CRC - Hungarian version

433 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CRC - Hungarian version

 1. 1. INFORMATION Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉSAz Egyezmény részes államaitekintetbe véve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelõen, az emberiközösség valamennyi tagja veleszületett méltóságának, valamint egyenlõ és elidegeníthetetlen jogainakelismerése a szabadság, az igazságosság és a világbéke alapja,figyelembe véve, hogy az Egyesült Nemzetek népei az Alapokmányban ismételten kinyilvánították az alapvetõemberi jogokba, az emberi személyiség méltóságába és értékébe vetett hitüket, és elhatározták, hogyelõmozdítják a társadalmi haladást, és hogy nagyobb szabadságban jobb életfeltételeket teremtenek,felismerve azt, hogy az Egyesült Nemzetek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és az emberijogokról szóló nemzetközi egyezségokmányokban, meghirdették azt, és megállapodtak abban, hogy azezekben említett valamennyi jogot és szabadságot mindenki minden megkülönböztetés, nevezetesen faj,szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születésivagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül gyakorolhatja,emlékeztetve arra, hogy az Egyesült Nemzetek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában kimondták,hogy a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz ad jogot,abban a meggyõzõdésben, hogy a családnak a társadalom alapvetõ egységeként és valamennyi tagjafejlõdésének és jólétének természetes környezeteként meg kell kapnia azt a védelmet és támogatást, amelyreszüksége van ahhoz, hogy a közösségben szerepét maradéktalanul betölthesse,felismerve, hogy a gyermek személyiségének harmonikus kibontakozásához szükséges, hogy családikörnyezetben, boldog, szeretetteljes és megértõ légkörben nõjön fel,tekintetbe véve, hogy a gyermeknek teljes mértékben felkészültnek kell lennie önálló élet vitelére atársadalomban, valamint, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett eszmények, különösena béke, az emberi méltóság, a türelmesség, a szabadság, az egyenlõség és a szolidaritás szellemébenszükséges nevelni,figyelembe véve, hogy a gyermek jogairól szóló 1924. évi Genfi Nyilatkozat, és a Közgyûlés által 1959.november 20-án elfogadott, a gyermek jogairól szóló nyilatkozat kimondta, valamint az Emberi JogokEgyetemes Nyilatkozata, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (különösen ennek 23. és24. cikkében), a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (különösen ennek10. cikkében), mint a gyermekek jólét ével foglalkozó szakosított intézmények és nemzetközi szervezetekalapszabályai és idevágó okmányai elismerték a gyermeknek nyújtandó különleges védelemszükségességét,figyelembe véve, hogy - amint azt a Gyermek Jogairól szóló Nyilatkozat is említi - “a gyermeknek, figyelemmelfizikai és szellemi érettségének hiányára, különös védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesenmegfelelõ jogi védelemre, születése elõtt és születése után” egyaránt, UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 2. 2. INFORMATIONemlékeztetve a Gyermekek Védelmére és Jólétére Alkalmazandó Szociális és Jogi Elvekrõl szólóNyilatkozatnak, fõleg az örökbefogadás és a családban való elhelyezés hazai és nemzetközi gyakorlatánakszempontjából figyelembe vett rendelkezéseire, továbbá az Egyesült Nemzeteknek a fiatalkorúakat illetõigazságszolgáltatással kapcsolatos minimális szabályokat tartalmazó Gyûjteménye (Pekingi Szabályok),valamint a Nõk és Gyermekek Szükségállapot és Fegyveres Konfliktus idején való Védelmérõl SzólóNyilatkozat rendelkezéseire,felismerve, hogy a világ minden országában vannak különösen nehéz körülmények között élõ gyermekek, ésszükséges az, hogy ezeknek a gyermekeknek különös figyelmet szenteljenek,elismerve, hogy a gyermek védelmében és harmonikus fejlõdésében minden egyes nép hagyományai éskulturális értékei jelentõsek,felismerve a nemzetközi együttmûködés jelentõségét a gyermekek életkörülményeinek minden országban, éskülönösen a fejlõdõ országokban való javításában,a következõkben állapodtak meg: I. RÉSZ 1. cikk Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéveha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri. 2. cikk 1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozógyermekek számára az Egyezményben lefektetett jogokat minden megkülönböztetés, nevezetesen agyermeknek vagy szüleinek vagy törvényes képviselõjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagymás véleménye, nemzeti, nemzetiségi vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvõképtelensége,születési vagy egyéb helyzete szerinti különbségtétel nélkül. 2. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelõ intézkedéseket arra, hogy a gyermekethatékonyan megvédjék minden, bármely formában jelentkezõ megkülönböztetéstõl és megtorlástól, amelyszülei, törvényes képviselõi, vagy családtagjai jogi helyzete, tevékenysége, véleménynyilvánítása vagymeggyõzõdése miatt érhetné õt. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 3. 3. INFORMATION 3. cikk 1. A szociális védelem köz- és magánintézményei, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és atörvényhozó szervek minden, a gyermeket érintõ döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszikfigyelembe elsõsorban. 2. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy a gyermek számára, figyelembe véveszülei, gyámjai és az érte törvényesen felelõs más személyek jogait és kötelességeit, biztosítják a jólétéhezszükséges védelmet és gondozást, e célból meghozzák a szükséges törvényhozási és közigazgatásiintézkedéseket. 3. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermekkel foglalkozó és védelmétbiztosító intézmények, hivatalok és létesítmények mûködése megfeleljen az illetékes hatóságok általmegállapított szabályoknak, különösen a biztonság és az egészség területén, valamint ezek személyzetilétszámával és szakértelmével, továbbá a megfelelõ ellenõrzés meglétével kapcsolatban. 4. cikk Az Egyezményben részes államok meghoznak minden olyan törvényhozási, közigazgatási vagy egyébintézkedést, amelyek az egyezményben elismert jogok érvényesüléséhez szükségesek. Amennyibengazdasági, szociális és kulturális jogokról van szó, ezeket az intézkedéseket a rendelkezésükre állóerõforrások határai között, és, szükség esetén, a nemzetközi együttmûködés keretében hozzák meg. 5. cikk Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülõknek vagy, adott esetben a helyi szokásszerint, a nagycsaládnak vagy a közösségnek a gyámoknak vagy más, a gyermekért törvényesen felelõsszemélyeknél azt a felelõsségét, jogát és kötelességét, hogy a gyermeknek az Egyezményben elismert jogaigyakorlásához, képességei fejlettségének megfelelõen, iránymutatást és tanácsokat adjanak. 6. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy minden gyermeknek veleszületett joga van az életre. 2. Az Egyezményben részes államok a lehetséges legnagyobb mértékben biztosítják a gyermekéletbenmaradását és fejlõdését. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 4. 4. INFORMATION 7. cikk 1. A gyermeket születésekor anyakönyvezik és ettõl kezdve joga van ahhoz, hogy nevet kapjonállampolgárságot szerezzen és lehetõség szerint ismerje szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék. 2. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy ezeket a jogokat hazai törvényhozásuknakés a tárgyra vonatkozó nemzetközi okmányokban vállalt kötelezettségeiknek megfelelõen érvényre juttassák,különösen akkor, ha ennek hiányában a gyermek hontalanná válna. 8. cikk 1. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy törvénysértõ beavatkozás nélkültiszteletben tartják a gyermeknek saját személyazonossága - ideértve állampolgársága, neve, családikapcsolatai megtartásához fûzõdõ, a törvényben elismert jogát. 2. Ha a gyermeket törvénytelen módon megfosztják személyazonossága alkotó elemeitõl vagy azoknakegy részétõl, az Egyezményben részes államok megfelelõ segítséget és védelmet nyújtanak ahhoz hogyszemélyazonosságát a lehetõ legrövidebb idõn belül helyreállítsák. 9. cikk 1. Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a gyermeket szüleitõl, ezek akarataellenére, ne válasszák el, kivéve, ha az illetékes hatóságok, bírói felülvizsgálat lehetõségének fenntartásávalés az erre vonatkozó törvényeknek és eljárásoknak megfelelõen úgy döntenek, hogy ez az elválasztás agyermek mindenek felett álló érdekében szükséges. Ilyen értelmû döntés szükséges lehet bizonyoskülönleges esetekben, például akkor, ha a szülõk durván kezelik vagy elhanyagolják gyermeküket, illetõleg hakülönválva élnek és dönteni kell a gyermek elhelyezésérõl. 2. A jelen cikk 1. bekezdésében említett minden esetben valamennyi érdekelt Félnek lehetõséget kell adniaz eljárásban való részvételre és véleményük ismertetésére. 3. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a mindkét szülõjétõl vagy ezek egyikétõl külön élõgyermeknek azt a jogát, hogy személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezést tarthasson fenn mindkétszülõjével, kivéve, ha ez a gyermek mindenek felett álló érdekével ellenkezik. 4. Amennyiben az elválasztás az Egyezményben részes állam által foganatosított intézkedés folytánkövetkezett be, - mint a szülõk vagy egyikük vagy a gyermek letartóztatása, szabadságvesztés-büntetése,számûzetése, kiutasítása vagy halála (ideértve azt is, ha a halál a letartóztatás folyamán következett bebármely okból) - a részes állam, kérelemre, a szülõkkel, a gyermekkel vagy, szükség esetén valamely más UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 5. 5. INFORMATIONcsaládtaggal közli a családtag vagy családtagok tartózkodási helyére vonatkozó lényeges adatokat, kivéve,ha ezeknek az adatoknak a nyilvánosságra hozatala hátrányos a gyermek jólétére nézve. Az Egyezménybenrészes államok gondoskodnak továbbá arról is, hogy önmagában az említett kérelem benyújtása ne járjonhátrányos következményekkel az érdekelt személy vagy személyek számára. 10. cikk 1. Az Egyezményben részes államokra a 9. cikk elsõ bekezdésében foglaltak értelmében hárulókötelezettségeknek megfelelõen, a részes államoknak pozitív szellemben, emberiességel és kellõgondossággal kell megvizsgálniuk bármely gyermeknek vagy szüleinek családegyesítés céljából valamelyrészes államba való beutazása vagy onnan való kiutazás iránti kérelmét. Az Egyezményben részes államokgondoskodnak továbbá arról is, hogy az ilyen kérelem elõterjesztése ne járjon hátrányos következményekkela kérelem elõterjesztõi és családtagjaik számára. 2. Annak a gyermeknek, akinek szülei különbözõ államokban bírnak állandó lakóhellyel, joga van, kivételeskörülményektõl eltekintve, mindkét szülõjével rendszeresen személyes kapcsolatot és közvetlen érintkezéstfenntartani. Ennek megvalósítására, valamint az Egyezményben a részes államokra a 9. cikk 1. bekezdéseértelmében háruló kötelezettségeknek megfelelõen, a részes államok tiszteletben tartják a gyermeknek ésszüleinek azt a jogát, hogy bármely országot, beleértve a sajátjukat is, elhagyják és visszatérjenek sajátországukba. Bármely ország elhagyásának joga csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknakvethetõ alá, amelyek az állam biztonságának, a közrendnek, a közegészségügynek, a közerkölcsnek,valamint mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükségesek és amelyek összhangbanvannak az Egyezményben elismert egyéb jogokkal. 11. cikk 1. Az Egyezményben részes államok intézkedéseket tesznek, hogy megakadályozzák a gyermekektörvényellenes külföldre utaztatását és ott-tartását. 2. Ebbõl a célból az Egyezményben részes államok elõmozdítják a kétoldalú és többoldalúmegállapodások megkötését. illetõleg a meglévõ megállapodásokhoz való csatlakozást. 12. cikk 1. Az Egyezményben részes államok az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek számára biztosítják azt ajogot, hogy minden õt érdeklõ kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét; a gyermek véleményétfigyelemmel korára és érettségi fokára, kellõen tekintetbe kell venni. 2. Ebbõl a célból nevezetesen lehetõséget kell adni a gyermeknek arra, hogy bármely olyan bírói vagyközigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselõje, illetõleg arra alkalmas szerv útján,a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelõen meghallgassák. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 6. 6. INFORMATION 13. cikk 1. A gyermeknek joga van a véleménynyilvánítás szabadságára. Ez a jog magában foglalja mindenfajtatájékoztatás és eszme határokra tekintet nélküli kérésének, megismerésének és terjesztésének szabadságát,nyilvánuljon meg az szóban, írásban, nyomtatásban, mûvészi vagy bármilyen más, a gyermek választásánakmegfelelõ formában. 2. Ennek a jognak a gyakorlása csak a törvényben kifejezetten megállapított korlátozásoknak vethetõ alá,amelyek a) mások jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartása, illetõleg b) az állam biztonsága, a közrend, a közegészségügy vagy közerkölcs védelme érdekébenszükségesek. 14. cikk 1. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a gyermek jogát a gondolat-, a lelkiismeret- és avallásszabadságra. 2. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják a szülõknek vagy, adott esetben, a gyermektörvényes képviselõinek azt a jogát és kötelességét, hogy a gyermeket e jogának gyakorlásában képességeifejlettségének megfelelõen irányítsák. 3. A vallás vagy meggyõzõdés kinyilvánításának szabadságát csak a törvényben megállapított olyankorlátozásoknak lehet alávetni, amelyek a közbiztonság, a közrend, a közegészségügy, a közerkölcs, vagymások alapvetõ jogai és szabadságai védelmének érdekében szükségesek. 15. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermek egyesülési és békés gyülekezési jogát. 2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott olyan korlátozásoknak lehet alávetni, amelyekegy demokratikus társadalomban az állam biztonsága, a közbiztonság és a közrend, illetõleg aközegészségügy, a közerkölcs, vagy mások jogai és szabadságai védelmének érdekében szükségesek. 16. cikk 1. A gyermeket nem szabad alávetni magánéletével, családjával lakásával vagy levelezésével UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 7. 7. INFORMATIONkapcsolatban önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig becsülete vagy jó hírneve ellenijogtalan támadásnak. 2. Ilyen beavatkozás vagy támadás ellen a gyermeket megilleti a törvény védelme. 17. cikk Az Egyezményben részes államok elismerik a tömegtájékoztatási eszközök feladatának fontosságát, ésgondoskodnak arról, hogy a gyermek hozzájusson a különbözõ hazai és nemzetközi forrásokból származótájékoztatáshoz és anyagokhoz, nevezetesen azokhoz, amelyek szociális, szellemi és erkölcsi jóléteelõmozdítását, valamint fizikai és szellemi egészségét szolgálják. Ebbõl a célból a részes államok: a) elõmozdítják azt, hogy a tömegtájékoztatási eszközök - a 29. cikk szellemének megfelelõen - a gyermekszámára szociális és kulturális szempontból hasznos tájékoztatást és anyagokat terjesszenek; b) elõmozdítják a nemzetközi együttmûködést a különféle, hazai és nemzetközi, kulturális forrásokbólszármazó ilyenfajta tájékoztatás és anyagok elõállítása, cseréje és terjesztése érdekében; c) elõmozdítják a gyermekkönyvek elõállítását és terjesztését; d) elõmozdítják, hogy a tömegtájékoztatási eszközök különösen vegyékfigyelembe az õslakossághoz, illetõleg a kisebbségi csoportokhoz tartozó gyermek nyelvi szükségleteit; e) elõsegítik a gyermek jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmét megfelelõen szolgálóirányelvek kidolgozását a 13. és a 18. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével. 18. cikk 1.Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy biztosítsák annak az elvnek azelismertetését, amely szerint a szülõknek közös a felelõsségük a gyermek neveléséért és fejlõdésénekbiztosításáért. A felelõsség a gyermek neveléséért és fejlõdésének biztosításáért elsõsorban a szülõkre,illetõleg, adott esetben a gyermek törvényes képviselõire hárul. Ezeket cselekedeteikben mindenekelõtt agyermek mindenek felett álló érdekének kell vezetnie. 2. Az Egyezményben említett jogok biztosítása és elõmozdítása érdekében a részes államok megfelelõsegítséget nyújtanak a szülõknek és a gyermek törvényes képviselõinek a gyermek nevelésével kapcsolatbanreájuk háruló felelõsség gyakorlásához, és gondoskodnak gyermekjóléti intézmények, létesítmények ésszolgálatok létrehozásáról. 3. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden megfelelõ intézkedést annak érdekében, hogy adolgozó szülök gyermekei számára biztosítsák olyan szolgáltatások és gyermekõrzõ intézményekigénybevételének jogát, amelyekre jogosultak. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 8. 8. INFORMATION 19. cikk l. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden arra alkalmas, törvényhozási, közigazgatási,szociális és nevelési intézkedést, hogy megvédjék a gyermeket az erõszak, a támadás, a fizikai és lelkidurvaság, az elhagyás v agy az elhanyagolás, a rossz bánásmód vagy a kizsákmányolás - ideértve a nemierõszakot is - bármilyen formájától mindaddig, amíg szüleinek vagy valamelyik szülõjének, illetõleg törvényesképviselõjének vagy képviselõinek, vagy bármely más olyan személynek, akinél elhelyezték, felügyelete alattáll. 2. Ezek a védelmi intézkedések szükség szerint olyan hatékony eljárásokat foglalnak magukban, amelyeka gyermek és gondviselõi számára szükséges szociális programok létrehozását teszik lehetõvé, továbbá afentebb leírt rossz bánásmód eseteiben hozzájárulnak a cselekmény felismeréséhez, bejelentéséhez, ajelentés illetékes helyre juttatásához, vizsgálatához, kezeléséhez és az esetek figyelemmel kíséréséhez;szükség szerint magukban foglalják a bírói beavatkozással kapcsolatos eljárást is. 20. cikk 1. Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétõl, vagyaki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére éssegítségére. 2. Az Egyezményben részes államok hazai jogszabályainak megfelelõen intézkednek helyettesítõ védelemiránt az ilyen gyermek számára. 3. Ez a helyettesítõ védelem történhet családnál való elhelyezés, az iszlám jog kafalah-ja szerintigondnokság, örökbefogadás, illetõleg szükség esetén megfelelõ gyermekintézményekben való elhelyezésformájában. A megoldás kiválasztásánál kellõen figyelembe kell venni a gyermekek nevelésében megkívántfolyamatosság szükségességét, valamint nemzetiségi, vallási, kulturális és nyelvi származását. 21. cikk Azoknak a részes államoknak, amelyek elfogadják és/vagy engedélyezik az örökbefogadást, biztosítaniukkell azt, hogy a gyermek mindenek felett álló érdekei érvényesüljenek, és ezért a) gondoskodnak arról, hogy a gyermek örökbefogadását csakis az illetékes hatóságok engedélyezzék,amelyek az ügyre alkalmazandó törvény és eljárások értelmében, valamint valamennyi megbízható adatalapján meggyõzõdtek arról, hogy figyelemmel a gyermek szüleivel, rokonaival és törvényes képviselõivelkapcsolatos helyzetére, az örökbefogadás megtörténhet, és hogy adott esetben az érdekelt személyek az ügyismeretében és az esetleg szükséges felvilágosítás után beleegyezésüket adták az örökbefogadáshoz; UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 9. 9. INFORMATION b) elismerik, hogy a külföldre történõ örökbefogadás a gyermek számára szükséges gondozás biztosításamásik eszközének tekinthetõ, ha a gyermek származási országában nem helyezhetõ el gondozó vagyörökbefogadó családban, vagy nem nevelhetõ megfelelõen; c) gondoskodnak arról, hogy külföldre történõ örökbefogadás esetén a gyermek a hazai örökbefogadássalegyenértékû biztosítékok és szabályok elõnyeit élvezhesse; d) megteszik a megfelelõ intézkedéseket annak biztosítására, hogy külföldre történõ örökbefogadás eseténa gyermek elhelyezése ne járjon jogtalan haszonszerzéssel az ebben részt vevõ személyek számára; e) az e cikkben említett célkitûzéseket esetenként két- és többoldalú megegyezések és megállapodásokmegkötésével érik el, és ennek keretében minden lehetõ erõfeszítéssel gondoskodnak arról, hogy a gyermekkülföldi elhelyezését erre illetékes hatóságok vagy szervek foganatosítsák. 22. cikk 1. Az Egyezményben részes államok megteszik a megfelelõ intézkedéseket, hogy az a gyermek, aki akáregymagában, akár apjával és anyjával vagy bármely más személlyel együtt az erre vonatkozó nemzetközivagy hazai szabályok és eljárások értelmében menekült helyzetének elismerését kéri vagy menekültnektekintendõ, megkapja az Egyezményben és más emberi jogokkal kapcsolatos vagy humanitárius jellegûegyéb nemzetközi okmányokban, amelyekben az említett államok részesek, elismert jogok élvezetéhezszükséges védelmet és humanitárius támogatást. 2. Ebbõl a célból az Egyezményben részes államok, amennyiben szükségesnek tartják, együttmûködnekaz Egyesült Nemezetek Szervezetének és az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttmûködõ egyébkormányközi és nem kormányközi szervezeteknek azokban az erõfeszítéseiben, amelyek arra irányulnak,hogy az ilyen helyzetben lévõ gyermekeket védjék és segítsék, továbbá arra, hogy bármely menekült gyermekszüleit vagy más családtagjait felkutassák a családegyesítéshez szükséges adatok megszerzése céljából. Hasem az apát, sem az anyát vagy bármely más családtagot sem sikerül megtalálni, akkor az Egyezménybenlefektetett elvek szerint a gyermeket ugyanabban a védelemben kell részesíteni, mint bármely más, a családikörnyezetétõl bármely okból véglegesen vagy ideiglenesen megfosztott gyermeket. 23. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy a szellemileg vagy testileg fogyatékos gyermeknekemberi méltóságát biztosító, önfenntartását elõmozdító, a közösségi életben való tevékeny részvételt lehetõvétevõ, teljes és tisztes életet kell élnie. 2. Az Egyezményben részes államok elismerik a fogyatékos gyermeknek a különleges gondozáshoz valójogát, és a rendelkezésükre álló forrásoktól függõ mértékben, az elõírt feltételeknek megfelelõ fogyatékosgyermeknek és eltartóinak, kérelemre, a gyermek állapotához és szülei vagy gondviselõi helyzetéhezalkalmazkodó segítséget biztosítanak. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 10. 10. INFORMATION 3. Tekintettel a fogyatékos gyermek sajátos szükségleteire, a 2. bekezdés értelmében nyújtott segítség agyermek szüleinek vagy gondviselõinek anyagi erõforrásait figyelembe véve, lehetõség szerint ingyenes, ésúgy kell alakítani, hogy a fogyatékos gyermek valóban részesülhessen oktatásban, képzésben, egészségügyiellátásban, gyógyító-nevelésben, munkára való felkészítésben és szabadidõ-tevékenységben oly módon,hogy ezek biztosítsák személyisége lehetõ legteljesebb kibontakoztatását kulturális és szellemi területenegyaránt. 4. Az Egyezményben részes államok a nemzetközi együttmûködés szellemében elõmozdítják a fogyatékosgyermekek megelõzõ egészségügyi ellátásával, orvosi, pszichológiai és funkcionális kezelésével, a gyógyító-nevelés módszereivel és a szakképzési intézményekkel kapcsolatos információk cseréjét és terjesztését,valamint az adatok hozzáférhetõségének biztosításával lehetõvé teszik a részes államok számára, hogyezeken a területeken javíthassák lehetõségeiket és szakismereteiket, bõvíthessék tapasztalataikat. Ebben atekintetben különösen figyelembe veszik a fejlõdõ országok szükségleteit. 24.cikk 1.Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a lehetõ legjobb egészségi állapothoz valójogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. Erõfeszítéseket tesznekannak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatásoknak azigénybe vételére irányuló jogától. 2. Az Egyezményben részes államok erõfeszítéseket tesznek a fenti jog teljes körû megvalósításánakbiztosítására, és alkalmas intézkedéseket tesznek különösen arra, hogy a)csökkentsék a csecsemõ- és a gyermekhalandóságot; b)biztosítsák minden gyermek számára a szükséges orvosi ellátást és egészségügyi gondozást,legfontosabbnak tekintve az egészségügyi alapellátás fejlesztését; c) küzdjenek a betegség és a rosszultápláltság ellen, az egészségügyi alapellátás keretében is, különösena könnyen rendelkezésre bocsátható technikák felhasználásával, valamint tápláló élelmiszerek és ivóvízszolgáltatásával, figyelembe véve a természeti környezet szennyezésével járó veszélyeket és kockázatokat; d) biztosítsák az anyák terhesség alatti és szülés utáni gondozását; e) tájékoztassák a társadalom valamennyi csoportját és különösen a szülõket és agyermekeket a gyermek egészségére és táplálására, a szoptatás elõnyeire, a környezet higiéniájára éstisztántartására, a balesetek megelõzésére vonatkozó alapvetõ ismeretekrõl, továbbá megfelelõ segítségetnyújtsanak ezen ismeretek hasznosításához; f) fejlesszék a megelõzõ egészséggondozást, a szülõi tanácsadást, valamint a családtervezési nevelést ésszolgálatokat. 3. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas, hatékony intézkedést annakérdekében, hogy megszüntessék a gyermekek egészségére káros hagyományos szokásokat. 4. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy elõsegítik és elõmozdítják az e cikkbenelismert jog teljes megvalósításának fokozatos biztosítására irányuló nemzetközi együttmûködést. Ebben atekintetben különösen figyelembe veszik a fejlõdõ országok szükségleteit. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 11. 11. INFORMATION 25. cikk Az Egyezményben részes államok elismerik az illetékes hatóságok által gondozásra, védelemre, illetõlegfizikai vagy elmeápolásra elhelyezett gyermeknek azt a jogát, hogy idõszakosan felül kell vizsgálni az említettkezelést és az elhelyezésével kapcsolatos minden egyéb körülményt. 26. cikk 1.Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek a szociális biztonsághoz, így atársadalombiztosítás juttatásaihoz való jogát, és megteszik a szükséges intézkedéseket arra, hogy hazaijogszabályaiknak megfelelõen biztosítsák e jog teljes megvalósulását. 2. A juttatásokat, amennyiben szükségesek, a gyermek és az eltartásáért felelõs személyek anyagierõforrásainak és helyzetének, valamint a gyermek által vagy nevében a juttatás elnyerésére elõterjesztettkérelemre vonatkozó bármely más meggondolás alapján kell engedélyezni. 27. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik minden gyermeknek a jogát olyan életszínvonalhoz, amelylehetõvé teszi kellõ testi, szellemi, lelki, erkölcsi és társadalmi fejlõdését. 2. Elsõsorban a szülõk, vagy a gyermekért felelõs más személyek alapvetõ feladata, hogy lehetõségeik ésanyagi eszközeik határai között biztosítsák a gyermek fejlõdéséhez szükséges életkörülményeket. 3. Az Egyezményben részes államok, az adott ország körülményeit és a rendelkezésre álló eszközöketfigyelembe véve, megfelelõ intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a szülõt, illetõleg a gyermek másgondviselõit segítsék e jog érvényesítésében, és szükség esetén anyagi segítséget nyújtanak, valamint segítõprogramokat hoznak létre különösen az élelmezéssel, a ruházkodással és a lakásüggyel kapcsolatban. 4. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést arra, hogy agyermektartásdíjat behajtsák a szülõktõl vagy a gyermekkel szemben pénzügyi felelõsséggel tartozó bármelymás személytõl, saját területükön és külföldön egyaránt. Különösen azokra az esetekre figyelemmel,amelyekben a gyermekkel szemben pénzügyi felelõsséggel tartozó személy nem ugyanabban az államban él,mint a gyermek, a részes államok elõmozdítják a nemzetközi megállapodásokhoz való csatlakozást vagyilyenek megkötését, valamint bármely más, alkalmas megegyezés elfogadását. 28. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek az oktatáshoz való jogát, és különösen e joggyakorlásának fokozatos, az esélyegyenlõség alapján való gyakorlása céljából: UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 12. 12. INFORMATION a) az alapfokú oktatást mindenki számára kötelezõvé és ingyenessé teszik b) elõmozdítják a középfokú oktatás, különbözõ, mind általános, mind szakirányú formáinakmegszervezését, és ezeket minden gyermek számára megnyitják és hozzáférhetõvé teszik, továbbáintézkedéseket tesznek az oktatás ingyenességének bevezetésére és szükség esetén pénzügyisegítségnyújtásra; c) minden arra alkalmas eszközzel biztosítják, hogy bárki képességeitõl függõen bejuthasson afelsõoktatásba; d) minden gyermek számára nyílttá és hozzáférhetõvé teszik az iskolai és pályaválasztási tájékoztatást éstanácsadást; e) intézkedéseket tesznek az iskolába járás rendszerességének elõmozdítására és a lemorzsolódáscsökkentésére. 2. Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést annak érdekében, hogy aziskolai fegyelmet a gyermeknek mint emberi lénynek a méltóságával összeegyeztethetõen és azEgyezménynek megfelelõen alkalmazzák. 3. Az Egyezményben részes államok elõsegítik és elõmozdítják a nemzetközi együttmûködést azoktatásügy területén, különösen annak érdekében, hogy megszüntessék a tudatlanságot és azírástudatlanságot az egész világon, és megkönnyítsék a tudományos és technikai ismeretek megszerzését,valamint a korszerû oktatási módszerek megismerését. Ebben a tekintetben különösen figyelembe veszik afejlõdõ országok szükségleteit. 29. cikk 1. Az Egyezményben részes államok megegyeznek abban, hogy a gyermek oktatásának a következõcélokra kell irányulnia: a) elõ kell segíteni a gyermek személyiségének kibontakozását, valamint szellemi és fizikai tehetségénekés képességeinek a lehetõségek legtágabb határáig való kifejlesztését; b) a gyermek tudatába kell vésni az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok, valamint az EgyesültNemzetek Alapokmányában elfogadott elvek tiszteletben tartását; c) a gyermek tudatába kell vésni a szülei, személyazonossága, nyelve és kulturális értékei iránti tiszteletet,valamint annak az országnak, amelyben él, továbbá esetleges származási országának a nemzeti értekei irántiés a sajátjától különbözõ kultúrák iránti tiszteletet; d) fel kell készíteni a gyermeket arra, hogy a megértés, a béke, a türelem, a nemek közti egyenlõség,valamennyi nép, nemzetiségi, nemzeti és vallási csoport és az õslakosok közötti barátság szellemében tudjavállalni a szabad társadalomban az élettel járó mindenfajta felelõsséget; e) a gyermek tudatába kell vésni a természeti környezet iránti tiszteletet. 2. A jelen cikk vagy a 28. cikk rendelkezései semmiképpen sem értelmezhetõk úgy, hogy sérthessék atermészetes vagy jogi személyeknek oktatási intézmény-alapítási és vezetési szabadságát, feltéve, hogy jelencikk l. bekezdésében felsorolt elveket tiszteletben tartják, és az adott intézményekben az oktatás megfelel azállam által elõírt minimális szabályoknak. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 13. 13. INFORMATION 30. cikk Azokban az államokban, amelyekben nemzetiségi, vallási és nyelvi kisebbségek, illetõleg õslakosságbólszármazó személyek léteznek, az õslakossághoz vagy az említett kisebbséghez tartozó gyermek nemfosztható meg attól a jogától, hogy saját kulturális életét élje, vallását vallja és gyakorolja, illetõlegcsoportjának többi tagjával együtt saját nyelvét használja. 31. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a pihenéshez és a szabad idõeltöltéséhez, a korának megfelelõ játékhoz és szórakoztató tevékenységekhez való jogát, azt, hogy szabadonrészt vehessen a kulturális és mûvészeti életben. 2. Az Egyezményben részes államok tiszteletben tartják és elõsegítik a gyermek teljes mértékû részvételijogát a kulturális és mûvészeti életben, és elõmozdítják, az egyenlõség feltételeinek biztosítása mellett, agyermek számára alkalmas szabadidõ-intézmények, szórakoztató, mûvészeti és kulturális tevékenységekmegszervezését. 32. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek azt a jogát, hogy védelemben részesüljön agazdasági kizsákmányolás ellen, és ne legyen kényszeríthetõ semmiféle kockázattal járó, iskoláztatástveszélyeztetõ, egészségére, fizikai, szellemi, lelki, erkölcsi vagy társadalmi fejlõdésére ártalmas munkára. 2. Az Egyezményben részes államok törvényhozási, közigazgatási, szociális és oktatásügyiintézkedéseket tesznek a jelen cikk végrehajtásának biztosítására. Ebbõl a célból és figyelembe véve más,nemzetközi okmányok idevágó rendelkezéseit, a részes államok különösen: a) meghatározzák az alkalmaztatáshoz szükséges legalacsonyabb életkort vagy életkorokat; b) megfelelõen szabályozzák a munkaidõt és az alkalmaztatási feltételeket; c)megfelelõ büntetésekkel vagy más szankciókkal biztosítják a jelen cikk hatékony végrehajtását. 33.cikk Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést, ideértve a törvényhozási,közigazgatási, szociális és nevelésügyi intézkedéseket, arra, hogy megvédjék a gyermekeket az errevonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott kábító- és pszichotrop szerek tiltott fogyasztásától, éshogy megakadályozzák a gyermekeknek e szerek tiltott elõállításában és kereskedelmében valófelhasználását. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 14. 14. INFORMATION 34. cikk Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat arra, hogy megvédik a gyermeket a nemikizsákmányolás és a nemi erõszak minden formájától. Ebbõl a célból az államok hazai, kétoldalú éstöbboldalú síkon különösen az alábbiak megakadályozására tesznek intézkedéseket: a) a gyermek ösztönzése vagy kényszerítése törvénytelen nemi tevékenységekre; b) a gyermekek kizsákmányolása prostitúció vagy más törvénytelen nemi tevékenység céljára; c) a gyermekek kizsákmányolása pornográf jellegû mûsorok vagy anyagok elkészítése céljára. 35. cikk Az Egyezményben részes államok hazai, kétoldalú és többoldalú síkon meghoznak minden alkalmasintézkedést arra, hogy megakadályozzák a gyermekek bármilyen formában történõ elrablását, eladását vagya velük való kereskedelmet. 36. cikk Az Egyezményben részes államok megvédik a gyermeket a jólétére bármilyen szempontból károskizsákmányolás bármely más formája ellen is. 37. cikk Az Egyezményben részes államok gondoskodnak arról, hogy a) gyermeket ne lehessen sem kínzásnak, sem kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagybánásmódnak alávetni. Tizennyolc éven aluli személyek által elkövetett bûncselekményekért semhalálbüntetést, sem szabadlábra helyezés lehetõségét kizáró életfogytiglan tartó szabadságvesztést nelegyen szabad alkalmazni; b) gyermeket törvénytelenül vagy önkényesen ne fosszanak meg szabadságától. A gyermek õrizetbentartása vagy letartóztatása, vagy vele szemben szabadságvesztés-büntetés kiszabása a törvény értelmébencsak végsõ eszközként legyen alkalmazható a lehetõ legrövidebb idõtartammal; c) a szabadságától megfosztott gyermekkel emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró tisztelettel,életkorának megfelelõ szükségleteinek figyelembevételével bánjanak. Különösképpen el kell különíteni aszabadságától megfosztott gyermeket a felnõttektõl, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdekébenennek ellenkezõje tûnik ajánlatosabbnak; a gyermeknek, rendkívüli körülményektõl eltekintve, joga vanlevelezés és látogatások útján kapcsolatban maradni családjával; UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 15. 15. INFORMATION d) a szabadságától megfosztott gyermeknek joga legyen igen rövid idõ alatt jogsegélyt vagy bármely másalkalmas segítséget igénybe venni, valamint joga legyen arra is, hogy szabadságelvonásánaktörvényességével kapcsolatban bírósághoz vagy más illetékes, független és pártatlan hatósághoz forduljon,és hogy az ügyben sürgõsen döntsenek. 38. cikk 1. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat, hogy tiszteletben tartják és tartatják a nemzetközihumanitárius jognak fegyveres konfliktus esetén reájuk vonatkozó azon szabályait, amelyek által nyújtottvédelem a gyermekekre is kiterjed. 2. Az Egyezményben részes államok minden lehetõ gyakorlati intézkedés megtételével gondoskodnakarról, hogy a tizenötödik életévüket be nem töltött személyek ne vegyenek részt közvetlenül azellenségeskedésekben. 3. Az Egyezményben részes államok tartózkodnak attól, hogy tizenötödik életévüket be nem töltöttszemélyeket besorozzanak fegyveres erõikbe. Amennyiben tizenötödik életévüket betöltött, de tizennyolcéven aluli személyeket besoroznak, az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy alegidõsebbek besorozásának adjanak elsõbbséget. 4. Az Egyezményben részes államok a fegyveres konfliktus esetén a polgári lakosság védelmét illetõen anemzetközi humanitárius jog értelmében reájuk háruló kötelezettségüknek megfelelõen megtesznek mindenlehetõ gyakorlati intézkedést a fegyveres konfliktus által érintett gyermekek védelemben és gondozásbanrészesítésére. 39. cikk Az Egyezményben részes államok megtesznek minden alkalmas intézkedést arra, hogy az elhanyagolás,a kizsákmányolás és a durva bánásmód, a kínzás vagy a kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésekvagy bánásmód bármely más formájának, illetõleg a fegyveres konfliktusnak áldozatává vált bármely gyermektesti és szellemi rehabilitációját és a társadalomba való beilleszkedését megkönnyítsék. Ennek arehabilitációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek a gyermek egészségét, önbecsülését és emberiméltóságát fejlesztõ körülmények között kell történnie. 40. cikk 1. Az Egyezményben részes államok elismerik a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt vagyabban bûnösnek nyilvánított gyermeknek olyan bánásmódhoz való jogát, amely elõmozdítja a személyiség UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 16. 16. INFORMATIONméltósága és értéke iránti érzékének fejlesztését erõsíti a mások emberi jogai és alapvetõ szabadságai irántitiszteletét, és amely figyelembe veszi korát, valamint a társadalomba való beilleszkedése és abban építõjellegû részvétele elõsegítésének szükségességét. 2. Ebbõl a célból, valamint figyelemmel a nemzetközi okmányok erre vonatkozó rendelkezéseire, azEgyezményben részes államok különösen gondoskodnak arról, hogy a) a gyermeket ne lehessen bûncselekmény elkövetésével gyanúsítani, vádolni vagy abban bûnösneknyilvánítani olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amely az elkövetés idején sem a hazai, sem anemzetközi jog értelmében nem volt bûncselekmény; b) a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított gyermeknek legalább az alábbi biztosítékokra legyen joga: (I) mindaddig ártatlannak tekintsék, ameddig bûnösségét a törvény szerint be nem bizonyították; (II) a legrövidebb határidõn belül közvetlenül vagy szülei, illetõleg adott esetben törvényes képviselõi útjántájékoztassák az ellene emelt vádakról, és védelme elõkészítéséhez és benyújtásához jogsegélyben vagybármely más alkalmas segítségben részesüljön; (III) ügyét késedelem nélkül illetékes, független és pártatlan hatóság vagy bíróság a törvény értelmébenigazságos eljárás során, ügyvédjének vagy egyéb tanácsadójának, valamint - hacsak különösen koránál vagyhelyzeténél fogva ez nem mutatkozik ellentétesnek a gyermek mindenek felett álló érdekével - szüleinek vagytörvényes képviselõinek jelenlétében bírálja el; (IV) ne lehessen kényszeríteni arra, hogy maga ellen tanúskodjék vagy beismerje bûnösségét; kérdéseketintézhessen az ellene valló tanúkhoz, és a mellette valló tanúk ugyanolyan feltételek mellett jelenhessenekmeg és legyenek meghallgathatók, mint az ellene valló tanuk (V) ha bûncselekmény elkövetésében bûnösnek nyilvánítják, e határozat és az ehhez fûzõdõ bármelyintézkedés ellen a törvénynek megfelelõen, jogorvoslattal élhessen illetékes, független és pártatlan felsõbbhatóságoknál vagy bíróságnál; (VI) díjmentesen vehessen igénybe tolmácsot, amennyiben nem ért vagy nem beszél a tárgyalásonhasznált nyelven; (VII) magánéletét teljes mértékben tartsák tiszteletben az eljárás minden szakaszában. 3. Az Egyezményben részes államok minden erejükkel azon lesznek, hogy elõmozdítsák különlegestörvények és eljárások elfogadását, hatóságok és intézmények létrehozását a bûncselekmény elkövetésévelgyanúsított, vádolt vagy abban bûnösnek nyilvánított gyermekek számára és különösen a) olyan legalacsonyabb életkort állapítsanak meg, amelyen alul a gyermekkel szemben bûncselekményelkövetésének vélelme kizárt; b) minden lehetséges és kívánatos esetben tegyenek intézkedéseket e gyermekek ügyének bírói eljárásmellõzésével való kezelésére, annak fenntartásával, hogy az emberi jogokat és a törvényes biztosítékokatteljes mértékben be kell tartani. 4. Rendelkezések egész sorát, így különösen a gondozással, az irányítással és a felügyelettel, atanácsadással, a próbára bocsátással, a családi elhelyezéssel, általános és szakmai oktatási programokkalés nem intézményes megoldásokkal kapcsolatban rendelkezéseket kell hozni annak érdekében, hogy agyermekek számára jólétüknek megfelelõ, valamint helyzetükhöz és az elkövetett bûncselekményhez mértelbánást lehessen biztosítani. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 17. 17. INFORMATION 41. cikkAz Egyezmény egyetlen rendelkezése sem érinti a) Egyezményben részes valamely állam hazai jogszabályainak; vagy b) az ebben az államban hatályban lévõ nemzetközi jognak a gyermekjogai megvalósulása szempontjából kedvezõbb rendelkezéseit. II. RÉSZ 42. cikk A részes államok kötelezik magukat, hogy az Egyezmény elveit és rendelkezéseit hatékony és arraalkalmas eszközökkel a felnõttek és a gyermekek széles körében ismertetik. 43. cikk 1. A részes államok által az Egyezményben vállalt kötelezettségek teljesítése területén elért elõrehaladásvizsgálatára megalakul a Gyermek Jogainak Bizottsága, amely az alábbiakban meghatározott feladatokat látjael. 2. A Bizottság tíz olyan magas erkölcsiségû szakértõbõl áll, akik elismerten tájékozottak az Egyezménybenemlített területen. A Bizottság tagjait az Egyezményben részes államok saját állampolgáraik közül választják,és azok személyes minõségükben vesznek részt a Bizottságban, figyelembe véve a méltányos földrajzielosztás biztosítását és a fõbb jogrendszereket. 3. A Bizottság tagjait a részes államok által jelölt személyek jegyzéke alapján titkos szavazással választják.Minden részes állam egy jelöltet nevezhet meg állampolgárai közül. 4. Az elsõ választást az Egyezmény hatályba lépését követõ hat hónapon belül tartják meg. A továbbiválasztásokat kétévenként tartják meg. A választás idõpontja elõtt legalább négy hónappal az EgyesültNemzetek Fõtitkára írásban felhívja az Egyezményben részes államokat, hogy két hónapon belül közöljékjelöltjeik nevét. A Fõtitkár ezután az ily módon jelölt személyekrõl betûrendes névjegyzéket készít, feltüntetveaz e személyeket jelölõ részes államokat, és a névjegyzéket megküldi az Egyezményben részes államoknak. 5. A választásra az Egyezményben részes államoknak az Egyesült Nemzetek Fõtitkára által az EgyesültNemzetek székhelyére összehívott értekezletén kerül sor. Az értekezleten, amelynek határozatképességéheza részes államok kétharmadának részvétele szükséges, a Bizottságba beválasztottnak azokat a jelölteket kelltekinteni, akik a legtöbb szavazatot, valamint a részes államok jelenlevõ és szavazó képviselõi szavazatainakabszolút többségét elnyerték. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 18. 18. INFORMATION 6. A Bizottság tagjait négy évre választják. A tagok újrajelölés esetén újra választhatók. Az elsõ választásalkalmával megválasztott tagok közül ötnek a megbízatása két év elteltével megszûnik. Ennek az öt tagnak anevét nyomban az elsõ választás után az értekezlet elnöke sorshúzás útján állapítja meg. 7. A Bizottság valamely tagjának elhunyta vagy lemondása esetén, vagy ha bármely más okból valamelytag kijelenti, hogy nem tudja tovább ellátni feladatait a Bizottságban, az ezt a tagot korábban jelölõ részesállam saját állampolgárai közül jelöl ki másik szakértõt a megüresedett hely betöltésére az eredeti megbízatáslejártáig, a Bizottság hozzájárulásával. 8. A Bizottság megállapítja ügyrendi szabályzatát. 9. A Bizottság tisztségviselõit két évi idõtartamra választja. 10. A Bizottság üléseit általában az Egyesült Nemzetek székhelyén vagy a Bizottság által meghatározottbármely más alkalmas helyen tartja. A Bizottság általában évenként ülésezik. Az ülésszakok idõtartamátszükség esetén a Közgyûlés jóváhagyásával az Egyezményben részes államok értekezlete állapítja meg, ésmódosítja. 11. Az Egyesült Nemzetek Fõtitkára a Bizottság rendelkezésére bocsátja azt a személyzetet és azokat aberendezéseket, amelyek az Egyezmény által a Bizottságra ruházott feladatok hatékony ellátásáhozszükségesek. 12. A Bizottság tagjai az Egyesült Nemzetek Közgyûlésének jóváhagyásával az Egyesült Nemzetek anyagieszközeinek terhére, a Közgyûlés által megállapított módozatok és feltételek szerint járandóságot kapnak. 44. cikk 1. Az Egyezményben részes államok kötelezik magukat, hogy az Egyesült Nemzetek Fõtitkáránakközvetítésével az Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekrõl és ejogok gyakorlásában elért elõrehaladásról jelentést terjesztenek a Bizottság elé, éspedig: a) az Egyezménynek az adott államra vonatkozó hatályba lépésétõl számított két éven belül; b) ezt követõen ötévenként. 2. A jelen cikk végrehajtása során készített jelentéseknek rá kell mutatniuk az Egyezményben említettkötelezettségek maradéktalan teljesítését gátló tényekre és nehézségekre. A jelentéseknek elegendõ adatotkell tartalmazniuk ahhoz, hogy a Bizottság pontos képet alkothasson magának az Egyezménynek az adottországban való végrehajtásáról. 3. Az Egyezményben részes azon államok, amelyeknek elsõ jelentése teljes körû volt, a jelen cikk 1.bekezdésének b) pontja értelmében elõterjesztendõ további jelentéseikben nem kötelesek megismételni akorábban közölt alapadatokat. 4. A Bizottság az Egyezményben részes államoktól kiegészítõ felvilágosításokat kérhet az Egyezményvégrehajtásával kapcsolatban. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 19. 19. INFORMATION 5. A Bizottság tevékenységérõl a Gazdasági és Szociális Tanács útján kétévenként jelentést terjeszt aKözgyûlés elé. 6. Az Egyezményben részes államok jelentéseiket széles körben terjesztik saját országukban. 45. cikk Az Egyezmény hatékony végrehajtásának elõmozdítása és az Egyezményben említett területen anemzetközi együttmûködés elõsegítése céljából: a) az Egyesült Nemzetek szakosított intézményei, az ENSZ Gyermekalapja és más szervei jogosultakképviseltetni magukat az Egyezmény olyan rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos vizsgálatok során,amelyek feladatkörükbe tartoznak. A Bizottság felhívhatja a szakosított intézményeket, az ENSZGyermekalapját vagy bármely általa alkalmasnak tartott szervet, hogy szakmai véleményt adjanak azEgyezmény végrehajtásáról a feladatkörükbe tartozó területeken. Felhívhatja a szakosított intézményeket,hogy jelentést terjesszenek elé az Egyezmény végrehajtásáról a tevékenységi körükbe tartozó területeken; b) a Bizottság, amennyiben szükségesnek tartja, megküldheti a szakosított intézményeknek, az ENSZGyermekalapjának és az egyéb illetékes szerveknek az Egyezményben részes államok bármely olyanjelentését, amelyben azok tanácsot vagy technikai segítséget kérnek, illetõleg jelzik, hogy, ilyenre szükségükvan; adott esetben mellékelheti az említett kéréssel vagy jelzéssel kapcsolatos észrevételeit és javaslatait; c) a Bizottság ajánlhatja a Közgyûlésnek, kérje fel a Fõtitkárt a Bizottság számára a gyermek jogait érintõegyes sajátos kérdések tanulmányozására; d) a Bizottság az Egyezmény 44. és 45. cikkének végrehajtása során beszerzett adatokon alapulóáltalános jellegû javaslatokat és ajánlásokat is tehet. Ezeket az általános jellegû javaslatokat megküldi mindenérdekelt részes államnak és felhívja rájuk a Közgyûlés figyelmét, adott esetben mellékelve hozzájuk azEgyezményben részes államok észrevételeit. III. RÉSZ 46. cikk Az Egyezmény minden állam számára aláírásra nyitva áll. 47. cikk Az Egyezményt meg kell erõsíteni. A megerõsítõ okiratokat az Egyesült Nemzetek Fõtitkáránál kell letétbehelyezni. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 20. 20. INFORMATION 48. cikk Az Egyezményhez bármely állam csatlakozhat. A csatlakozási okiratokat az Egyesült NemzetekFõtitkáránál kell letétbe helyezni. 49. cikk 1. Az Egyezmény a huszadik megerõsítõ vagy csatlakozási okiratnak az Egyesült Nemzetek Fõtitkáránálvaló letétbe helyezését követõ harmincadik napon lép hatályba. 2. Annak az államnak a tekintetében, amely az Egyezményt a huszadik megerõsítõ vagy csatlakozásiokirat letétbe helyezése után erõsíti meg vagy csatlakozik ahhoz, az Egyezmény a megerõsítõ vagycsatlakozási okirata letétbe helyezésétõl számított harmincadik napon lép hatályba. 50. cikk 1. Az Egyezményben részes bármely állam módosítást javasolhat és annak szövegét megküldheti azEgyesült Nemzetek Fõtitkárának. Egyesült Nemzetek Fõtitkára ezután a módosító javaslatot eljuttatja azEgyezményben részes államokhoz azzal a kéréssel, hogy közöljék vele, kívánják-e a részes államokértekezletének összehívását a javaslat megtárgyalása és szavazásra bocsátása céljából. Amennyiben aFõtitkár e közlésének napjától számított négy hónapon belül a részes államok legalább egyharmada azértekezlet összehívása mellett nyilatkozik, az Egyesült Nemzetek Fõtitkára az Egyesült Nemzetek égisze alattösszehívja az értekezletet. Az értekezleten jelenlevõ és szavazó részes államok többsége által elfogadottmódosítást jóváhagyásra az Egyesült Nemzetek Közgyûlése elé kell terjeszteni. 2. A jelen cikk 1. bekezdésének rendelkezései szerint elfogadott bármely módosítás akkor lép hatályba, haazt a Közgyûlés jóváhagyta, és a részes államok kétharmados többsége elfogadta. 3. A hatályba lépett módosítás az azt elfogadó részes államokat kötelezi, a többi részes államot továbbrais az Egyezmény rendelkezései, valamint az általuk korábban elfogadott módosítások kötelezik. 51. cikk 1. Az Egyesült Nemzetek Fõtitkára veszi át és küldi meg valamennyi államnak azoknak a fenntartásoknaka szövegét, amelyekkel valamely állam a megerõsítéskor vagy csatlakozáskor él. 2. Az Egyezmény tárgyával és céljával összeegyeztethetetlen fenntartás nem fogadható el. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna
 21. 21. INFORMATION 3. A fenntartás bármikor visszavonható az Egyesült Nemzetek Fõtitkárához intézett közléssel; a Fõtitkárezt az Egyezményben részes valamennyi állam tudormására hozza. A közlés a Fõtitkár által való átvételéneknapján válik hatályossá. 52. cikk Az Egyezményt bármely részes állam felmondhatja az Egyesült Nemzetek Fõtitkárához intézett írásbeliközléssel. A felmondás a róla szóló közlésnek a Fõtitkár által való átvételét követõ egy év elteltével léphatályba. 53. cikk Az Egyezmény letéteményese az Egyesült Nemzetek Fõtitkára. 54. cikk Az Egyezmény eredeti példányát, amelynek arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövege egyaránthiteles, az Egyesült Nemzetek Fõtitkáránál helyezik letétbe. Ennek hiteléül a kormányaik által kellõfelhatalmazással ellátott alulírott meghatalmazottak az Egyezményt aláírták. UNICEF Österreich Telefon: 01/879 21 91 Info-Center Fax: 01/879 21 919 Hietzinger Hauptstr. 55 www.unicef.at A-1130 Wien/Vienna

×