Inkluzija djece sasmetnjama u razvojuNovembar 2011.    Nobody’s Unpredictable
Sadrţaj•  METODOLOGIJA•  STAVOVI O UNICEFU•  INTERAKCIJA SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU•  SOCIJALNA DISTANCA PREMA D...
Metodologija•  Ad hoc f2f anketa u kući ispitanika•  Prikupljanje podataka na uzorku reprezentativnom za populaciju graĎ...
Muškarac                                           49%     Pol       ...
Interakcija sa djecom sasmetnjama u razvoju              © 2011 Ipsos               5
Izraz koji se najčešće koristi kada su u pitanju djeca          sa smetnjama u razvoju – spontani odgovori   ...
Da li poznajete neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak,      prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima...
Koliko često dolazite u kontakt sa djecom sa       smetnjama u razvoju?   Baza: Ukupna ciljna populacija     ...
Druţenje sa djecom sa smetnjama u razvoju   Baza: Ukupna ciljna populacija  Da li ste se Vi liĉno ikada druţili sa  ...
Sveukupno gledano, koliko ste informisani o djeci sa         smetnjama u razvoju?     Baza: Ukupna ciljna pop...
Po Vašem mišljenju, među djecom starosti do18 godina,       koliki procenat čine djeca sa smetnjama u razvoju?   B...
Po Vašem mišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga      dana moglo da postane poznati umjetnik, bizni...
Poznatost ličnosti sa smetnjama u razvoju –         spontani odgovori    Baza: Ukupna ciljna populacija    ...
Socijalna distanca prema djecisa smetnjama u razvoju                 © 2011 Ipsos             ...
Dijete sa teţim oštećenjem vida - Koji od sljedećih        odnosa su za vas prihvatljivi   Višestruki odgovori; ...
Slijepo dijete - Koji od sljedećih odnosa su za vas        prihvatljivi   Višestruki odgovori; Baza: Ukupna cil...
Dijete sa teţim oštećenjem sluha - Koji od sljedećih        odnosa su za vas prihvatljivi   Višestruki odgovori;...
Gluvo dijete - Koji od sljedećih odnosa su za vas       prihvatljivi   Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna po...
Dijete sa tjelesnim oštećenjem, kao što su trajna deformacija ili      nedostatak nekog dijela tijela - Koji od sljed...
Dijete koje se oteţano kreću ili su sasvim nepokretna - Koji od      sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi   Viš...
Dijete koje boluje od hroničnih oboljenja koja se ne prenose, kao što        su astma,srčane mane,hemofilija,leuke...
Intelektualni nedostatci i oštećenja,kao što su niska      inteligencija,autizam,teţi poremećaj paţnje,trajen poteško...
Dijete sa teţim emocionalnim poremećajima,kao što su diječije      neuroze,psihoze,emocionalne promene nastale neuro...
Dijete sa teţim poremećajima socijalizacije, kao što su hiperaktivno,       agresivno ili neko drugo socijalno nepri...
Dijete sa poremećajima govora - Koji od sljedećih      odnosa su za vas prihvatljivi   Višestruki odgovori; Baza: ...
PRIHVATLJIVOST ODNOSA   Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija  Dijete sa teţim emocionalnim poremećajima...
Socijalna distanca prema djeci     sa smetnjama u razvojuSocijalna distanca prema razliĉitim grupama djece sa smetnjam...
INKLUZIJA DJECE SASMETNJAMA U RAZVOJU           © 2011 Ipsos            28
Odnos društva prema djeci sa smetnjama u razvoju   Baza: Ukupna ciljna populacija                  % N...
Drţava i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj moći, kako        bi obezbijedili jednake mogućnosti i š...
Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva        kao i svi ostali građani.   Baza: Ukupna ...
Drţava i društvo nijesu u mogućnosti da značajno pomognu djeci sa        smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili ...
Koja od sledeće dvije tvrdnje je bliţa Vašim stavovima?   Baza: Ukupna ciljna populacija  % Dijete sa smetnjama u razv...
Koja od sledećih tvrdnji je bliţa Vašim      stavovima?   Baza: Ukupna ciljna populacija % Pruţanjem struĉne pomo...
Stav prema inkluzivnom obrazovanju   Baza: Ukupna ciljna populacija                           ...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih       tvrdnji? – Slaţem se ( 4 + 5 )    Baza: Ukupna ciljna pop...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih       tvrdnji? – Ne slaţem se ( 1 + 2 )    Baza: Ukupna ciljna ...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji?   Prosječne ocjene; Baza: Ukupna ciljna populacija     ...
Stav prema inkluzivnom      obrazovanjuGraĊani imaju pozitivnije stavove prema inkluziji nego što je to bio sluĉaj u...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji?   Baza: Ukupna ciljna populacija               ...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji?    Prosječne ocjene; Baza: Ukupna ciljna populacija     ...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih      tvrdnji? – Slaţem se ( 4 + 5 )   Baza: Ukupna ciljna popula...
Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih       tvrdnji? – Ne slaţem se ( 1 + 2 )   Baza: Ukupna ciljna po...
PORODICA I DJECA SA      SMETNJAMA U RAZVOJU•Mišljenja o tome da li je za djecu sa smetnjama u razvoju bolje da bora...
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju

2,509 views

Published on

Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju - UNICEF Montenegro 2011

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
385
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju

 1. 1. Inkluzija djece sasmetnjama u razvojuNovembar 2011. Nobody’s Unpredictable
 2. 2. Sadrţaj• METODOLOGIJA• STAVOVI O UNICEFU• INTERAKCIJA SA DJECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU• SOCIJALNA DISTANCA PREMA DJECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU• INKLUZIJA DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU• STAVOVI GRAĐANA O DNEVNIM CENTRIMA I GRUPNIM KUĆAMA• VIDLJIVOST I OCJENE KAMPANJE „GOVORIMO O MOGUĆNOSTIMA“ © 2011 Ipsos• IMIDŢ KAMPANJE „GOVORIMO O MOGUĆNOSTIMA“• SAŢETAK 2
 3. 3. Metodologija• Ad hoc f2f anketa u kući ispitanika• Prikupljanje podataka na uzorku reprezentativnom za populaciju graĎana Crne Gore starih 18+ godina• Veličina ciljne populacije: 474 655• Veličina uzorka: 1207(sa 152 uzoračke tačke)• Tip uzorka: stratifikovani troetapni uzorak verovatnoće sa sledećim etapama:  Jedinica prve etape - teritorija biračkog mesta – pribliţna veličina oko of 200 HH (PPS sa verovatnoćom proporcionalnom veličini)  Jedinica druge etape - domaćinstva odabrana metodom slučajnog koraka počev od datih adresa (SRSWoR)  Jedinica treće etape – članovi domaćinstva izabrani sa istom verovatnoćo (SRSWoR) – Kish tablice• Stratifikacija se vrši po:  Tipu naselja – urban/rural  4 geo-ekonomska regiona• Post stratifikacija se vrši po: polu, starosti, tipu naselja i geo-ekonomskim regionima• Kontrola terenskog rada obuhvata 12% od ukupnog broja anketiranih u svim stratumima proporcionalno veličini uzorka, alogička kontrola i kontrola konzistencije se vrši u 100% slučajeva• Period prikupljanja podataka: od 11. novembra do 22. novembra 2011. © 2011 Ipsos• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 05% je (03.6%, 06.4%)• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 20% je (17.5%, 22.5%)• 95% interval pouzdanosti za pojave sa incidencom od 40% je (37.0%, 43.0%) 3
 4. 4. Muškarac 49% Pol Ţena 51% 18-29 23% Uzorak 30-39 19% 40-49 Godine 18% 50-64 27% 65+ 13% Osnovno i niţe 25% Srednje 54% Obrazovanje Više i visoko 21% Podgorica 32% Primorje 18% Sjevero-zapad Stratum 28% Istok 21% Urban 63% Ostalo Tip naselja 37%4 © 2011 Ipsos
 5. 5. Interakcija sa djecom sasmetnjama u razvoju © 2011 Ipsos 5
 6. 6. Izraz koji se najčešće koristi kada su u pitanju djeca sa smetnjama u razvoju – spontani odgovori Baza: Ukupna ciljna populacija 23% Hendikepirana djeca 20% 19% Djeca sa posebnim 17% 27% potrebama 24% 12% Djeca sa invaliditetom 4% 12% 10% Bolesna djeca 9% 3% 7% Djeca ometena u razvoju 19% 20% 6% Jadni, ţalosni, nesrećni 2% 0% Djeca, kao i druga djeca, ne 3% 0% pravi razliku 1% 3% Avgust 2010 Djeca sa nedostatkom 1% 1% Decembar 2010 3% Novembar 2011 Zaostala djeca/ zaostala u 6% razvoju 5% © 2011 Ipsos 2% Retardirana djeca 2% 2%Možete li mi reći koji izraz Vi lično najčešće koristite kada su u pitanju djeca čije su tjelesne, umneili čulne sposobnosti ispod prosječnih mogućnosti djece u njihovom uzrastu? 6 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 7. 7. Da li poznajete neko dijete sa smetnjama u razvoju ili nekoga (rođak, prijatelj, poznanik i sl.) čije dijete ima ovakve ili slične smetnje? Baza: Ukupna ciljna populacija % Avgust 2010. % Decembar 2010. % Novembar 2011. 68 Kao i u prethodnim talasima, Da 68 velika većina graĎana (68%) poznaje neko dijete sa 68 smetnjama u razvoju ili roditelja čije dijete ima ovakve ili slične smetnje - nisu naĎene razlike izmeĎu 1.2. i 3. talasa 32 Ne 32 © 2011 Ipsos 33 7Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 8. 8. Koliko često dolazite u kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010. Decembar 2010. Novembar 2011. 13% Svakodnevno 8% 17% 5% Nekoliko puta nedjeljno 11% 10% 4% Jednom nedjeljno 5% 5% 11% Nekoliko puta mjesečno 14% 15% 8% Jednom mjesečno 8% 13% 10% Jednom u 2-3 mjeseca 8% 12% 11% Jednom u 6 mjeseci 8% 8% 11% Jednom godišnje 8% 9% 14% RjeĎe od jednom godišnje 12% © 2011 Ipsos 6% 10%Nemam nikakav kontakt sa djecom sa smetnjama u razvoju 20% 4% 4% Ne zna / Bez odgovora 0% 8Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 9. 9. Druţenje sa djecom sa smetnjama u razvoju Baza: Ukupna ciljna populacija Da li ste se Vi liĉno ikada druţili sa A da li se Vaše dijete ikada druţilo ili se sada druţi djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? sa djetetom/osobom sa smetnjama u razvoju? Ne Ne zna/Odbija, zna/Odbija, 1% 2% Da, 21% Da, 39% Nemam djecu, 36% Ne, 60% Ne, 41% © 2011 Ipsos 9Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 10. 10. Sveukupno gledano, koliko ste informisani o djeci sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010. Decembar 2010. Novembar 2011. 7% Ne znam ništa o djeci sa smetnjama u 9% razvoju 8% 38% Veoma malo znam o djeci sa 32% smetnjama u razvoju 27% Moţe se reći da je zadrţan 44% pozitivan trend informisaosti Sum - 40% graĊana o djeci sa smetnjama u 35% razvoju . 43% Znam ponešto o djeci sa smetnjama u 45% razvoju 47% 12% Sum + 14% 16% 9% Znam mnogo o djeci sa smetnjama u 11% © 2011 Ipsos razvoju 11% 3% Znam veoma mnogo o djeci sa 3% smetnjama u razvoju 5% 10Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 11. 11. Po Vašem mišljenju, među djecom starosti do18 godina, koliki procenat čine djeca sa smetnjama u razvoju? Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010. Decembar 2010. Novembar 2011. • U odnosu na period prije 18% sprovoĎenja kampanje Do 3% 20% 23% “Govorimo o mogućnostima” znaĉajno 16% 3.1-5% je porastao procenat 19% 23% graĎana koji smatraju da populaciji djece do 18 18% 5.1-10% 25% godina ima do 5 djece sa 18% smetnjama u razvoju. 13% • TakoĎe, znaĉajno je 10.1-20% 14% 11% smanjen procenat graĊana koji nemaju 6% Preko 20% 6% jasnu predstavu o tome 5% koliko ima djece sa smetnjama u razvoju. 30% © 2011 Ipsos Ne zna / Bez 17% odgovora 20% 11Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 12. 12. Po Vašem mišljenju da li bi dijete sa smetnjama u razvoju jednoga dana moglo da postane poznati umjetnik, biznismen, uspješan političar ili drţavnik u Crnoj Gori? Baza: Ukupna ciljna populacija Ne zna/Odbija, 9% Ne, to nije moguće, 14% Da, to je moguće, 77% © 2011 Ipsos 12Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 13. 13. Poznatost ličnosti sa smetnjama u razvoju – spontani odgovori Baza: Ukupna ciljna populacija % Iz Crne Gore? % Van Crne Gore? Darko Saša Matić 24.6 11.4 Martinović Marijana Dejan Matić 18.3 2.5 Mugoša Andrea Bocheli 3.0 Naod Zorić 0.7 Stivi Vonder 2.7 Fadil Muĉić 0.5 Rej Ĉarls 0.8 Nebojša 0.3 Betoven 0.6 Šofranac Majda Muĉić Van Gogh 0.5 0.3 (slikarka) Suzan Bojl 0.4 Boţidar 0.2 Denda Niko Vujiĉić 0.3 Mima Đurović 0.1 © 2011 Ipsos Steven Hokings 0.2 Slobodan 0.1 Dzulia Robrts 0.2 MirjaĉićZa koje poznate ličnosti sa smetnjama u razvoju ste čuli? 13 Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 14. 14. Socijalna distanca prema djecisa smetnjama u razvoju © 2011 Ipsos 14
 15. 15. Dijete sa teţim oštećenjem vida - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 76% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 79% 82% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 57% 69% djetetom? 72% 51% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 59% 61% 48% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 57% 58% 35% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 48% 49% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 9% 16% djetetom 18% 7% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 13% 13% 2% Ne zna / Bez odgovora 8% 6% 15Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 16. 16. Slijepo dijete - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 78% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 77% 82% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 49% 61% djetetom? 66% 44% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 53% 55% 41% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 51% 53% 29% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 41% 44% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 7% djetetom 9% 2% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 5% 7% 4% Ne zna / Bez odgovora 12% 11% 16Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 17. 17. Dijete sa teţim oštećenjem sluha - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 73% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 79% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 55% 67% djetetom? 67% 47% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 60% 58% 45% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 54% 54% 30% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 43% 42% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 6% 13% djetetom 14% 4% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 9% 10% 4% Ne zna / Bez odgovora 11% 10% 17Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 18. 18. Gluvo dijete - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 75% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 78% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 46% 59% djetetom? 60% 40% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 50% 51% 39% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 47% 49% 26% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 36% 38% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 7% djetetom 8% 2% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 5% 7% 6% Ne zna / Bez odgovora 13% 13% 18Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 19. 19. Dijete sa tjelesnim oštećenjem, kao što su trajna deformacija ili nedostatak nekog dijela tijela - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 79% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 77% 80% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 43% 59% djetetom? 61% 35% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 48% 51% 33% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 44% 46% 23% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 35% 37% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 7% djetetom 8% 1% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 4% 5% 6% Ne zna / Bez odgovora 13% 11% 19Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 20. 20. Dijete koje se oteţano kreću ili su sasvim nepokretna - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 76% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 80% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 43% 57% djetetom? 58% 35% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 49% 49% 34% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 43% 44% 25% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 35% 37% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 2% 4% djetetom 6% 1% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 3% 4% 6% Ne zna / Bez odgovora 14% 11% 20Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 21. 21. Dijete koje boluje od hroničnih oboljenja koja se ne prenose, kao što su astma,srčane mane,hemofilija,leukemija i druga - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 73% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 75% 79% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 49% 57% djetetom? 60% 41% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 47% 50% 36% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 44% 45% 28% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 35% 37% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 3% 9% djetetom 11% 2% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 6% 7% 3% Ne zna / Bez odgovora 13% 12% 21Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 22. 22. Intelektualni nedostatci i oštećenja,kao što su niska inteligencija,autizam,teţi poremećaj paţnje,trajen poteškoće u učenju i sl. - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 73% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 77% 81% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 37% 54% djetetom? 56% 28% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 39% 40% 23% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 35% 36% 14% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 23% 25% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 1% 3% djetetom 5% 1% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 2% 3% 8% Ne zna / Bez odgovora 14% 13% 22Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 23. 23. Dijete sa teţim emocionalnim poremećajima,kao što su diječije neuroze,psihoze,emocionalne promene nastale neurološkim oštećenjima - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 68% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 74% 79% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 29% 39% djetetom? 42% 19% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 24% 27% 13% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 18% 21% 8% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 13% 14% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 1% 2% djetetom 3% 0% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 1% 2% 16% Ne zna / Bez odgovora 18% 20% 23Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 24. 24. Dijete sa teţim poremećajima socijalizacije, kao što su hiperaktivno, agresivno ili neko drugo socijalno neprihvatljivo ponašanje - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 71% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 73% 76% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 30% 37% djetetom? 40% 20% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 23% 25% 15% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 16% 18% 9% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 12% 13% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 2% 2% djetetom 3% 0% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 1% 2% 11% Ne zna / Bez odgovora 20% 20% 24Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 25. 25. Dijete sa poremećajima govora - Koji od sljedećih odnosa su za vas prihvatljivi Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Avgust 2010 Decembar 2010 Novembar 2011 75% Ţivi u istom naselju/ulici sa Vašim djetetom 79% 84% Ide u istu školu / odbanište / vrtić sa Vašim 49% 64% djetetom? 68% 41% Ide u isto odjeljenje / grupu sa Vašim djetetom 54% 56% 39% Druţi se / igra se sa Vašim djetetom 51% 52% 28% Najbolji je drug / drugarica sa Vašim djetetom 41% 42% U starijem uzrastu je u emotivnoj vezi sa Vašim 5% 14% djetetom 16% 5% U odraslom dobu stupa u brak sa Vašim djetetom © 2011 Ipsos 11% 12% 2% Ne zna / Bez odgovora 9% 9% 25Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 26. 26. PRIHVATLJIVOST ODNOSA Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Dijete sa teţim emocionalnim poremećajima, kao što su dječje neuroze, psihoze, 2.0 emocionalne promjene nastale neurološkim oštećenjima 2.3 Avgust 2010 2.5 2.0 Decembar 2010 Dijete sa teţim poremećajima socijalizacije, kao što su hiperaktivno, agresivno ili neko drugo socijalno neprihvatljivo ponašanje 2.2 Novembar 2011 2.3 Intelektualni nedostaci i oštećenja, kao što su niska inteligencija, autizam, teţi 2.3 poremećaji paţnje, trajne poteškoće u učenju i sl. 3.0 2.9 2.8 Dijete koje se oteţano kreću ili su sasvim nepokretna 3.4 3.3 Dijete sa tjelesnim oštećenjima, kao što su trajna deformacija ili nedostatak nekog 2.8 dijela tijela 3.5 3.4 Dijete koje boluje od hroničnih oboljenja koja se ne prenose, kao što su astma, 3.0 srčane mane, hemofilija, leukemija i druga 3.5 3.5 3.0 Gluvo dijete 3.6 3.6 3.1 Slijepo dijete 3.7 3.7 3.1 Dijete sa poremećajima govora 3.8 3.8 © 2011 Ipsos 3.3 Dijete sa teţim oštećenjem sluha 4.0 3.9 3.5 Dijete sa teţim oštešenjem vida 4.1 4.0 26Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 27. 27. Socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvojuSocijalna distanca prema razliĉitim grupama djece sa smetnjama u razvoju serazlikuje:• Kao i u prethodnim krugovima najveću socijalnu distancu graĊani imaju prema djeci sa teţim emocionalnim poremećajima (neuroze, psihoze i sl) i prema djeci sa teţim poremećajima socijalizacije (socijalno neprihvatljivo ponašanje).• Sa druge strane, najmanju socijalnu distancu graĊani imaju prema djeci sa teţim oštećenjima vida i sluha, kao i djeci sa poremećajima govora.Kada posmatramo pojedinaĉne odnose, u odnosu na period prije realizovanjakampanje “Govorimo o mogućnostima” stepen prihvatljivosti prema odreĊenimkategorijama djece sa teškoćama se statistiĉki znaĉajno povećao ali je u © 2011 Ipsosodnosu na talas iz decembra 2010. godine, odrţan gotovo na istom nivou. 27
 28. 28. INKLUZIJA DJECE SASMETNJAMA U RAZVOJU © 2011 Ipsos 28
 29. 29. Odnos društva prema djeci sa smetnjama u razvoju Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem seDrţava i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi obezbijedili jednake mogućnosti i šanse za djecu sa smetnjama u razvoju, bez obzira na troškove 2 94Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali graĎani. 1 92 Drţava i društvo nijesu u mogućnosti da značajno pomognu djeci sa smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili i ulagali novca. 61 22 • U odnosu na prethodni krug istraţivanja procenat graĊana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni ĉlanovi društva kao i svi ostali graĊani je porastao za 8%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05. Procenat gradjana koji smatraju djecu sa smetnjama u razvoju jednako vrijednim clanovima drustva povecao se za 18% u odnosu na period prije kampanje. © 2011 Ipsos • Ogromna većina graĎana (94%) smatra da drţava i društvo treba da učine sve što je u njihovoj moći da obezbijede jednake mogućnosti za djecu sa smetnjama u razvoju. • Da pomoć društva i drţave ne moţe znaĉajno da pomogne djeci sa teškoćama smatra 22% graĊana Crne Gore što je ĉak za 14% manje nego u periodu prije kampanje „Govorimo o mogućnostima“. 29Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 30. 30. Drţava i društvo bi trebalo da učine sve što je u njihovoj moći, kako bi obezbijedili jednake mogućnosti i šanse za djecu sa smetnjama u razvoju, bez obzira na troškove. Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Avgust 2010 4 92 Decembar 2010 1 95 Novembar 2011 2 94 © 2011 Ipsos 30Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 31. 31. Djeca sa smetnjama u razvoju su jednako vrijedni članovi društva kao i svi ostali građani. Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Avgust 2010 11 74 Decembar 2010 4 84 Novembar 2011 1 92 © 2011 Ipsos 31Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 32. 32. Drţava i društvo nijesu u mogućnosti da značajno pomognu djeci sa smetnjama u razvoju, ma koliko se trudili i ulagali novca. Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Avgust 2010 47 36 Decembar 2010 63 22 Novembar 2011 61 22 © 2011 Ipsos 32Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 33. 33. Koja od sledeće dvije tvrdnje je bliţa Vašim stavovima? Baza: Ukupna ciljna populacija % Dijete sa smetnjama u razvoju bi prevashodno trebalo da se prilagoĊava ţivotu u društvu, uz pomoć porodice i okoline % Društvo i sredina u kojoj dijete ţivi bi prevashodno trebalo da se prilagoĊavaju djetetu sa smetnjama u razvoju, uvaţavajući sve njihove sprecifiĉnosti Avgust 2010 28 72 Decembar 2010 40 59 © 2011 Ipsos Novembar 2011 36 63 33Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 34. 34. Koja od sledećih tvrdnji je bliţa Vašim stavovima? Baza: Ukupna ciljna populacija % Pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju U POTPUNOSTI osposobiti za ţivot u društvu % Pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju DONEKLE osposobiti za ţivot u društvu % Bez obzira na struĉnu pomoć i poseban odnos drţave i društva, nije moguće uĉiniti NIKAKAV IOLE ZNAĈAJAN NAPREDAK kada je rijeĉ o osposobljavanju djece sa smetnjama u razvoju za ţivot u društvu. Avgust 2010 15 80 5 Decembar 2010 21 71 7 © 2011 Ipsos Novembar 2011 18 78 3 34Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 35. 35. Stav prema inkluzivnom obrazovanju Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego što je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika 53 20 koji bi radili sa tom djecom. PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi do toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju pomalo uskraćena. 26 34 Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 19 42 Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 7 65 Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 10 66 PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno utiče na njihov razvoj 12 66 I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju 9 67 © 2011 Ipsos manje šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i 4 68 društva. 35Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 36. 36. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slaţem se ( 4 + 5 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama 74% u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece 80% trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i društva. 68% 66% Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi 66% boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 65% 64% I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju 69% manje šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. 67% 59% Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na 64% taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 66% 57% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 64% pozitivno utiče na njihov razvoj. 66% 50% Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju 45% specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 42% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi 41% © 2011 Ipsos do toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju 41% Avgust 2010 pomalo uskraćena. 34% Dec 2010 Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego 17% što je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, 20% Novembar 2011 kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji bi radili sa tom djecom. 20% 36Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 37. 37. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slaţem se ( 1 + 2 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego 63% što je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, 64% kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji bi radili sa tom djecom. 53% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi 24% do toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju 24% pomalo uskraćena. 26% 23% Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju 27% specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 19% 18% PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju 14% pozitivno utiče na njihov razvoj. 12% 18% Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na 14% taj način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 10% 12% I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju 8% manje šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. 9% 11% Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi Avgust 2010 © 2011 Ipsos 9% boljem razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 7% Dec 2010 Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama 7% u razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece 5% Novembar 2011 trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i društva. 4% 37Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 38. 38. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? Prosječne ocjene; Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri ĉemu 1 znaĉi Uopšte se ne slaţem a 5 U potpunosti se slaţem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od proĉitanih tvrdnji. Škole u Crnoj Gori nijesu graĎene tako da budu dostupne djeci sa smetnjama u 3.9 razvoju, pa bi arhitektonsko prilagoĎavanje ustanova potrebama ove djece 4.0 trebalo da bude jedan od vaţnijih zadataka drţave i društva. 4.0 3.5 PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno 3.7 utiče na njihov razvoj. 3.8 3.6 Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĎaju redovne škole, jer se na taj 3.7 način razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece. 3.8 3.7 I kad djeca sa posebnim potrebama proĎu kroz svoje obrazovanje, imaju manje 3.7 šanse da se zaposle nego ostali graĎani istog nivoa obrazovanja. 3.9 3.7 Uključivanje djece sa smetnjama u razvoju u redovne škole doprinijelo bi boljem 3.7 razumijevanju ove djece od strane svojih vršnjaka. 3.7 3.4 Za razvoj djece sa smetnjama u razvoju mnogo je bolje da pohaĎaju 3.3 specijalizovane ustanove za obrazovanje nego da idu u redovne škole. 3.4 PohaĎanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju dovodi do 3.2 toga da nastavnici njima posvećuju previše paţnje, pa druga djeca ostaju pomalo 3.2 © 2011 Ipsos uskraćena. 3.1 Crna Gora trenutno ima mnogo većih problema i mnogo vaţnijih pitanja nego što 2.4 Avgust 2010 je prilagoĎavanje redovnih škola potrebama djece sa smetnjama u razvoju, 2.4 Decembar 2010 kreiranje novih obrazovnih programa i obučavanje nastavnika koji bi radili sa tom djecom. 2.4 Novembar 2011 38Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 39. 39. Stav prema inkluzivnom obrazovanjuGraĊani imaju pozitivnije stavove prema inkluziji nego što je to bio sluĉaj u periodu prije kampanje“Govorimo o mogućnostima”• U odnosu na prethodni krug istraţivanja procenat graĊana koji smatraju da su djeca sa smetnjama u razvoju jednako vrijedni ĉlanovi društva kao i svi ostali graĊani je porastao za 8%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05. Procenat gradjana koji smatraju djecu sa smetnjama u razvoju jednako vrijednim clanovima drustva povecao se za 18% u odnosu na period prije kampanje.• TakoĊe, procenat graĊana koji smatraju da je pruţanjem struĉne pomoći i posebnim odnosom društva i institucija, moguće je dijete sa smetnjama u razvoju DONEKLE osposobiti za ţivot u društvu porastao je za 7%, što je statistiĉki znaĉajno na nivou 0.05.Ako ove rezultate posmatramo kroz prosječne ocjene moţemo zaključiti da je u odnosu na prethodni krugistraţivanja porastao stepen slaganja sa sledećim tvrdnjama:• PohaĊanje nastave u redovnim školama djece sa smetnjama u razvoju pozitivno utiĉe na njihov razvoj. © 2011 Ipsos• Dobro je da djeca sa smetnjama u razvoju pohaĊaju redovne škole, jer se na taj naĉin razvijaju i društvene vještine i tolerancija druge djece.• I kad djeca sa posebnim potrebama proĊu kroz svoje obrazovanje, imaju manje šanse39 da se zaposle nego ostali graĊani istog nivoa obrazovanja.
 40. 40. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? Baza: Ukupna ciljna populacija % Ne slaţem se % Slaţem se U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga djeca obično bivaju zapostavljena. 28 33 Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u specijalizovanim ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, jer se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njima 38 35 Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta od druge djece. 11 53 Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 15 53 Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su ţrtve nesrećnog slučaja. 20 53 Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 10 66 Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u 4 77 © 2011 Ipsos razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg društva 4 84 40Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 41. 41. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? Prosječne ocjene; Baza: Ukupna ciljna populacija Na skali od 1 do 5, pri ĉemu 1 znaĉi Uopšte se ne slaţem a 5 U potpunosti se slaţem, ocijenite stepen slaganja sa svakom od proĉitanih tvrdnji. Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u specijalizovanim 3.3 ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, jer se tamo nalaze 3.0 stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njima. 3.0 3.9Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. 4.0 3.9 3.9 Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 3.8 3.7 3.5Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 3.5 3.5 4.0Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su ţrtve nesrećnog slučaja. 3.7 3.5 4.1 Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg društva 4.1 4.1 3.3 © 2011 Ipsos Avgust 2010 U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga djeca obično bivaju zapostavljena. 3.1 Decembar 2010 3.1 Novembar 2011 3.7 Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta od druge djece. 3.5 3.5 41Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 42. 42. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Slaţem se ( 4 + 5 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe 84% očekivati da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je 85% podrška šireg društva 84% 80% Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama 84% u razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. 77% 77% Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u 73% potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 66% 76% Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer 68% su ţrtve nesrećnog slučaja. 53% Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše 62% zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije 59% djeteta od druge djece. 53% 51% Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog 52% staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 53% Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u 46% specijalizovanim ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, Avg 2010 40% jer se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa © 2011 Ipsos njima. 35% Dec 2010 43% U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, Novembar 2011 40% druga djeca obično bivaju zapostavljena. 33% 42Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 43. 43. Ocijenite stepen slaganja sa svakom od pročitanih tvrdnji? – Ne slaţem se ( 1 + 2 ) Baza: Ukupna ciljna populacija Za djecu sa smetnjama u razvoju bolje je da borave u 29% specijalizovanim ustanovama nego da ţive u svojim porodicama, jer 34% se tamo nalaze stručnjaci koji su posebno obučeni za rad sa njima. 38% 22% U porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju, druga 31% djeca obično bivaju zapostavljena. 28% 18% Ako je dijete sa smetnjama u razvoju ostalo bez roditeljskog 14% staranja, bolje je smestiti ga u hraniteljsku porodicu nego u dom. 15% Roditelji djece sa smetnjama u razvoju često zauzimaju previše 12% zaštitnički stav prema svom djetetu, što dovodi do izolacije djeteta 14% od druge djece. 11% 7% Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su 14% ţrtve nesrećnog slučaja. 20% Od porodice djeteta sa smetnjama u razvoju se ne moţe očekivati 6% da sve izazove prebrodi sama, neophodna im je podrška šireg 3% društva 4% Avgust 2010 6% Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obièno u 7% Decembar 2010 © 2011 Ipsos potpunosti moraju da mu podrede ţivot. 10% 5% Novembar 2011 Druga djeca, koja odrastaju u porodici sa djecom sa smetnjama u 4% razvoju, nauče da budu paţljivija i tolerantnija. 4% 43Inkluzija djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori
 44. 44. PORODICA I DJECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU•Mišljenja o tome da li je za djecu sa smetnjama u razvoju bolje da borave u specijalizovanimustanovama ili da ţive u sopstvenim porodicama su i dalje podijeljena – znaĉajno je dainstitucionalizaciju podrţava 11% graĊana manje nego u periodu koji je prethodiokampanji “Govorimo o mogućnostima”(5% manje nego u prethodnom krugu ). TakoĎe, za10% se smanjio procenat graĎana koji se slaţu sa trvdnjom da su druga djeca običnozapostavljena u porodicama u kojima odrasta dijete sa smetnjama u razvoju (7% u odnosu naprethodni krug).•Većina (84%) smatra da je porodicama u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju neophodnapodrška šireg društva. Ako detaljnije ispitamo percepciju ovih porodica, vidjećemo da dvijetrećine graĎana takoĎe smatra da roditelji ove djece obično u potpunosti moraju da im podredeţivot a svaki drugi da roditelji ove djece često zauzimaju previše zaštitnički stav, što vodi većojizolaciji djeteta.Ako ove rezultate posmatramo kroz prosječne ocjene moţemo zaključiti da je u odnosu naprethodni krug istraţivanja značajno opao stepen slaganja sa sledećim tvrdnjama: © 2011 Ipsos•Roditelji koji podiţu djecu sa smetnjama u razvoju obično u potpunosti moraju da mu podredeţivot.•Ţao mi je porodica u kojima ţivi dijete sa smetnjama u razvoju, jer su ţrtve nesrećnog slučaja. ( 44

×