Convention on the Rights of the Child - Turkish child-friendly version

910 views

Published on

Convention on the Rights of the Child - Turkish child-friendly version

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Convention on the Rights of the Child - Turkish child-friendly version

 1. 1. Igindekiler Madde I """""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 3 Madde 2 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 4-5 Madde 3-4-5 """""""""""""""""""""""""""""""" " 6 Madde 6 """""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 7 Madde7—8—9 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 8 Madde IO—I I """""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 9 Madde I2 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' " IO Madde I3—|4 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" " II Madde I5 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' “ I2 | "|adde|6 """""""""""""""""""""""""""""""""""" " |2—|3 Madde I7 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " I4 Madde I8—I9—20—2I -------------------------------------------- -- I5 Madde 22—23—24—25—26—27 -------------------------- -- I6 Madde 28 -------------------------------------------------------------------- -- I7 Madde 29 """"""""""""""""""""""""""""""""""""" " I8 Madde 3|—32 ------------------------------------------------------------- -- I9 Madde 37 --------------------------------------------------------------------- " 20—2| Madde 38 --------------------------------------------------------------------- -- 22
 2. 2. W‘ V/ M/erhabg, Ar| <ada§Im, J‘ / Adln/ |/“lgi/ |¢rfiyiyorum. Kag yagmda oldugunu da. .. 5 Bu / §,V/ z”/ E1I| <|arIm¢I$%o| <uyabildigine gére berfcg ° ill/ ,<oI/ ,<i”J| a ba§[/ a’r/ Twig olmallsln. Be| |<i se| <iz, ya da on. bell/ <7/i/ on be; /yzgygiundasln. Daha da bUy(J%| <_% gab i I i tabi i . ‘, Ya§| h| ama/ Sana §u | <ad##‘La_%_rInI fséyleyéyimz yaglrflf/ hW$$4V4e"nUz on se1|‘<izin I. a‘| tmda)/ sa sar"na'“c; ocu“| <"' diyécegimx. ‘ J
 3. 3. X «X X XXX XXXX X KXXMXX X Madde 1 Yazacaklarlm, seni u dijnyada ar| <en sahi ugun haklarla ilgili. Evet, senin bazl ha| <|arm var. I-lani bazen édevlerini tamamlayup izin istiyorsun armenden, dlgarda oynamak igin. Armen de diyor | <i: “Evet oynamayl ha| < ettin, c; L]n| <U éjdevini yaptm. " Yani bize dugenleri yerine getirerek bir geyleri ha| < ediyoruz. Ama benim Sana sé'>z[Jn[J edecegim “ha| <|ar” bundan g: o|< farkll. Benim séjzfjnij ettigim haklar senin bir geyler yaparak elde edecegin haklardan degil. Bu ha| <|arI elde etme| < igin higbir gey yapman gerekmiyoh Bunlar senin sadece ve sadece “gocu| <" olman nedeniyle sahip oldugun haklar. I-ligbir gey yapmasan da. .. Eger I8 yaglndan | <[Jg[J| <sen, yani gocuksan bu ha| <|ar senin sahip oldugun haklar. Kendi aramlzda bir isim verelim, “Cocuk I-| a|<| arI" diyelim, olur mu?
 4. 4. .( V ‘ Dunyada birgok b~/ f/)f‘ u| |<e var ve bu ulkelerde de gocuklar yagnyor. igte; “Cocu| < I-| a|<| arI” adlm verdigimiz ha| <|ar bu u| |<e| erde| <i c; ocu| <|ar igin de var. Tabii gocuklar da ge§it <; e§it degil mi? Crnegin renkleri far| <|I gocuklar var, sari, siyah, beyaz. Bu haklar, bu c; ocu| <|ar igin de gegerli. Cocuklarm bazllarl | <Iz, bazllarl er| <e| <.. . Bazllarl franslzca | <onu§u)/ or, bazllarl turkge, bazllarl rusga. .. Bazl u| |<e| er | <ra| |I| <|a yénetiliyor, bazllarl demokrasiyle. .. Bazl gocuklar yo| <su| , bazllarl zengin. .. Bazularmm bedensel ya da fizi| <se| engeli var. .. igte bu gocu| < haklarl; bu gocuklarln tumu igin gegerli olan haklardlr. Simdi soracaksm be| |<i; Cocuklarm sahip o| du| <|arI ha| <|arI, |<im| erin imzaladlglm, kimlerin korudugunu ya da kimlerin haklarlmlzl | <u| |anmamIzI guvence altma aldlglm biliyor musun?
 5. 5. igte bu haklarlmlzl kullanmamlzl gijvence altma a| abi| me| < igin devletler bir araya gelmigler ve géjyle demi§| er: “Cocu| <|arImIzm ha| <|arI var. Bu ha| <|arI | <u| |anma| armm énilnde higbir engel olmasm. Crnegin aramlzdan birileri, ha)/ Ir ben gjocuklara haklarlm kullandlrmaml diyemesin. Bu | <onuda birbirimize S62 verelim, hatta bu sézijmuzu sonradan Lmutmamak igin bir | <a”1§Ida yazlp hepimiz imzala)/ alum”. B6)/ le de yapmlglar. Cocuklarm haklarnnu bir | <é§Ida yazmI§| ar ve kagldln tepesine de; “Cocu| < Ha| <|arI Séjzlegmesi" yazlp altlm imzalamlglar. Kimler mi imzalamlg? Hani, “Bir| e§mi§ lvlilletler” diye bir | <uru| u§ var ya, igte ona [lye olan bijtun devletler. TUr| <iye tabii | <i, bizim Ulkemiz de imza| amI§.
 6. 6. Madde 3- a ileri gitmigler ve de | <i; “Cocu| <|ar | <endi ha| <|arInI korumayl her zaman bilemeyebilirler, bunun igin de énlem almalu, onlara yardlmcl olmallylz. ” Bunu da 0 sézlegmeye yazmlglar, demigler | <i, L'J| |<e iginde <; ocu| <|arI ilgilendiren her ‘(Ur i§i yapar| <en gocuklarm yararlm géjzetecegiz, g: ocu| <|arm ba| <ImIm ve | <orunmasmI s aglaya C a | < , T i X kurumlarl yeterli hale g getlreceglz. , “EH. Hari| <a degil mi? Ba| < bu ne deme| < biliyor musun? Crnegin; bir devletin yéjneticileri gunu asla diyemeyece| <;“Ben <; ocu| <|arm geligmesi igin yeterli saylda hastane yapmak istemiyorum! " Eger béyle bir gey demeye | <a| |<arsa, ona hemen imzalamlg oldugu “Cocuk I-| a|<| arI SC'>z| e§mesi" gC'>steri| ece| < ve denilecek | <i; “Ha; /Ir! yapmak zorundasm, ba| < bize séz vermigtin, igte bu da imzan. ” ID
 7. 7. Madde 6 Asll neyi unuttum bili 2 musun? En emli olam 1.‘: bir gocuk igin, hatta herkes igin ve her canll igin en énemli olan §ey? Ya§amal< degil mi? igte sézlegmede bu da var. I-| er| <es igin en éjnemli ha| < yagama ha| <|<I. Ya§ama| <, ge| i§me| <, bu}/ Ume| < senin en énemli ha| <|<In.
 8. 8. t: i;_ir‘n V/ e:r"i'r/ rim“. H eepi rn tziji n Mr‘ izrni x/ arx ; :“r. => um m-mm r: >«r*na_: ; <: :La S9»%“. f*1i{‘n1 he;1.E; La. r"In«i: La. n lLjI'If"L Hung: ‘r$: n1In ri-ir"n; «:r. :;(3r~«iii hat»/ ;«_: t‘£ new E: eu<iZt; ~;1.r‘ Zi<? >-1'" <i~Mu. Ir"<f: hu. L, <fi¥= :}; fi! M7.’ * "ELEMfLEl_; ;LEl. f"| fl : ;(3L. na_ we «TEN» -cé : :e: :;Le: rr-a: (:fie: E‘ti <t> : :;: x.r*': ‘nL<3ur**rz ‘wt «iita : :In; :r/ Ff&i; fh<f§iIf‘&(3L. n-6: V/ <3L: :e; u<: :e; uL«itln, Imi n K‘? -.7r. %"+<i: u C>'L<T§hl, Ar'§;5fl, ,If’ILIH a. nhi~; r.; ;Laf~ihm= ::; i 'h<; ,:iw/ ‘4 <*: >~/ a«t: lu*n1*u: n <i>r'nf~:1<t: a V/ [~il. Z|V/ CW“ %nr*1e~. r*'nizin, D‘? -;l, [MT~: L.‘*'I*1Ezilfl Hm <i>-L<ffW, ,f'f‘§; :[’)"l, .JH-l, .l bi'r~/ c»r"uz_ var btzte «: Le> <: »nm. rn b~[il. L‘§F‘/ 'C>‘I'", TJETT5 f: »If§rt: IffI n T: ~L, .Ir1La. r“ bL: t:H**'n ‘>-U u sun, ;_u lW«; =>: i’mi: "w mitts: -unu: :t2t; ;:: ;Irw «iiti: %x. ” <i: i'r~: ean‘ e:7_~“. , Hrazbe b-e: ¥e: .‘. .. _i%! I"INIfl ; «;L. r‘wr‘wevr‘m we : ‘:x; :u; »(31.r‘» <: :le+; ;gji; rt| . 3»/ < >| ‘|, .L1;, 1rLlH<’LlI1 h<‘i'5‘/ Le» $; =:r1ir‘1 ; ~;t. :"n"+= .~n bu, b*~: L.: ‘jw‘1 <f: Li-1 H-LIN} »I S‘-e: :"ur‘nw ’L<}L. L‘: L<3l. f"| l"L. (Tfelbii H, eunn-6% / {<1 <i2Li«; L bggt. H aa'; >i: '“n'£7_~: i n bir" nCn“u: ; L; f1.i;9_"I«: :I / &u'” vs‘. :eL. <i: Ir*m: :; E1:-r‘n. iL« ; :=+»/ ‘L= :r“ <: :¥-6% : :('? ‘br»/ ¥-cwe: n1=; z;. C. ffIn#«: tfjI f: nntu. I'wh2l. rna
 9. 9. ii»uC. (i: iii“i”e’iu T _; } 8 $3 ri ii iii éw m izi via 7% } b 3:l. if>£lfT‘i I7’; gt art; iii. i T) at}/ r'b'i i. :3l. if*iii*/ C)-'i. F‘é_: i.i"i«’: ii I%? i“%/ iuf’¢%f"<fZi-i€v>, ‘i1i: i.i"i« Lil r im? rfi: i‘, :ai. i“Li? ;l,7”’E: i"1 ‘i’“éi. r"i« : ii iii i i‘l%&i6tf”'<ffi/ ‘cf T” 5 E; e:r*rt'; ie: r*~i:2if¢: »/ ;+; i.. :;. ;~; i,; /3-ii ii i i i‘g/ /C) BE-; l.. ;} i ii 51. 3) m ; ;rfe: i<*: i rfwjiét iL: El, iffi>'ii Exji S'. rT—: i'i rieer" ii<~ib: i;: ;i mi i<i: ii’bés i u) _ L . , _ u_ L L, _ I i ‘A ~ «W W: iiy"<; >l$l, .iii i>ii*~= ‘iiiii : >,; i.. L>. ¢ui % , “ F i 4’ L i [*2 fi ; ) i| *:; :~; i.i«"i: i x/ '=, ~: cmu ; y:>i irmi ‘y * tSTCFV<C>‘I"'$; lL, | (L 1‘ A "V ; / “A1 . _. '~'i ‘ r : i ‘M: -~2ii’if~r‘ %~ fl(iZif()i , .{U_ / _»_ T ? =~ 2'1 i: **= ~i, <i= r§i“ii irii/ .<: ~>; §”"’“» (:57 -Q, :7; “ ‘ejiibiir*~g; iii'i, bi/ ,| iS;4i%5‘i'iiiii‘l i’iL; ;i. i«iZi<. Ii‘*i [: ‘Li’iiiL«}§li eibi i i ii‘/7?: L.i“iii Tai-rT—i§? fii‘i i 1 ‘Y [, :~ ) - . . ‘T - -yzéyi: /1”“'; ’ *» 1- 'r‘ k 1 L i y, ., gr , A’: 1 , , N / . *7 4‘ "ti '~*4"~"* "Qv" Unix f. %‘f ( L )«¢; i.? ;1»~‘ L. ) [ ‘ , rf, ‘LAX’ ) i gi. égfi‘ (_ i f i i~. E;l. i'"? '~’<3:1i b~L. i <iiiiei <7?<: »:r: tu% F
 10. 10. »‘»<: KriH9’, ; . H; -1} jL1;l. f“| H iwes * yflzyflze mfg : '.(‘-‘rw/ Ler» e~. :‘; »iiri, 3'_C>-I"‘L| LC~jl. I'” f: —<: »h: ;L. :L; »iMmtilim. #. irw'w f; +iir"‘. ‘. : ‘:~= .~. lE. i gem» }; ‘7T'>-f"l“l. ‘;¥‘c“. :"‘iH <f: L=> ml f; <’f">: :=: ;;m= min L AW | I'T1EL [:1 1'7: Ci! 5:1 h ca. i»/ i »/ gallme1:; mI 2; ; ;e>r*i‘»I; ;E. e:n; ?; %‘fli i; ;;I e>r'1<i1lir“= .%: "w ¥~. <i>WI, .Ia1{’*C: aL ; ;W’i‘%>~r“t7§t; *$= .~. r“iini we <iiCt; ;17;’I rr<i: .=. .¢= >:r"i Hi 7f‘>Z; j»g, '1:L| f"<fi%% <M= ; ;7ev‘t: ir“ma: r‘?1 CL-ct : ;=: r‘m'w h(31.E: L51.r“Ir‘r<: :tam %: ~'Ir"L‘ 'I[il. Fli bu: 'Ir“f»: 'Ir‘L, hem-: Ir*LuI <‘i"i£: ;,l_'IIr"<: ::e> we her‘ ~ e: r"<i: &e> E: L,. IEh3L. i*»efi; ~I i < Wr-c~: i;’j“ii*w 0% : L.Il<fiL: -1., bi. “ f"I’LC-il. {L’lLEi{”i’? '%V‘: L€X, m gayk m {'"'r= ¥ S; F'fl I ‘1 e1 (“H at H {W A F er er : ;i r m 22% aw/ er TU _ 2; ? i‘> ~/ l tirt‘; ew<: : ‘S. -'C. ',- L , _ F‘ ' _ _rH«t, .', ,,_L-' ‘, . rgnm 1_>-H §>v-'7“/ .| ceLc: ,»£. |. r‘1l, >‘| Mm ~/ at «tn “£'. ;~1Lle>p = r't"t'. .i fl bur‘ ; ;er‘~/ i «ii! i #2 ; ;te*‘‘£%; i rj'e. ~.: ‘:+i 1 i in H ‘ ‘I em ; ;E J H Few <3 : L:nI, .Irm i): %e: ["uim n; m»» E1:~h3ryh2:; :t: Irmguk Z1?*f“U1fl-CfLEl. . <, Ijlnk 1] T-«f>. Z”. %: ;:f"I‘r-%'. <TfL%T tjfirw/ L-e N/5», z;r~/ <i»r*;
 11. 11. X X Xx] «Xx XXX XXXX X Madde 13-14 / Dijgunceni ézgijrce aglklama ha| <|<Ina sahipsin. Bu ha| <|<Im | <onu§ara| < kullanabilirsin, bir | <agIda yazabilirsin, §ar| <I bigiminde séyleyebilirsin, resmini yapabilirsin. .. Canm nasll istiyorsa éyle dile getirebilirsin. Bu senin ha| <|<m. (Ama tabii kulaglmm dibinde avaz avaz ba§Irara| < séylersen rahatslz olurum ve benim haklarlml gignemig o| ursun. Ya da éjrnegin duguncelerini dile getirir| <en birilerine hakaret edersen de o| maz. Yani bu ha| <|<Im kullanlrken bagkalarlnln ha| <|arma sayglslzlll etmemelisin. )
 12. 12. Madde 15 Bu dijgijncelerini agI| <|ar| <en, aym dt'J§L]ncede| <i arkadaglarmla bir araya gelebilirsin. Onlarla toplantllar yapabilirsin, hatta demekler kurabilirsin. Bunlar senin haklarln arasmda. A 6&- J <; Madde 16 Bu haklarl kullanmana | <imse engel olamaz. Zaten yalmzca dijgtmcelerini ac_; I|<| ar| <en degil, senin ézel yagantllarmm higbirine, sen izin vermedikge kimse karlgamaz. Diyelim evde annenle yapacagm hog bir sohbete, evde neler yaptlgma, saat | <a<; ta l<a| |<Ip kagta yatacagma, |<IsacasI senin ézel hayatma senin izin verdiklerin dlgmda kimse | <ar| §amaz. I-latta, ba| < daha neler var séjzlegmede: Hepimizin kendisine ait ézel bir dijnyasl vardlr ya hani.
 13. 13. Am defterimiz, arkadaglarimizdan gelen me| <tup| ar, kimseye o| <utmadi§imiz giir denemelerimiz. .. Bazen bunlari birilerine okuttugumuz F97 olur ama buna biz | <arar veririz. Eger birileri biz yo| <|<en, ya da bizi zorlayarak odamiza girer ve bunlari okumaya | <a| |<arsa igte bu da bizim haklarimiza ay| <iri. Zaten biz istemeden bize ait olan bir mekana girilmesi de <3)/ le. Evet, hepimizin odasi olmayabilir ama evin bir kéjgesi, bize ait bir ganta, bir dolabin bize ayrilan gekmecesi. .. Bunlara biz istemeden kimse ba| <amaz. Bize ait olan yazilari, resimleri alip ba§| <a| arina géjsteremez, hatta daha ilginci ne biliyor musun? Birileri bizim fotograflmizi bile bizim iznimiz olmadan yayimlayamaz. Bunlari yapanlar bizim haklarimizi yani; “Cocuk Haklari S6z| e§mesi"ni gignemig. olurlar.
 14. 14. istedigin mijzigi dinlersin, istedigin | <FtabJ okursun, istedigin ansiklopediden ‘ istedigin bilgiyi edinirsin. Bunlara ‘ | <imse karlgamaz. Tabi| <i | <itap| arm, senin geligimine yarar verici tijrden ve ya§ma uygun olmasl gerekir. _ Yani | <arI§ma| < $6)/ le dursun; senin igin gerekli olan bilgi | <ayna| <|arIm, gocuk | <itap| arInI senin igin var etmek ve geligtirmek senin devletinin gérevleri arasmda yer all)/ or.
 15. 15. / Devletin gérevleri arasmda daha ba§| <alarI da van Ornegin, bir nedenle armen ya da baban Sana ba| <ma| <ta yetersiz kallrlarsa, ya da diyelim bazl arme babalar, gocuklarma | <é'>tU davramrlarsa, devlet onlarl uyarmak ve seni | <oruyabi| me| < igin bazl énlemler a| ma| < zorunda. I-latta bazen armesi, babasl olmayan c; ocu| <|arI evlat edinmek isteyenler oldugunda, devlet bu anne baba adayml iyice aragtlrlp gocu| < igin iyi arme baba olup o| mayaca| <|arIm da incelemek zorunda. §. 'OCUK Evi — — 15
 16. 16. Madde 22-23-24- Bazen de gocuklar aileleriyle ya da yalmz N olarak baglga bir Ulkeye géjc; etmek zorunda U1 kalabiliyor. lgte devlet géjgmen denilen bu | gocuklarla da ilgilenmek zorunda. Ya da bazl N <; ocu| <|arm bedensel veya zihinsel bir engeli olabiliyor. Bu ‘cur gocuklar C'>te| <i| erden far| <|| ' bir baklm ve egitim a| ma| < zorunda. Bu N onlarm hal<| <I. Zaten engelli olsun olmasm, V sa§| I|<| arIy| a ilgili o| ara| < ba| <Im a| ma| < her gocugun ha| <|<I. Her gocuk iyi bir ba| <Im alma ha| <|<Ina, eger bu ba| <ImI yeterli bulmuyorsa da buna | <ar§I g: I|<Ip daha iyi ba| <Im isteme ha| <|<Ina sahip.
 17. 17. W«; <‘: "r; i:*, »"‘=4*“£: 'Ir*r“1 E: :e> zaEt‘: %=f*w h= :p: m:: Fg; :ir*1 i fi, I"[; %_><[”'v"i ii»/ r:> rt! ” CT , ~:' WI fly 7| "0 x 1 7 I E 1. ‘ . l / ,3. 3% | ¢ '»L: :¢fe> ; ~;: t.r%“? :L. :;. £7¢‘ il; ;;’ie: H »/ %‘. "lE€~‘: I"1’«‘r‘. F e>r“i we iC5<iPi"? ‘l, .IHZLEZILIFi<fi<3L. bir‘ = :}; tft: i{’1*%n ; ~;1.im2r. ::| «'*ua : ;‘2;g; :fh3x. m3uE <: L:~; L <: :¥1*erx/ Leftzi n , g<? ’> f"€‘¥/ i. ‘: ‘s; L.r*H «fa-¥: tJ; I¥IL. In: ~;L , ;:‘rt: rn= :E¢ %ti: E:‘wt2-r*i; (3um we ; ;.; }<? :i= ‘:<: t:e: L«’ <: xE; tT; I ? tint. .It: «;nr*%‘r‘}ir~/ <:>-r": :&nm tL§‘lL, Ifl&1 r‘L: ir';2Lz< “fex<i: ke: %:~iiir“im, (;1[: IW*1fj’| 5xl_, I r‘; ;>-Lam i f‘j'fl : L‘VL.31H«; I W ‘
 18. 18. (“I w‘V“r_7H7"—TT"_1'fiL1 ) F ( at) < A<f>-(fi‘l_. H«T-: l.r"'| H k ‘it: Le. */ Le*‘£: Le+. r‘" L«; e.~. rwi: i ; «;1.r‘: i:x. Ls;1.r"'| r+<i: La em L; :L; ;;~; u (_ ' A Hf '9‘ 8’. (_ <<{< < L A 5ir"<;1A<iL~¥« ; '.e**/ r", ‘r; ‘;:5fr"%/ :r‘u‘r~/ (T»r“IT1E: V. <T<; l.L<jLi-;1.r"'l ‘Eu 1/: Le: ;:r’ 'rre: :;I fl i r‘ 1* L: :a. L;:1f~/ <7~;1.: "m "“sL}« ; '_<‘j‘"r»/ ‘Le 7*-‘l ulr <f<, >-¥ <f: L=: m t; ;L= :r*": "‘ Her; »i m :1 <, ;:r? *>-<: t‘1T. I E ; L;~m FT 1 L1_. (_. V ; ;—e. *~/ ("”_V§, ‘f"%. *“£; 'rV/ <i>-f“| ,.£Z. ‘ F9:«. ».rT‘L« 1M fL: ;Lr"k: | IfjlL<; e.~‘¥e. ~.r*4 >«L<: :M, .r: ;‘i'tV. |w, ,£: ¢ '+<; :in 5‘>-LI <i: L<: »§; a.L<: :Ir~%) [il. l"TL[: L. <‘j"r»/ Le: t; »a, :" (7 r~/ L=: r x/ .i~;1.r‘ H, ILf>'W‘1L{-: L.f“l f: rt7jr‘[: :lTjH*u g: <i~<: :‘L. L; L2x. r Ii »<: v*r"e: n (“H-$55 if’ A’ 7—<V~m"1i~; L <: :Li«; L ILj>-l, ,|f’L1Lf~: l.f"| ;, (‘i‘"r~/ Le‘. M= rr"i W i ~/ e*‘£’. ;=. ~.r‘+-c: F ; L=: r“i H i I s 3': 3;: r‘1.21.L; «1.rw t: ;;L: ~;Lr“ : . ‘_H ‘. »4 '5‘ }T . ‘-l’'*‘? .“. mu rj'= ;.~. rm «fix ‘.1 5 T) '’r*m. :c. ;~;1.m h; ~;L. L«; L;~; L.r"r*: <'f"r§r"e: r‘*Li; imLe: r: CZ M) flr‘L5;L—~heL. heL. :; n. ;;L. %, E 1] Hit] r‘~e>: £«Jr"r‘1l'r; “ir‘+et%, CM we <: :Le: g%e: r?‘Leer%'«rm. L«; e:r‘+<fii L, L, t:: :.g-;1.l <ji¥e&: ;*e: r“¥e: r"iHe» /6% bg-; r.; :% : <3L. ta1.r"Ir’%u H <i: ¥=: §:j= :r*'Le: r*'ifl-aw 2;; -;r»/ gr»/1 <'i"r: §’; 'V"r"'%. “.i‘LL. f)’_‘i fl Rrf’. CT) AmL; ~;r»/ L;; |,, bs;1.r"t; ;«, hcr; gg<‘5»r"L7jryI7jL, , ‘7 *= :;: r‘[: l fit, <‘i‘%L4gCIr{" f: ~ir"er»/ L=: r“ we (37./ '.§, ’,'C'Ir ulr £. .<, »;»lL. Im ml: H-c. [/ .l‘, ,)—<_~: I, .ImL. 0 V I"'fl. [-IV/ ‘N (‘f"r; ‘§; :*r‘*‘¢: r*Lfx; i H Lari , K ‘WU E %<: »;i; ta1. g: :e*»/ rev» at 2;s; r»/ ggjl <: >% r*'m. e;r~/ I <‘i'+; i3;r"e. ~m.2;i fl Law’: §%
 19. 19. / (; ocu| <|ar (hatta yetiskinler de) oyun oynamayl sever. iste, gocuklarln haklarlm yazan yetiskinler demisler | <i: “Cocu| <|ar oyunu sever. Bu onlarm ha| <|<IdIr! ” Bunun Uzerine bunu da 0 sézlesmeye yazmlslar. Yani eger oyun oynayamlyorsan, bil | <i bu senin haklarmdan biri gigneniyor. Yalmzca oyun mu? Cmegin bos zamanlarlm gegirmek igin yapmak istedigin seyler olabilir. Bunlarl yapmak da senin haklarln arasmda. Diyelim l<i, sen tam oyun gagmda)/ |<en seni gok aglr | <o§u| |arI olan bir ise verip ga| IstIrma| < istiyorlar. Yasalarln izin verdigi yastan Cjnce ve gocuk sagllgma uygun olmayan islerde gallstmlmaya zorlamrsan buna | <arsI g| |<ma ha| <|<In var. e r. . 19
 20. 20. Madde 37 Be| |<i séjylememe gerek yo| < ama, Sana zalimce davranamazlar, |<C'>t'L] muamele edemezler, igkence yapamazlar, seni éjzgijrlijgijnden yoksun blrakamazlar. Bu zaten yalmzca <; ocu| < haklarlyla degil, insan haklarlyla ilgili bir §ey. Tabii, bazen gocuklarln da sugla ilgili konulara karlgtlgl olu)/ or he yazuk | <i. Biliyorsun; bazl Ulkelerde yeti§| <in| ere i§| edi§i suglar nedeniyle C'>| Um cezasl verildigi oluyor. igte bu ceza da, émur boyu hapis cezasl da gocuklara, hangi sugu iglerse iglesin, asla V€l"i| €fT1i)/ OF‘. /Al'fl8. bir c; ocu| < suc; iglese bile yetigkinler ona verilecek cezanm ya da tutu| <|u| u§un en | <Isa surede sona erdirilmesi igin gaba harcayacak.
 21. 21. ¥«L; %:Lr"'r’*rL‘e1&¥é: r‘V fl L‘<#; .>4‘i F1 V/ :7-: Lf'f, b-H Ar»/ ’<f¥= ~f“$iL; If‘"L; i§L, ;hgZiL. C»>! L.<TfhL. IL‘§ta3L. f"| ikezri (3 / V > : ;:lfi| r"£fiILe: m E; MLe: r'i yaL. r'i; ;:%L: :um;3L. £ ‘+<; ::u’r*L. nu .3‘ M <; %L<i; x<: :mT, |Ei hai«¢: t:3L_r*': “: ;<‘t‘*r. :/. i=: ;;i’T**x= :f: ;imi f*; ;~; L:cIr**h3ty‘sur*utg1.r*A ~ .3)‘ ; ;:‘fr»/ Le ifhl: t;§LjIf”lfT! [:t; ?$€‘: F‘fj T’? LeY“£: 't; L;; E;”'VI! “u L“-c": f"Le A<; i;ri>-<: f.L. I}<item‘! fl * F3 ¢; +;cw| r*‘1‘%L;3LL. h L~: L:%: ‘r‘%'[*%r~‘eiaL’e: r"t: Lé% Lem T5 <: L;§§{i:3| 5%, %<_; _g>; u‘<; :gg k 1L; -gm L5-: f ¥/ “'5+; l.fl mi-if] E; e:r‘Lr*+’e: :L%%: r*" Q} 3 <; fii»><<i7l_. | L4 : L:—m <i: LeLh: ~;1 kw/ V C! i {'1 Lj76T/ i p i3L. r’*i1L¢i: r»/ afri Le%r"1 mu rm 0 | %.r*%m: ~;1. we b-1.4.x r*m~: «;1_hk: e:m*r-eeLe‘: f” ' ViH. ie‘> gm-Lc: ::L. ILE'ZLaL; r*'I :4;? i’i‘3.: <Y= ?i[[: r‘1’¢rf%t: 1"? ) J | s iL<Li—. :m %r*‘L«L; %+= f*Fw <: :Le» hi»r*’m'L. tV; ;a. b-i! {‘1*‘re: y:; ;if‘ya , »/:31 <: :La “t: ’¢r’t: :farr're: ::; ¢: / ‘ xx L*. <fyf”1l, E;; ;f‘T‘LzEL. f’TLEL‘; ;;lT'L;3L, , G -1 . a‘ J —I an : »‘; ;.« <: L. t%; ;1,. rr<: :*ie: :Le: r"1ml <: 1 P % ’ ‘ , —— ~ . ger‘t: i rwx, ‘ 3 <T*; l.fiVL%fT>§4‘LF*/ V|V*51‘f‘A ; ;*L‘: ‘%fv»["*tf, At: r‘; ;-atri J r’*'m%: :;i m tzti W x/ e&r‘“i W1-i%§: ‘.| i . I I 15;‘; ’ ,1’;
 22. 22. ,F r , r, LVA'j—}/ ‘ *> r‘> WH€F12 ;5*; > J l, JE; e>«Le: r*V r“»e: r : ia1.r'm.1.m 'r~/ i i't; ;;L~; iL= :r* my-»<§: Le+* V J <: >-hmuLm: %-r{'ta. r“ b-i'r/ ’ri>-f"S: l,. If*L. ‘r*L; «;r; t:“[: e:1 b. i~; L:t= :m net ~/ :~;1,: :IE H Bi r*': *;+i f“¥e: r""F~/ Le: i‘. ;~f~;1.‘/ :f~;1_; ;F/ ‘<i>-1”" em‘. (L}: I‘/5:t. ;); gj«; L.: "w Lia" Cilerx. ?) 0 CIIEZ%: ¥%: f"if‘1 (7:tT§L‘Z%! f"}l‘v: f"i «ixhm/ Cr-r". Af: E:e: r*‘&e: r* a: ::iIm-<i: h21. V) : ~;1.r"‘[; IL« <! ;?<i>-<j‘_. |Hl, .|L< N/ (31_; ,;L(: w.f“f*1 ; g;e~<; ,:n*LH; $; L«; 't; §;iLe: r"(: :Le: r‘u S T; %fi<; jWV/ ‘(f*f‘} BL, /~;1,Z’. '.%. “.l"1 Tjrlm »/ ;~; L;; 5?! ~/ ¢31.; ;I fl ¢31.f‘t’; I:’m; ;1. ir*»= :bH'r»/ <i»r*; [W/ e.~. Mm H t“: ~<%“r~/ Pa b~ir ; ,;= r~. / <: >«L<: :lm we ? '~‘<TiI7¥/ <Til. ;} ; :;| H;| , , r«. ‘s; : (‘fl J / .i Afi, e~»«wg: ::-3 1 * * ‘~’‘' ;5 ‘ 1’ ‘E W 5 ; .__, ‘ V A ¢ -vi m I L_-mi A’ rm’“~: L.L; ~i1.~/ e.L. ['’m U E 32% ‘L~’ ", d?-K L- as L ' , .1 , , L- , - 59 u<, r~/ Let U-If fit Imlm-( L1 mm mar; »/ <;-; ::; __w ; / ;3l. H,If’r-("iL<ELL‘; i g, :< m, .IL~; L». ."| m. L.e: r'e> 3.1 rma1}«“["1.r‘1 L. aL< Irw ; aL. EjLa1.: Irw f; <‘i">. :i [yr N/ '%%1[ | TH; ); < WI‘ CH LN
 23. 23. i§te ar| <ada§Im, “Cocuk Ha| <|arI Sézlegmesi" adml verdigimiz bu sézlegmede biz gocuklarm haklarl béjyle ele allmyoh Bu sézlegme 2O Kaslm I989 tarihinde | <abu| edildi. Devletler de 0 tarihten beri kendi yasalarlm bu sé'>z| e§meye uygun hale getirmek igin ga| I§Iyor| ar. Bu s<'5z| e§me sayesinde artI| < biz c; ocu| <|arIn ha| <|arI yasalarca da tamnlyor. Bu gu nedenle éjnemliz Eger dunyanm herhangi bir yerinde bir gocugun en temel haklarl gigneniyorsa, buna dur diyebilmek igin artI| < bir yasa var. " U ‘$77 X 5 9 0V 5% (5 Qv , >‘? .°> X XW X we V/ o, YV‘P ( 5 0 all 585 / < X X [L 20;: s$c: sum I595 I I X X X 20 mum 093 ‘'j_, , " ’ ’ XXXX
 24. 24. '; ~;1.¥« : Lzf~; l.I"'| ‘f7—<'_‘">. ziLe: ;:m-erigi I10 F‘. ;9L. i;I: "'n 9f§‘T‘9’ . (H‘ ‘[;3L. r*‘H‘1If‘r<fiL‘c> : ’~ir"L‘= V:; ;r‘i’w't; ’; F“, iH%. *“£; ¥=: r‘V “£; aL. r"&1.: rI r‘+<f§L&1.r‘w } 2112‘: H U 0 LaL. r"e:1}~ E9;L. r“t: La1.m m? .1.£‘it; a1,(t: l :9 r. l Tlfflrkrw/ e r “‘t: (2L. r*'if*uirr<: i&e> 'I9r‘rL: :a. h?;1.r‘9rrt; <f~hL, .Ip, I"¥If>'C~f"<ffiifl&E"f~f” E; t,Im: hL: ;; « ‘TA: rt? »/21. Htz: »"1*r= "“T: L=: r’V vs: 0 L;31.r9". »a}~ E’»aL_; ;t»a1.%. et. m L < M/ :1 1% Ei: ;ir"»*'e: r‘r‘rer Mir U1 H-l, .fl-Ll g«‘: ‘»r"e+»/ Le: r*r<: :ir“mt; itir1 _ 7 , 7 >‘ ‘,1 «j» ITfIE; Iffme*t: i : +<‘: ">. z:Le: ;¢; rnew 14 E%»/ % 1711! l‘9f‘9*<f> J J <; LC~<: :LIL« H34 : h€~:1.r"I ‘f%? fL:1¥e: ;$: m're: :;i 2.7 C *<: :a1.£ K‘9’9 5 ; .;; _'II‘Ir‘9rIff r"e: i:m i ; F;; ;2L, :i: =.*t9.ea<iiLe> / er»/ I H LSl. f”L&l. I'‘'&l}‘ "4 »/ IZ‘I m r‘ (J gffie (gir9'r1*1i; ft: r9"‘ A / /V 2
 25. 25. :1-. » gllojia, ‘ltlItflvxavtfllunlliluudwam = l'l. ‘lt(I. m1-. ilT"Ie. I'n. II| nxc: lr: .Im AvuI. |,or: _~ , l!| ll[ij‘[T‘ul’Im nr= .lI1 {c. .l‘I{4L1H1= llHI[CE| P"Im i= ,l{uI1E o1k: L1"(: Gl11t: ~vmI’| lIl1|n1=lki: ldhz , , at , , 3 ; oé: :?J? <‘laar ( Cy I 1 ) V 7** * *« V4 1 {Q‘/ ~ . ', _V‘f~. . Bill9](JI: uA. 'lII[gHI5nllE1.i= lflIiIIIihlI1 oil: -1’(= l{ll= uIn1=l{(’(= xoIl1n sm v: .w| n1oiI= .u var = .l}: .m ii= .ro1k: It= ur AmI. |,Ir: _ {ton'ufl-v1o1n1IAh1II, |m I-. ».1u'nf», -,ro)If. §jt: :d1nI7 ’(an| »11L= x‘in'nx: In'n1:Ik1“(:1ojhs

×