ที่ม าของเรือ ง ได้แก่ เรื่องที่เป็นต้นเค้า อาจเป็นเร            ่   หรือเหตุการณ์ภายในประเทศ หรือที่...
ให้ประโยชน์หลายประการ ดังนี้  ๑.  ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของ   วรรณคดี  ๒.  ได้ความรู้เกี่ยวก...
กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.          การแบ่ง สมัย ของวรรณคดีการแบ่ง สมัย ของวรรณคดี  วรรณคดีไทย เริ่มมีขึ...
ปราสาททอง ใน พ.ศ. ๒๑๙๘   ๒.๒ สมัย อยุธ ยาตอนกลาง เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ   ทรงธรรมจนถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ...
ประชาธิปไตย ในพ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบันแหล่ง ข้อ มูล :  ประพันธ์ เรืองณรงค์และคณะ. กลุ่ม สาระภาษาไทย ช่ว ง๔(ม. ๔-๖). กรุงเทพม...
ประวัติของวรรณคดี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประวัติของวรรณคดี

42,416 views

Published on

ประวัติวรรณคดี

ประวัติของวรรณคดี

 1. 1. ความหมายของวรรณคดี เป็นคำาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำา Literatureใ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ป ร า ก ฏ ค รั้ ง แ ร ก ใ น พ ร ะ ร า ชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นวรรณคดีสโมสร เมื่อวันที่ ๒๓กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คำา ว ร ร ณ ค ดี ประกอบขึ้ น จากคำา ว ร ร ณซึ่งเป็นคำา มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ห นัง สือส่ ว นคำา ค ดี เป็ น คำา เดี ย วกั บ ค ติ ซึ่ ง เป็ น คำา บาลีแ ล ะ สั น ส ก ฤ ต แ ป ล ว่ า เ รื่ อ ง ต า ม รู ป ศั พ ท์ว ร ร ณ ค ดี แปลว่า เ รื่อ ง ที่แ ต่ง เ ป็น ห นัง สือ แต่หมายเฉพาะหนังสือที่แต่งดี พ จ น า นุก ร ม ฉ บับ ร า ช บัณ ฑิต ย ส ถ า น พ .ศ .๒๕๒๕ ให้คำาจำากัดความของวรรณคดีว่า หนัง สือ ที่ได้ร ับ ยกย่อ งว่า แต่ง ดี ห นัง สือ ที่ไ ด้ร ับ ย ก ย่อ ง ว่า แ ต่ง ดี หรือที่เป็นวรรณคดี มีผู้ให้คำาจำากัดความไว้ต่าง ๆ กัน เช่น - พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ร จั ด ตั้ ง วรรณคดีส โมสร กล่าวว่า ๑) เป็นหนังสือดี กล่าวคือ เป็นเรื่องที่ สมควรซึ่งสาธารณชนจะอ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ คื อ ไม่ เ ป็ น เรื่ อ งทุ ภ าษิ ต หรื อ เป็ น เรื่ อ งที่ชักจูงความคิดผู้อ่านไปในทางอันไม่เป็นแก่นสาร ซึ่งจะชวนให้คิด วุ่นวายทางการเมือง อันเกิดเป็นเรื่อง
 2. 2. รำา คาญแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(เพราะคนรู้น้อยอาจจะ ไขว้เขวได้) ๒) เป็นหนังสือแต่งดี ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใด ๆ ก็ตามแต่ต้องให้เป็นภาษาไทยอันดี ถูกต้องตามเยี่ยงที่ใช้ในโบราณกาลหรือปัจจุบันก็ได้ไม่ใช้ภาษาซึ่งเลียนภาษาต่างประเทศหรือใช้วิธีผูกประโยคประธานตามภาษาต่างประเทศ (เช่น ใช้ว่าไปจับรถไฟ แทน ขึ้นรถไฟ และ มาสาย แทนมาช้า หรือ มาล่า ดังนี้เป็นตัวอย่าง) - พ ร ะ ย า อ นุ ม า น ร า ช ธ น (เสถีย รโกเศศ) ให้ความหมายว่า วรรณคดี คือ ความรู้สึกนึกคิดของ กวี ซึ่งถอดออกมาจากจิตใจให้ปรากฏ เป็นรูปหนังสือและมีถ้อยคำาเหมาะเจาะ เพราะพริ้ง เร้าใจให้ผู้ อ่านหรือผู้ฟังเกิดความรู้สึก - พ ร ะ ว ร เ ว ท ย์ พ ิ ส ิ ฐ มี ค วามเห็ น ว่า ว ร ร ณ ค ดี คือ หนัง สื อ ที่ มี ลั ก ษณะ เรียบเรียงถ้อยคำาเกลี้ยงเกลา เพราะพริ้ง มีรสปลุ ก มโนคติ (imagination) ให้ เ พลิ ด เพลิ น เกิ ดกระทบระเทือนอารมณ์ต่าง ๆ เป็นไปตามอารมณ์ของผู้ประพันธ์
 3. 3. - วิท ย์ ศิว ะศริย านนท์ กล่าวว่า บทประพั น ธ์ ที่ เ ป็ น วรรณคดี คื อ บท ประพัน ธ์ที่ มุ่ง ให้ ค วามเพลิ ด เพลิ น ให้ เกิ ด ความรู้สึกนึกคิด(imagination) และอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน นอกจากนี้บทประพันธ์ที่เป็นวรรณคดีจะต้องมีรูปศิลปะ (form)เท่า ทีก ล่า วมาแล้ว พอสรุป ได้ว ่า วรรณคดี ่คือ เรื่อ งทีม ีล ัก ษณะดัง นี้ ่ ๑) ใช้ถ ้อ ย คำา สำา น ว นโ ว ห า ร ไ พ เ ร า ะ ส ล ะ สลวย ๒) ก่อ ให้เ กิด อารมณ์ส ะเทือ นใจ ๓) ยกระดับ จิต ใจให้ส ูง ขึ้น ๔) ใช้เ ป็น แบบแผนในการแต่ง ได้วรรณกรรม คำาว่า วรรณกรรม ปรากฏครั้งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครองศิลปะและวรรณกรรม พ.ศ. ๒๔๗๕บัญ ญัติขึ้ นจากคำา ว่ า Literature เช่น เดี ย วกับ คำาว่า วรรณคดี แต่วรรณกรรมมีความหมายกว้างกว่า
 4. 4. คำา วรรณคดี วร ร ณ ก ร ร ม หมายถึง เ รื่อ ง ที่เ ขีย นขึ้ น ทั้ ง ห ม ด ไ ม่ จ ำา กั ด รูป แ บ บ ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ยแล ะคุณ ค่า วรรณกรรมที่แต่งดีประกอบด้วยศิลปะของการเรี ย บเรี ย งหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ว ร ร ณ ศิ ล ป์วรรณกรรมนั้นก็จัดเป็นวรรณคดีแหล่ง ข้อ มูล : ฐะปะนีย์ นาครทรรพและคณะ. หนัง สือ เรีย นสาระการเรีย นรู้พ ื้น ฐาน กลุม สาระภาษาไทย ่ภาษาไทยม.๔ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์,๒๕๔๖. เสนีย์ วิลาวรรณและคณะ. ประวัต ว รรณคดี ิ๑. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.ประเภทของวรรณคดี พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวรรณคดีสโมสร ในรัชกาลพระบาทสพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กำาหนดประเภทของ วรรณดคีและพิจหนังสือที่เป็นยอดของวรรณคดีแต่ละประเภทไว้ ดังนี้
 5. 5. ๑. กวีน พ นธ์ คือ เรื่องที่แต่งเป็น โคลง ฉันท์ กาพ ิ กลอน ๒. ละครไทย คือ เรื่องที่แต่งเป็นกลอนแปด มีกำาหน หน้าพาทย์ ๓. นิท าน คือ เรื่องราวอันผูกขึ้นและแต่งเป็นร้อยแก ๔. ละครพูด คือ เรื่องราวที่เขียนเพื่อใช้แสดงบนเวท ๕. อธิบ าย (essay หรือ pamphlet) คือ การแสด ศิลปวิทยา หรือกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ใช้ตำารา แบบเรียน หรือความเรียงเรื่องโบราณ มีพงศาวดาร เปหนัง สือ ที่เ ป็น ยอดแห่ง วรรณคดีไ ทย กวีน พ นธ์ ิ ๑. ลิล ต พระลอ ิ เป็นยอดของ ลิล ิต ๒. สมุท รโฆษคำา ฉัน ท์ เป็นยอดของ คำา ฉัน ท์ ๓. เทศน์ม หาชาติ เป็นยอดของ กลอนกาพย์ ยาว) ๔. เสภาเรื่อ งขุน ช้า งขุน แผน เป็นยอดของ กลอ สุภ าพ ละครไทย บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลท เป็นยอดของ
 6. 6. บทละครรำา ละครพูด บทละครพูดเรื่องหัวใจนักรบ พระราชนิพนธ์ในร ที่ ๖ เป็นยอดของ บทละครพูด นิท าน เรื่องสามก๊ก ของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) เป็นยอด ความเรีย งนิท าน อธิบ าย เรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในรัช ๕ เป็นยอดของ ความเรีย งอธิบ ายการแบ่ง ประเภทวรรณคดีต ามเกณฑ์ต ่า ง ๆ วรรณคดีไ ทยอาจแบ่ง ตามเกณฑ์ต ่า ง ๆ ได้ ดัง นี้ ๑. แบ่ง ตามความมุ่ง หมาย แยกได้ ๒ ประเภท ค ๑.๑ สารคดี คือ หนังสือที่มุ่งให้ความรู้แก่ผู้อ่านเป สำาคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้กลวิธีการเขียนให้เกิดความบันเทิงเป็นผลพลอยได้ไปด้วย ๑.๒ บัน เทิง คดี คือ หนังสือที่มุ่งให้ความสนุกเพลิดเพลินแกมากกว่าความรู้ แต่อย่างไรก็ดี บันเทิงคดีย่อมมีเนื้อหาที่เป็นสาระสำาคัญแทรกอยู่ด้วยในรูปขอชีวิตและเกร็ดความรู้ ๒. แบ่ง ตามลัก ษณะที่แ ต่ง แยกได้ ๒ ประเภท คือ ๒.๑ ร้อ ยแก้ว หมายถึง ความเรียงที่ใช้ภาษาพูดธร
 7. 7. แต่มีรูปแบบโดยเฉพาะและมีความไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย ๒.๒ ร้อ ยกรอง หมายถึง ข้อความที่เรียบเรียงตามกำา ของคณะและสัมผัสบังคับของแต่ละชนิด คณะ ได้แก่ จำานวนคำาและจำานวนวรรคในแต่ละบท ลักษณบังคับ ได้แก่ กำาหนดสัมผัส กำาหนดคำาเอก คำาโท หรือกำาหนดคร้อ ยกรอง อาจเรียกว่า คำา ประพัน ธ์ กาพย์ก ลอน หรือ กวนิพ นธ์ ก็ได้ ร้อยกรองแต่งเป็น กลอน โคลง ร่าย กาพย์ และฉ ๓. แบ่ง ตามลัก ษณะการจดบัน ทึก แยกได้ ๒ ป คือ ๓.๑ วรรณคดีล ายลัก ษณ์อ ัก ษร ได้แก่ วรรณคดีทบ ี่ ไว้เป็นหนังสือ อาจเป็นตัวจารึกตัวเขียน หรือตัวพิมพ์ก็ได้ ๓.๒ วรรณคดีท ไ ม่ไ ด้บ ัน ทึก เป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษร ี่วรรณคดีที่บอกเล่า จดจำาสืบต่อกันมา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วรรมุข ปาฐะ เช่น เพลงพื้นเมือง บทเห่กล่อม นิทานพื้นบ้าน ปริศคำาทาย การแบ่ง ประเภทวรรณคดีด ง กล่า วอาจคาบเกีย วกัน ได ั ่สารคดีโ ดยทัว ไปมัก แต่ง เป็น ร้อ ยแก้ว แต่อ าจแต่ง เป็น ร้อ ่กรองก็ไ ด้ บัน เทิง คดีอ าจแต่ง เป็น ร้อ ยกรองหรือ ร้อ ยแก้ว กแหล่ง ข้อ มูล : ฐะปะนีย์ นาครทรรพและคณะ. หนัง สือ เรีย นสาระการเร
 8. 8. พื้น ฐาน กลุ่ม สาระภาษาไทย ภาษาไทย ม.๔ เล่ม ๑.กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๖. เสนีย์ วิลาวรรณและคณะ. ประวัต ิว รรณคดี ๑.กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.วิว ัฒ นาการของวรรณคดีไ ทย วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงขวรรณคดีไทยจากสภาพแรกเริ่มไปสู่สภาวะที่เจริญงอกงามขึ้น ใรูปลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ด้านผู้แต่ง ด้านคำาประพันธ์ ด้านวัตถุประสและด้านที่มาของเนื้อเรื่อง วิธีที่จะเห็นวิวัฒนาการของวรรณคดีไนั้นจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเป็นสมัย ๆ โดยตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทเรียงตามลำาดับกันไป นับแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทวรรณคดีไทย มีลักษณะเป็นแบบฉบับที่ ยึดถือสืบต่อกันมาในรัช๔ คนไทยเริ่มมีความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก คตินิยมอันเป็นชีวิต รวมถึงลักษณะของวรรณคดีของคนไทย เริ่มต้นเปลี่ยนแปลทวีมากขึ้นตามลำาดับ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ จนถึงปัจจุบัน ลักษณะความแตกต่างระหว่างวรรณคดีไทยดั้งเดิมและวรรณไทยปัจจุบันที่สำาคัญ มีดังนี้ ๑. อิท ธิพ ล เดิม วรรณคดีไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ประเทศแถบตะวันออกบางประเทศ เช่น จีนลังกา ชวา(อินโดนีเซีย) เปอร์เซีย(อิหร่าน) มอญ ปัจ จุบ ัน ได้ร
 9. 9. อิทธิพลจากประเทศยุโรป ๒. ลัก ษณะคำา ประพัน ธ์ เดิม นิยมร้อยกรองขนาดยาว มากกว่าร้อยแก้ว ใช้ร้อยกรองทุกชนิด และเคร่งครัดในฉันทลักษณ์ ปัจ จุบ ัน นิยมร้อยแก้วมากกว่าร้อยกรอเลือกใช้ร้อยกรองเฉพาะ กลอน กาพย์ และโคลง มีการดัดแปลร้อยกรองให้มีรูปลักษณะผิดแผกไปจากเดิมและไม่เคร่งครัดในฉันทลักษณ์ ๓. รูป แบบ เดิม นิยมแต่งเป็นนิทาน นิยาย พงศาวด ตำานาน ตำารา คำาสอน กฎหมาย นิราศจดหมายเหตุ ละครรำา บทพากย์โขน บทสดุดี ปัจ จุบ ัน นิยมแเป็นนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ ปาฐกถา บันทึก อนบทละครพูด บทละครวิทยุ บทละครโทรทัศน์ บทภาพยนตร์ ๔. แนวคิด เดิม แทรกคตินิยมแบบอุดมคติโดยมีแบบโร ติก และสัญลักษณ์ปนอยู่ด้วย ปัจ จุบ ันเน้น สัจ นิย ม สัง คมนิย ม โดยมีส ัญ ลัก ษณ์น ิย มปนอยูด ้ว ย ่ ๕. เนื้อ เรื่อ ง เดิม มักเป็นเรื่องไกลตัว จำากัดวงและมี ลักษณะเชิงจินตนาการ เช่น เรื่องศาสนา จักร ๆวงศ์ ๆ เทพเจ้า กษัตริย์ ยักษ์ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ปัจ จุบ ัน เปเป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในวงกว้าง และมีลักษณะเชิงวิเคราะห์ วิจารเช่น เรื่องชีวิตประจำาวันของคนทั่วไป ปัญหาสังคม เศรษฐกิจการเมือง ตามที่เป็นจริง ๖. ธรรมเนีย มนิย ม เดิม มีโครงสร้างที่เป็นแบบแผน
 10. 10. เลียนแบบครู เช่น ขึนต้นบทประณาม ชม ้บ้านชมเมือง ชมการแต่งกาย ชมไม้ ชมนก ชมเนื้อ ชมกระบทัพ ปัจ จุบ ัน ไม่มีโครงสร้างที่เป็นแบบแผน ตายตัว ผู้แต่งมีอิสจะคิดแบบอย่างของตนเอง ๗. ความมุ่ง หมาย เดิม มุ่งให้คุณค่าทางอารมณ์ และส ศรัทธามากกว่าปัญญา ปัจ จุบ ัน เน้นคุณค่าทางความคิดและปัญญาในการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นสำาคัญ ๘. การดำา เนิน เรื่อ ง เดิม เน้นศิลปะการใช้ภาษาและร วรรณคดีมากกว่าองค์ประกอบของเรื่อง เช่นโครงเรื่อง แนวคิด ความสมจริง ปัจ จุบ ัน ให้ความสำาคัญของอประกอบของเรื่อง เช่น เช่น โครงเรื่อง แนวคิด ความสมจริงมากกว่าศิลปะการใช้ภาษาและรสวรรณคดี ๙. ผู้แ ต่ง เดิม ผู้แต่งจำากัดเฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน เจ้าน ขุนนาง นักปราชญ์ราชกวี ปัจ จุบ ัน ผู้แต่งส่วนมากเป็นประชาชนทั่วไป ๑๐. ผูอ ุป ถัม ภ์ เดิม พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายเป็นผู้ชุบเ ้ กวีที่สร้างสรรค์วรรณคดี ปัจ จุบ ัน ผู้เขียนมีรายได้จากการขายงานประพันธ์ของตน
 11. 11. โวหารในกวีน ิพ นธ์ โวหารในกวีน ิพ นธ์ท ี่น ิย มกัน มาแต่โ บราณ มี ๔ โวหา คือ ๑. เสาวรจนี เป็นกระบวนชมความงามหรือพรรณนา เกียรติคุณ ๒. นารีป ราโมทย์ เป็นการเกี้ยวพาราสี ๓. พิโ รธวาทัง เป็นการแสดงความไม่พอใจ เช่น ปร ประชัน ตัดพ้อต่อว่า ข่มขู่และดุด่า โกรธ ๔. สัล ลาปัง คพิส ย เป็นการแสดงความโศกเศร้า ครำ่า ั และความอาลัยแหล่ง ข้อ มูล : พิชิต อัคนิจ. วรรณกรรมไทยสมัย สุโ ขทัย – กรุง ศรีอ ยกรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. ฐะปะนีย์ นาครทรรพและคณะ. หนัง สือ เรีย นสาระการเรพื้น ฐาน กลุ่ม สาระภาษาไทย ภาษาไทยม.๔ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๖. เสนีย์ วิลาวรรณและคณะ. ประวัต ว รรณคดี ๑. ิกรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.
 12. 12. ศูน ย์ก ารเรีย นที่ ๔ ความสำา คัญ ของการเรีย นวรรณคดีไ ทยกำา เนิด วรรณคคี วิท ย์ ศิว ศริย านนท์ กล่าวว่า วรรณคดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสันของมนุษย์ตลอดเวลา เช่นเดียวกับศิลปะอื่น ๆ มนุษย์มีศิลปะทุกยสมัย และศิลปะไม่ใช่การเล่นฆ่าเวลา วรรณคดีเกิดขึ้นได้เสมอในสภาวการณ์ต่าง ๆ และอาจจะมีมูลเหตุมาจากอารมณ์เพศ ศาสนาการเล่น หรืองานก็ได้ ขึนอยู่กับทัศนะของแต่ละบุคคล หรือแต่ล ้ความเชื่อ พิช ิต อัค นิจ กล่าวว่า ตำานานกำาเนิดวรรณดคีของชาติต่าอาทิ ตำานานกรีก ตำานานสันสกฤต ตำานานจีน เป็นต้นเค้าของทการกำาเนิดวรรณคดีในสมัยปัจจุบัน เพราะมูลเหตุที่ทำาให้เกิดวรรตามหลักวิชาการสมัยใหม่ที่นำามากล่าวไว้ต่อไปนี้ ก็ลวนมีสาระอ ้ตำานานที่กล่าวไว้แล้วแทบทั้งสิ้น คือ ๑. เกิด จากการนับ ถือ วีร ชน เช่น เรื่องรามายณะ ม ภารตะ ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นต้น ๒. เกิด จากความเชื่อ ทางศาสนา ศาสนาเป็นที่พึ่งทา ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นสิ่งบันดาลใจให้เกิด วรรณคดีได้ เช่น เรื่องมหาชาติคำาหลวง ไตรภูมิพระร่วง
 13. 13. ปฐมสมโพธิกถา และอื่น ๆ ๓. เกิด จากอารมณ์ อารมณ์ที่เกิดเอง ไม่คล้อยตามผ เช่น อารมณ์รัก โกรธ โศก เป็นมูลเหตุให้เกิดวรรณคดีไ เช่น เรื่องมัทนะพาธา กามนิต อติรูป และอื่น ๆ ๔. เกิด จากความกลัว ภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ๕. เกิด จากการแลกเปลีย นวัฒ นธรรม การไปมาหา ่ ระหว่างสังคมต่าง ๆ ก็มีส่วนทำาให้เกิดวรรณคดีด้วย เช่น นิราศลอนดอน นิราศกวางตุ้ง และอื่น ๆความสำา คัญ ของการเรีย นประวัต ว รรณคดี ิ เนื่องจากวรรณคดีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ผู้แต่งสภาพและเหตุการณ์แวดล้อมในยุคสมัยของผู้แต่ง เช่น มีความชในวีรกรรม ความสามารถหรือบุญบารมีของบุคคลสำาคัญก็แต่งเรประเภทสดุดี ถ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาก็แต่งเรื่องธรรมชาดก ถึงแม้วรรณคดีที่เกิดจากความสะเทือนใจส่วนตัวของ ผู้แเอง ผู้แต่งก็มักสร้างเนื้อหาและฉากของเรื่องขึ้นจากสิ่งที่ผู้แต่งปรพบเห็นเป็นส่วนมาก นอกจากรูปแบบ คำาประพันธ์ ประเภท และสำาคัญของเรื่องมักเป็นไปตามคตินิยมของสังคมในสมัยที่แต่ง เพรฉะนั้น การอ่า นวรรณคดีใ ห้ไ ด้ค ุณ ค่า ที่แ ท้จ ริง จำา เป็น ต้อ งเรีย น วรรณคดีใ นเชิง ประวัต ิ หรือ ประวัต ว รรณคดีป ระก ิด้ว ย การเรียนประวัติวรรณคดี พิจารณาถึงประเด็นสำาคัญของวรรณคดีในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ผู้แ ต่ง รวมถึงชีวประวัติและผลงาน
 14. 14. ๒. ที่ม าของเรือ ง ได้แก่ เรื่องที่เป็นต้นเค้า อาจเป็นเร ่ หรือเหตุการณ์ภายในประเทศ หรือที่ได้รบ ั อิทธิพลจากต่างประเทศ ๓. ความมุ่ง หมายในการแต่ง ได้แก่ แรงบันดาลใจหร ความมุ่งหมายของผู้แต่งในการแต่งวรรณคดีนั้น ๆ ๔. วิว ัฒ นาการและความสัม พัน ธ์ต อ เนื่อ งระหว่า ง ่ วรรณคดีแ ต่ล ะสมัย ๕. สภาพสัง คมในสมัย ที่แ ต่ง ซึ่งได้แก่ วัฒนธรรม สังคม และเหตุการณ์ของบ้านเมืองในระยะเวลาที่แต่ง ๖. อิท ธิพ ลที่ว รรณคดีม ีต ่อ สัง คมทั้ง ในสมัย ที่แ ต่ง แ ในสมัย ต่อ มา ดัง นั้น การศึกษาประวัติวรรณคดี ทำาให้ทราบที่มาของวรร แต่ละเรื่องว่าเกิดขึ้นอย่างไร มีแรงบันดาลใจอะไร แต่งในสมัยใด ใครเป็นผู้แต่ง อิทธิพลของเหตุกบ้านเมืองที่มีต่อวรรณคดี และอิทธิพลของ วรรณคดีที่มีต่อสังคมในแต่ละยุคสมัยประโยชน์ข องการเรีย นประวัต ิว รรณคดี เนื่องจากการเรียนประวัติวรรณคดีมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ทและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของวรรณคดี การเรียนประวัติวรรณคด
 15. 15. ให้ประโยชน์หลายประการ ดังนี้ ๑. ช่วยเพิ่มความเข้าใจและความซาบซึ้งในคุณค่าของ วรรณคดี ๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและลักษณะอักขรวิธีสมัยต่าง ๓. ได้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยต่า ๔. ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สภาพสังคม และเหตุกา บ้านเมือง ควบคู่กันไปกับวิวัฒนาการของวรรณคดีในสมัย ๆแหล่ง ข้อ มูล : ประพันธ์ เรืองณรงค์และคณะ. กลุ่ม สาระภาษาไทย ช่ว ง๔(ม. ๔-๖). กรุงเทพมหานคร :ประสานมิตร, ๒๕๔๖. พิชิต อัคนิจ. วรรณกรรมไทยสมัย สุโ ขทัย – กรุง ศรีอ ยกรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. ฐะปะนีย์ นาครทรรพและคณะ. หนัง สือ เรีย นสาระการเรพื้น ฐาน กลุ่ม สาระภาษาไทย ภาษาไทยม.๔ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๖. เสนีย์ วิลาวรรณและคณะ. ประวัต ว รรณคดี ๑. ิ
 16. 16. กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒. การแบ่ง สมัย ของวรรณคดีการแบ่ง สมัย ของวรรณคดี วรรณคดีไทย เริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีขอมาจนกรุงรัตนโกสินทร์ วรรณคดีมิได้เกิดขึ้นทุกรัชกาล เพราะฉสมัยของวรรณคดีไทยอาจเรียกตามพระนามของพระมหากษัตริยวรรณคดีเกิดขึ้นก็ได้ แต่ในที่นี้จะแบ่งโดยอิงตามลำาดับเวลาตามประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นหลัก ได้ดังต่อไปนี้ ๑. วรรณคดีส มัย สุโ ขทัย วรรณคดีสมัยสุโขทัย เริ่มต รัชกาลของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ที่มีการประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้น ใน พ.ศ. ๑๘๒๖ จนถึงรัชกาลของพระมธรรมราชาที่ ๔ สุโขทัยตกอยู่ใต้อำานาจ กรุงศรีอยุธยา ในพ๑๙๒๑ ๒. วรรณคดีส มัย อยุธ ยา ในสมัยนี้แบ่งเป็นยุคย่อยได้อ สมัย คือ ๒.๑ สมัย อยุธ ยาตอนต้น เริ่มตั้งแต่การสถาปนากรุง ศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยสมเด็จพระรามา-ธิบดีที่ ๑(อู่ทอง) ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๙๓ ถึงสมัยสมเด็จพระเจ้า
 17. 17. ปราสาททอง ใน พ.ศ. ๒๑๙๘ ๒.๒ สมัย อยุธ ยาตอนกลาง เริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ ทรงธรรมจนถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒.๓ สมัย อยุธ ยาตอนปลาย เริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่ห บรมโกศ ประมาณ พ.ศ. ๒๒๗๕ จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ๓. วรรณดคีส มัย กรุง ธนบุร ี เกิดขึ้นในสมัยกรุงธนบุร ราชธานี ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๑๐ – พ.ศ. ๒๓๒๕ ๔. วรรณคดีส มัย กรุง รัต นโกสิน ทร์ แบ่งออกตามพัฒนา ของวรรณคดี ได้ ๒ ระยะ คือ ๔.๑ สมัย กรุง รัต นโกสิน ทร์ต อนต้น เริ่มตั้งแต่สถาปน รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ใน พ.ศ.๒๓๒๕ จนกระทั่งปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านใน พ.ศ. ๒๓๖๗ ๔.๒ สมัย รัต นโกสิน ทร์ต อนกลาง เริ่มในระหว่างรัชก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คือระหว่าพ.ศ. ๒๓๖๗ – พ.ศ. ๒๔๗๕ ๔.๓ สมัย รัต นโกสิน ทร์ป ัจ จุบ น (หลัง การเปลีย นแป ั ่ การปกครอง) เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครอ
 18. 18. ประชาธิปไตย ในพ.ศ. ๒๔๗๕ ถึงปัจจุบันแหล่ง ข้อ มูล : ประพันธ์ เรืองณรงค์และคณะ. กลุ่ม สาระภาษาไทย ช่ว ง๔(ม. ๔-๖). กรุงเทพมหานคร :ประสานมิตร, ๒๕๔๖. พิชิต อัคนิจ. วรรณกรรมไทยสมัย สุโ ขทัย – กรุง ศรีอ ยกรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖. ฐะปะนีย์ นาครทรรพและคณะ. หนัง สือ เรีย นสาระการเรพื้น ฐาน กลุ่ม สาระภาษาไทย ภาษาไทยม.๔ เล่ม ๑. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๔๖. เสนีย์ วิลาวรรณและคณะ. ประวัต ว รรณคดี ๑. ิกรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช, ๒๕๔๒.

×