Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lapsivaikutusten arviointi -koulutusmateriaali 2018

282 views

Published on

Suomen UNICEFin koulutusmateriaali lapsivaikutusten ennakkoarvioinnista. Materiaalia voi hyödyntää esimerkiksi valmisteleville viranhaltijoille tai luottamushenkilöille järjestettävässä koulutuksessa.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lapsivaikutusten arviointi -koulutusmateriaali 2018

 1. 1. Lapsivaikutusten arviointi – mitä, miksi, kuka ja miten? Ira Custódio, Suomen UNICEF © UNICEF/20181
 2. 2. Ohjeet UNICEFin materiaalin käytöstä - Jos haluat lisätä esitykseen asioita, tee se oman organisaation diapohjille tai muille selvästi UNICEFin pohjasta erottuville dioille. Älä poista UNICEFin dioista osia tai lisää niihin osia. - Jos et pidä jotain yksittäistä diaa tarpeellisena oman esityksesi kannalta, sen voi poistaa. - Saat vapaasti käyttää UNICEFin diojen tekstejä omissa esityksissäsi. Sen sijaan UNICEFin kuvia tai logoa ei saa käyttää muualla ilman lupaa. - Jos jokin asia mietityttää, ole yhteydessä UNICEFiin (lapsivaikutusten arvioinnista ira.custodio@unicef.fi ja UNICEFin materiaalin käytöstä tiedottaja minna.suihkonen@unicef.fi).
 3. 3. Lapsivaikutusten arviointi Mitä ja miksi.
 4. 4. Lapsivaikutusten arviointi on päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat sekä millaisia hyötyjä ja haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä aiheutetaan? ”Jotta tiedetään, mistä päätetään.” - Esa Iivonen, MLL
 5. 5. Lapsen oikeuksien sopimus on Suomessa voimassa lakina. Alle 18-vuotias on lapsi. Sopimus velvoittaa harkitsemaan lasta tai lapsia koskevassa päätöksenteossa ensisijaisesti lapsen edun. Lapsivaikutusten arviointi on työkalu lasten edun arviointiin. UNICEFin blogissa: Mitä jokaisen päättäjän tulee ymmärtää lapsen oikeuksista.
 6. 6. Lapsivaikutusten ennakkoarviointi – miksi? • Koska lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa harkitsemaan lapsen edun – jotta lasten oikeuksia ei loukattaisi, tahattomastikaan. • Auttaa varmistamaan, että eri päätökset ovat strategia- ja ohjelmatavoitteiden kannalta johdonmukaisia. • Kiinnittää huomion yksittäisiä tavoitteita laajempaan kokonaisuuteen. • Tekee näkyväksi ehdotuksen hyödyt, haitat ja mahdolliset ristiriidatkin. • Mahdollistaa eri tavoitteiden ja näkemysten tunnistamisen ja yhteen sovittelun. Vaikutusten arviointi kannattaa tehdä kaikista sellaisista päätöksistä, joiden ennakoidaan aiheuttavan polemiikkia. • Auttaa varmistamaan, että niukat resurssit käytetään oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
 7. 7. Perustana lapsen oikeudet Lapsen etu = miksi lapsivaikutusten arviointia tehdään • Tavoitteena löytää lasten kannalta kussakin tilanteessa paras mahdollinen ratkaisu. • Tämä edellyttää sekä myönteisten että kielteisten vaikutusten tunnistamista. Osallisuus = lapsen edun harkintaan kuuluu lasten näkemysten selvittäminen • Ikä- ja kehitystason huomiointi (mitä kysytään, kuulemisen tavat). • Lapsen etu ei ole sama asia kuin lapsen mielipide → lasten näkemysten selvittäminen ei riitä lapsivaikutusten arvioinnin tietopohjaksi; lapset eivät voi yksin arvioida lapsen oikeuksien toteutumista. Yhdenvertaisuus • Eri lapsiryhmien tunnistaminen tiedon keruussa. • Jokaisen lapsen oikeus tulla kuulluksi. Kasvu ja kehitys • Lapsen eri oikeudet näkökulmina arvioinnissa. • Monitoimijaisuuden tarve.
 8. 8. LAVA on osa EVAa Ennakkoarviointi (EVA) Ihmisvaikutukset (IVA) Sukupuoli- vaikutukset (SUVA) Lapsivaikutukset (LAVA) Ympäristö- vaikutukset (YVA) Yritysvaikutukset Budjettivaikutukset
 9. 9. Laaja vai suppea arviointi? • Suppea, kun… • Asia on tuttu ja ristiriidaton, ja tavoitteena on lähinnä järjestää olemassa oleva tieto, ei kerätä uutta. • Ei vielä tiedetä, tarvitaanko laaja arviointi. • Laaja, kun… • Vaikutukset ovat merkittäviä. • Päätös on hankala tai mahdoton perua. • Tilanne on uusi, eikä kokemusta tai valmiita malleja ole. • Mistä tiedän, kumpi? • Esimerkiksi haastattelemalla asiantuntijoita ja vaikutusten kohteita. • Joskus käytettävissä oleva aika rajaa arvioinnin suppeaksi. Tällöinkin on syytä kirjata näkyviin, mitä näkökulmia tai tietoa arvioinnista puuttuu.
 10. 10. Mitä lapsivaikutusten arviointi ei ole • Sama asia kuin lasten kuuleminen. • Kaikissa tilanteissa samanlainen tai samankokoinen. • Irrallinen muiden vaikutusten arvioinnista (esim. vaikutukset talouteen). • Lapsivaikutusten arviointi ei poista päätöksenteosta arvovalintoja. ≠
 11. 11. Lapsivaikutusten arviointi Kuka ja miten
 12. 12. Millaisiin kysymyksiin LAVA voi vastata ❑ Keiden tietoa tarvitaan, jotta näihin kysymyksiin voidaan vastata? ❑ Miten tieto saadaan koottua / kerättyä? ❑ Kuka tietää, miten tietoa voidaan kerätä?
 13. 13. Kuka tai ketkä LAVAa tekevät • THL: Arviointi perustuu valmistelijan ja mahdollisen sisältöasiantuntijan tietoon ja kokemukseen täydennettynä osallisten ja päättäjien asiantuntemuksella ja arvoilla. Esittelijä / valmistelija Sisältö- tai prosessiasiantuntija Työryhmä Luottamushenkilöt Lapset ja lapsiryhmät Vanhemmat
 14. 14. LAVA-prosessi
 15. 15. Mistä näkökulmat arviointiin? Esimerkiksi: • Lapsen oikeuksien sopimuksesta ja kansallisesta lainsäädännöstä (kasvusta, kehityksestä ja lapsen edusta ks. esim. lastensuojelulaki ja laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta). • Muutoksen / uudistuksen tavoitteista. • Kunta-/maakuntastrategiasta tai hyvinvointisuunnitelmasta.
 16. 16. Miten tieto esitetään? • Yhtä oikeaa tapaa ei ole. • Jotkut kunnat hyödyntävät Kuntaliiton sähköistä EVA-työkalua. • Suuri osa dokumentoiduista lapsivaikutusten arvioinneista on tietoa kokoavia ja jäsentäviä dokumetteja, joihin yleensä kuuluu tiivistys, jossa eri vaihtoehtojen merkittäviä vaikutuksia on vertailtu esimerkiksi taulukkomuodossa.
 17. 17. Tehtyjä arviointeja ✓ Neljä esimerkkiä Jyväskylästä. ✓ Pienituloisten perheiden iltapäivätoiminnan toimintamaksujen alentaminen. ✓ Saarenmaan koulun lakkauttaminen. ✓ Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden palauttaminen. ✓ Liikuntapalvelujen kehittäminen osana Hippos2020-hanketta. ✓ Soiten Lasten ja nuorten päivystys (Keski-Pohjanmaa / Soite). ✓ Selvitys Karstun koulun toiminnan järjestämisestä tulevaisuudessa (Lohja). ✓ Lisää vaikutusten ennakkoarviointeja THL:n sivuilla.
 18. 18. Lue lisää lapsivaikutusten arvioinnista ✓ UNICEF: Lapsivaikutusten arviointi pähkinänkuoressa (A4). ✓ UNICEF: Ohjeita ja näkökulmia päätöksenteon lapsivaikutusten ennakkoarviointiin. ✓ MLL: Johdatus lapsivaikutusten arviointiin. ✓ MLL: Lapsivaikutusten ennakkoarviointi prosessina. ✓ MLL: Lapsivaikutusten arviointi kunnassa ja maakunnassa. ✓ THL: LAVA – Lapsivaikutusten arviointi. ✓ Lapsivaikutusten arviointi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. ✓ Sirpa Taskinen: Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen. ✓ Ira Custódio: Lapsivaikutusten arviointi – hyvistä aikeista toiminnaksi.
 19. 19. Vinkkejä tiedottamiseen ja kouluttamiseen • Mene sinne, missä ihmiset jo ovat. Erillisiin koulutuksiin tulevat usein lähinnä aiheesta valmiiksi kiinnostuneet ja/tai osaavat. • Aloita pienestä, etene syvemmälle: ensin tiedottaminen, sitten kouluttaminen, sitten soveltaminen. • Selvitä, mitä jo on ja mitä jo osataan. Huomioi eri osaamiset sekä se, että osalla kohderyhmänä eivät ole pelkästään lapset. • Lisää yleisiin ohjeisiin (kuten UNICEFin diaesitys) oman kunnan/organisaation linjaukset, ohjeistukset, ja esimerkit, jos niitä on. • Jollei esimerkkejä ole omassa kunnassa tai organisaatiossa, voit hyödyntää muualla tehtyjä. • Keskustelua voi herättää kysymyksillä ”mitä tämä tarkoittaa meillä”, ”mikä meillä jo toimii” ja ”minkä meillä pitää muuttua, jotta tähän päästään”.
 20. 20. Kuvat © UNICEF/Hanna-Kai Hämäläinen

×