Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG)

2,390 views

Published on

The publication titled as “Economic Indicators” contains statistical information and analyses constituting main economic indicators of Turkish economy.
The publication published quarterly in Turkish and English aims at to enlighten the main economic trend through economic indicators on conjectural movements and variations.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,390
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tuik - Turkish Economic Indicators, may 2012 (TR-ENG)

 1. 1. TÜİK TÜİKEKONOMİK EKONOMİKGÖSTERGELER GÖSTERGELEREconomic EconomicIndicators Indicators2012 I II III IV ISSN 1305-3353 2012 I II III IV ISSN 1305-3353 Türkiye Ekonomisi, Mayıs 2012 Türkiye Ekonomisi, Mayıs 2012 Turkish Economy, May 2012 Turkish Economy, May 2012 70+ sanayi üretim endeksi aylık yüzde değişim (%) 70+ sanayi üretim endeksi aylık yüzde değişim (%) 70+ industrial production index monthly percentage change (%) 70+ industrial production index monthly percentage change (%) 80 80 70 70 60 60 Kapasite İhracatın ithalatı Kapasite İhracatın ithalatı kullanım oranı (%) 50 karşılama oranı (%) kullanım oranı (%) 50 karşılama oranı (%) Capacity Rate of imports covered Capacity Rate of imports covered utilization rate (%) by exports (%) utilization rate (%) by exports (%) 70-ÜFE aylık artış hızı (%) 70-ÜFE aylık artış hızı (%) 70-PPI monthly rate of increase (%) 70-PPI monthly rate of increase (%) Mayıs 2012 Mayıs 2011 Mayıs 2012 Mayıs 2011 May 2012 May 2011 May 2012 May 2011 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute
 2. 2. TÜİKEKONOMİKGÖSTERGELEREconomicIndicators2012 I II III IV TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 3. 3. I II III IV İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel: Faks-Fax: Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi Tel: Faks-Fax: Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Ulusal ve Uluslararası Göstergeler Takımı Tel: Faks-Fax: İnternet http://www.tuik.gov.tr E-posta bilgi@tuik.gov.tr Yayın No 3874 ISSN 1305-3353 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: 0312 410 01 64 * Faks-Fax: 0312 418 50 82 Ekim 2012 MTB: 2012-617-100 Adet-CopiesII TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 ISBN 978-975-19-5365-0 Quarter II 2012 TurkStat, Economic Indicators,
 4. 4. Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD 1952 ylndan itibaren yaymlanmakta olan “Aylk “Monthly Bulletin of Statistics” published since 1952 statistik Bülteni” ve 1989 tarihinden itibaren kullanma and “Turkish Economy: Statistics and Analysis” publishedsunulan “Türkiye Ekonomisi statistik ve Yorumlar” yaynlar since 1989 are merged into one publication. Thebirle tirilerek tek bir yayn haline getirilmi tir. “Ekonomik publication titled as “Economic Indicators” containsGöstergeler” yayn, Türkiye ekonomisine ili kin temel statistical information and analyses constituting mainekonomik göstergeleri olu turan istatistiki bilgi ve analizleri economic indicators of Turkish economy.içermektedir. Üç aylk dönemler itibariyle Türkçe- ngilizce olarak The publication published quarterly in Turkish andyaymlanan yayn, içerdi i ekonomik göstergelerle, English aims at to enlighten the main economic trendkonjonktürel geli meleri ve de i meleri yanstarak through economic indicators on conjectural movementsekonominin temel gidi at hakknda bilgi vermeyi and variations.amaçlamaktadr. lk kez 2004 ylnn ikinci döneminde kullanma sunulan The publication presented for the first time in thebu yaynda son be yla ait yllk, son üç yla ait aylk ve second quarter of 2004, covers annual data of the last fivedönemlik veriler yer almaktadr. years and, monthly and quarterly data of last three years. statistiklerin, bilgiye dönü türülmesini ve kolay The publication is supported with a brief explanationkavranlmasn sa lamak amacyla yayn; analiz, grafik ve on analyses, graphs and related indicators in order toilgili göstergelere ili kin ksa bir de erlendirme ile enable the transformation of statistics into information todesteklenmi tir. facilitate the comprehension. Bu yaynn, Türkiye ekonomisine ait verileri etkin, We believe that this publication will be an importantgüncel ve bütüncül bir yap içinde yanstmada önemli bir reference which reflects the figures of Turkish economy inkaynak olaca  inancndayz. an up-to-date, compact and efficient manner. Birol AYDEMİR Başkan Birol AYDEM R President Ba kan President TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 III TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 5. 5. Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve Ksaltmalar VI Symbols and Abbreviations Türkiye Ekonomisi 1 Turkish Economy Ulusal Hesaplar 11 National Accounts Sanayi ve statistikleri 61 Industry and Business Statistics Bina n aat 87 Building Construction Tarm 107 Agriculture Beklentiler 121 Expectations D Ticaret 143 Foreign Trade Fiyatlar 181 Prices gücü 217 Labour Gelir-Tüketim 255 Income-Consumption Borçlanma 273 Borrowing Bütçe 281 Budget Para-Banka 289 Money-Banking Turizm 303 Tourism Ula trma 315 Transportation Ek Appendix Yaymlama Takvimi 325 Release Calendar lgili Bilgilere Ula mak çin... 326 To Reach The Related Information… TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 6. 6. Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations S MGE VE KISALTMALAR SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Bilgi geçicidir. * Data is provisional. Bilgi elde edilememi tir. … Data not available. Bilgi yoktur. - Denotes magnitude nil. Uygulanamam tr . Not applicable Kullanlan birimin yarsndan azdr. 0 Magnitude less than half of unit employed 53 sayl Kanun gere i gizlilik ilkesine göre özel sektörde bir (*) Data pertaining to one or two private sector establishments veya iki i yerine ili kin bilgiler verilmemi tir. are not given by law no. 53 which is indicated. Küçük veya e it Less than or equal to Büyük veya e it More than or equal to Ba ka yerde snflandrlmam b.y.s. n.e.c. Not elsewhere classified Ortalama (A) Average Bir önceki aya göre de i im oran (%) a/a Percentage change over the previous month (%) Bir önceki döneme göre de i im oran (%) d/d Percentage change over the previous quarter (%) Bir önceki yln ayn ayna/dönemine göre de i im oran (%) y/y Percentage change over the same month/quarter of the previous year (%) Yeni Türk Liras YTL TRY New Turkish Liras Yabanc Para YP FX Foreign exchange Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu TMSF SDIF Saving Deposit Insurance Fund Maliyet, Sigorta, Ta ma c.i.f. Cost, Insurance, Fright Gemide Teslim f.o.b. Free on Board Uluslararas Standart E itim Snflamas, 1997 ISCED,97 Standard International Classification of Education Status, 1997 Uluslararas Standart Meslek Snflamas, 1988 ISCO - 88 International Standard Classification of Occupations, 1988 Version Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi ISIC Rev.3 Industrial Classification of All Economics Activities, Third Snflamas, 3. Revizyon Revision Geni Ekonomik Grup Snflamas BEC Broad Economic Classification Standart Uluslararas Ticaret Snnflamas, 3. Revizyon SITC Rev.3 Standard International Trade Classification Revision Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas TCMB CBRT Central Bank of the Republic of Turkey Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Müdürlü ü (DHM ) DHM DHMI General Directorate of State Airport Authority Uluslararas Para Fonu IMF International Monetary Fund Ekonomik Kalknma ve birli i Örgütü OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Uluslararas teki Durum Snflamas, 1993 ICSE,93 International Classification Of Status In Employment, 1993 Amaca göre Bireysel Tüketim Snflamas COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose Avrupa Hesaplar Sistemi ESA Europion System of account Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki NACE Rev.1 Statistical Classification of Economic Activities in the Snflamas European Community Ulusal Hesaplar Sistemi SNA System of National Accounts NOT NOTE 1. Kayna  belirtilmeyen tablolardaki veriler, Türkiye 1. The data in tables in which the source is not statistik Kurumu’na aittir. indicated, are provided by TurkStat. 2. Tablolarda ve emalarda rakamlar yuvarlamadan dolay 2. Total figures in tables and schemes may not be exact toplam vermeyebilir. due to rounding. 3. Ayrca belirtilmedikçe ölçü birimleri metrik sisteme 3. Unless otherwise designated all units of göredir. measurement are given in the framework of the metric system. 4. 01.01.2009 tarihinden itibaren YTL ifadesi TL olarak 4. From 01.01.2009, TRY expression is changed as TL. de i mi tir.VI TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 7. 7. Turkish Economy Türkiye EkonomisiUlusal hesaplar National accountsÜretim yönünden GSYH 2012 ylnn ikinci döneminde bir önceki yln In production based approach GDP increased by 2,9% at 1998 pricesayn dönemine göre 1998 fiyatlaryla %2,9, cari fiyatlarla ise %10,3 and increased by 10,3% at current prices in the second quarter of 2012orannda artm tr. Bu oranlara göre GSYH, 1998 fiyatlaryla compared to the same quarter of the previous year. Consequently GDP28 837 597 bin TL, cari fiyatlarla ise 349 630 197 bin TL olarak was realized as 28 837 597 thousand TL at 1998 prices and 349 630 197gerçekle mi tir. 1998 fiyatlaryla bir önceki yln ayn dönemine göre thousand TL at current prices. At 1998 prices, compared to the sameimalat sanayi, toptan ve perakende ticaret, ula trma, depolama ve quarter of previous year, the increases in manufacturing industry,haberle me ve in aat sektörlerinde srasyla %3,4, %1,2, %3,9 ve wholesale and retail trade, transport, storage and communication and%0,4 oranndaki art lar, 1998 fiyatlaryla GSYH büyüme orann pozitif construction sectors by 3,4%, 1,2%, 3,9% and 0,4%, respectively,yönde etkilemi tir. affected the growth rate of GDP at 1998 prices positively. GSYH büyüme hz (1998 fiyatlaryla) (%) Growth rate of GDP (at 1998 prices) [Üretim yönünden - Production based] 15 10 5 0 I II III IV I II III IV I II 2010 2011* 2012*2011 ylnda ki i ba na gayri safi yurtiçi hasla de eri cari fiyatlarla In 2011 GDP per capita at current prices was estimated as 17 553 TL,17 553 TL ve ABD dolar cinsinden 10 469 dolar olarak tahmin and US Dollars 10 469.edilmi tir. Seçilmi ekonomik faaliyetler ve GSYH büyüme hz (1998 fiyatlaryla) Growth rate of selected economic activity and GDP (at 1998 prices) (Üretim yönünden - Production based) (%) Gayri safi yurtiçi Toptan ve Ula trma, hasla (Alc Tarm, avclk ve parekende depolama ve fiyatlaryla) ormanclk ticaret haberle me Gross domestic Agriculture, hunting malat sanayi Wholesale and Transport, storage product and forestry Manufacturing industry retail trade and communication (Purchasers price) 2010 I 3,8 22,0 21,2 12,7 12,6 II 2,8 15,4 14,0 10,4 10,4 III 0,9 7,2 7,5 6,0 5,3 IV 4,5 11,3 13,4 13,8 9,3 2011* I 8,2 15,1 18,0 12,7 12,1 II 6,5 9,3 13,7 12,1 9,1 III 4,9 9,5 10,6 11,4 8,4 IV 5,8 5,3 3,2 6,6 5,0 2012* I 5,4 2,8 0,7 5,1 3,3 II 3,5 3,4 1,2 3,9 2,9Harcamalar yönünden incelendi inde, 2012 ylnn ikinci döneminde Taking into account the expenditure approach, it is seen that in the1998 fiyatlaryla GSYH içinde en büyük bölümü %68,9 ile yerle ik ve second quarter of 2012, the final consumption expenditure, at 1998yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi tüketiminin olu turdu u prices, of resident and non-resident households constituted the largestgörülmektedir. Ayn dönemde, alt kalemler arasnda en fazla büyüme part of the GDP as 68,9%. In the same period the largest growth%19,8 ile mal ve hizmet ihracat sektöründe gerçekle mi tir. Yine ayn among the other sub sectors was realized in the exports of goods anddönemde, mal ve hizmet almlarnda %5,1 ve devletin nihai tüketim services sector with the percent of 19,8. Again in the same period,harcamalarnda ise %4,4 orannda art gerçekle mi tir. purchases of goods and services increased by 5,1% and Government final consumption expenditure increased by 4,4%. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 8. 8. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy Tüketim harcamalarnn büyüme hz (1998 fiyatlaryla) Growth rate of final consumption expenditures (at 1998 prices) Hanehalkı [Harcama yönünden - Expenditure based] Households (%) Kamu-Public 16 Hanehalkı Hanehalk Households 12 Households Kamu-Public 8 Kamu-Public 4 0 -4 -8 I II III IV I II III IV I II 2010 2011* 2012* Sabit sermaye yatrmlarnn büyüme hz (1998 fiyatlaryla) Growth rate of fixed capital investments (at 1998 prices) (%) [Harcama yönünden - Expenditure based] Kamu-Public 60 Özel-Private 50 40 Kamu-Public 30 Özel-Private Kamu-Public 20 Özel-Private 10 0 -10 -20 I II III IV I II III IV I II 2010 2011* 2012* Ödemeler dengesi Balance of payments 2012 yl Haziran aynda cari i lemler hesab 4 189 milyon ABD Dolar In June 2012 current account deficit was realized as 4 189 million US açk vermi tir. Buna göre, 2012 yl ilk alt aynda cari i lemler dengesi Dollars. Therefore, current account deficit was realized totally 30 606 toplam 30 606 milyon ABD Dolar açk vermi tir. millions US Dollars in the first six months of 2012. Cari i lemler hesab Current account (Milyar $-Billion $) 0 -2 -4 -6 -8 -10 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 2012 yl Haziran aynda, bir önceki yln ayn ay ile kar la trld nda, In June 2012, compared to the same month of the previous year, turizm dengesi %10,7 orannda artm , in aat dengesi ise %-70,8 tourism balance increased by 10,7% but construction balance orannda azalm tr. decreased by -70,8%. Ayn ayda, do rudan yatrmlarda sermaye çk , portföy yatrmlarnda In the same month, there is an outflow in direct investments and inflow ise sermaye giri i olmu , sonuç olarak toplamda 355 milyon ABD Dolar in portfolio investments, as a result, total financial outflows realized as tutarnda finansman çk  gerçekle mi tir. 355 million US Dollars. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 9. 9. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi Ödemeler dengesi Balance of payments (Milyon $- Million $) Cari i lemler hesab D ticaret Yatrm geliri Finans Current dengesi Hizmetler dengesi hesaplar account Trade dengesi Investment Cari transferler Financial balance balance Services balance income balance Current transfers account 2011 7 - 5 418 - 7 971 3 060 - 594 101 4 050 8 - 4 026 - 6 905 3 154 - 491 230 4 446 9 - 6 368 - 8 405 2 640 - 728 139 5 265 10 - 4 515 - 6 388 2 302 - 471 57 3 416 11 - 5 424 - 6 235 1 079 - 351 99 4 694 12 - 6 622 - 6 725 313 - 594 401 7 105 2012 1 - 5 720 - 5 798 591 - 561 65 3 431 2 - 4 263 - 4 714 667 - 432 233 2 654 3 - 6 276 - 6 039 635 - 926 71 3 789 4 - 4 701 - 5 250 1 148 - 726 143 5 796 5 - 5 457 - 6 965 1 912 - 475 88 6 719 6 - 4 189 - 5 740 1 840 - 355 84 4 728 Sanayi Industry 2012 yl Haziran aynda toplam sanayi üretimi bir önceki yln ayn ayna In June 2012, total industry production increased by 3,0% göre %3,0 orannda artm , bir önceki aya göre ise %-1,6 orannda compared to the same month of the previous year, but decreased azalm tr. by -1,6% compared to the previous month. Aylk sanayi üretim endeksi Monthly industrial production index [Yllk de i im oran - Annually rate of change] [2005=100] (%) Elektrik, gaz, buhar ve Toplam malat iklimlendirme üretimi ve sanayi Madencilik ve sanayii da tm Total ta ocakçl  Manufacturing Electricity, gas, steam and air industry Mining and quarrying industry conditioning supply 2011 7 7,0 1,2 7,3 7,1 8 3,8 -3,9 5,0 -0,5 9 12,1 2,1 12,9 9,8 10 7,5 8,6 7,2 9,2 11 8,5 2,6 7,8 16,5 12 3,7 6,7 2,8 10,3 2012 1 1,5 -2,3 0,4 9,6 2 4,4 6,8 3,1 12,7 3 2,6 3,7 1,8 7,9 4 1,5 -1,7 1,6 2,5 5 5,9 4,2 5,8 7,2 6 3,0 9,4 1,8 10,6 2012 yl Haziran ay imalat sanayi üretiminde bir önceki yla göre %1,8 In June 2012, manufacturing industry production increased by orannda art , bir önceki aya göre ise %-3,1 orannda azal tespit 1,8% compared to the previous year, but decreased by -3,1% edilmi tir. compared to the previous month. 2012 yl Haziran aynda bir önceki yln ayn ayna göre imalat sanayi alt In June 2012, compared to the same month of the previous year in sektörleri arasnda en fazla üretim dü ü ü %-14,9 ile deri ve ilgili ürünlerin the subsectors of manufacturing industry, the highest production imalat sektöründe gözlenirken, en büyük art %23,3 ile a aç, a aç ürünleri decrease of -14,9% was recorded in manufacture of leather and ve mantar ürünleri imalat sektöründe görülmü tür. related products while the highest production increase of 23,3% was recorded in sector of manufacture of wood and products of wood and cork. 2012 yl Haziran aynda imalat sanayinde kapasite kullanm oran toplamda In June 2012, the capacity utilization rate in manufacturing industry %74,6 olarak gerçekle mi tir. in total realized as 74,6%. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 10. 10. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy Kapasite kullanm oran (%) Rate of capacity utilization 80 70 60 50 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 Bina in aat Building construction 2012 ylnn ikinci döneminde, yeni ve ilave yap says bir önceki yln In the second quarter of 2012, the number of new buildings and ayn dönemine göre %5,4 orannda artarak 28 217 olarak additions realized as 28 217 by increasing 5,4% compared to the same gerçekle mi tir. Ayn dönemde, tamamen veya ksmen biten yap says quarter of previous year. In the same quarter, the number of building ise geçen yln ayn dönemine göre %-15,1 orannda azalarak 21 631 completed or partially completed decreased to 21 631 with an -15,1% olarak gerçekle mi tir. increment compared to the same quarter of previous year. 2012 ylnn ikinci döneminde, yapmna ba lanan ve yaplmakta olan In the second quarter of 2012, the cost of per square meter of konutlarn m2 maliyeti bir önceki yln ayn dönemine göre %6,9 artarak residential buildings of which the construction started and under 694 TL olarak gerçekle mi tir. construction realized as 694 TL by increasing 6,9% compared to the same quarter of the previous year. Yeni ve ilave bina in aat Construction of new buildings and additions (Bin-Tousand) 70 60 50 Konut-Residential 40 Di er-Other 30 20 10 0 I II III IV I II III IV I II 2010* Konut-Residential 2011* Diğer-Other 2012* Konut-Residential Diğer-Other Konut-Residential Diğer-Other gücü Labour 2012 ylnn ikinci döneminde istihdam edilenlerin says bir önceki yln In the second quarter of 2012, number of employed persons increased ayn dönemine göre %3,4 artarak 25 282 000 ki i olarak by 3,4% and reached to 25 282 000 compared to the same quarter of gerçekle mi tir. Ayn dönemde i gücüne katlm oran ise %50,5 olarak previous year. The labour force participation rate realized as 50,5% in gerçekle mi tir. the same quarter. gücüne katlm ve i sizlik oran Labour force participation rate and unemployment rate (%) (%) 19 Labour force participation rate 52 gücüne katlm oran 16 Unemployment rate sizlik oran 50 13 48 10 46 7 44 4 I II III IV I II III IV I II 2010 2011 2012 İşgücüne katılım oranı-Labour force participation rate İşgücüne katılım oranı-Labour force participation rate İşsizlik oranı-Unemployment rate gücüne katlm oran-Labour force participation rate İşsizlik oranı-Unemployment rate force participation rate İşgücüne katılım oranı-Labour sizlik oran-Unemployment rate İşsizlik oranı-Unemployment rate TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 11. 11. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi 2012 ylnn ikinci döneminde i sizlerin says %-10,9 azal la In the second quarter of 2012, the number of unemployed persons 2 272 000 olarak tespit edilmi , buna göre i sizlik oran da %8,2 decreased to 2 272 000 with -10,9% descent and unemployment rate was olarak belirlenmi tir. realized as 8,2%. gücü Labour gücüne 15 ve daha dahil gücüne Kurumsal yukar ya taki olmayan katlm olmayan nüfus nüfus oran nüfus Population gücü stihdam Not in Labour force sizlik oran Non-institutional 15 years Labour edilenler labour siz participation Unemployment population and over force Employed force Unemployed rate rate Bin - Thousand (%) 2010 I 71 043 52 223 24 831 21 267 27 392 3 564 47,5 14,4 II 71 239 52 431 25 901 23 055 26 529 2 846 49,4 11,0 III 71 440 52 645 26 166 23 195 26 478 2 971 49,7 11,4 IV 71 642 52 860 25 665 22 854 27 195 2 811 48,6 11,0 2011 I 71 920 53 152 25 766 22 802 27 386 2 964 48,5 11,5 II 72 218 53 439 26 995 24 445 26 444 2 550 50,5 9,4 III 72 523 53 734 27 406 24 884 26 328 2 521 51,0 9,2 IV 72 826 54 027 26 696 24 267 27 331 2 429 49,4 9,1 2012 I 73 254 54 365 26 058 23 338 28 307 2 721 47,9 10,4 II 73 482 54 599 27 554 25 282 27 044 2 272 50,5 8,2 Fiyatlar Prices 2012 yl Haziran aynda tüketici fiyat endeksi (2003=100) aylk In June 2012, the consumer price index (2003=100) decreased by - bazda %-0,90 orannda dü mü tür. Fiyat de i imine yllk olarak 0,90% on a monthly base. Considering the annual price changes, it is bakld nda, tüketici fiyatlarndaki art n %8,87 oldu u seen that the increase in the consumer prices is 8,87%. In the same görülmektedir. Ayn ayda üretici fiyat endeksi (2003=100) aylk month, the producer price index (2003=100) decreased by -1,49% on a olarak %-1,49 orannda dü ü ve yllk olarak ise %6,44 orannda monthly base and increased by 6,44% on an annual basis. art göstermi tir. (%) Aylk enflasyon Monthly inflation 4 3 2 TÜFE-CPI TÜFE-CPI 1 ÜFE-PPI ÜFE-PPI 0 -1 -2 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 12 aylk ortalamalara göre, tüketici fiyatlarndaki art Haziran In June 2012, based on the 12 months averages, while the consumer 2012’de %8,89 düzeyinde gerçekle irken, üretici fiyatlarnda price index increased by 8,89%, the producer price index increased by %10,24 olmu tur. 10,24%. 2012 yl Haziran aynda tüketici fiyatlarnda bir önceki aya göre en In June 2012, the highest decrease in consumer prices compared to the fazla dü ü %-3,42 ile gda ve alkolsüz içecekler alt grubunda previous month was recorded in the food and non-alcoholic beverages meydana gelmi tir. sub-group as -3,42%. Üretici fiyat endeksi sektörler ayrmnda incelendi inde, 2012 yl Taking into account the producer price index in terms of sectors, it is seen Haziran aynda bir önceki aya göre Elektrik, gaz ve su sektörü that in June 2012, 1,72% increase was recorded in electricity, gas and %1,72 orannda artm tr. Tarm sektörü, malat sanayi sektörü ve water sector compared to the previous month. The prices decreased by Madencilik ve ta ocakçl  sektöründe ise srasyla %-6,12, %-0,75, -6,12%, -0,75%, -0,55% in agriculture sector, in manufacturing industry ve %-0,55 orannda fiyat dü ü ü gerçekle mi tir. sector and in mining and stone quarrying sector, respectively. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 12. 12. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy (%) Yllk enflasyon Annual inflation 15 12 TÜFE-CPI TÜFE-CPI TÜFE-CPI ÜFE-PPI ÜFE-PPI 9 ÜFE-PPI 6 3 0 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 D ticaret Foreign trade 2012 yl Haziran aynda ihracat bir önceki yln ayn ayna göre %16,7 In June 2012, compared to the same month of the previous year, artarak 13 247 milyon ABD Dolarna yükselmi , ithalat ise %-5,4 export increased to 13 247 million US Dollars and import decreased to azalarak 20 437 milyon ABD Dolarna dü mü tür. Böylece d ticaret 20 437 million US Dollars by ascending 16,7% and -5,4%, respectively. dengesi 7 190 milyon ABD Dolar açk vermi , ihracatn ithalat kar lama Consequently, foreign trade deficit realized as 7 190 million US Dollars oran ise %64,8’ e yükselmi tir. and the rate of import covered by export increased to 64,8%. D ticaret (Milyar $-Billion $) Foreign trade 24 18 12 6 0 -6 -12 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012* hracat-Exports thalat-Imports Denge-Balance İhracat-Exports İhracat-Exports İthalat-Imports İthalat-Imports Denge-Balance Denge-Balance hracat içinde en büyük paya sahip olan imalat sanayii ürünleri ihracat In June 2012, compared to the same month of the previous year, 2012 yl Haziran aynda geçen yln ayn ayna göre %16,3 artarak export of manufacturing industrial products, which has the largest 12 478 milyon ABD Dolarna yükselmi tir. Ayn ayda %28,9 art la tarm share in total export, rised to 12 478 million US Dollars with an 16,3% ve ormanclk ürünleri ihracat 391 milyon ABD Dolarna, madencilik ve increase. In the same month, the agricultural and forestry products ta ocakçl  ürünleri ihracat ise %29,1 orannda art la 322 milyon ABD exports increased to 391 million US Dollars by ascending 28,9%, and Dolarna yükselmi tir. mining and quarrying products exports rised to 322 million US Dollars with an increase of 29,1%. 2012 yl Haziran aynda bir önceki yln ayn ayna göre sermaye mallar In June 2012, compared to the same month of previous year, the ithalat %-30,7, tüketim mallar ithalat %-20,2 orannda azalm , ara imports of capital goods and the consumption goods decreased by mallar ithalat ise %3,3 orannda artm tr. -30,7% and -20,2%, respectively, while the intermediate goods increased by 3,3%. 2012 yl Haziran aynda AB ülkelerine yaplan ihracat ve ithalatn toplam In June 2012, the shares of the exports and imports to and from the EU içindeki paylar srasyla %37,1 ve %35,8’dir. Ayn ayda, geçen yln ayn countries were 37,1% and 35,8% in total respectively. Exports to EU ayna göre bu ülkelere yaplan ihracat %-10,2 orannda, ithalat ise %- countries decreased by -10,2% and imports from these countries 16,1 orannda azalm tr. decreased by -16,1% compared to the same month of the previous year. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 13. 13. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi D ticaret Foreign trade (Milyon $- Million $) D ticaret hracatn ithalat kar lama dengesi oran hracat thalat Balance of Rate of imports covered by exports Exports Imports foreign trade (%) 2011 7 11 860 21 061 -9 201 56,3 8 11 245 19 679 -8 434 57,1 9 10 751 21 204 -10 453 50,7 10 11 907 19 919 -8 012 59,8 11 11 079 18 649 -7 571 59,4 12 12 477 20 594 -8 116 60,6 2012* 1 10 350 17 376 -7 026 59,6 2 11 750 17 720 -5 970 66,3 3 13 211 20 600 -7 389 64,1 4 12 634 19 273 -6 639 65,6 5 13 139 21 750 -8 611 60,4 6 13 247 20 437 -7 190 64,8 Brüt d borç Gross external debt Türkiye brüt d borç stoku 2012 ylnn ikinci döneminde 323 472 In the second quarter of 2012, external debt stock of Turkey milyon ABD Dolar olarak gerçekle mi tir. Bunun 224 461 milyon realized as 323 472 million US Dollars. 224 461 million US Dollars ABD Dolar uzun vadeli, 99 011 milyon ABD Dolar ise ksa vadeli of this amount was long term, and remaining 99 011 million US borçlardan olu maktadr. Dollars was short term debt. (Milyar $- Brüt d borç stoku Billion $) Gross external debt stock 320 240 160 80 0 I II III IV I II III IV I II 2010 2011 2012 Uzun vadeli-Long term Ksa vadeli-Short term Uzun vadeli-Long term Kısa vadeli-Short term Bu dönemde, uzun vadeli borçlarn toplam brüt borç stoku içindeki In this period, the share of long term debt in total gross external pay %69,4, ksa vadeli borçlarn pay ise %30,6’ dr. debt stock was 69,4% and that of short term was 30,6%. Brüt d borç stoku Gross external debt stock (Milyon $- Million $) Türkiye brüt Uzun vadeli d borç Long term Gross Özel sektör external debt of Toplam Kamu sektörü TCMB Private Ksa vadeli Turkey Total Public sector CBRT sector Short term 2010 I 268 039 214 177 80 344 10 876 122 956 53 862 II 266 167 205 823 79 239 9 873 116 711 60 344 III 284 247 216 270 84 426 10 687 121 157 67 977 IV 292 222 214 753 84 786 10 251 119 716 77 469 2011 I 302 449 225 783 88 671 10 633 126 479 76 666 II 314 655 230 305 89 625 10 528 130 152 84 350 III 313 960 225 430 87 628 9 270 128 531 88 530 IV 306 704 222 857 87 268 8 430 127 159 83 847 2012 I 318 669 228 407 90 411 8 419 129 577 90 262 II 323 472 224 461 89 482 7 559 127 420 99 011 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 14. 14. Türkiye Ekonomisi Turkish Economy 2012 ylnn ikinci döneminde uzun vadeli brüt d borç stokunun In the second quarter of 2012, the amount of 89 482 million US Dollars 89 482 milyon ABD Dolarlk ksm (%39,9) kamu kesimine, 7 559 (39,9%) of the total long term gross external debt stock was due to milyon ABD dolarlk ksm Merkez Bankasna (%3,4), 127 420 milyon public sector, 7 559 million US Dollars (3,4%) was due to Central Bank ABD Dolarlk (%56,8) ksm ise özel kesime aittir. and 127 420 million US Dollars (56,8%) was due to private sector. Bütçe Budget 2012 yl Haziran aynda bütçe gelirleri 158 300 milyon TL’ye, bütçe In June 2012, total budget revenues rose to 158 300 million TL, and harcamalar ise 165 696 milyon TL’ye ula m tr. Kümülatif olarak budget expenditures reached to 165 696 million TL. Total budget deficit bütçe 7 397 milyon TL açk vermi tir. realized as 7 397 million TL. Bütçe dengesi (Milyar TL- Budget balance Billion TL) 5 0 -5 -10 -15 -20 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011* 2012* 2012 ylnn ikinci döneminde bütçe dengesinin GSYH’ye oran ise In the second quarter of 2012, the ratio of budget balance to GDP was %-0,1’dir. -0,1%. 2012 yl Haziran aynda, toplam vergi gelirleri içinde dolaysz In June 2012, while the share of indirect taxes and direct taxes in total vergilerin pay %34,1 ve dolayl vergilerin pay %65,9 olurken, tax revenues were 34,1% and 65,9%, respectively, the tax revenues in Haziran ayna ait vergi gelirleri geçen yln ayn ayna göre %6,9 the month of June increased by 6,9% compared to the same month of orannda artm tr. the previous year. Bütçe Budget (Milyon TL-Million TL) Gelirler Harcamalar Bütçe dengesi Revenues Expenditure Budget balance 2011* 7 162 393 166 261 -3 868 8 194 134 193 792 341 215 516 215 672 - 157 10 237 435 242 065 -4 630 11 265 829 267 781 -1 952 12 287 909 306 400 -18 491 2012* 1 27 648 25 971 1 677 2 54 440 57 668 -3 228 75 311 82 302 -6 991 4 104 447 109 864 -5 418 134 424 136 390 -1 966 6 158 300 165 696 -7 397 2012 ylnn ikinci döneminde vergi yükü (vergi gelirleri/GSYH) %19,1 In the second quarter of 2012, tax burden which is the percentage ratio olarak gerçekle mi tir of tax revenues to GDP realized as 19,1%. 2012 yl Haziran aynda personel harcamalarnn bütçe harcamalar In June 2012, the share of personnel expenditures and share of interest içindeki pay %23,0, faiz ödemelerinin pay ise %15,8 olarak payments in budget expenditures observed as 23,0% and 15,8% gerçekle mi tir. respectively. TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 15. 15. Turkish Economy Türkiye Ekonomisi Para ve banka Money and banking 2012 yl Haziran aynda para arz M1 geçen yla göre %0,9 orannda In June 2012, money supply M1 increased by 0,9% compared to the art la 142 242 milyon TL’ ye yükselmi tir. Ayn ayda M2 %5,5 previous year and rose to 142 242 million TL. In the same month, M2 artarak 673 406 milyon TL’ye ve M3 %7,1 artarak 720 377 milyon increased by 5,5% and rose to 673 406 million TL and M3 increased TLye çkm tr. by 7,1% and rose to 720 377 million TL. Para arz ve ÜFE (aylk de i im oran) Money supply and PPI (monthly percentage change) (%) 3 2 1 0 -1 -2 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2011 2012 M2 M3 ÜFE Ayn ayda döviz tevdiat hesab, bir önceki yla göre %18,4 orannda In the same month, foreign exchange deposit accounts was recorded artarak 196 395 milyon TL olarak izlenmi tir. as 196 395 million TL with 18,4% increase compared to the previous year. 2012 yl Haziran aynda dola mdaki para 51 887 milyon TL’ye In June 2012, currency in circulation increased by 3,2% and reached yükselmi tir. Bu rakam geçen yla göre %3,2 orannda bir art  ifade to 51 887 million TL, compared to the same month of previous year. etmektedir. 1 yllk vadeli tasarruf mevduat faiz oran 2011 yl Haziran aynda At the end of June 2012, annual timed saving deposit interest rate %14,8 iken, 2012 yl Haziran ay sonunda %16,1’e yükselmi tir. increased to 16,1% while in June 2011 it was %14,8. Parasal göstergeler Monetary indicators (Milyon TL-Million TL) 2011 2012 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 M1 138 180 145 057 145 827 151 239 142 288 136 237 133 158 135 183 132 295 136 363 142 740 142 242 M2 644 249 648 253 654 290 657 806 651 527 655 523 646 026 649 974 657 482 660 362 673 038 673 406 M3 681 089 685 529 689 720 694 247 688 687 693 069 684 859 688 703 696 645 702 395 715 010 720 377 Dola mdaki para Currency in circulation 51 387 54 084 51 844 58 118 51 005 49 408 47 903 47 215 48 749 49 096 49 602 51 887 Merkez Bankas paras Central Bank money stock 77 445 75 311 71 961 62 218 60 990 53 154 43 767 45 538 46 488 53 276 55 116 56 543 Parasal büyüklükler Monetary aggregates (1) [Yllk de i im oran] [Yearly percentage change] (%) Ay- Month M1 M2 M3 2011 7 13,0 10,7 11,5 8 13,7 9,0 9,8 9 8,6 7,8 8,2 10 12,2 6,5 7,3 11 5,8 2,6 3,3 12 -11,6 -1,8 -0,9 2012 1 -3,6 -0,6 -0,1 2 -2,9 -1,3 -0,6 3 -7,0 -0,6 0,3 4 -3,9 -0,8 0,1 5 -2,2 -0,9 -0,2 6 -5,5 -1,0 0,6 (1) ÜFE (2003=100) ile deflate edilmi tir. (1) Figures are deflated using PPI (2003=100) TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 16. 16. National Accounts Ulusal Hesaplar Ç NDEK LER CONTENTS Sayfa Page 1. Tanm ve Kavramlar 13 1. Definitions and Concepts 2. ekil 2. Figures 1.1 2012 ylnn ikinci dönemine ait GSYH 14 1.1 GDP in the second quarter of 2012 (production based) (üretim yöntemi) 1.2 2012 ylnn ikinci dönemine ait GSYH 15 1.2 GDP in the second quarter of 2012 (expenditure based) (harcama yöntemi) 1.3 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn 2012 ylnn 16 1.3 Shares of final consumption expenditures of resident and ikinci dönemine ait yurtiçi tüketim paylar non-resident households on the economic territory in the (1998 fiyatlaryla, COICOP) second quarter of 2012 (at 1998 prices, COICOP) 3. Grafik 3. Graphics 1.1 GSYH geli me hz (1998 fiyatlaryla) 34 1.1 GDP growth rate (at 1998 prices) 1.2 Ki i ba na gayri safi yurtiçi hasla (Cari fiyatlarla) 34 1.2 Gross domestic product per capita (In current prices) 1.3 ktisadi faaliyetlerin GSYH içindeki paylar 35 1.3 Shares of economic activities in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.4 Ba lca iktisadi faaliyetlerin geli me hzlar 35 1.4 Growth rates of main economic activities (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.5 ktisadi faaliyetlerin GSYH büyüme hzna katklar 35 1.5 Contribution of economic activities to growth rates of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.6 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar 44 1.6 Shares of expenditure types in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.7 Yatrm, hanehalk ve hükümet harcamalarnn geli me 44 1.7 Growth rates of investment, households and government hzlar (1998 fiyatlaryla) expenditures (at 1998 prices) 1.8 Harcama kalemlerinin GSYH büyüme hzna katklar 44 1.8 Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.9 Harcama türlerinin hanehalk harcamalar içindeki paylar 51 1.9 Shares of expenditure types in households expenditures (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.10 Ba lca harcama türlerinin geli me hzlar 51 1.10 Growth rates of main expenditure types (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.11 Cari i lemler hesab 59 1.11 Current account 1.12 Ödemeler Dengesi 59 1.12 Balance of Payments 4. Tablo 4. Tables 1.1 GSYH ve GSYH deflatörünün geli me hzlar 17 1.1 Growth rates of GDP and GDP deflator 1.2 Ki i ba na gayri safi yurtiçi hasla 17 1.2 Per capita gross domestic product 1.3 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (cari fiyatlarla) 18 1.3 GDP by economic activities (at current prices) 1.4 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar 20 1.4 Shares of economic activities in GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.5 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar 22 1.5 Growth rate of GDP by economic activities (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.6 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar 24 1.6 Contribution of economic activites of growth rate of GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 11 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012
 17. 17. Ulusal Hesaplar National Accounts 1.7 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH (1998 fiyatlaryla) 26 1.7 GDP by economic activities (at 1998 prices) 1.8 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH içindeki paylar 28 1.8 Shares of economic activities in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.9 ktisadi faaliyet kollarna göre GSYH geli me hzlar 30 1.9 Growth rate of GDP by economic activities (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.10 ktisadi faaliyet kollarnn GSYH geli me hzna katklar 32 1.10 Contribution of economic activites to growth rate of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.11 Harcama kalemlerine göre GSYH (cari fiyatlarla) 36 1.11 GDP by expenditure types (at current prices) 1.12 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar 37 1.12 Shares of expenditure types in GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.13 Harcama kalemlerine göre GSYH geli me hzlar 38 1.13 Growth rates of GDP by expenditure types (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.14 Harcama kalemlerinin GSYH geli me hzna katklar 39 1.14 Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (cari fiyatlarla) (at current prices) 1.15 Harcama kalemlerine göre GSYH (1998 fiyatlaryla) 40 1.15 GDP by expenditure types (at 1998 prices) 1.16 Harcama kalemlerinin GSYH içindeki paylar 41 1.16 Shares of expenditure types in GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.17 Harcama kalemlerine göre GSYH geli me hzlar 42 1.17 Growth rates of GDP by expenditure types (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.18 Harcama kalemlerinin GSYH geli me hzna katklar 43 1.18 Contribution of expenditure types to growth rates of GDP (1998 fiyatlaryla) (at 1998 prices) 1.19 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 45 1.19 Final consumption expenditure of resident and non-resident tüketimi (cari fiyatlarla) households on the economic territory (at current prices) 1.20 Harcama türlerinin yerle ik ve yerle ik olmayan 46 1.20 Shares of expenditure types in final consumption hanehalklarnn yurtiçi tüketimi içindeki paylar expenditure of resident and non-resident households on the (cari fiyatlarla) economic territory (at current prices) 1.21 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 47 1.21 Growth rates of final consumption expenditure of resident tüketimi geli me hzlar (cari fiyatlarla) and non-resident households on the economic territory (at current prices) 1.22 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 48 1.22 Final consumption expenditure of resident and non-resident tüketimi (1998 fiyatlaryla) households on the economic territory (at 1998 prices) 1.23 Harcama türlerinin yerle ik ve yerle ik olmayan 49 1.23 Shares of expenditure types in final consumption hanehalklarnn yurtiçi tüketimi içindeki paylar expenditure of resident and non-resident households on the (1998 fiyatlaryla) economic territory (at 1998 prices) 1.24 Yerle ik ve yerle ik olmayan hanehalklarnn yurtiçi 50 1.24 Growth rates of final consumption expenditure of resident tüketimi geli me hzlar (1998 fiyatlaryla) and non-resident households on the economic territory (at 1998 prices) 1.25 Ödemeler bilançosu 52 1.25 Balance of payments 1.26 Cari i lemler hesab 53 1.26 Current account 1.27 Sermaye ve finans hesaplar 56 1.27 Capital and financial accounts 1.28 Rezerv varlklar 58 1.28 Reserve assets 12 TÜİK, Ekonomik Göstergeler, II. Dönem 2012 TurkStat, Economic Indicators, Quarter II 2012

×