Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รามเกียรติ์

3,015 views

Published on

รามเกียรติ์

 • Be the first to like this

รามเกียรติ์

 1. 1. ตำำรับท้ำวศรีจุฬำลักษณ์ 1. รำมเกียรติ์ เกียรติยศของพระรำมพระรำม , พระลักษมณ์ , พระ พรต , พระสัตรุด
 2. 2. เทพเจ้ำในเรืองรำมเกียรติ์ ่ 1. พระอิศวร - มีอทธิฤทธิ์ ิ มำก ใจดี 2. พระพรหม – มี 4 หน้ำ 3 . พระนำรำยณ์ – มี 4 มือพระบำทสมเด็จพระพุทธยอด
 3. 3. เทพเจ้ำในเรื่องรำมเกียรติ์ 1. พระอิศวร – พระอุมำ เขำไกรลำส 2. พระพรหม – พระสรัสวดี สวรรค์ 3 . พระนำรำยณ์ – พระ ลักษมี
 4. 4. • อนันตนำครำช (พระนำรำยณ์)อวตำร (อะ-วะ-ตำน) ลงมำเกิด พระรำมอำวุธ พระนำรำยณ์ม ี 4 อย่ำ ง 1 ตรี 2.คทำ 3.จักร 4.สังข์ งำนแต่งงำน – พิธรดนำ้ำสังข์ ี
 5. 5. • พระลักษมณ์ - อนันตนาคราช• ตรี / คทา ลงมาเกิดเป็น พระ พรต• จักร/สังข์ ลงมาเกิดเป็น พระสัต รุด
 6. 6. เมืองมนุษย์• ท้า ว ทศรถ + นางเกาสุรยา1 = ิ พระราม• ท้าวทศรถ + นางไกยเกษี 2 = พระพรต = พระสัต รุด ท้าวทศรถ + นางสมุทรชา 3=
 7. 7. เมืองลงกา (เมืองยักษ์)จตุรพักตร์ + เมีย = ท้าวลัส เตียน(ลูก)ท้าวลัสเตียน + รัชฎา = มีลูก ๗ คน1.ทศกัณฐ์ 2.กุมภกรรณ 3. พิเภก
 8. 8. • เอก = หนึ่ง โท / ทวิ = สอง• ตรี/ไตร = สาม จตุ = สี่• เบญจ / ปัญจ = ห้า ฉ = หก• สัตต = เจ็ด อัฏฐ = แปด• นพ = เก้า ทศ = สิบ
 9. 9. ชิวหา แปลงกายตัวใหญ่• แลบลิ้น• สำามนักขา ไปเจอพระราม (ชอบ/รัก)• พระลักษมณ์ (น้องชาย) สี ดา (เมียพระราม)
 10. 10. • ทศกัณฐ์ + นางมณโฑ (เมีย)• (นมโตข้างเดียว)• มณฑก หรือ มณโฑ หมาย ถึง กบ• พระฤาษี 4 ตน (คน)
 11. 11. • ชุบชีวิตกบ กลายเป็น หญิง สาวสวย (มณโฑ) ถวาย(ให้) พระอุมา• ทศกัณฐ์ + นางมณโฑ• = รณพักตร์ (อินทรชิต)• = นางสีดา (ผลาญราพณ์)
 12. 12. • พระชนกฤาษี (เจ้าเมืองมิถิ ลา)• สีดา แปลว่า รอยไถ• สำามนักขา พระขรรค์ (มีด) ททูต (พี่ชาย) ขร(พี่ชาย) ตรี เศียร (พี่ชาย)
 13. 13. ลิงหนุมาน (ลิงสีขาว) เผือกฤาษีโคดม + 2,000 ปี เครา

×