Booklet unicef final2-1

708 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booklet unicef final2-1

 1. 1. Kratak pregledKonvencijeo pravima djeteta
 2. 2. Član 1 Definicija djeteta Svako ljudsko biće do 18 godina starosti ima sva prava iz ove Konvencije. Član 2 Nediskriminacija Konvencija se odnosi na svu djecu,Fotografija: © UNICEF Crna Gora / Risto Božović bez obzira na njihovu rasu, vjeru, sposobnosti; bez obzira šta misle ili kažu i bez obzira na tip porodice iz koje dolaze.
 3. 3. Član 3 Član 5Najbolji interesi djeteta Roditeljsko usmjeravanjeSve organizacije koje se bave djecom i razvojni kapacitetiobavezne su da postupaju u skladu djetetasa najboljim interesom djeteta.Država će obezbijediti djetetu Vlade moraju poštovati prava i obavezeadekvatno staranje ukoliko roditelji, porodica da usmjeravaju svoju djecu,ili druge osobe kojima je povjerena tako da dok rastu nauče da pravilnoroditeljska odgovornost, to ne pružaju. koriste svoja prava.Član 4 Član 6Primjena prava Život, opstanak i razvojDržava mora učiniti sve što je u njenoj Svako dijete ima urođeno pravomoći da primijeni prava sadržana na život, a država ima obavezu dau Konvenciji. obezbijedi opstanak i razvoj djeteta.
 4. 4. Član 7 Ime i državljanstvo Dijete ima pravo na ime prilikom rođenja. Dijete takođe ima pravo da stekne državljanstvo i u mjeri u kojoj je to moguće, da zna ko su mu roditelji i pravo na njihovo staranje. Član 8 Očuvanje identitetaFotografija: © UNICEF Crna Gora / Risto Božović Država ima obavezu da štiti i, ako je neophodno, ponovo utvrdi osnovne elemente identiteta djeteta. To uključuje ime, nacionalnost i porodične veze.
 5. 5. Član 9 Član 11Odvajanje od roditelja Nezakonito odvođenjeDijete ne bi trebalo odvajati od roditelja, i zadržavanje djecesem ako je to nije u najboljem interesu Država ima obavezu da spriječidjeteta - na primjer, ako roditelj nezakonito odvođenje ili zadržavanjezlostavlja ili zanemaruje svoje dijete. djeteta u inostranstvu od strane roditeljaDjeca čiji su se roditelji rastavili imaju ili trećeg lica.pravo da ostanu u kontaktu sa obaroditelja, sem ukoliko bi to moglopovrijediti dijete.Član 10 Član 12Ponovno spajanje Poštovanje stavovaporodice djetetaPorodice koje žive u različitim Dijete ima pravo da iskaže svojedržavama trebalo bi da imaju dozvolu mišljenje slobodno i da se toda se kreću iz jedne države u drugu, mišljenje uzme u obzir u pitanjimakako bi roditelji i djeca mogli da ostanu ili procedurama koje utiču na dijete.u kontaktu ili da se ponovo okupekao porodica.
 6. 6. Član 13 Sloboda izražavanja Dijete ima pravo da dobije i razmjenjuje informacije ukoliko te informacije ne štete njemu ili drugima. Član 14 Sloboda misli, savjesti i vjereFotografija: © UNICEF Crna Gora / Risto Božović Dijete ima pravo da misli i vjeruje šta hoće, da ispovijeda svoju vjeru, sve dok to ne sprječava druge ljude da ostvaruju svoja prava. Roditelji bi trebalo da usmjeravaju svoju djecu u vezi sa ovim pitanjima.
 7. 7. Član 15 Član 17Sloboda udruživanja Pristup prikladnimDijete ima pravo da se sastaje i da se informacijamapridružuju grupama i organizacijama, Dijete ima pravo da dobije pouzdanesve dok to ne sprečava druge ljude da informacije iz sredstava javnogostvaruju svoja prava. informisanja. Televizija, radio i novine treba da pružaju informacije koje su djetetu razumljive i ne smiju promovisati sadržaje koji su štetni za dijete.Član 16 Član 18Zaštita privatnosti Obaveze roditeljaDijete ima pravo na privatnost. Oba roditelja dijele obavezu odgajanjaZabranjeno je miješanje u privatni svoje djece i uvijek moraju uzeti u obziri porodični život, ličnu prepisku, kao ono što je najbolje za svako dijete.i povrede časti i ugleda djeteta. Vlade treba da pomognu roditeljima tako što će obezbijediti usluge koje će im pomoći, naročito ako oba roditelja rade.
 8. 8. Član 19 Zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja Vlade moraju osigurati pravilnu njegu djece i zaštititi ih od nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja od strane njihovih roditelja ili nekog drugog ko se o njima stara. Član 20 Zaštita djeteta bez porodiceFotografija: © UNICEF Crna Gora / Risto Božović Dijete koje je lišeno porodičnog okruženja ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć države. Ovo može uključivati smještaj u drugu porodicu, usvajanje, ili u izuzetnom slučaju, smještanje u odgovarajuću instituciju za brigu o djeci.
 9. 9. Član 21 Član 23Usvajanje Djeca sa smetnjamaPrilikom usvajanja djeteta mora se prije u razvojusvega voditi računa o najboljem interesu Dijete sa smetnjama u razvoju imadjeteta. Ista pravila važe i kad se dijete pravo na posebnu brigu, obrazovanjeusvaja u zemlji svog rodjenja i kada i obuku koji će mu pomoći da živiodlazi u neku drugu zemlju. ispunjen i dostojanstven život i da ostvari najveći mogući stepen nezavisnosti i učestvovanja u društvu.Član 22 Član 24Djeca izbjeglice Zdravlje i zdravstveneDijete koje dođe u neku zemlju kao uslugeizbjeglica treba da ima ista prava kao Dijete ima pravo na kvalitetnui djeca koja su rođena u toj zemlji. zdravstvenu zaštitu, na čistu vodu, zdravu hranu i čistu životnu sredinu, kako bi ostalo zdravo. Bogate zemlje treba da pomognu siromašnijima da to ostvare.
 10. 10. Član 25 Periodična provjera smještaja u instituciji Dijete koje je država smjestila u instituciju radi njege, zaštite ili liječenja, ima pravo da se njegov smještaj u instituciji redovno procjenjuje i provjerava. Član 26 Socijalna zaštitaFotografija: © UNICEF Crna Gora / Risto Božović Dijete ima pravo da koristi socijalnu zaštitu, uključujući i dodatni novac za djecu iz porodica koje se nalaze u stanju potrebe.
 11. 11. Član 27 Član 29Životni standard Ciljevi obrazovanjaDijete ima pravo na životni standard koji Obrazovanje treba da u potpunostiodgovara njegovim fizičkim i mentalnim razvija ličnost i talente djeteta. Onopotrebama. Vlada mora pomoći treba da podstakne djecu da poštujuporodicama koje nemaju novca da to svoje roditelje, kao i sopstvenu i drugeostvare. kulture.Član 28 Član 30Obrazovanje Djeca pripadniciDijete ima pravo na obrazovanje. manjinskih narodaDisciplina u školama mora poštovati Djeca manjinskih zajednica imaju pravoljudsko dostojanstvo djece. Osnovno da nauče i koriste svoj jezik i običajeobrazovanje mora biti besplatno. svojih porodica, bilo da su oni zajednički sa većinskim stanovništvom u zemlji ili ne.
 12. 12. Član 31 Slobodne, rekreativne i kulturne aktivnosti Dijete ima pravo na odmor i igru, kao i učešće u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Član 32 Dječiji rad Država mora zaštititi djecu od rada kojiFotografija: © UNICEF Crna Gora / Risto Božović je opasan ili koji može ugroziti njihovo zdravlje ili obrazovanje. Država treba da odredi minimalnu starosnu granicu za zapošljavanje i propiše uslove za rad.
 13. 13. Član 33 Član 35Upotreba droge Prodaja, trafikingDržava je obavezna da zaštiti djecu i otmicaod opasnih droga i da spriječi korišćenje Država mora učiniti svaki mogući napordjece u nezakonitoj proizvodnji i trgovini da spriječi prodaju, trgovinu i otmicudrogom. djece.Član 34 Član 36Seksualno Drugi obliciiskorištavanje iskorištavanjaDržava mora zaštititi djecu od seksualne Djeca moraju biti zaštićena od sviheksploatacije i zlostavljanja, uključujući aktivnosti koje bi mogle ugroziti njihovprostituciju i angažovanje u pornografiji. razvoj.
 14. 14. Član 37 Mučenje i lišavanje slobode Sa djecom koja prekrše zakon ne smije se okrutno ponašati. Ona ne smiju biti u zatvoru sa odraslima i mora im se omogućiti održavanje kontakta sa svojim porodicama. Član 38 Oružani sukobi Država ne smije dozvoliti da djeca doFotografija: © UNICEF Crna Gora / Risto Božović 15 godina starosti pristupaju vojsci. Djeca u ratnim zonama moraju dobiti posebnu zaštitu.
 15. 15. Član 39 Član 41Rehabilitaciona njega Poštovanje višihDijete koje je bilo zanemareno standardaili zlostavljano mora dobiti posebnu Ako zakoni neke zemlje štite djecu boljepomoć kako bi mu se pomoglo da od članova Konvencije, onda se trebapovrati samopoštovanje. pridržavati tih zakona.Član 40Maloljetničkopravosuđe Član 42Dijete koje je optuženo za kršenje Vlada mora upoznati roditelje i djecuzakona treba da dobije pravnu pomoć. sa Konvencijom.Dijete u sukobu sa zakonom ima pravoda se prema njemu postupa na načinkoji promoviše osjećaj dostojanstvai vrijednosti kod djeteta, uzima u obziruzrast djeteta i usmjeren je na njegovu Konvencija o pravima djeteta imaili njenu odbranu. Sudski postupci ukupno 54 člana. Članovi 43-54 govorei smještaj u institucije treba izbjegavati o tome kako odrasli i vlade treba dakadgod je to moguće. Zatvorske kazne sarađuju kako bi osigurali da SVA djecadjeci treba izricati samo za najteža ostvaruju sva svoja prava.
 16. 16. Čija je odgovornost?Prava djece predstavljaju poseban slučaj jer veliki brojprava definisanih Konvencijom o pravima djeteta treba daobezbijede odrasli ili država.Međutim, Konvencija govori i o obavezama djece, a posebnoo poštovanju prava drugih, posebno njihovih roditelja(Član 29).Evo predloga nekih obaveza koje bi mogle pratiti prava...** Ako svako dijete, bez obzira na njegov pol, etničkoporijeklo, društveni status, jezik, uzrast, nacionalnost ili vjeruima ova prava, onda ima i obavezu da poštuje druge nahuman način.** Ako djeca imaju pravo da budu zaštićena od sukoba,surovosti, eksploatacije i zanemarivanja, onda imajui obavezu da se ne ponašaju grubo i da ne povrjeđuju druge.** Ako djeca imaju pravo na čisto okruženje, onda imajui obavezu da učine sve što mogu da očuvaju životnu sredinu.** Ako djeca imaju pravo na obrazovanje, onda imajui obavezu da nauče onoliko koliko im sposobnostidozvoljavaju i, gdje je to moguće, da podijele svoje znanje SREĆAN ROĐENDANi iskustvo sa drugima. KONVENCIJI O PRAVIMA DJETETA.** Ako sva djeca imaju pravo na potpun život, onda trebai da pruže pomoć kako bi i djeca u stanju potrebe, ugroženadjeca i žrtve diskriminacije takođe ostvarila ovo pravo.** Ako djeca imaju pravo na slobodu misli, savjesti i vjere, Prije 20 godina, na današnji dan, svjetski lideri stvorili suonda imaju i obavezu da poštuju razmišljanja i vjerske globalni ugovor kojim se prepoznaju prava djece svuda naprincipe drugih. svijetu. 193 strane ugovornice ratifikovale su Konvenciju o pravima djeteta.

×