Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Istraživanje uticaja inkluzivnih volonterskih klubova

779 views

Published on

Istraživanje uticaja inkluzivnih volonterskih klubova u 2012 - UNICEF Montenegro & IPSOS

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istraživanje uticaja inkluzivnih volonterskih klubova

 1. 1. Istraživanje uticaja inkluzivnih volonterskih klubova u 2012
 2. 2. Osnovni zaključci  Podaci ukazuju da je rad inkluzivnih volonterskih klubova imao značajan pozitivan efekat na znanje, stavove i ponašanje učenika prema djeci sa smetnjama u razvoju. Članovi volonterskih klubova:  češde navode da poznaju djete ili osobu sa smetnjama u ravoju  češde navode da su u makar povremenom kontaktu sa djecom sa smetnjama u razvoju  češde se druže i smatraju da imaju prijatelja među djecom sa smetanjama u razvoju  u vedoj mjeri smatraju da znaju nešto o djeci sa smetnjama u razvoju  pokazuju pozitivniji stav i vedu spremnost za druženje sa ovom djecom (odgovori na tvrdnji „rado bih se družio sa djecom sa smetnjama u razvoju)  pokazuju vedu spremnost da se uključe u akcije pomodi djeci sa smetnjama u razvoju (pravljenje audiozapisa školskih udžbenika, učenje znakovnog i Brajevog pisma)  u vedoj meri smatraju da je porodični ambijent višestruko koristan kako za djecu sa smetnjama i da druga djeca nede pri tome biti zanemarena  Pokazuju manju socijalnu distancu, posebno na odnosima: da mi bude drug/drugarica, da u odraslom dobu stupi u brak sa njim/njom  Znaju šta su Dnevni centri, velika vedina je bila u Dnevnom centru i više nego drugi đaci izražavaju zainteresovanost da se i u budude druže u Dnevnom centru sa djecom sa smetnjama u razvoju  Nalazi fokus grupa pokazuju da su posete Dnevnim centrima imale veliku ulogu u promeni stavova i ponašanja djece (strah i trema kou su osedali u prisustvu djece sa smetnjama u razvoju su prestala i shvatali su da su djeca sa smetnjama ista kao i sva druga)
 3. 3. Osnovni zaključci  Aktivnosti volonterskih klubova usmjerenih na promociju inkluzije izazivaju veoma pozitivne utiske među samim učesnicima, a privukle su pažnju i velikog broja učenika uključenih škola koji sami nisu članovi.  Opšta je ocjena đaka da se odnos škole i grada prema djeci sa smetnjama u razvoju još više poboljšao od kada su počele aktivnosti vlonterskih klubova usmjerenih na promociju inkluzije djece sa smetnjama u razvoju.  Ipak, primetne su razlike između gradova u odnosu prema djeci sa smetnjama u razvoju što se odražava i na uticaj koji su ostvarili volonterski klubovi. Na primer, u Baru ne postoji Dnevni centar i podaci sugerišu da su u ovom gradu djeca sa smetnjama u razvoju manje stupaju u kontakt sa drugom djecom nego u drugim gradovima. U Pljevljima je po mnogim indikatorima (kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju, stav prema obrazovnoj inkluziji, socijalna distanca) odnos prema djeci sa smetnjama u razvoju najbolji, a takođe je i volonterski klub veoma aktivan.
 4. 4. SADRŽAJ  Metodologija  Kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju  Obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju  Porodica i djeca sa smetnjama u razvoju  Socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju  Dnevni centri  Aktivnosti volonterskih klubova koje se odnose na djecu sa smetnjama u razvoju  Klima u školi
 5. 5. METODOLOGIJA Kvantitativni deo  Veličina uzorka: 360 učenika podeljenih u 3 grupe: članovi volonterskih klubova (eksperimentalna grupa), djeca iz istog odeljenja koja nisu članovi klubova (kontrolna grupa 1) i djeca iz drugih škola u kojima volonterski klub nije organizovan (kontrolna grupa 2). Strukura grupa po gradovima data je u tabeli: Grupa Opis Bijelo Polje Pljevlje Herceg Novi Bar TOTAL Eksperimentalna Djeca u inkluzivnim volonterskim klubovima 30 30 30 30 120 Kontrolna 1 Djeca iz istog odeljenja koja nisu članovi volonterskog kluba 30 30 30 30 120 30 30 30 30 120 90 90 90 90 360 Kontrolna 2 Djeca iz druge škole u kojoj volonterski klub NIJE organizovan TOTAL po opštini  Poređenje eksperimentalne i kontrolne grupe 2 imalo je za cilj da se utvrdi da li se znanje, stavovi i ponašanje volontera razlikuje u odnosu na opštu populaciju učenika, dok je poređenje eksperimentalne i kontrolne grupe 1 imalo za cilj da se utvrdi da li je došlo do transfera iskustva sa volontera na njihove drugove iz odeljenja  Grupe su bile ujednačene po polu, godinama i uspehu učenika na kraju prethodnog razreda  Način prikupljanja podataka: anketiranje u školama 1:1 između anketara i učenika Kvalitativni deo  Kvlitativnim delom bili su obuhvadeni volonteri sa i bez smetnji u razvoju, roitelji volontera sa smetnjama u razvoju i nastvanici koji su vodili volonterske klubove. Struktura ispitanika po gradovima data je u tabeli: Grupa Fokus grupa Opis Djeca volonteri bez smetnji u razvoju Bijelo Polje Pljevlje 1 Herceg Novi Bar TOTAL 1 Intervjui Volonteri sa smetnjama u razvoju i njihovi roditeljima 2 3 - - 5 Intervjui Nastavnici koji su vodili volonterske klubove u svojim školama 1 1 1 1 4
 6. 6. Pol Godine Obrazovanje Stratum Dobar 33% Vrlo dobar Odličan 33% Srednja Osnovna Djevojčice 25% Dječaci 25% Bijelo Polje 25% Pljevlja 25% Bar 33% Herceg Novi 33% Djeca koja idu u drugu školu Djeca koja idu u isto odeljenje Članovi volonterskih klubova Uzorak 79% 67% 53% 36% 21% 12% Tip naselja 6
 7. 7. Kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju 7
 8. 8. Izraz koji se najčešde koristi kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju – Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa spontani odgovori 44% Djeca sa posebnim potrebama 49% 58% 49% Djeca sa smetnjama u razvoju 45% 27% 2% Djeca sa invaliditetom 3% 5% 3% Hendikepirana djeca 1% 5% Clanovi volonterskog kluba 0% Ostali odgovori Djeca koja idu u isto odeljenje 2% 4% Djeca koja idu u drugu školu 2% Ne zna 0% 0% Članovi volonterskog kluba najčešde upotrebljavaju termin djeca sa smetnjama u razvoju, dok ga djeca koja ne idu u istu školu najređe koriste – oni najčešde upotrebljavaju termin djeca sa posebnim potrebama. Jedan odgovor; Baza: Svi ispitanici Možeš li mi redi koji izraz najčešde koristiš kada su u pitanju djeca čije su tjelesne, umne ili čulne sposobnosti ispod prosječnih mogudnosti djece u njihovom uzrastu? 8
 9. 9. Da li poznaješ neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak, prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima ovakve ili slične smetnje? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Da % Ne Članovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz druge škole 94 87 82 6 13 18 Članovi volonterskog kluba češde poznaju dijete ili osobu sa smetnjama u razvoju. Baza: Svi ispitanici Da li poznaješ neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak, prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima ovakve ili slične smetnje? 9
 10. 10. Da li u tvojoj školi postoje djeca sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Članovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz drugih škola bez sličnih aktivnosti 91 92 88 92 100 77 Odgovori učenika Odgovori direktora i facilitatora Poređenje odgovora učenika i direktora pokazuje da djeca iz drugih škola koja nisu imala prilike da učestvuju u aktivnostima UNICEFa u manjoj mjeri znaju da u njihovu školu idu djeca sa smetnjama u razvoju. Baza: Svi ispitanici Da li u tvojoj školi postoje djeca sa smetnjama u razvoju? 10
 11. 11. Da li u tvojoj školi postoje djeca sa smetnjama u razvoju? – po gradovima Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa BijeloPolje Pljevlja Herceg Novi Bar 100 98 100 84 83 100 80 59 Odgovori učenika Odgovori direktora i facilitatora Analaiza po gradovima pokazuje da su učenici u Baru najmanje svjesni prisustva djece sa smetnjama u razvoju u njihovoj školi. Baza: Svi ispitanici Da li u tvojoj školi postoje djeca sa smetnjama u razvoju? 11
 12. 12. Da li u tvom odjeljenju postoje djeca sa smetnjama u razvoju? % Da Članovi volonterskog kluba 30 Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Ne 70 Djeca koja idu u isto odeljenje 24 76 Djeca iz druge škole 25 75 U odjeljenjima ispitanih učenika, zastupljenost djece sa smetnjama u razvoju je niska, svega svaki 4 učenik ide u odjeljenje zajedno sa djetetom sa smetnjama u razvoju. Baza: Svi ispitanici Da li u tvom odeljenju postoje djeca sa smetnjama u razvoju? 12
 13. 13. Da li u tvom odjeljenju postoje djeca sa smetnjama u razvoju? % Da BijeloPolje 10 % Ne 90 39 Pljevlja 61 35 Herceg Novi Bar Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa 21 65 79 U Bijelom Polju i Baru, u odnosu na druge gradove, značajno manji broj ispitanih učenika ide u odjeljenje sa djetetom sa smetnjama u razvoju, svega 10%, odnosno 21%. U Pljevljima najvedi broj. Baza: Svi ispitanici Da li u tvom odeljenju postoje djeca sa smetnjama u razvoju? 13
 14. 14. Koliko često dolaziš u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Svakodnevno Clanovi volonterskog kluba 40% 12% 12% 13 9 3 4 30 4 Nekoliko puta nedjeljno Jednom nedjeljno Nekoliko puta mjesečno Jednom mjesečno Djeca koja idu u isto odeljenje 37% 12% 10% 5 3 8 2 7 4 10 Jednom u 2-3 mjeseca Jednom u 6 mjeseci Jednom godišnje Rjeđe od jednom godišnje Djeca koja idu u drugu školu 30% 17% 8% 13 5 3 8 4 2 11 Nemam nikakav kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju Ne zna / Bez odgovora Članovi volonterskog kluba su češde u kontaktu sa djecom sa smetnjama u razvoju od druge dvije grupe djece. Djeca iz druge škole češde navode da nemaju nikakav kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju. Primijedeno je da djeca u Baru, u odnosu na djecu iz drugih gradova, češde navode da nemaju nikakav kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju. Baza: Svi ispitanici Koliko često dolaziš u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju? 14
 15. 15. Druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Clanovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca koja idu u drugu školu 88 74 68 60 43 37 Da li si se ikada družio/la sa djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? Da li imaš prijatelja/prijateljicu sa smetnjama u razvoju? Članovi volonterskog kluba se češde druže i smatraju da imaju prijatelja među djecom sa smetnjama u razvoju. Baza: Svi ispitanici Da li si se ikada družio/la sa djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? Da li imaš prijatelja/prijateljicu sa smetnjama u razvoju? 15
 16. 16. Da li imaš prijatelja/prijateljicu sa smetnjama u razvoju - po gradovima Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa BijeloPolje Pljevlja Herceg Novi Bar 100 61 70 58 35 50 33 20 Svi ispitani učenici Samo članovi volonterskog kluba U Pljevljima svi članovi volonterskog kluba smatraju da imaju prijatelja sa smetnjama u razvoju. Razike među volonterskim klubovima jasno oslikavaju razlike između učenika po gradovima. U Baru najmanje bližih kontakata, kako kod svih ispitanih učenika, tako i kod članova volonterskih klubova. Baza: Svi ispitanici Da li si se ikada družio/la sa djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? Da li imaš prijatelja/prijateljicu sa smetnjama u razvoju? 16
 17. 17. Koliko si informisan o djeci sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Ne znam ništa o djeci sa smetnjama u razvoju 0% 5% 6% 4% Veoma malo znam o djeci sa smetnjama u razvoju 13% 14% Informisanost o djeci sa smetnjama u razvoju je najveda među članovima volonterskog kluba (naročito u Pljevljima), a najmanja kod djece koja idu u drugu školu gdje nije bilo sličnih aktivnosti za promociju inkluzije. 29% Znam ponešto o djeci sa smetnjama u razvoju 48% 51% 47% Znam mnogo o djeci sa smetnjama u razvoju 26% 22% Ne zna Ne zna ništa ili zna veoma malo Zna mnogo ili veoma mnogo Clanovi volonterskog kluba 19% Znam veoma mnogo o djeci sa smetnjama u razvoju Djeca koja idu u isto odeljenje 7% 5% Djeca koja idu u drugu školu 1% 1% 1% 4% 18% 20% 66% 33% 27% Baza: Svi ispitanici Sveukupno gledano, koliko si informisan o djeci sa smetnjama u razvoju? 17
 18. 18. Po tvom mišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da postane poznati umjetnik, biznismen, uspješan političar ili državnik u Crnoj Gori? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Da, to je mogude % Ne zna Clanovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz druge škole % Ne, to nije mogude 93 83 87 3 5 7 10 3 11 Velika vedina učenika iz sve tri grupe je mišljenja da je ovako nešto mogude. Djeca koja nijesu članovi volonterskog kluba koji idu u odjeljenje sa volonterima manje vjeruju u ovako nešto i češde od volontera navode da je nemogude ovo ostvariti. Baza: Svi ispitanici Po tvommišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da postane poznati umjetnik, biznismen, uspješan političar ili državnik u Crnoj Gori? 18
 19. 19. Kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju  Članovi volonterskog kluba su upoznati i upotrebljavaju zvanični i pravilan termin – djeca sa smetnjama u razvoju. Termin koji još koriste ali rjeđe je - djeca sa posebnim potrebama.  Vedina se prije volontiranja susretala sa djecom sa smetnjama u razvoju u školi, ali ima i onih koji su tek preko volontiranja prvi put bili u kontaktu sa djetetom sa smetnjama u razvoju.  Zbog volontiranja i aktivnosti kluba vedina se svakodnevno susrijede sa djecom sa smetnjama u razvoju. Volonter iz Pljevalja: “Od kada smo počeli da dolazimo ovdje, svakodnevno smo sa djecom sa smetnjama u razvoju.”  Prilikom prvog kontakta dominirao je strah, trema - najviše od svog ponašanja, da se ne napravi neka greška. Svi volonteri su navodili da su brinuli da nešto ne pogriješe i ne naškode djetetu sa smetnjama u razvoju. Sem toga, brinuli su i kako de ih djeca sa smetnjama prihvatiti “Razmišljala sam kako de ta djeca da me prihvate.”  Aktivnosti volonterskog kluba doprinijele su da je vremenom strah i trema prestala i shvatali su da su djeca sa smetnjama ista kao i sva druga i druženje se nesmetano odvijalo. “Imala sam tremu, a kako je vijeme prolazilo, shvatila sam da su to djeca ko i svako drugo dijete koja trebaju pažnju.” • Volonterizam je svima donio veliko znanje i iskustvo o djeci sa smetnjama u razvoju. Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 19
 20. 20. ZAKLJUČAK: Kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju  U našem uzorku ispitanih učenika, djeca sa smetnjama u razvoju su bila zastupljena u skoro svim školama (od 35 škola, samo u 2 nisu zastupljeni, jedna u Bjelom Polju i jedna u Pljevljima). Primetno je međutim, da su djeca u Baru daleko manje svesna prisustva djece sa smetnjama u razvoju u njihovom okruženju. I pored velike zastupljenosti u školama, u svega ¼ odjeljenja u koje su išli ispitani učenici ide i djete sa smetnjama u razvoju, u Bjeom polju i Baru čak i dak i ređe (10% odnosno 21% zastupljenost u odeljenju) dok, u Pljevljima skoro 40% đaka ide u inkluzivno odeljenje.  Iako je zastupljenost ove djece u odeljenjima generalno niska, ipak velika vedina učenika u sve tri ispitivane grupe, preko 2/3 (preko 4/5 članova volonterskih klubova!), navodi da je u kontaktu sa ovom djecom bar jednom mjesečno, a preko polovine učenika (2/3 članova volonterskih klubova!) navodi da je u kontaktu bar jednom nedeljno.  Podaci ukazuju da su UNICEFove aktivnosti volonterskih klubova usmjerenih na vedu inkluziju djece sa smetnjama u razvoju imale značajan pozitivan efekat kada je u pitanju kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju. Podaci na kojima se zasniva ovaj zaključak su slededi:  Članovi volonterskih klubova:  češde navode da poznaju djete ili osobu sa smetnjama u ravoju  češde navode da su u makar povremenom kontaktu sa djecom sa smetnjama u razvoju  češde se druže i smatraju da imaju prijatelja među djecom sa smetanjama u razvoju  u vedoj mjeri smatraju da znaju nešto o djeci sa smetnjama u razvoju.  Članovi volonterskih klubova takođe češde koriste društveno korektniji termin da imenuju ovu grupu djece: djeca sa smetnjama u razvoju. Neki članovi volonterskih klubova su prvi put došli u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju uravo kroz aktivnost klubova, a sada se vedina sa njima svakodnevno susrijede . • Volonteri ocenjuju da im je angažovanost u ovom klubu donela veliko znanje i iskustvo o djeci sa smetnjama u razvoju, smanjilo predrasude i dovelo do toga da strah i trema koji su dominirali pri prvom susretu nestanu. 2
 21. 21. Obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju 21
 22. 22. Koja od sljedede dvije tvrdnje je bliža tvom stanovištu? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Djeci sa smetnjama u razvoju treba omoguditi da idu u školu zajedno sa ostalom djecom. % Djeca sa smetnjama u razvoju treba da idu u specijalnu školu koja je samo za njih. Ne zna Clanovi volonterskog kluba 73 26 2 Djeca koja idu u isto odeljenje 71 28 1 Djeca iz druge škole 64 36 0 Iako je velika vedina mišljenja da djeca sa smetnjama u razvoju treba da idu u školu zajedno sa ostalom djecom, ipak nije zanemarljiv procenat đaka čije je mišljenje da djeca sa smetnjama u razvoju treba da idu u specijalnu školu. Baza: Svi ispitanici Koja od sledede dve tvrdnje je bliža tvom stanovištu? 22
 23. 23. Koja od sljedede dvije tvrdnje je bliža tvom stanovištu? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Djeci sa smetnjama u razvoju treba omoguditi da idu u školu zajedno sa ostalom djecom. Djeca sa smetnjama u razvoju treba da idu u specijalnu školu koja je samo za njih Ne znam 70 BijeloPolje 95 Pljevlja Herceg Novi Bar 28 45 5 0 53 67 2 2 33 0 Velike razlike između gradova: u Pljevljima skoro svi ispitanici -95% su mišljenja da djeca sa smetnjama u razvoju treba da idu u školu zajedno sa ostalom djecom. U Herceg Novom vedina učenika je mišljenja da djeca sa smetnjama u razvoju treba da pohađaju specijalnu školu (53%). Baza: Svi ispitanici Koja od sledede dve tvrdnje je bliža tvom stanovištu? 23
 24. 24. Redovna / specijalna škola ili odjeljenje • Svi roditelji djece sa smetnjama u razvoju su mišljenja da je za djecu sa smenjama u razvoju bolje da idu u redovnu školu, a najbolje uz prisustvo asistenta. Roditelj: „Redovna nastava sa asistentom omogudava bolju socijalizaciju djece nego nastava u specijanim odjeljenjima.” • Roditelji djece sa smetnjama u razvoju su zadovoljni školovanjem djece u redovnoj nastavi. Takođe, mišljenja su da u rješenju za usmjeravanje treba da piše tačna dijagnoza i da se objasni šta sve podrazumijeva kako bi nastavnicima i školskom osoblju bilo lakše da upoznaju dijete i njegove mogudnosti. • Majka jednog dječaka koji ide u specijalno odjeljenje u okviru škole razmišljala je o prebacivanju u drugu školu gdje bi njeno dijete uključili u redovnu nastavu. Kada se dijete upisivalo u školu nije postojala institucija asistenta. Sada kada vidi iskustva onih koji pohađaju redovnu nastavu uz asistenta mišljenja je da bi za njeno dijete bilo korisnije ukoliko bi ga imalo. Roditelj: “Veliki je uspjeh imati asistenta u nastavi, i pohadjati redovnu nastavu, socijalizacija je mnogo bolja.” “Mnogo je značajno što moj sin ide u redovnu nastavu - oni oponašaju, uče od drugih, i uvijek je to pozitivno, bolji je u školi nego kod nas. Interesantnije mu je, dođe kudi pun nečeg novog.” • Majka dječaka iz Pjevalja je pristalica redovnih škola, ali misli da je za djecu sa težim smetnjama bolje da idu u specijalno odjeljenje. Roditelj: „Ja sam za redovnu nastavu ali i to možda zavisi od smetnje, imate djece koja ne bi mogla da prate redovnu nastavu.” Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 24
 25. 25. Stav prema inkluzivnom obrazovanju % Ne slažem se % Nedlučan/ na % Slažem se Bar 4 % Ne slažem se % Nedlučan/ na Članovi volonterskog Djeca kojaNe slažem se Djeca koja idu u Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Slažem se Bar 8 % idu u isto % Nedlučan/ na % drugu školu odeljenje kluba Slažem se Kada djeca sa smetnjama u razvoju idu u školu zajedno sa ostalom djecom, nastavnici moraju da im posvete previše pažnje, pa druga djeca onda ne dobiju dovoljno pažnje od nastavnika. 73 2 26 76 24 71 30 Kad bih mogao/la da biram, radije bih učio u odjeljenju u kojem nema učenika sa smetnjama u razvoju, nego u nekom u kojem ih ima. 78 320 76 2 22 77 122 Rado bih se družio/la sa djecom sa smetnjama u razvoju. 7 1 Strah me je i nelagodno mi je da se družim sa djecom sa smetnjama u razvoju. Djeca sa smetnjama u razvoju jednako su vrijedna kao i ostala djeca. 1 2 93 95 98 10 5 91 90 5 2 161 10 93 84 90 4 1 9 96 Djeca koja idu u drugu školu u manjoj mjeri bi se družila sa djecom sa smetnjama u razvoju, u odnosu na druge ispitanike. Baza: Svi ispitanici Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 25
 26. 26. Djeca sa smetnjama u razvoju često se u školama susrijedu sa problemima koje ne postoje za drugu djecu: često ne mogu da bez tuđe pomodi da dođu do učionice, sale za fizičko, biblioteke, dvorište...Koja od sljedede dvije tvrdnje je bliža tvom stanovištu? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Razumijem ovaj problem, ali ne može se cijelo školsko okruženje prilagođavati malom broju djece sa smetnjama u razvoju. % Škole su dužne da učine sve što je neophodno kako bi se okruženje prilagodilo djeci sa smetnjama u razvoju. Clanovi volonterskog kluba 13 88 Djeca koja idu u isto odeljenje 13 87 Djeca iz druge škole 13 87 Svi ispitanici u velikoj vedini imaju stav da škola treba da prilagodi okruženje djeci sa smetnjama u razvoju. Baza: Svi ispitanici Koja od sljedede dve tvrdnje je bliža tvom stanovištu? 26
 27. 27. Koliko bi bio/la zainteresovan/a da se uključiš u sljedede aktivnosti? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Nisam zainteresovan/a Bar 3 % Zainteresovan/a sam Clanovi volonterskog % Nisam zainteresovan/a kluba Djeci sa oštedenjima vida potrebni su audio snimci udžbenika. Na ovaj način, slijepa djeca koja ne mogu da čitaju knjige mogu da slušaju CD na kojem je snimak nekoga ko tu knjigu čita. Ukoliko bi se organizovala akcija pravljenja audio snimaka školskih u % Zainteresovan/a sam % Nisam zainteresovan/a Bar 6 koja idu u isto Djeca koja idu u Djeca % Zainteresovan/a sam drugu školu odeljenje 100 4 95 4 97 Gluvonijeme osobe koriste znakovni jezik za komunkaciju. One se sporazumijevaju preko znakova koje izvode rukama. Ukoliko bi se u školi organizovao kurs znakovnog jezika, da li bi bio/la zainteresovan/a da se pridružiš i naučiš da se sporazumijevaš sa dje 3 97 10 89 5 95 Slijepe osobe mogu da čitaju knjige koje su napisane na posebnom Brajevom pismu. Radi se o slovima koji su izraženi tačkicama na papiru. Slijepe osobe dodiruju prstima papir i prema broju i položaju tačkica čitaju tekst. Ukoliko bi se u školi organizovao 3 98 12 87 8 91 Ukoliko bi se u školi organizovao sportski klub u kome bi bila djeca sa i bez smetnji u razvoju da li bi bio/la zainteresovan/a da se pridružiš i igraš zajedno sa vršnjacima sa smetnjama u razvoju? 3 98 8 91 12 86 Veoma veliko interesovanje svih učenika za sve aktivnosti. Najvede interesovanje pokazuju članovi volonterskog kluba. Baza: Svi ispitanici Na skali od 1 do 4, pri čemu 1 znači Uopšte ne bih bio/la zainteresovan/a a 5 U potpunosti bih bio/la zainteresovan/a, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 27
 28. 28. Obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju  Generalno, nastavnici i učenici podstiču i otvoreni su za rad i druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju, iako navode da još uvijek ima učenika koji nede prihvatiti i razumjeti dijete sa smetnjama.  Nastava se u odjeljenju gdje je dijete sa smetnjama u razvoju najčešde odvija nesmetano jer nastavnici imaju unaprijed napisan plan i program za svu djecu. Volonteri ističu da se nastavnici trude da djecu sa smetnjama u razvoju što više uključe u aktivnosti na času i da ostali učenici na času nisu zapostavljeni.  Ali, nekad uključivanje djece u aktivnosti na času zavisi i od prirode djeteta i smetnje koje ima – nekada zbog smetnje ga nije mogude uključiti u sve. “U mom odjeljenju imamo drugaricu i trudimo se da je uključimo u novinarskoj sekciji , da piše literarne radove, ali je povučena, pa ne želi u dosta slučajeva da se druži sa nama.“ • Velik broj nastavnika je pohađao seminare i edukovan je za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Međutim, neki volonteri stiču utisak da nastavnici nemaju dovoljno vremena na času da se posvete djetetu sa smetnjama i da novi nastavnici nijesu puno upudeni i edukovani za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. “Nastavnici obično nemaju dovoljno vremena da se posvete .” • Facilitatori primjeduju da ima nastavnika kojii nekad odbijaju da rade i posvete se djeci sa smetnjama u razvoju “Desi se individalni slučaj gdje nastavnik kaže - nisam obučen za to, nisam to radio I jednostavno nedu to da radim. Smatra da postoje posebne institucije za to, specijalna odoljenja za rad sa takvom djecom.”  Volonteri navode da djeca sa smetnjama ne sjede sama, najčešde su sa drugom , a oni koji imaju asistenta sjede sa njim. Ima slučajeva kada zbog prirode djeteta ili simptoma smetnji dijete sjedi samo u klupi. Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 28
 29. 29. ZAKLJUČAK: Obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju  Još uvijek više od 1/3 učenika u sve tri grupe smatra da bi djeca sa smetnjama u razvoju trebalo da idu u specijalne škole (među volonterima oko 1/4). Velike razlike među gradovima što se odslikava i na stavove volontera: u Pljevljima 95% učenika smatra da treba da isu u redovne škole, u Herceg Novom svega 47%!  Nalazi fokus grupa govore u prilog tome da je razlog za ovakav stav još uvijek nedovoljno organizovana nastava u inkluzivnim odjeljenjima. Asistenti najčešde nijesu obezbijeđeni za djecu sa smetnjama u razvoju.  S druge strane, volonteri u fokus grupi su navodili da se nastavnici trude da djecu sa smetnjama u razvoju što više uključe u aktivnosti na času i da pri tome ostali učenici na času nisu zapostavljeni, da su nastavnici pohađali seminare i da su edukovani za rad sa ovoj djecom. Navode samo problem novih nastavnika koji nisu prošli edukacije.  I u ovoj sekciji podaci ukazuju da su UNICEFove aktivnosti đačkih parlamenata imale pozitivan efekat kada je u pitanju stav prema djeci sa smetnjama u razvoju. Zaključak se zasniva na podatku da postoje značajne razlike između grupa u spremnosti za druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju. Sa tvrdnjom „Rado bih se družio/la sa djecom sa smetnjama u razvoju.” slaže se 93% članova volonterskih klubova, 91% učenika koji idu u isto odeljenje sa njima i 84% učenika koji idu u drugu školu u kojoj nije bilo aktivnosti UNICEFa koje se odnose na promovisanje inkluzivnog obrazovanja.  9 o 10 učenika u sve tri grupe je svjesno da je dužnost škole da učine sve što je neophodno kako bi se okruženje prilagodilo djeci sa smetnjama u razvoju.  Velika vedina u sve tri grupe, oko 90% učenika, a među volonterima skoro svi volonteri su zainteresovani da se uključe u različite aktivnosti čiji je cilj pomod i bolje razumijevanje djece sa smetnjama u razvoju (akcija pravljenja audio zapisa udžbenika, kurs znakovnog jezika, kurs Brajevog pisma). 2
 30. 30. Porodica i djeca sa smetnjama u razvoju 30
 31. 31. Koja od sljedede dvije tvrdnje je bliža tvom stanovištu? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Djeca sa smetnjama u razvoju treba da žive sa svojom porodicom. % Djeca sa smetnjama u razvoju treba da žive u domu za djecu sa smetnjama u razvoju umjesto u svojoj porodici. Clanovi volonterskog kluba 97 3 Djeca koja idu u isto odeljenje 96 4 Djeca iz druge škole 96 4 Skoro svi ispitanici su mišljenja da djeca sa smetnjama u razvoju treba da žive sa svojom porodicom. Baza: Svi ispitanici Koja od sledede dve tvrdnje je bliža tvom stanovištu? 31
 32. 32. Koliko bi bio/la zainteresovan/a da se uključiš u sljedede aktivnosti? % Ne slažem se Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Bar 4 Bar 7 Clanovi volonterskog Bar 10 kluba Druga djeca koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u razvoju, nauče da budu pažljivija i tolerantija. 2 0 Druga djeca koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u razvoju su zanemarena, jer roditelji nemaju dovoljno vremena da im se posvete. Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditelja, bolje mu je da živi u nekoj drugoj porodici, nego u domu za djecu. 92 4 21 89 isto % Slažem se Bar 6 Bar 9 Djeca koja idu u drugu školu odeljenje 7 1 98 75 % Nedlučan/ na Bar 5 Bar 8 Djeca 11 idu u Bar koja 93 73 21 2 4 0 1 27 77 96 68 21 3 0 32 76 Članovi volonterskog kluba se, u odnosu na druge ispitanike, u manjoj mjeri slažu sa mišljenjem da su druga djeca koja žive u porodici sa djecom sa smetnjama u razvoju zanemarena. Takođe, u manjoj mjeri se slažu sa mišljenjem da je djetetu sa smetnjama u razvoju koje je ostalo bez roditelja bolje da živi u domu za djecu. Baza: Svi ispitanici Na skali od 1 do 5, pri čemu 1 znači Uopšte se ne slažem a 5 U potpunosti se slažem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji. 32
 33. 33. Porodica i djeca sa smetnjama u razvoju • Volonteri zapažaju da su najčešdi problemi sa kojima se suočavaju djeca sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji:  Odbačenost  Predrasude “Ima i sada dosta ljudi koji ne žele da ta djeca budu ravnopravan član društva.”  Volonteri su takođe mišljenja da je za djecu sa smetnjama u razvoju koja su bez roditeljskog staranja bolje da se smjeste u hraniteljsku porodicu nego u dom jer bi u dječijem domu imali manje pažnje u odnosu na hraniteljsku porodicu. „ U hraniteljsku porodicu je bolje jer de imati više ljubavi i pažnje.” Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 33
 34. 34. ZAKLJUČAK: Porodica i djeca sa smetnjama u razvoju  Preko 95% učenika u sve tri grupe smatraju da djeca sa smetnjama u razvoju treba da žive sa svojom porodicom.  Učenici u sve tri grupe smatraju da ukoliko djeca sa smetnjama u razvoju žive sa svojom porodicom, od toga imaju benefita i druga djeca u domadinstvu. Ipak ¼ učenika u sve tri grupe smatra da druga djeca mogu ostati zanemarena u ovakvim porodicama.  Ispitanici takođe daju prednost hraniteljskim porodicama nad domom za djecu za onu djecu koja su ostala bez roditelja.  Volonteri u vedoj meri nego ostale dve grupe smatraju da druga djeca nede biti zanemarena u porodicama sa djetetom sa smetnjama u razvoju i u vedoj meri daju prednost hraniteljskim porodicama nad domom za djecu za onu djecu koja su ostala bez roditelja 3
 35. 35. Scijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju 35
 36. 36. Kada govorimo o djeci sa smetnjama u razvoju, molim te da mi kažeš koji od Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa sljededih odnosa su za tebe prihvatljivi. Clanovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz druge škole Da živimo u istom naselju / ulici 94% 92% 94% Da idemo u istu školu 93% 93% 92% 92% Da se družim / igram se njim/njom 82% 89% 84% 84% 85% Da idemo u isto odjeljenje 63% 56% 61% Da mi bude najbolji drug / drugarica 18% 10% 16% Da mi bude mladid/djevojka 13% Da u odraslom dobu stupim u brak sa njim/njom 4% 11% Ne znam 0% 2% 2% Ispitanici koji idu u isto odjeljenje sa ispitanicima članovima volonterskog kluba, u odnosu na njih bi se u manjoj mjeri družili i igrali sa djecom sa smetnjama u razvoju. Sem toga, manje im je prihvatljivo da stupe u brak sa osobom sa smetnjama u razvoju. Baza: Ukupna ciljna populacija Kada govorimo o djeci sa smetnjama u razvoju, molim te da mi kažeš koji od sljededih odnosa su za tebe prihvatljivi. Nabrojte mi sve odnose koji su za tebe lično prihvatljivi. 36
 37. 37. Kada govorimo o djeci sa smetnjama u razvoju, molim te da mi kažeš koji od Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa sljededih odnosa su za tebe prihvatljivi. BijeloPolje Pljevlja Herceg Novi Bar 83% Da živimo u istom naselju / ulici 98% 92 87% Da idemo u istu školu 87 79% Da se družim / igram se njim/njom 100 96% 100 94% 81 97 67% Da idemo u isto odjeljenje 41% Da mi bude najbolji drug / drugarica 25 0% Da mi bude mladid/devojka Da u odraslom dobu stupim u brak sa njim/njom 97 86% 87 31% 9 0% Ne znam 96% 77 18 16% 9 11 Najmanja socijalna distanca u Pljevljima. 2% 1% 2 0 Baza: Ukupna ciljna populacija Kada govorimo o djeci sa smetnjama u razvoju, molim te da mi kažeš koji od sljededih odnosa su za tebe prihvatljivi. Nabrojte mi sve odnose koji su za tebe lično prihvatljivi. 37
 38. 38. Stav prema djeci sa smetnjama u razvoju  Svi učenici volonteri bi voljeli da za prijatelja imaju dijete sa smetnjama u razvoju.  Tokom volontiranja su stekli mnogo prijatelja i druženje im je veoma zanimljivo i poučno. “Pa mi se ovdje u centru sa svima družimo , sa svima provodimo vrijeme , možda je lakše uspostaviti komunikaciju sa djetetom koje može da se razumije, ali je ponekad bolje i zanimljivije da se družite sa nekim sa kim komunikacija nije tako jednostavna.” - volonter  Misle da je prijatelj sa smetnjama u razvoju i prijateljstvo sa njim kvalitetnije – sigurniji su u njih i imaju povjerenja. “Kad imamo neki naš problem oni sa nama saosjedaju.”  Vrsta smetnje nije bitna – bitno je da se dobro slažu.  Stupanje u emotivnu vezu ili brak sa osobom koja ima smetnje u razvoju im nije nemogude, naročito ako se dobro upoznaju i slažu. “Ne zna niko šta život nosi, ali nikad ne reci nikad.”  Volonteri su mišljenja da bi dijete sa smetnjama u razvoju moglo jednog dana postati uspješna osoba – političar, biznismen, umjetnik. Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 38
 39. 39. ZAKLJUČAK: Socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju  Velika vedina prihvata da djete sa smetnjama u razvoju ide u istu školu sa njima (preko 90%)  Više od 4/5 bi prihvatilo da se druži/igra sa djetetom sa smetnjama u razvoju  Najvede razlike između djece članova volonterskih klubva i djece koja idu sa njima u odeljenje u 2 odnosa:  Da mi bude drug/drugarica  Da u odraslom dobu stupi u brak sa njim/njom  Ipak u sve 3 grupe , socijalna distanca je izrazita po pitanju odnosa stupanja u emotivnu vezu i stupanja u brak (manje od 20% bi pristalo na ove odnose)  Nalazi fokus grupa pokazuju da se ova naizgled jaka socijalna distanca možda donekle ogleda u nedovoljnom osvješdivanju mogudnosti za takve odnose i da stavljanje u situaciju razmišljanja o njima dovodi i do smanjenja distance. 3
 40. 40. Dnevni centri 40
 41. 41. Da li znaš šta su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Da % Ne zna / Bez odgovora Clanovi volonterskog kluba 93 Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz druge škole % Ne 7 72 63 28 37 U odnosu na članove volonterskog kluba gdje skoro svi ispitanici znaju šta su Dnevni centri, ispitanici koji idu u isto odjeljenje, a naročito djeca iz druge škole u znatno manjoj mjeri znaju šta su Dnevni centri. Najmanje (41% ) su informisani ispitanici u Baru. Baza: Svi ispitanici Da li znate šta su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju? 41
 42. 42. Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju U dnevnim centrima, djeca sa smetnjma u razvoju svakodnevno učestvuju u raznim edukativnim i kreativnim aktivnostima koje organizuju razni stručnjaci. Djeca borave u dnevnom centru nekoliko sati dnevno, što njihovim roditeljima omogudava da budu zaposleni ili da za to vrijeme završe neke od kudnih obaveza. Na ovaj način, pruža se pomod porodicama djece sa smetnjama u razvoju i sprečava se odvajanje djece od njihovih porodica. 42
 43. 43. Da li si ikada bio/la u Dnevnom centru? % Da % Ne zna / Bez odgovora Clanovi volonterskog kluba % Ne 75 Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz druge škole Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa 25 38 18 62 82 Članovi volonterskog kluba su češde bili u prilici da posjete Dnevni centar. Velika vedina djece iz druge škole nikada nije posjetila Dnevni centar. Baza: Svi ispitanici Da li si ikada bio/la u Dnevnom centru? 43
 44. 44. Da li u tvom gradu postoji Dnevni centar? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Da % Ne zna / Bez odgovora Clanovi volonterskog kluba 94 Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca koja idu u drugu školu % Ne 1 5 67 52 25 19 8 29 Skori svi volonteri su upoznati sa postojanjem Dnevnog centra u svom gradu. Znatno više od druge dvije grupe. Baza: Svi ispitanici Da li u tvom gradu postoji Dnevni centar? 44
 45. 45. Da li je tvom gradu potreban Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Da Clanovi volonterskog kluba % Ne zna / Bez odgovora % Ne 100 0 Djeca koja idu u isto odeljenje 98 2 Djeca koja idu u drugu školu 99 1 Skoro svi ispitanici su mišljenja da je njihovom gradu potreban Dnevni centar. Baza: Svi ispitanici Da li je tvom gradu potreban Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju? 45
 46. 46. Kada bi Dnevni centar postojao u tvom gradu da li bi bio/la zainteresovan/a da se jednom nedjeljno kao volonter družiš sa djecom sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa % Da % Ne zna / Bez odgovora Clanovi volonterskog kluba 93 Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca koja idu u drugu školu % Ne 5 2 91 80 2 7 3 17 Iako je velika vedina zainteresovana za volontersko druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju u Dnevnom centru, djeca koja idu u drugu školu pokazuju nešto najmanje interesovanja za te aktivnosti. Baza: Svi ispitanici Kada bi Dnevni centar postojao u tvom gradu da li bi bio/la zainteresovan/a da se jednom nedjeljno kao volonter družiš sa djecom sa smetnjama u razvoju? 46
 47. 47. Dnevni centar • Glavne aktivnosti volonterskih klubova odnosile su se na odlaske u Dnvne centre i druženje sa velikim brojem djece sa smetnjama u razvoju. • Volonteri u Pljevljima ističu da je izgradnja Dnevnog centra u Pljevljima nešto najbolje što se moglo izgraditi. Svi se slažu da je postojanje Dnevnih centara neophodno. Dnevni centar je omogudio da se djeca druže, izlaze, da se obrazuju, da imaju stručnu pomod. • Često roditelji djece sa smetnjama u razvoju predlažu i otvaranje dnevnih centara za odrasle. Potencijalni problem sa djecom sa smetnjama u razvoju je nepostojanje institucija i organizacija koje de se baviti njima kada odrastu (preko 25god starosti). „Takav centar bi trebao da bude i za odrasle i za djecu,svaki grad bi trebao da ima centar i za odrasle i za djecu. Treba negdje da se druže i da se sastaju.” „Imamo 2 djece koje je isključeno iz Dnevnog centra, imaju 27 godina, jer je to granica. Roditelji i djeca su toliko tužni, jer to je njima bilo sve. Za stariju djecu ne postoji ustanova i tu bi trebalo poraditi na tome, jer takva djeca dalje nemaju gdje. “ • Roditelji djece sa smetnjama u razvoju su zabrinuti za svoju djecu u bududnosti, kada završe školovanje, jer ne postoje ustanove za mlade preko 27 godina. “Tu bi trebalo nešto da se uradi, jer i naša djeca de brzo porasti.” • Roditelji su navodili i da u Baru, Danilovgradu, Mojkovcu, Kolašinu ne postoje Dnevni centri, što utiče na vedu izolovanost i nevidljivost ove djece u tim mjestima. Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 47
 48. 48. ZAKLJUČAK: Stav prema Dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju • Podrška osnivanju Dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju je visoka kako među članovima volonterskih klubova tako i među ostalim učenicima. • Skoro svi volonteri (93%) znaju šta su to Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju. Znanje o Dnevnim centrima je niže među đacima iz istih odeljenja u koje idu i članovi volonterskih klubova, li je dalje visoko (72% učenika iz ustog odeljenja zna za Dnevne centre) dok je još niže među djecom iz drugih škola (63% učenika iz drugih škola zna za Dnevne centre) . Ovaj nalaz govori da je verovatno došlo do transfera iskustva članova volonterskih klubova njihovim drugovima iz odeljenja. • 3/4 članova volonterskih klubova učestvovalo je u posjetama Dnevnim centrima. Procenat učenika koji su posjetili Dnevne centre a koji nisu članovi parlamenta je daleko manji (38% učenika iz istog odeljenja, odnosno 18% učenika iz drugih škola bez sličnih aktivnosti). • Djeca koja idu u druge škole, ali i đaci iz istih odjeljenja u koja idu i članovi volonterskog kluba daleko manje znaju da li u njihom gradu postoji Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju (da li Dnevni centar postoji ili ne, ne zna 1% članova volonterskog kluba, 25% đaka iz istog odeljenja i 19% đaka iz drugih škola). • Djeca koja su rekla da u njihovom gradu ne postoji ili da ne znaju da postoji Dnevni centar pitana su da li je takav centar potreban u u njihovom gradu. U sve tri grupe skoro sva djeca smatraju da je njihovom gradu potreban ovaj centar. • I članovi volonterskog kluba i oni koji to nisu bi se uključili u aktivnosti posjeta djeci sa smetnjama u razvoju i rado bi se družili sa ovom djecom – čak 93% članova su zainteresovani da se jednom nedjeljno kao volonteri druže sa djecom sa smetnjama u razvoju (procenat je nešto manji među učenicima iz drugih škola - 80%). 48
 49. 49. Aktivnosti volonterskog kluba koje se odnose na djecu sa smetnjama u razvoju 49
 50. 50. Upoznatost sa aktivnostima volonterskih klubova Sada bih želeo da pričamo o aktivnostima volonterskih klubova koje imaju za cilj da promovišu jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju. Da li si čuo/la za volonterske klubove? Veoma loš 0% 1% Clanovi volonterskog kluba 0% Deca koja idu u isto odeljenje Djeca koja idu u drugu školu Uglavnom loš 15 72 % Ne Kakav ti je opšti utisak o ovim aktivnostima? Niti dobar niti loš 4% 24% 30% 28% 34% Uglavnom dobar 85 38% % Da 68% 28 Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca koja idu u drugu školu Velika vedina djece koja ide u drugu školu nije čula za pomenute volonterske klubove, dok su oni najčešde poznati đacima iz istog odjeljenja. Veoma dobar 41% 32% Veoma ili uglavnom loš Veoma ili uglavnom dobar 0% 1% 0% 96% 75% 70% Članovi volonterskog kluba imaju najpozitivnije utiske o njegovim aktivnostima. Baza: Svi ispitanici Kakav Vam je opšti utisak o ovim događajima? Ocijenite na skali od 1 do 5, gde 1 znači da ti je utisak veoma loš, a 5 da tije utisak veoma dobar. 50
 51. 51. Zašto tako mislite? Šta je najviše uticalo na to da ove aktivnosti ostave DOBAR utisak na vas? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 42% 42% Pružanje pomodi, podrške, pažnje 44% 31% Zajedničko druženje/ sticanje prijatelja/ zbližavanje 25% 8% Prihvatanje, uklapanje u društvo/ svi smo jednaki 7% 6% 7% 6% 5% 0% Pozitivne/ dobre/ korisne aktivnosti 1% Organizuju se razne aktivnosti/ zajednički rad 1% Ostalo Ne znam 23% 14% Upoznavanje te djece, njihovih problema, potreba Zanimljivo je, zabavno/ dobra atmosfera 11% 10% 11% Djeca se osedaju bolje, srednije, napreduju Učimo i mi od njih/ bolje ih razumijemo/ imamo bolji odnos 40% 7% 5% 7% Aktivnosti kluba se opažaju da su doprinijele pružanju podrške, pomodi i pažnje djeci sa smetnjama u razvoju što je uticalo na pozitivan stav prema ovim aktivnostima. 0% 7% 0% Članovi volonterskog kluba 0% 1% 0% 0% 1% 2% 3% Deca koja idu u isto odeljenje Deca iz druge škole bez sličnih aktivnosti Višestruki odgovori; Baza: oni čiji je generalni utisak o ovim aktivnostima bio dobar Zašto tako mislite. Šta je najviše uticalo na to da ove aktivnosti ostave dobar utisak na vas? 51
 52. 52. Da li su po tvom mišljenju, ove akcije privukle pažnju đaka u školi ili su uglavnom ostale nepoznate? Privukle su pažnju ostalih đaka u školi Ostale su uglavnom nepoznate drugim đacima Clanovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca koja idu u drugu školu 73 57 54 12 28 30 Ne zna 16 16 16 Preovladava mišljenje da su aktivnosti kluba privukle pažnju drugih đaka u školi. Ali, 1/3 djece koja idu u odjeljenje sa volonterima i 1/3 djece koja idu u drugu školu je mišljenja da su aktivnosti uglavnom ostale nepoznate drugim djacima. Baza: Oni koji su čuli za ove aktivnosti Da li su po tvom mišljenju, ove akcije privukle pažnju đaka u školi ili su uglavnom ostale nepoznate? 52
 53. 53. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Koliko puta si učestvovao u ovim aktivnostima? Ne zna 6% Jednom 8% 2 do 5 puta 30% Više od 5 puta 56% Više od polovine volontera je učestvovalo u više od 5 aktivnosti volonterskog kluba. Baza: Članovi volonterskog kluba Koliko puta si učestvovavo u ovim aktivnostima volonterskog kluba koje imaju za cilj da promovišu jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju. 53
 54. 54. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Da li si tokom ovih aktivnosti saznao nešto novo, o čemu ranije nisi razmišljao ili što nisi znao, kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju i njihova uključenost u zajednicu? Ništa novo nisam saznao/la 1% Ne znam 8% Saznao/la sam dosta novih stvari 50% Saznao/la sam ponešto novo 41% Velika vedina volontera je saznala nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju, a čak polovina ističe da je saznala dosta novih stvari o djeci sa smetnjama u razvoju. Baza: Članovi volonterskog kluba Koliko puta si učestvovavo u ovim aktivnostima volonterskog kluba koje imaju za cilj da promovišu jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju. 54
 55. 55. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Šta je to novo što si saznao/la iz ovih akcija? 45% Saznao/la sam da djeca sa smetanjma u razvoju mogu da napreduju/uče. 44% Da im treba pridi i tretirati ih kao svu drugu djecu. 42% Da mogu da budu dobri prijatelji sa djecom koja nemaju smetnje u razvoju 40% Saznao/la sam kako da pomognem djeci sa smetnjama u razvoju. 33% Da je obaveza društva da im omogudi da rastu kao druga djeca 26% Da mogu da izrastu u uspješne umjetnike, sportiste, novinare 28% Da mogu da pohađaju redovne škole. 24% Saznao/la sam da je najbolje za djecu da rastu u porodici. Saznao/la sam za dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju. 20% O dobrobitima koje donosi druženje djece sa i bez smetnji u razvoju. 20% Saznao/la sam o negativnim posljedicama boravka djece u institucijama/domu po njihov razvoj. Drugo Ne znam 13% 4% 5% Najveda saznanja (preko 40% navođenih) su da ova djeca mogu da napreduju/uče, da im treba pridi i tretirati ih kao svu drugu djecu, da djeca sa smetnjama u razvoju mogu da budu dobri prijatelji sa djecom bez smetnji, i o načinima pomodi djeci sa smetnjama u razvoju. Baza: Članovi volonterskog kluba Šta je to novo što si saznao iz ovih akcija? 55
 56. 56. Uticaj aktivnosti  Uticaj aktivnosti je bio velik i pozitivan i na volontere i na djecu sa smetnjama u razvoju, a i na lokalnu zajednicu. Roditelj:„Zahvaljujuci „Zradku nade” odnos prema djeci sa smetnjama je na nekom nivou na kom ne bi bio da nije njega.” • Volonteri su se obogatili u smislu novog iskustva i prihvatanja i uključivanja različitosti u svakodnevni život. Volonteri navode da su: • Saznali puno o životu djece, kako uče, šta rade, šta ih sve zanima, šta sve mogu da rade • Upoznali su se sa vrstama smetnji • Razbili su predrasude i promijenio se osjedaj pri kontaktu sa djecom sa smetnjama u razvoju – nema nelagode, straha, strijepnje • Shvatili su da djeca sa smetnjama imaju mogudnosti i spospobnosti za rad i mogu doprinijeti društvu Volonter: „Djeca sa smetnjama u razvoju mogu nešto da postignu, ako ne može da bude pravnik – može da bude prodavac, može da pakuje namirnice, može da slaže robu u rafove. To nisu djeca bez sposobnosti, i mogu da doprinose društvu.” • Naučili su puno o volonterizmu i humanosti • Djeca sa smetnjama u razvoju su uz pomod nekih aktivnosti saznala mnogo o nekim svakodnevnim situacijama i zadacima kao, na primjer, pladanje telefonskih računa. • Roditelji djece sa smetnjama u razvoju su izrazito zadovoljni uticajem aktivnosti kluba. Njihova djeca su stekla prijatelje a neki su dolazila čak kod njih kudi da se druže - postignuta je bolja socijalizacija i sada su njihova djeca daleko aktivnija. Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 56
 57. 57. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Kada su u pitanju aktivnosti volonterskog kluba koje imaju za cilj da promovišu jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju koja aktivnost ti se najvise dopala? 16% Druženje sa njima 20% Kreativne radionice 15% Priredbe/ odlazak u pozorište 13% 12% Likovna radionica, crtanje Muzička radionica, pjevanje, ples Šetnja/ druženje u prirodi Igranje s njima Zajednički rad Sportske aktivnosti Pravljenje poklona/ čestitki Sastanci kluba na kojima smo iznosili svoja zapažanja Posjeta centru Pisanje, čitanje knjiga Ostali odgovori Ne znam 7% 6% 3% Volonterima su se najviše dopale kreativne 4% radionice, druženje sa djecom sa smetnjama 4% u razvoju i predstave. 3% 2% 2% 3% 7% Baza: Članovi volonterskog kluba Kada su u pitanju aktivnosti volonterskog kluba koje imaju za cilj da promovišu jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju koja aktivnost ti se najvise dopala? 57
 58. 58. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Zašto baš ta akcija? 27% Osjetili smo koliko im znači pažnja, podrška/ bili su sredni 20% Lijepo druženje sa njima/ svi smo se prijatno osedali 15% Zanimljivo je, dopalo mi se 12% Zajednički rad sa njima Pokazali su svoje sposobnosti/ talente 10% Pomagali smo im u raznim aktivnostima/ učili ih nešto novo 10% 9% Bolje smo se upoznali/ razumeli 5% Korisno je, uložili smo trud/ naučili da im pomognemo Naučili smo mnogo o njima/ saznali nešto novo Ostali odgovori Ne znam 4% 3% 8% Najdopadljivije aktivnosti volonterskog kluba ocijenjene su tako jer su volonterima omogudile da osjete koliko je djeci sa smetnjama u razvoju značajna njihova pažnja, podrška i koliko ih to čini srednim, kao i zbog lijepog i interesantnog druženja i zajedničkog rada. Baza: Članovi volonterskog kluba Zašto baš ta akcija? 58
 59. 59. Najdopadljivije aktivnosti • Volonterima su se sve aktivnosti u klubu dopadale, bile su raznolike i mnogima je teško bilo izdvojiti one najbolje. • U svim gradovima su bile slične aktivnosti, ali su neki klubovi ipak bili raznovrsniji po pitanju aktivnosti. • Volonteri su naveli sljedede aktivnosti: • Likovne sekcije - pravljenje čestitki , maskembala, poklona, svijednjaka, iscrtavanje čaša, pravljenje pahulja i Sneška bijelida od čaša od jogurta • Folklorna sekcija i sportske aktivnosti u sportskoj sali škole • Literarna sekcija – pisanje novinskih članaka koji su izašli u novine NVO Zračak nade • Lutkarska predstava • Recitatorska sekcija • Kuvarske aktivnosti - pravljenje kolača i palačinki • Odlazak u grad djece sa i bez smetnji i druženje – obilaženje banki, apoteke, kafida • Žurke • Priredbe i predstave – koja je bila na kraju i “kruna” njihovog rada Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 59
 60. 60. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Koliko misliš da su ove akcije utiecale na tebe da ozbiljno razmisliš o djeci sa smetnjama u razvoju i odnosu društva prema njima? Veoma je uticala 53% Uglavnom je uticala 38% Niti je uticala niti nije uticala 2% Uglavnom nije uticala 1% Nije uopšte uticala 7% Veoma ili uglavnom uticala Uglavnom nije ili nije uopšte uticala 91% 1% Skoro svi volonteri smatraju da su aktivnosti uticale na njih da ozbiljno razmisle o djeci sa smetnjama u razvoju i odnosu društva prema njima. Samo nekoliko volontera iz Bara se izjašnjava da aktivnosti nijesu uticale na njihovo razmišljanje o djeci sa smetnjama. Baza: Članovi volonterskog kluba Koliko misliš da su ove akcije uticale na tebe da ozbiljno razmisliš o djeci sa smetnjama u razvoju i odnosu društva prema njima? 60
 61. 61. Upoznatost sa aktivnostima volonterskih klubova u okviru kampanje Da li si, nakon ovih akcija, razgovarao/la sa članovima svoje porodice o djeci sa smetnjama u razvoju? Ne 23% Kako su članovi tvoje porodice na to reagovali? Da li bi oni voljeli da se ti družiš sa djecom u smetnjama u razvoju? Rekli su da bi trebalo da se družim i podržavam djecu sa smetnjama u razvoju Da 77% Skoro 4/5 volontera je nakon aktivnosti razgovaralo sa članovima svoje porodice o djeci sa smetnjama u razvoju. Nemaju stav o tome da li bi trebalo da se družim sa djecom sa smetnjama u razvoju ili ne 94% 6% Porodice volontera podržavaju svoju djecu u daljem druženju i pružanju podrške djeci sa smetnjama u razvoju. Baza: Članovi volonteskog kluba Da li si, nakon ovih akcija, razgovarao/la sa članovima svoje porodice o djeci sa smetnjama u razvoju? Kako su članovi tvoje porodice na to reagovali? Da li bi oni voljeli da se ti družiš sa djecom u smetnjama u razvoju? 61
 62. 62. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Da li su ove aktivnosti uticale na tebe da promijeniš neke svoje stavove kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju? Nijesu uticale uopšte jer se sve podudaralo sa mojim stavovima o pravilnom odnosu prema djeci sa smetnjama u razvoju Nijesu uticale, moji stavovi se donekle razlikuju ali ne mislim da treba da ih mijenjam Uticale su da promijenim neke svoje stavove 37% 7% 57% Kod više od polovine volontera aktivnosti volonterskog kluba su dovele do promjene nekih stavova o djeci sa smetnjama u razvoju. Baza: Članovi volonterskog kluba Da li su ove aktivnosti uticale na tebe da promijeniš neke svoje stavove kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju? 62
 63. 63. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Možeš li mi redi koje stavove si promijenio/la? 59% Manje su mi djeca sa smetnjama u razvoju nepoznata – bolje ih razumijem 49% Više posmatram djecu sa smetnjama u razvoju kao i svu ostalu djecu Više mi ne smeta druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju u školi, na igralištu i tome slično 41% Više vjerujem da je mogude obezbijediti kvalitetan život djece sa smetnjama u razvoju u našem društvu 36% Manje se plašim kontakta sa djecom sa smetnjama u razvoju 36% Među djecom sa smetnjama u razvoju sada vidim i potencijalne budude umjetnike i uspješne/istaknute članove naseg društva 20% Aktivnosti volonterskog kluba su doprinijele promjeni stavova kod volontera na način da sada bolje razumiju djecu sa smetnjama u razvoju, da ih doživljavaju kao i svu drugu djecu i da više nemaju neprijatnost prilikom druženja sa njima. Baza: Članovi volonterskog kluba Možeš li mi redi koje stavove si promijenio/la? 63
 64. 64. Upoznatost sa aktivnostima volonterskih klubova u okviru kampanje Da li su ove aktivnosti uticale da promijeniš neko svoje ponašanje kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju? Ne 23% Koje/a ponašanje/a si promijenio? Više se družim/komuniciram sa djecom sa smetnjama u razvoju 68% Lakše komuniciram sa djecom sa smetnjama u razvoju Da 77% Skoro 4/5 volontera navodi da je promijenilo neko svoje ponašanje kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju. Manje mi je nelagodno kada vidim dijete sa smetnjama u razvoju 53% 27% Nakon aktivnosti volonterskog kluba volonteri se više druže i komuniciraju sa djecom sa smetnjama u razvoju, i komunikacija je mnogo lakša. Baza: Članovi volonterskih klubova Da li su ove aktivnosti uticale da promijeniš neko svoje ponašanje kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju? Koje/a ponašanje/a si promijenio? 64
 65. 65. Upoznatost sa aktivnostima volonterskih klubova u okviru kampanje Da li bi ponovio/la ovo iskustvo sa volonterskim klubom i ponovo se angažovao/la u aktivnostima koje se tiču upoznavanja života djece sa smetnjama u razvoju u našem Ne društvu? 0% Zašto bi ponovio/la? Svidjelo mi se/ bilo mi je prijatno/ volim da radim sa njima 42% Da pomognemo što više 19% Zbog druženja/ sticanja novih prijatelja 21% Zanimljivo/ novo/ dobro iskustvo 14% Poučno/ naučidemo više/ bolje demo se upoznati Da 100% Djeca su bila sredna/ osjedala su se bolje/ ravnopravno Svi članovi volonterskih klubova bi ponovili iskustva i ponovo se angažovala u ovim klubovima, jer im se prethodno iskustvo veoma dopalo i bilo im je prijatno u aktivnostima. Ne znam 12% 8% 5% Baza: Članovi volonterskog kluba Da li bi ponovio/la ovo iskustvo sa volonterskim klubom i ponovo se angažovao/la u aktivnostima koje se tiču upoznavanja života djece sa smetnjama u razvoju u našem društvu? Zašto bi ponovio/la? 65
 66. 66. Učestvovanje u akivnostima volonterskih klubova – samo članovi A šta bi ti promijenio kada su ove aktivnosti volonterskog kluba u pitanju. Šta bi uradio drugačije? Još druženja 6% Vedi prostor/ bolje opremljen prostor 6% 5% Još radionica, igraonica, predstava... Angažovanje vedeg broja dece/ tribine, informisanje 4% Više aktivnosti/ česde angažovanje 4% Više aktivnosti u prirodi 4% Odnos prema volonterima/ organizacija/ stručnjaci za vodjenje grupe 3% Češde organizovanje volonterske sekcije 3% Uvodjenje volonterskih kampova 2% Više sportskih aktivnosti Članovi volonterskog kluba najčešde ističu da su zadovoljni i ništa ne bi mijenjali u akivnostima. Neki bi voljeli da ima više druženja, radionica, predstava i aktivnosti, da je prostor u kom borave vedi i bolje opremljen... 2% Ostali odgovori 1% 44% Ništa/ sve je dobro/ neka se nastavi Ne zna 22% Baza: Članovi volonterskog kluba A šta bi ti promijenio kada su ove aktivnosti volontreskog kluba a u pitanju. Šta bi uradio drugačije? 66
 67. 67. Učestvovanje u akivnostima volonterskih klubova – samo članovi Da li bi uveo neku novu akciju? Koju? 11% Više druženja u prirodi, izleti, šetnje Pomaganje pri učenju Sportske aktivnosti prilagodjene njima Skupljanje priloga/ odjede/ donacije Više radionica, programa Posjete, ekskurzije, obilasci Dnevnih centara Više zabave, izlasci, odlasci u pozorište Edukacije, informisanje, uključivanje više ljudi Volonterski kampovi Češde posjete/ druženja Saradnja sa volonterskim klubovima iz drugih gradova Ostali odgovori 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 33% Ništa/ sve je dobro Ne znam 25% Od novih akcija volonteri bi uveli još više zajedničkih druženja u prirodi, piknike, šetnje, sportske aktivnosti prilagođene djeci sa smetnjama u razvoju, pomod pri učenju... Baza: Članovi volonterskih klubova Da li bi uveo neku novu akciju? Koju? 67
 68. 68. Učestvovanje u akivnostima volonterskog kluba – samo članovi Koje bi bile tvoje želje/preporuke za sljededu godinu kada su u pitanju ove akcije đačkog parlamenta? 35% Da bude što više volontera 13% Da se nastavi sa dosadašnjim radom Još više druženja/ posjeta/ zajedničkih aktivnosti Zajednički izleti, ekskurzije, šetnje, kampovi Više pažnje, razgovora, pomodi i djeci i njihovim porodicama Veda finansijska sredstva za volonterske klubove Bolja edukacija, informisanje ljudi Ostali odgovori Ništa 10% Članovi volonterskih klubova bi željeli da ima što je više 7% mogude volontera, da se nastavi sa radom, da ima više 3% organizacija, posjeta, zajednič kih aktivnosti. 3% 2% 1% 3% Ne znam Baza: Članovi volonterskog kluba Koje bi bile tvoje želje/preporuke za sljededu godinu kada su u pitanju ove akcije volonterskog kluba? 28% 68
 69. 69. Želje za aktivnostima u narednoj godini  Volonteri bi željeli da posjeduju institucije u drugim gradovima, da se upoznaju sa djecom sa drugačijim smetnjama, da se nastavi sa projektima, da se organizuju zajedničke aktivnosti između gradova - npr priredba, da se izdaju časopisi o radu klubova i djeci, da se organizuje jednodnevni izlet za volontere i djecu sa smetnjama u razvoju...  Facilitatori su mišljenja da bi ovakvi projekti trebali biti konstantni, jer svake godine dolaze nove generacije đaka i sa svakom treba prodi ove aktivnosti. Korisno bi bilo povezati gradove i organizovati posjete.  Takođe, roditelji djece sa smetnjama u razvoju bi željeli da se aktivnosti nastave. Roditelj: „Preko tog kluba oni su sa njima išli u restorane, kafide...i ispunjeni su. Djeca nama kažu odlazi, hodemo da smo sa drugarima. “ Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 69
 70. 70. ZAKLJUČAK: Aktivnosti volonterskih klubova koje se odnose na djecu sa smetnjama u razvoju • Aktivnosti volonterskih klubova usmjerenih na promociju inkluzije izazivaju veoma pozitivne utiske među samim učesnicima, a privukle su pažnju i velikog broja učenika uključenih škola koji sami nisu članovi. • 85% učenika iz iste škole zna za aktivnosti volonterskih klubova usmjerenih na promociju inkluzije (u poređenju sa svega 28% učenika iz drugih škola). Utisak o ovim aktivnostima je veoma dobar među svim učenicima, ali je najbolji među samim volonterima (68% volontera ima veoma dobar utisak, 35% dobar). • Nalazi fokus grupa intervjua pokazuju da je uticaj aktivnosti bio velik i pozitivan i na volontere i na djecu sa smetnjama u razvoju, a i na lokalnu zajednicu. Volonteri su se obogatili u smislu novog iskustva i prihvatanja i uključivanja različitosti u svakodnevni život. Djeca sa smetnjama u razvoju su uz pomod nekih aktivnosti saznala mnogo o nekim svakodnevnim situacijama i zadacima kao, na primjer, pladanje telefonskih računa. Roditelji djece sa smetnjama u razvoju su izrazito zadovoljni uticajem aktivnosti kluba. • Više od polovine učenika koji su čuli za ove aktivnosti smatra da su aktivnosti privukle pažnju u školi. • Polovina volontera smatra da su saznali dosta novih stvari o djeci sa smetnjama u razvoju i to najprije da ova djeca mogu da napreduju/uče, da ih treba tretirati kao svu drugu djecu, da djeca sa smetnjama u razvoju mogu da budu dobri prijetalji sa djecom bez smetnji. • Volonterima su se najviše dopale kreativne radionice (likovna, iterarna, folklorna sekcija, kuvarske aktivnosti...), druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju i predstave. Najdopadljivije aktivnosti volonterskog kluba ocijenjene su tako jer su volonterima omogudile da osjete koliko je djeci sa smetnjama u razvoju značajna njihova pažnja, podrška i koliko ih to čini srednim, kao i zbog lijepog i interesantnog druženja i zajedničkog rada. 70
 71. 71. ZAKLJUČAK: Aktivnosti đačkog parlamenta koje se odnose na djecu sa smetnjama u razvoju • 91% volontera je nakon ovih akcija ozbiljno razmislila o djeci sa smetnjama u razvoju i odnosu društva prema njima. • Skoro 4/5 volontera je nakon aktivnosti razgovaralo sa članovima svoje porodice o djeci sa smetnjama u razvoju. Porodice volontera su podržale svoju djecu u daljem druženju i pružanju podrške djeci sa smetnjama u razvoju. • Kod više od polovine volontera aktivnosti volonterskog kluba su dovele do promjene nekih stavova o djeci sa smetnjama u razvoju: sada bolje razumiju djecu sa smetnjama u razvoju, da ih doživljavaju kao i svu drugu djecu i da više nemaju neprijatnost prilikom druženja sa njima.  Skoro 4/5 volontera navodi da je promijenilo neko svoje ponašanje kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju: više se druže i komuniciraju sa djecom sa smetnjama u razvoju, i komunikacija je mnogo lakša. • Svi volonteri navode da bi ponovili ovo iskustvo jer im se prethodno iskustvo veoma dopalo i bilo im je prijatno u aktivnostima.  Članovi volonterskog kluba najčešde ističu da su zadovoljni i ništa ne bi mijenjali u akivnostima. Neki bi voljeli da ima više druženja, radionica, predstava i aktivnosti, da je prostor u kom borave vedi i bolje opremljen...  Od novih akcija volonteri bi uveli još više zajedničkih druženja u prirodi, piknike, šetnje, sportske aktivnosti prilagođene djeci sa smetnjama u razvoju, pomod pri učenju...  Članovi volonterskih klubova bi željeli da ima što je više mogude volontera, da se nastavi sa radom, da ima više organizacija, posjeta, zajedničkih aktivnosti. 71
 72. 72. Klima u školi 72
 73. 73. Kako bi opisao/la odnos u tvojoj školi prema djeci sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 46% 42% Postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju 25% 33% Uglavnom postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju 40% 41% 17% 16% Uglavnom ne postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju 24% U potpunosti ne postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju 3% 2% 5% Ne znam 2% 0% 5% Članovi volonterskog kluba Deca koja idu u isto odeljenje Deca iz druge škole bez sličnih aktivnosti 79% 82% Supported or mainly supported 66% Mainly not supported or not at all 19% 18% 28% Velika vedina đaka iz sve tri grupe je mišljenja da djeca sa smetnjama u razvoju u njihovoj školi imaju podršku. Ipak, djeca iz drugih škola bez sličnih aktivnosti u značajno manjoj mjeri iskazuju mišljenje da su djeca u njihovoj školi podržana. Baza: svi ispitanici Kako bi opisao/la odnos u tvojoj školi prema djeci sa smetnjama u razvoju? 73
 74. 74. Da li smatraš da se odnos škole prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio od kada su počele aktivnosti volonterskog kluba koje podstiču jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Nije se uopšte promijenio Members of volunteers club Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz druge škole Malo se promijenio 6 Veoma se promijenio 47 9 43 52 21 Ne znam 35 4 29 7 9 38 Oko 90% volontera i njihovih drugova iz odeljenja zapaža da se odnos prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio u školi nakon aktivnosti volonterskog kluba. Više od 1/3 djeca iz druge škole nije upoznata sa tim, i 1/3 ipak zapaža male promjene. Takođe, 20% učenika druge škole ima mišljenje da se ništa nije promijenilo. Baza: Svi ispitanici Da li smatraš da se odnos škole prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio od kada su počele aktivnosti volonterskog kluba koje podstiču jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju? 74
 75. 75. Zašto tako misliš? Učenici koji smatraju da postoji podrška Svi im pomažemo, podržavamo ih Poštujemo ih, svi smo ravnopravni/ prihvadeni su Nastavnici/ škola im posveduju mnogo pažnje Postoji volonterski klub/ aktivni članovi koji se trude Vedina pruža podršku/ uglavnom im se pomaže Družimo se/ imamo zajedničke aktivnosti Raste interesovanje, trud / mijenjaju se stavovi Prave se prilazi, rampe, lift/ posebna odjeljenja Akcije/ informisanje je uticalo/ učimo da ih razumijemo, Zajedno učimo/ pomaže im se u radu na časovima Neki ih podržavaju, druže se, a neki ne Kada bi bilo takve djece u školi, pružili bi im podršku Učenici koji smatraju da ne postoji podrška 25% 14% 14% Vedina ih ne podržava/ ne vode računa o njima/ loše se ponašaju 29% Ne obrada se pažnja na njihove potrebe/ nije im prilagodjena škola 25% 7% 7% 6% Postoje oni koji se ružno ponašaju, vrijeđaju/ diskriminišu 14% Neki ne žele da se druže s njima/ izbjegavaju ih/ neprijatno im je 11% 6% 5% 5% Neki ih podržavaju, druže se, a neki ne 7% Nema takve djece u školi 4% Podrška je nedovoljna/ mora još dosta da se radi 3% 5% 3% 1% Baza: Svi ispitanici Zašto tako misliš? 75
 76. 76. Da li su po tvom mišljenju ostali đaci u školi postali više zainteresovani za druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju nakon ovih aktivnosti volonterskog kluba? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Nijesu Clanovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz druge škole Jesu u maloj mjeri 13 Jesu u velikoj mjeri Ne znam 63 21 24 51 37 1 27 41 6 1 16 Najvedi broj volontera i njihovih drugova iz odjeljenja uviđa da su ostali učenici u školi postali više zainteresovani za druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju. Baza: Svi ispitanici Da li su po tvom mišljenju ostali đaci u školi postali više zainteresovani za druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju nakon ovih aktivnosti volonterskog kluba? 76
 77. 77. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 Socijalizacija djece sa smetnjama u razvoju Da li su djeca/dijete sa smetnjama u razvoju koja idu u tvoju školu uključena uvijek, ponekad ili nikad u sledede aktivnosti? Uvijek i ponekad Ne znam Članovi volonterskog kluba Nikad Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca koja idu u drugu školu Dijete sa smetnjama u razvoju na časovima sjedi u klupi sa dijetetom bez smetnji u razvoju. 77 1 80 5 82 0 Djeca sa smetnjama u razvoju se na odmoru druže sa djecom bez smetnji u razvoju. 79 3 82 7 76 6 Poslije časova se djeca sa smetnjama u razvoju druže sa djecom bez smetnji u razvoju. 69 13 83 5 Dijete sa smetnjama u razvoju ide na rođendane kod djece bez smetnji u razvoju. 61 20 78 9 56 20 Djeca iz skole koja nemaju smetnje u razvoju su bila na rođendanu kod djeteta sa smetnjama u razvoju. 64 16 76 7 61 14 4 84 1 Dijete sa smetnjama u razvoju učestvuje na časovima zajedno sa ostalom djecom Djeca iz drugih škola gjde nije bilo sličnih akcija češde od druge djece navode da ne znaju da li djeca sa smetnjama u razvoju druže posle časova i da li im drugovi iz odjeljenja dolaze na rođendane. 75 66 14 79 5 Baza: Svi ispitanici Da li su djeca/dijete sa smetnjama u razvoju koja idu u tvoju školu uključena uvijek, ponekad ili nikad u sledede aktivnosti? 77
 78. 78. Statistički značajna razlika na nivou 0.05 Socijalizacija djece sa smetnjama u razvoju Da li se djeca druže spontano, ili samo kada to nastavnici podstiču ili se to dešava i spontano i kada nastavnici podstiču? Dešava se spontano Samo kada nastavnici podstiču I spontano i kada nastavnici podstiču Članovi volonterskog kluba Dijete sa smetnjama u razvoju na časovima sjedi u klupi sa dijetetom bez smetnji u razvoju. 34 23 35 Djeca koja idu u isto odeljenje 30 15 50 Djeca koja idu u drugu školu 37 11 52 Djeca sa smetnjama u razvoju se na odmoru druže sa djecom bez smetnji u razvoju. 66 7 25 70 517 85 1 13 Poslije časova se djeca sa smetnjama u razvoju druže sa djecom bez smetnji u razvoju. 72 714 71 620 83 3 13 Dijete sa smetnjama u razvoju ide na rođendane kod djece bez smetnji u razvoju 72 9 67 120 Djeca iz skole koja nemaju smetnje u razvoju su bila na rođendanu kod djeteta sa smetnjama u razvoju. 72 48 68 319 Dijete sa smetnjama u razvoju učestvuje na časovima zajedno sa ostalom djecom 35 14 44 Đaci smatraju da se interakcija sa djecom sa smetnjama u razvoju najčešde dešava spontano osim kad je u pitanju sjedjenje u klupi i učestvovavnje na časovima. 41 15 34 67 10 11 78 29 4 5 13 63 Baza: Svi ispitanici Da li se djeca druže spontano, ili samo kada to nastavnici podstiču ili se to dešava i spontano i kada nastavnici podstiču? 78
 79. 79. Kako bi opisao/la odnos tvog grada prema djeci sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 47% Postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju 39% 35% 28% Uglavnom postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju 44% 43% 18% Uglavnom ne postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju 11% 15% 8% 6% 6% U potpunosti ne postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju Ne znam Članovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje 1% 1% 1% Djeca iz drugih škola bez sličnih aktivnosti 74% Podržava ili uglavnom podržava Uglavnom ne podržava ili ne uopšte 83% 78% 25% 17% 21% Vedina svih ispitanika je mišljenja da je odnos grada prema djeci sa smetnjama u razvoju podržavajudi. Baza: svi ispitanici Kako bi opisao/la odnos tvog grada prema djeci sa smetnjama u razvoju? 79
 80. 80. Zašto tako misliš? Učenici koji smatraju da postoji podrška Postoji Dnevni centar 27% Postoje organizacije/udruženja/NVO koje im pomažu Grad i građani pruzaju podršku, brinu, pomaže im se u svemu Organizuju se aktivnosti ( predstave, koncerti, kampanje...) Nema vidljive pomodi/ podrške 22% 14% 13% 8% Vidljiv je napredak Vedina se trudi da im pomogne/ ima razumijevanja Stvaraju se bolji uslovi za život/ izgradnja rampi, prilaza Organizuju se volonterski kluobvi/mnogo je volontera Djeca se ne izdvajaju, niko ih ne izbjegava, imaju ista prava Uključenost nastavnika/stav škole prema njima Učenici koji smatraju da ne postoji podrška 7% 7% 7% 7% 6% 5% Baza: Svi ispitanici Zašto tako misliš? Potrebna je veda podrška, pomod/ nije dovoljno urađeno Ne postoji zainteresovanost/ djeca su neprimjetna/ ne Predrasude/ nerazumijevanje/ loš odnos, vrijedjanje Nema Dnevnog centra/ akcija za podršku/ udruženja Ljudi nisu dovoljno informisani/ upudeni u njihove Treba im pomodi/ volio bih/la da pomognem/ svako treba da 19% 15% 8% 8% 4% 3% 80
 81. 81. Da li smatraš da se odnos grada prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio od kada su počele aktivnosti volonterskog kluba koje podstiču jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju? Statistički značajna razlika na nivou 0.05 između grupa Nije se uopšte promijenio Clanovi volonterskog kluba 10 Djeca koja idu u isto odeljenje Malo se promijenio 10 Djeca iz druge škole Veoma se promijenio 40 35 46 26 Ne znam 23 15 32 13 12 38 Vedina učenika volontera i njihovih drugova iz odjeljenja smatra da se odnos grada prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio sa aktivnostima volonterskog kluba. Baza: Svi ispitanici Da li smatraš da se odnos grada prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio od kada su počele aktivnosti volonterskog kluba koje podstiču jednaka prava djece sa smetnjama u razvoju? 81
 82. 82. Odnos lokalne zajednice prema djeci sa smetnjama u razvoju • Opšta je ocjena učesnika u fokus grupama da se status djece sa smetnjama u razvoju i odnos zajednice prema njima promijenio na bolje osnivanjem Dnevnog centra, ali da i dalje ima ljudi koji imaju predrasude i loše ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju, kao i da lokalna zajednica nije podjednako u svim gradovima posvedena djeci sa smetnjama u razvoju i poboljšanju njihovog života i statusa. “Odnos se poboljšao jer su djeca više uključena.”“Oni koji nisu upoznati sa njima sprdaju im se.” • Aktivnosti „Zračka nade“ doprinijele su značajno poboljšanju odnosa prema djeci sa smetnjama u razvoju – mišljenje je i djece i facilitatora kluba “Dok nije bilo Zračka nade i Dnevnog centra, roditelje je bilo sramota izvesti djecu, a sada šetaju parkom, gradom , kao druga djeca i roditelji jer oni imaju ista prava.”  Roditelji su u Pljevljima slobodniji, izvode svoju djecu u grad, park.  U Baru ne postoji Dnevni centar iako je odavno planiran da se izgradi. Udruženja roditelja su glavni pokretači svih ideja sa lokalnom samoupravom. • Facilitator u Bijelom Polju, ističe da je rad i aktivnost Udruženja roditelja zaslužan za poboljšanje odnosa lokalne zajednice prema djeci sa smetnjama u razvoju. • U Herceg Novom postoje 3 udruženja za djecu sa smetnjama u razvoju - što po mišljenju faciltatorke govori o dobrom odnosu lokalne zajednice prema djeci sa smetnjama u razvoju . Sa druge strane roditelji su bili nezadovoljni jer njihovoj djeci nije obezbijeđen asistent. Nalazi fokus grupa i dubinskih intervjua 82
 83. 83. ZAKLJUČAK: Klima u školi  Opšta je ocjena đaka da u njihoj školi i u njihovom gradu postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju, ali da se ovaj odnos još više poboljšao od kada u počele aktivnosti volonterskih klubova usmjerenih na promociju inkluzije djece sa smetnjama u razvoju.  Preko 4/5 učenika u odeljenjima koje pohađaju članovi volonterskih klubova i 2/3 učenika u drugim školama smatra da u njihovoj školi postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju.  Volonteri, kao i njihovi drugovi iz odjeljenja najčešde smatraju da se odnos škole prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio od kada su počele aktivnosti volonterskih klubova. Među volonterima 47% smatra da se malo promijenio, 43% da se veoma promijenio.  Volonteri, takođe, kao i njihovi drugovi iz odjeljenja najčešde smatraju da su ostali đaci u školi postali više zainteresovani za druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju od kada su počele aktivnosti đačkog parlamenta. Među volonterima 63% da su postali zainteresovaniji u maloj mjeri, 24% u velikoj mjeri.  Oko ¾ učenika smatra da je odnos grada prema ovoj djeci dobar i pordžavajudi.  Kao glavni rgument da u gradu postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju navodi se da u gradu postoji Dnevni centar.  Volonteri, kao i njihovi drugovi iz odjeljenja najčešde smatraju da se odnos grada prema djeci sa smetnjama u razvoju promijenio od kada su počele aktivnosti volonterskih klubova. Među volonterima 40% smatra da se malo promijenio, 35% da se veoma promijenio. 83
 84. 84. Završna pitanja 84
 85. 85. Gotovo na samom kraju upitnika smo, pa te molim da mi kažeš šta je to što bi ti lično voljeo da saznaš/naučiš/čuješ o djeci i ljudima sa smetnjama u razvoju? 12% Način života, kako provode dan, interesovanja 7% Tretman, prihvatanje u društvu/ podrška društva 11% Njihovo vidjenje stvari, kako razmišljaju/ njihova osjedanja 7% 8% Njihove mogudnosti/ sposobnosti/ uspjesi/ rezultati 7% Upoznavanje sa njihovom bolešdu/ problemima/ potrebama 4% Kako se snalaze sa svojim problemima/ koliko im je teško 4% 3% Način ophodjenja prema njima 2% 9% 6% 5% 14% Statistički značajna razlika na nivou 0.05 Ne znam 3% 4% 4% 3% 1% 3% Način života, kako provode dan, interesovanja, viĎenje stvari, razmišljanja, osjećanj a, kao i tretman djece i ljudi sa smetnjama u razvoju su najčešća polja interesovanja. 9% 7% 8% Članovi volonterskog kluba Djeca koja idu u isto odeljenje Djeca iz drugih škola bez sličnih aktivnosti 7% Ostali odgovori Ništa 18% 14% 7% 5% 4% 6% Kako se druže/ da li su usamljeni/ vole li da se druže sa nama 16% 9% 10% 8% Načini kako da im se bolje pomogne Brajevo pismo/ znakovni jezik/ načine sporazumijevanja 17% 9% Višestruki odgovori; Baza: svi ispitanici Gotovo na samom kraju upitnika smo, pa te molim da mi kažeš šta je to što bi ti lično voljeo da saznaš/naučiš/čuješ o djeci i ljudima sa smetnjama u razvoju? 25% 23% 30% 85
 86. 86. Ipsos Strategic Marketing Gavrila Principa 8, Belgrade, Serbia Direct: +381 11 3284 075 http://www.ipsos.com Ipsos Strategic Puls Rimski trg 50, PC Kruševac Podgorica, Montenegro Tel. +382 20 411 610 www.ipsos.com The Home of Researchers

×