Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Opetussuunnitelmauudistus jakouluhyvinvoinnin lisääminen  HYVÄ, PAHA KOULU –kouluhyvinvointia rakentamassa    Unicef ...
Opetussuunnitelma-työn lähtökohdat           2
Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen•   Edessä on tavoitteiden, tuntijaon, opetussuunnitelman   perusteiden sekä ...
Yleissivistävä koulutus uudistuu:    Opetussuunnitelmatyö 2012 - 20172012   2013      2014     2015    ...
MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS        ja sen varaan rakentuva          vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPET...
Miksi uudistusta tarvitaan?•  Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000-  luvun alun jälkeen   globalisoi...
Miksi uudistusta tarvitaan?•  Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava  osaaminen on muuttunut     tarvitaan kestä...
Uudistumisen tärkeys ja onnistuminen•  Toimintaympäristön muutos on otettava huomioon,   mutta samalla huomattava, ett...
Perustetyönorganisointi jaaikataulut         9
Perusteiden ja paikallisten  opetussuunnitelmien valmistuminen•  Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen  opetu...
Perusteiden laadintatyön eteneminen •  Elokuussa 2012 on käynnistetty perusteiden   yleisten linjausten laadinta – lu...
Avoin ja osallistuva valmisteluprosessi•  Perusteita laativat monialaiset työryhmät, joista  jokaisella on tukenaan säh...
Kouluhyvinvoinninedistäminenperustetyössä          13
Perusteprosessille asetettu tavoiteLuodaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle,kaikkien oppilaiden mielekkäälle op...
HYVINVOINTI OSANA TAVOITTEITA•  Hyvinvointi kasvatustyön tavoitteena  •  Koulun tapa kohdata ja kohdella  •  Koulun...
KYSE ON SIIS TOIMINTAKULTTUURIN JA PEDAGOGIIKAN MUUTOKSESTA    Mitä?              Miten?•  Jos haluat vah...
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN      TEHTÄVÄ               Tavoitteet              OSAAMI...
19.11.2012 julkaistavat tekstiluonnoksetDispositio (sisällysluettelo)Luku 1: Opetussuunnitelmasta koulutyöhönLuku 2: Perus...
Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaOPETUSSUUNNITELMATYÖ:• Yhdessä tehtävä ops-työ sitouttaa eri osapuolet  yhtei...
Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaARVOPERUSTA:•  Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään  opetukseen•...
Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaTOIMINTAKULTTUURI:• Toimintakulttuurin merkitys• Oppiva yhteisö, Monipuoliset...
Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaOSAAMINEN:• Laaja-alainen osaaminen tietojen, taitojen, arvojen,  asenteiden,...
Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaOSAAMINEN:• Laaja-alainen osaaminen tietojen, taitojen, arvojen,  asenteiden,...
Hyvinvointia edistäviä     muita perusteiden osuuksia•  Oppimisympäristöt•  Työtavat•  Yhteistyö•  Ohjaus ja tuki•...
Kiitos!     25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opetussuunnitelmauudistus ja kouluhyvinvoinnin lisääminen

4,566 views

Published on

Opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus - Puheenvuoro Suomen UNICEFin kouluhyvinvointitutkimuksen julkistamistilaisuudessa 19.11.2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opetussuunnitelmauudistus ja kouluhyvinvoinnin lisääminen

 1. 1. Opetussuunnitelmauudistus jakouluhyvinvoinnin lisääminen HYVÄ, PAHA KOULU –kouluhyvinvointia rakentamassa Unicef 19.11.2012 Irmeli HalinenOpetussuunnitelmat –yksikön päällikkö OPETUSHALLITUS 1
 2. 2. Opetussuunnitelma-työn lähtökohdat 2
 3. 3. Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen• Edessä on tavoitteiden, tuntijaon, opetussuunnitelman perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien uudistaminen koko yleissivistävän koulutuksen osalta• Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle antaa mahdollisuuden vahvistaa koulutuksellista jatkumoa• Työ toteutetaan kokonaisuudessaan vuosien 2012 – 2016/2017 välisenä aikana 3
 4. 4. Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012 - 20172012 2013 2014 2015 2016 2017 Esi-, perus- ja lisä- Paikallinen ops opetuksen opsin perusteet Lukion opsin Paikallinen perusteet ops Lukioon Paikallinen valmistava ops Aikuisten perusopetuksen perusteet ja aikuisten Paikalliset lukiokoulutuksen perusteet opsit Taiteen perusopetuksen Paikalli- perusteet nen ops 4
 5. 5. MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA - KUNTATASO Paikalliset ja tarpeet Laatukriteerit linjaukset Opetussuunnitelman perusteet 2014Valtioneuvoston asetus tavoitteista ja tuntijaosta 422/2012 Perusopetuslaki ja -asetus 5
 6. 6. Miksi uudistusta tarvitaan?• Koulua ympäröivä maailma muuttunut olennaisesti 2000- luvun alun jälkeen globalisoitumisen vaikutus ja kestävän tulevaisuuden haasteet ovat kasvaneet • lasten ja nuorten kasvuympäristön muutos, tiedon luonteen ja määrän, tiedontuottamisen ja tiedonvälityksen muutos, teknologinen muutos, työn luonteen muutos, yhteiskunnan kompleksisuus, väestörakenne, luontoympäristön muutos jne. 6
 7. 7. Miksi uudistusta tarvitaan?• Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisen taitoja • identiteettiin liittyvät kysymykset, itseohjautuvuus ja vastuullisuus, itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutus- ja dialogitaidot, yhteistyön ja yhdessä tuottamisen taidot, ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot, tvt:n ja digitaalisten ympäristöjen käyttötaidot, tiedon tuottaminen verkostoissa, vastuullisuus, kestävä elämäntapa jne.• Opetuksen sisältöä, pedagogiikkaa ja koulujen työkäytänteitä on tarpeen tarkastella ja uudistaa suhteessa toiminta-ympäristön ja osaamisen muutoksiin 7
 8. 8. Uudistumisen tärkeys ja onnistuminen• Toimintaympäristön muutos on otettava huomioon, mutta samalla huomattava, että me itse muovaamme muutosta ja teemme tulevaisuuteen vaikuttavia valintoja• Koulun rooli tulevaisuuden rakentajana on keskeinen• Oppimisen taito on entistä tärkeämpää minkä ikäisenä tahansa• Suomalaisessa kouluväessä ja koulun kanssa yhteistyötä tekevissä toimijoissa on valtava potentiaali viisautta, tietoa ja taitoa, jonka varassa tulevaisuutta on hyvä rakentaa 8
 9. 9. Perustetyönorganisointi jaaikataulut 9
 10. 10. Perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistuminen• Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tulee olla valmiina vuoden 2014 loppuun mennessä• Paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä ennen 1.8.2016 siten, että syyslukukauden 2016 alusta voidaan siirtyä uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen 10
 11. 11. Perusteiden laadintatyön eteneminen • Elokuussa 2012 on käynnistetty perusteiden yleisten linjausten laadinta – luodaan yhtenäinen pohja ja tuki pedagogiselle muutokselle • Tammikuussa 2013 käynnistyy esiopetuksen sisältöalueita ja perusopetuksen oppiaineita koskevien osuuksien laadinta 11
 12. 12. Avoin ja osallistuva valmisteluprosessi• Perusteita laativat monialaiset työryhmät, joista jokaisella on tukenaan sähköinen kommentointiryhmä• Opetuksen järjestäjiltä pyydetään palaute kolmesti valmisteluprosessin aikana• Opetushallituksen verkkosivuilla avoin kommentointi- mahdollisuus kolmesti valmisteluprosessin aikana • Marraskuu 2012 (19.11.) • Syyskuun alku 2013 • Huhtikuu 2014 12
 13. 13. Kouluhyvinvoinninedistäminenperustetyössä 13
 14. 14. Perusteprosessille asetettu tavoiteLuodaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle,kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälletulevaisuudelle. Uudistuksen ydin: MITÄ? MITEN?Koulua kehitetään sekä kasvuyhteisönä että oppimisympäristönä. 14
 15. 15. HYVINVOINTI OSANA TAVOITTEITA• Hyvinvointi kasvatustyön tavoitteena • Koulun tapa kohdata ja kohdella • Koulun tapa kuunnella ja arvostaa • Koulun tapa tukea ja kannustaa• Hyvinvointi sekä oppimisen edellytyksenä että tuloksena • Toimijuus • Osallisuus • Merkityksellisyys• Hyvinvointi osana kestävää kehitystä • Mahdollisuus ymmärtää maailmaa • Mahdollisuus hallita omaa arkea • Mahdollisuus tehdä jotakin toisten hyväksi, liittää oma työ yhteisiin ponnisteluihin 15
 16. 16. KYSE ON SIIS TOIMINTAKULTTUURIN JA PEDAGOGIIKAN MUUTOKSESTA Mitä? Miten?• Jos haluat vahvistaa uteliaisuutta, salli kyseleminen• Jos haluat kehittää ongelmanratkaisutaitoa, kytke asiat tosielämän ongelmiin ja kannusta oppilaita etsimään ratkaisuja yhdessä• Jos haluat edistää ymmärrystä, liitä eri oppiaineisiin kuuluvia asioita toisiinsa• Jos haluat kasvattaa yhteiskuntaa rakentavia kansalaisia, edistä kaikkien mukanaoloa ja osallistumista, anna tilaisuuksia vaikuttaa ja edistä myönteistä - ei kielteistä - kriittistä ajattelua• Jos haluat vahvistaa oppijan itsetuntoa ja oppimismotivaatiota, anna rakentavaa ja rehellistä palautetta. Älä koskaan nolaa oppijaa.
 17. 17. OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN TEHTÄVÄ Tavoitteet OSAAMINENTULEVAISUUDEN SIVISTYS TOIMINTAKULTTUURI Oppimiskäsitys Arvoperusta ja tehtävä
 18. 18. 19.11.2012 julkaistavat tekstiluonnoksetDispositio (sisällysluettelo)Luku 1: Opetussuunnitelmasta koulutyöhönLuku 2: Perusopetus yleissivistyksen perustana Opetusta ohjaavat velvoitteet Opetuksen arvoperusta OppimiskäsitysLuku 3: Perusopetuksen tehtävä ja tavoitteet Tehtävä Tavoitteet Tulevaisuudessa tarvittava laaja-alainen osaaminenLuku 4: Oppimisen edistäminen Oppimisympäristöt Työtavat YhteistyöLuku 5: Kasvua ja oppimista tukeva toimintakulttuuri 18
 19. 19. Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaOPETUSSUUNNITELMATYÖ:• Yhdessä tehtävä ops-työ sitouttaa eri osapuolet yhteisiin tavoitteisiin ja oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen• Oppilaiden kuulemisen ja osallistumisen tärkeys; viittaus Lapsen oikeuksien sopimukseen• Kotien kanssa tehtävä yhteistyö keskeistä• Moniammatillisuuden edistäminen 19
 20. 20. Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaARVOPERUSTA:• Jokaisen lapsen ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen• Oppiminen nähdään erottamattomana osana hyvän elämän rakentamista• Yhteinen arvopohdinta ja toimintatavoista sopiminen kotien kanssa• Ihmisyyteen kasvun ja sivistymisen tukeminen• Perusopetus ylläpitää ja vahvistaa elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja hyvinvointia• Suomalainen kulttuuriperintö ja kulttuurien moninaisuus• Kestävän kehityksen välttämättömyys; hyvinvointi kestävyyden olennaisena piirteenä 20
 21. 21. Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaTOIMINTAKULTTUURI:• Toimintakulttuurin merkitys• Oppiva yhteisö, Monipuoliset työskentelytavat, Vuorovaikutus ja osallisuus, Hyvinvointi, Turvallinen arki, Kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus, Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen • Oppilaan kohtaaminen, kuunteleminen ja rohkaiseminen • Yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaiden kasvun tukijoina • Kokemus kuulumisesta yhteisöön ja mahdollisuus vaikuttaa • Kannustava ja rauhallinen ilmapiiri • Turvallisuus hyvinvoinnin perustekijänä • Koulutyön kiireettömyys, säännöllisyys ja johdonmukaisuus • Oppimisen ilo 21
 22. 22. Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaOSAAMINEN:• Laaja-alainen osaaminen tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden, toimintakyvyn ja tahdon muodostamana kokonaisuutena• Laaja-alaisen osaamisen alueet • Ajattelu ja oppiminen • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu • Itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus • Monilukutaito • Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen • Työskentely, opiskelu ja työelämässä tarvittava osaaminen • Osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus 22
 23. 23. Hyvinvointia tarkastellaan eri näkökulmistaOSAAMINEN:• Laaja-alainen osaaminen tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden, toimintakyvyn ja tahdon muodostamana kokonaisuutena• Laaja-alaisen osaamisen alueet • Ajattelu ja oppiminen • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu • Itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus • Monilukutaito • Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen • Työskentely, opiskelu ja työelämässä tarvittava osaaminen • Osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus 23
 24. 24. Hyvinvointia edistäviä muita perusteiden osuuksia• Oppimisympäristöt• Työtavat• Yhteistyö• Ohjaus ja tuki• Oppimisen ja koulunkäynnin tuki• Oppilashuolto ja turvallisuus• Oppimisen arviointi ja palautteen antaminen• … 24
 25. 25. Kiitos! 25

×