Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yek Yeni Kanun Teklifi

1,238 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yek Yeni Kanun Teklifi

  1. 1. IiIIOO 2! 007 2009 15 : 53 FAX YENİLENEBILIR ENERJİ KA YNAKLAlUNIN ELEKTRİK ENERJİsİ üRETİMİ AMAÇLI KULLANıMıNA İLİşKİN KANUN VE BAZI KAı"WNLARDA DEGİşİKLİK YAPlLMASINA DAİR KANUN TEKLİFl MADDE 1- 10/512005 rarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Eneıjisi Ür~timi A.m;ı~lı K L:!lanımı na llişkin Kanunun 3 üncü maddesinin binlICi fıkrasına aşa~ıdaki (l3) numaralı benı ile ll'.adde sonuna aşağıdaki tlkta ekleruniştir. "13.Çllp Gau: Çöp Uıplaınıs alanlarında biri.k:t!rilen atıklardan oluşan gazı," "Bu maddede tanımlananlar dışında kalan tüm terimler, 4628 sayılı Elektrik Piy asası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yayımlanan ikincil mevzwıt kapsamında tanımlanan ıırtiamia.nı sahiptir." MADDE 2 - (1) 5346 sayılı Kanunıııı 6 ncı madd~s i . madde ba.şlı~18)1U kalınak knydıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 6. - cı) Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaldarı ndan üretitefek sisteme verilen elektrik enerjisinin satın alınması ve bedelinin ödenmesi aşağıdaki uygul= esaslarına tabidir. (2) Üretim faaliyeti yapan lisans sahibi tU4el kişilei bu madde kapsamındaki uygulamalardan ~ıdaki seçeneklerden birini tercih ederek faydalanabilirler: Birinci S enek Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Işletınedeki ilk i O İşletmedeki ilda(:i Tosis Tipi yı l için i 10 yıl için (Euro centlkWh) W i Hidroelektrik üretim tesisi 6 RUz.gar enerilsine dayalı üretim tesisi 7 JeoteI'(Ilal eneriisine daYalı üretim tesisi 9 Fotoyolıaik güneş enerjisine dayalı ilietim tesisi i 28 22 • - . .. . _ . Yo,..;ınJaşurılm.ş Guneş enerjısıne day"a UreUm ı" i i 1 tesısı . 24 20 • 11 _ .~~ '-f.,1~' ..... _ L_' Biyokiltleye dayalı üretim tesiSi (çÖP gııu hariç) 14 71· ~.~ f::,~" ..... . . ~~. 1 ~ö 7 .~ - , ~-'-'-'. -"- ~ ------ ~ " -""'-~ -. . İkinci Seçenek Yenilenebilir Eneıj i Kayna~ına Dayalı Üretim i ışletmedeki ilk 7 ışletmedeki ikinci i Tes1S ""p'1 . ..1 i yıl ' -in ı~ ı i 7 yıl için (Euro centİkWh) (Euro cent!kWh) i Hidroelektrik Uretim tesisi 7 4 f Rüzııar eneriisine dayalı iretim tesisi 8 4 i Jeotenuı11 enerjisine dayıılı üretim tesisi 10 7 a) Uygulama sürelerinin başlang l ÇI olarak, işleımectek i [esisler için işletmeye girdiği tarih, henUz işletmeys: girmemiş olanlar için işletmeye girecekleri wili esas alınır.
  2. 2. / / blYukacıda belirtilenler dışında, başka bit yenilı!nebihr ı!nerji kaynağına ili~kin uygulıınacM fiyat ve stıreyi belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (3) 20/02/200! tarihli 462& sayılı Eleletrik Piyasası Kanunu ' nun 3 üncü maddesilı.in üçüncü fıkrası kıııısanunda yenilenebilir eneıji kaynaklanna dayalı, üretim tesisi kımın gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürenikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde, fotovoltaik güneş enerjisi haricindeki kaynaklardan uretilen elektrik enerjisi için ikinci fımelaki birinci seçenekte belirlenen fıyatlar; fotovollaik güneş enerjisinden üretilerek sisteme verilen aylık elektiik enerjisi miktan için ise aşağıdaki fiyatlar yiımi yıi süreyle uygulanır.; 0- 3000 kWh/ay arası 4S Euro centlk wh 300i·6000 kWb!ay arası 35 Euro centlkWh Bu kapsamdaki üretim tesislerinde fuetiletek sisteme verilen elektrik enerjisi dağıtım şirketleri tarafından satın alınır. Dağıtım ~irketietinin bu şekilde satın almış oldugu eı~ktrik enerjisi. da~ıtım şirketlerince YEK Belgeli Utetim ~esisltrinde üretilmiş ve si!teme verilmiş kabul edilir. (4) Bu madde kapsamındaki uygulamalardım yararlanmak isteyen üretim lisansı sahibi tüzel kişi ler; YEK Belgesi almıık ve bir sonraki takvim yılında uygulamaya dahi! olmak için her yıl 3 i Ekim wirine kadar EPDK'ya başvurmak ve başvurusunda ikinci fıkrada belirtilen seçeneklerden haniisini tercih ettiklerini bildirmek ı:orundadır. Bu hUknm, üretim lisansı almış olaı:ı ve son başvuru tıırihinde henüz işletmeye girmenıiş olan tesisler için de geçerlidir. Ancak bu tesisler için uygulamanın başl!1ni1ç tarihi, tesisin işletmeye girdi~i tarihtir. İkinci fıkradaki birinci seçeneği tercih ederek bu madde unıulamasına dahil oian tüzel kişiler, uygulanuya dahil old.uklan yıl içerisinde uYiulıımanm dışına Çıkamaz. İkinci fıkradaki ilı:.inci seçeneği tercih ederek bu madde uygulamasma dahil olan tüzel kişiler ise işletmey" giniikleri tarihten iıll>amı onik.i yılı dolduruncayıı kadar uygulamarıın dışına çıkamaz. Mücbir sebepler hariç olmak Uzere uygulıımanın dışına çıkılması halinde, bu tü«1 kişiler geriye kalan uygulama süresi boyunca ikinci seçenekte belirhınen fiyatların lisanslanrıa dcrç ı!dilen yıllık ortalama elektrik eneıjisi miktan ile çarpılmasındarı elde edilen tutan, her fıııura tahakkuk dönemi sonunda PMUM' a ödemelele yl"lkümıüdürler. Su yül<;UmlUI!ik tüzel kişilerin ilsanslanna defcedilir, Lisarısın sona ermesi vcya iptali bu yUkümliilUğü ortadAn kaldırmaz. Uygulama kapsamına iiren tÜZel kişilerin lisıesi ile bu tüzel kişilere ait tesislerin işletmeye giriş tarihlerine. yıllık elektrik enerjisi üretim kapasitelerine ve yıllık tiretim programına ilişkin bilgiler enerji kaynağı türlerine göre her yıl 30 Kasım tarihine wıır EPDK tarv.fından yayımlanır. (5) Nihai tüketicilere eleletrik enerjisi sağlayan tedarikçiıer, bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enı;:rji kaynaklanna dayalı Ilretim tesislerinde üretilerek rlek.trik iletim ve)",<ı dağıtım sistemıne verilen elektrik enerjisinin bedelini bu maddede belirlenen esaslara göre PMUM'8 ödemekle yükümlüdürler. (6) Bu madde kapsamındıı sisteme verilen enerj ini.'1 Ile ödemelerin tespiti ve ödıımelerin yapılması işlemleri aşa~ıdaki usuller çerçevesincte y!lrllt!1lilr. a) PMUM, her fatwıı dönemi iırin bu madde kapsanuridaki uygulamaya dahilolan ümim tesisinde üretilerek sisteme veıilen elektrik enerjisi miktarını tespit eder ve ikinci fıkıa uyarınca her bir üretim !esisine ödenecek bedeii fatura tarihindeki TUrk.iye Cumhuriyet Metke'L Bankası döviz alış kuru k.arşılı~ı türle Lirası olarak belirler. Bu şekilde belirlenen bedellerin toplamı, ilgili fatura dönemi için "YEK Belgeli Tesislere Ödenecek Toplam Bedel" olarak ilan edilir.
  3. 3. 08 / 04 2009 15 : 55 FAX i / lV1ADDE 3 - (1) 5346 sayılı Kanunun 8 inci maddıı~inin sonı:ııa ıışa~ıdaki tüıa dtl~nmişt1r. "Bu Kanun kapsarrundaki yenilenebilir enerji kaynakIarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesi~l"ri için 29/6/2001 . tarihli ve 4706 sayıh Hazineye A.it Tıışın.ın.u Malların Değeriendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KanunM Ek Madde ı hükümleri uygulanmaz. n MADDE 4 - (i) 5346 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi, madde başlılıı ayru kalmak kaydıyla aşı$dak.i şekilde de~iştirilmiştir. Ui'1ADDE 10- Bu WunlU1 6 mcı maddesi hükümlerine aykın f&aiiyet gösterdigi teşph edilen tedarikçilere, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun II inci maddesi uygulanır." MADDE 5 - (l) 5346 sayılı KanlUlwı Geçici 2 nci ve Geçici 3 Uncu madd~lcri yürildUkten kııldmlrnışnr. MADDE 6- 161711997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-hilet Modeli İle Blektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Billuıda KanlUlun Geçici 3 üncU maddesine aşağıdaki fıkra ekleıınıiştir . '"Eneryi Piyasası DUzenleme KurUlllu tarafından verilen ü.retira lisansırun, lisans sahibi tüzel kişiden kaynaklanmayan nc:denlerle sona enlirilmesi sonucu $U kul1alUm hakkı anlaşması hUktımsliz kaiınış tüzel kişilerle , kendilerine tebliğ edilen sUrede DSı Genel MUdürliACınc bıışvurmalan halinde, il yıu hüküm ve ~ yeniden su kullanını hakkı anlaşması imzalanır." MADDE 7- 4283 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkraııında yer alan " Enerji ve ,abii Kaynaklar Bııkanlııtı" ibaresi, "Devlet Su İşleri Genel MUdürı(l~'nllıı bağlı oldu~u Bakanlık" şeklinde de2iştirUmiştir, MADDE g. 201212001 tarihli ve 4628 Ssyılı Elektrik Piyasası KanunlUlM 2 inci maddesinin dörd(incü flkrıısının (c) bendinin sekizinci paragrafı ~~dıW şekilde de~iştiriJmiştir. "Özelleştirilen dağıtım bölgelerinde, eiektrik *ıım· tesislerinin iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve genişletilmesi için yapılan yatırımlann mUlldyeti kamuya aittir. Daiıtım bölgelerinde her tüdü işletme ve yatırım planlarının onayı ve bu planlarda de~i~iklik ile onaylanan planlann uygulanıp uygulaıunadıimın den.etiIni yetkisi Kuruma aittir. Hametin verilmesini sağlayacak yatınmların yapılması ffilStır. Kurul tarafından onaylanmış yatırımlar gerçekleştirilmedi~i takdirde, Kurum tarafından ger~kli önlemler alınarak lisans iptai edilir ve lisansı iptal edilen bölgelerde 14 üncü madde uyannca yapılııcak yeni bir ö:teUeştirmeye kadar faaliyet göstermek Uıere TEDAŞ'a lisans verilir. Kurum, bu parııgraf kapsammdaki denetim işlerini, ihtisas sahibi kamu kurum ve .:uruıuşlıırı ile denetim şirketimne, yapurabilir, Denetim ruuııçti bedelleri dağıtım şirketleri tarafından ödenir. Denetimi yapacak kamu kurum ve kuruluşlarının veya denetim şirketinin belirlenmesi, denetimin ~sam V~ sü~.i, . denetimi yapIlCak ve denetlenecek olan taraflısrın hak ve yUkürtılU! üklen, denet:me ilişkın ~ımet bedellerinin tespiti il~ bu maddenin uygulamasına ilişkin di~er usul ve esaslar Kıırwn tarruından çılınlacak yönetmelikle belirlenir."
  4. 4. @00;; / 007 08/ 04 2009 15 : 5;; FAX , /' b) Aynı faturalama dönemi için nihai tüketicilere ~Jektrik enerjisi sağlayan tcQa.ıikçilerin her birinin, bu lUketicilere sağladıkları enerji mik'l8rımn, bu tÜZel kişilerin t=aın.ının nihai ıUketidler iırin ~darik ettikleri toplam enerji miktarına oranı PMUM tatafından tespit edilerek her bir tedarikçin.in alım yükümlülüğü oranı belirlenir. Bu oran belirl~nirken. Li.Sa.nSIarı kapsamında yenilenebilif eııerji kaynaklarına dayalı üretim yapan tedarikçilerin, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak yaptıkları üretim miktarı tedarik miktarından dUşuıür. c) "YEK Belgeli Tesislere Ödeneçek Topiam Bedei"den her tedı.ı.rikçinin payına dı.ışen miktar, her bir tedarikçinin alım yükümluıü~tl oranı ile "YEK Belgeli 'fesislere Ödenecek Toplam Bedel "in çarpımı ik tespit edilir ve PMUM tarafından tarafiara bildirilerek ilgili tedarikçiye fatura edilir. PMillvf ıarafından tahsil etlilen bclel ilgilj üret.kilere veya dağıtım şirketlerine payları oraıundıı ödenir. Bu fıkra kapsamındaki uygulamalara iı~kin usul ve esaslar bıı Kanunun yayımı' tarihinden itibaren altmıŞ gUn içerisinde Kurum tarafından çıkanlacak Yönetmelikte belir1enir. (7) Yoğunlaştırılmış ıı;üneş eneıjisi ile birlikte yenilenebilir olmayan di2er eneoi kaynaklarını kullanarak elekllik enerjisi tin!ton hibrid üretim tesisleri için, sadece yo~unlaştınci güneş enerjisinden üretiien elektrik en<:rjisi miktarına ikinci fıkra eSas alınarak fiyat uygulaması yapılıı. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibuca üç ay içerisinde ElE tarafından çıkarılaCak yönetmelikte belirlenir. (8) Bu Kanun kapsamındaki yenile~bilir enerji kııyıı.aklarına dayalı lisan$lı üretim tesisinde kullanılan. mekanik ve/vo,ya eiekıro-mekaııik aksamm en az yüZde kıtlurun yurt içinde üretilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilcrek sisıeme vmıcn elektrik: eneıjisi için ikiDel fıkrada bdidenen tiyaılara elektrik ürttim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle yerli katkı ilavesi yapılır. a) Yerli katkı ilavesi aşa~ıdaki formüle ııôrc hesaplarur. YKİ ~ O,lxF+[(F/2) x cytCO -40ı) (40 ~YKO::: 100) 100 Bu formülde geçen; YKİ = Euro Centlk WIı cinsinden yerli katkı ilavesini F=Kayruık bazında ikinci fıkrada belirlenen işletmedeki ilk beş yıl fiyatı (Euro cent1kWh) YKO ~ Yerli katkı Oranını (% olacak.) ifade eder. b) Yerli katkının belirlenmesi, yerli katkı or.uıııun tanımlanması ve uygmamanın denetimi Ue elektrik üretim tesisinde kullanılmak üzere tiretilen mekanik ve/veya elektro- mekanik aksam!n irnaIatında terdh edilecek ürün ve kriterlere ilişkin usu.l ve esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren Uç ay içerisinde ElE tarafındıın çıkarılacak yönetmeHkte belirlenir. (9) Bu madde, 3li12l2014 tarihinden önce işletmeye giren tesisler için uYlOulanır. Bu tarihten ~nra işletmeye girecek olan YEK Belgeli üretim tesisleri için; ikinci timda belirtilen fiyatlar ve alım YükümlülÜğü şÜTeleri, ilki 31/1212011 tarihinde olmak tızere, Bakııııhğııı teklıfi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. (10) Bu KıwWl kapsamındaki yenilenebilir eııerji kayııak.lannıı dayalı elektrik enerjisi Oteten ve bu madde hükmüne tabi olmak istemtyen tüz:el kişiler lisansları ı.:apsanunda serbest piyasada satış yapabilirler.
  5. 5. .. ~., ,.", '" MADDE 9· 4628 sayıh Kanunun 3 Uncü madaesinin Uçüncü fıkrası aşağıdaki ~de dctıiştirilmiştic. "Kendi ihtiyaçlarını karşılamak Uzere yen1enebilir enerji kaynaklarına dayalı , kurulu gücü azalIıi beş yüi kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojeneIllS)lon tesisi kuran gerçek ve ~i kişiler, lisans alma ve şirket kunnıı yükUmlülü~ünden muaftır. Mikro kojenerasyon tesislerinde ihiiyacın Uzerinde üretilerek sisteme verilen elektril enerjisi, dağıtım ~irketleri tarafından YÜfürükteki perakende satış tarifesi Uzerinden satın alum. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı !iretim tesislerinde ihtiyııcın üzerinde üretiltrek sisteme verilen elektrik enerjisi için uygulanacak fiyat ile bu şekilde sisteme verilen elektrik eneıjisinin satın alınmasında, 5346 savılı Yenilenebilİl' Enerji Kaynaklarının Eld;ırik Enerjisi üretimi Amaçlı Kullanımına ilişkin Kanunun ilgili hükümleri uygulanı r. . Bu fıkra kapsamında kurulacak hidroelektrik üretim tesisleri için, su kullanım haLJUıııiı verilmesine, DSİ Genel MüdürlüQ!ln(ln ilgili taşra t~kilatırun su rejimi ııçısından üreıim tesisinin yapımında sakınca bulunmadığına ve ba~lantının yapılacağı ~tun Şirketinden sisteme bağlantı yapılabilc:cetine dair görüş !ıluımak kaydıyla tesisin kwulacagı yerdeki II Özel Idareleri yetkilidir. Bu tikra kapsamında yapılacak tesisler için başvuru yapıJmasI ve izin verilmesi ile teknik ve mali usul ve esaslar, Bakanlık, İçişl eri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel MüdUrlUAüı:ıün göriişleri alınarak Kurum tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. M MADDE ı 0.4628 sayılı KanW1W1 II inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde deiiştirilıııişt1r . "Oa~ıııın bölgeleri için lisansın iptal edilmesinin zorunlu halç gelmesi durumunda Kur.ıl hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri aimak s~tiyle lisansı iptal eder. Lisansı iptal edilen bölgede 14 uncU madde uyarmca yapılacak yeni bir özelleştiıme y e kadar faaliyet gösıermçk Ozere TEDAŞ'a lisans verilir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelilderde ~lirlenir. " MADDE ı ı - 4628 sayılı KanumUl 15 inci maddesine aşağı~ (lı) ~nd i eklenmiştir . h) Proje onayı, kontrol, dcnerim ve işletme izni Nükleer enerjiye dayalı üretim tesislerine ilişkin H~li kanunlardaki h(Ü;.üın!er saklı kalmak kaydıyla, üretim tesislerinin mevzuat ger~~ yaptırınaları gereken proje onaylan ile i şetl'tleye alma işlemleri. Bakanlık veya Bakanlıktarafından yetkilendirileo luunu kuruluşlan tarafindaıı yapılır. Bakanlık bu işlemler ile tesis aşaııiasındaki kontrol ve yapı denetim işlemlerini yetki belgesi verdi~ denetim şirketlerine yaptırııbllir. Denetim şirketleri tarafından verilen hizmetlerin bedelleri, lisans sahi bi tüzel k.işiler tarafından ödenir. Denetim şirketlerine yetki belgesi verilmesi. yetki belgelerinin kapsamı. süreleri. tıizm~ bedellerinin ~spit şekli, yetki belgesi sahiplerinin ve denetlenenlerin hak vo yükümIUlükler:. yetki belgesi verilmesi ve yıııık yetki belgesi bed~lleri, proje onayı veya denetimi y~pılacak üretim tesisi tip ve buyUk!ügOne göre denetim ş!rl;;etlerinin sahip olması gc.reken nıtelı~er ıle gerek gMilel't di~er hususlara ilişkin usul ve esaslar, bu Kanunu:'1. yUrnrlı1~e gımı:s ınden ıtıbaren üç ay içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deylet Su işlen Geııııl Mıidürluğll ve Kurumun görUşlerl alınarıık BakMlık wafından çıkarılacilk Yöjletmelikle belirlenir. . Devlet Su İşleri Genel MüdiirHıaünün bata]; güvenligl açısından proje, tesis ve ışletme aşamalanndaki denetim yetkisi sak.lıd.ır . · . ' . Elektdk iletim ve da~ııım tesislerine ilişkin proje: onayı, tesis yapı denetımı ve ışleımcye . alma işlemlerinde. ilgisine ~öre TElAŞ ve dağıtım jirk~t~eri yetkilidir . .Bu tesi.slere.il~şk.in ~e~ mesuiiyet, iletim tesiSleri için TElAŞ ; da~ltım tesı~le!ı ıçın daııtım şırlı.etlefloo aıttır. Oçuncu s
  6. 6. 08 104 ZOO 9 15 : 57 F,~X i .. / i şahıslar tarafından tesis edileıı iletim ve dıığıtım tesislerine itiskin proje onayı ve tesis denetimi işl~mleri bu ıesislerın bağlanacağı ııerilim seviyesine göre TELf;,Ş veya daaJum şirketleri tarafından yapılı! ve tc:sislerin işletmeye alma izinleri bu kuruluşlar tarafından verilir." MADDE ıı· 4628 sayılı Kanuna aşa~ıdaki geçici madde eklenmiştir . "GEçİCi lHDDE 18- 3i/ 12!'2rı1 tarihine kadar S,,,<!rli olmak üzere; otoprodüi..1ör lisansısahibi tazel kişinin uMesindek. tüketim tıısislerin<ie kaoasite kullanım faktörlerinin düşmesine bağlı olarak elektrik enerjisi ihtiyacının aza!dı~ın Ku;umıı tevsiki halinde, bu tüzel kişinin, kendi ihtiyacı (].zerinde tirettij:ti eleku-ik enerjisinin tamamını piyasaya sattnas,na Kurul tarafından izin verilir. " . MADDE 13· 9/11/2007 tarihli ve 5710 sayılı Nükleer Güç Santrallarının KurulmaSı ve işletilmesi ile Enerji Satışına l1işltin Kanunun Geçici 2 nti maddesinin; ikinci fıkrasında yer alan "ve santralın tamamının 2014 yılı sonuna kadar işletmeye gimıesi" ibaresi çıkartılmış ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan '"TETAŞ tarafindan toptan ve perakende satış şirketlerine" ibaresi ~TET AŞ tarafından toptan satıŞ lisansınıı sahip tüzel kişiler ve perakende satış lisans,na sahip tüzel k~iier" olarak değiştirilmiştir." MADDE 14·3154 sayılı Kanuna aşağıdaki eeçici madde eklenmiştir. "GEçiCi MADDE 9- Eneıji ve 'Tabii Kaynaklar SakanlıSı merkez tc~latı ile Bakanlıga bağlı merkezi bütçeye dahil kuruluşların kadrolannda bıılunıın 651 sayılı Devlet Memw'larl Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara 3291 sayılı Kımuna ııöre tahsil edilen katkı payı gelirlerinden ödenmek Uzcre ödenecek toplam miktar yıllık katkı peyı ıeliderinin yüzde beşini (%S) geçemez. Anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet Memuru aylı~n (ek gösteric dahil) brüt tutarırun ~e ikiytiZÜllü (% 200) geçmemek üzere ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin miktarı ile esas ve usulleri; iş hacmi, göreyın güçlül'ıO, çalışma süresi, personelin sınıfı. kadro I.mvanı ve derecesi ile personele ayhk ve özlük hakları dışında ilıili mevzuatına 8~ yapılan dil!er ilave ödemeler gibi kriterler dikkate alınarak Maliye B~lığırun uYiun görüşü üzerine Eneıji ve Tabii Kaynaklar Sakanı tarafından belirlenir. Ek ödemtnın hak kazarulmasındıı ve öd.:nmesinde 657 sayılı Dt:vlet Memurları Kanununun ayhklara ilişkin hükümleri uyguiarur ve bu ödtmeden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz." GEÇtcı MADDE 1- (1) 2009 yılı içerisinde 5346 sayılı Kanunuu 6 ncı maddesi kapsamındııki uygutaınalar için Enerji P iyasası Düzenleme Kuruımı tarafından ilan edilen 2008 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı geçerlidir. MADOE 15- Bu Kanun yayımı tı0.hinde yUl'ilrlüğe girer. MADDE 16- Bu Kanun bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 6

×