Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Crisi En El Capitalisme Actual

1,647 views

Published on

 • Be the first to comment

La Crisi En El Capitalisme Actual

 1. 1. LA CRISI EN EL CAPITALISME ACTUAL   SESSIÓ 1. Elements fonamentals per entendre el funcionament del capitalisme i les crisis Seminari d’economia crítica Taifa 22/11/2008
 2. 2. Sessió 1. Elements previs + Teories de les crisis Sessió 2. Expansió financera i gestació de la crisi Sessió 3. Explosió de la bombolla financera i transmissió de la crisi Sessió 4. Conseqüències i complexitat de la crisi
 3. 3. Tipus de crisis crisis borsàries , crisis financeres , crisis bancàries , crisis monetàries , crisis econòmiques, crisis estructurals , crisis sectorials , crisis regionals , crisis globals , crisis ambientals, crisis alimentàries , crisis energètiques , bombolles especulatives, etc...
 4. 4. Crisis en la història del capitalisme La Gran Depressió (1873-1896)‏ La Gran Depressió (1929-1939)‏ Crisi 1970s (1970-1980)‏ Crisi del Deute (1982)‏ Crisis 1990s (1990-1998)‏ Crisi .com (2000)‏
 5. 5. Crisis <ul><li>Això de la crisi no és res nou </li></ul><ul><li>Les crisis són recurrents en el capitalisme </li></ul>
 6. 6. Crisi (Del lat. crisis, i aquest del gr. Κρίσις). 4. Estat d'un assumpte o procés quan està en dubte la seva continuïtat, modificació o aturada. Què entenem per crisi?
 7. 7. Primera aproximació a la crisi en el capitalisme Interrupció dels fluxos econòmics i del funcionament general del sistema capitalista
 8. 8. Explicacions de les crisis
 9. 9. Teories clàssiques <ul><li>Inexistència de les crisis </li></ul><ul><ul><li>Les crisis són impossibles </li></ul></ul><ul><ul><li>La ma invisible condueix a l'equilibri </li></ul></ul><ul><ul><li>Si n'hi ha són degudes a factors externs </li></ul></ul><ul><li>Teoria dels cicles econòmics </li></ul><ul><ul><li>L'economia es regula a si mateixa, però no creix de manera lineal sinó que té un comportament cíclic </li></ul></ul>
 10. 11. Teoria keynesiana <ul><li>El mercat no es regula sol, però l'acció de l'Estat permet superar les crisis. </li></ul>CRISI INVERSIÓ PÚBLICA Tancament de fàbriques, Reducció de la producció Atur, incertesa Plena ocupació
 11. 12. Teories heterodoxes <ul><li>Les crisis són inherents al capitalisme </li></ul><ul><ul><li>El procés d’acumulació és un procés contradictori que de manera recurrent entra en crisi </li></ul></ul><ul><li>No existeix una solució definitiva </li></ul>crisi crisi crisi Solució temporal
 12. 13. Crisis <ul><li>Això de la crisi no és nou </li></ul><ul><li>Les crisis són recurrents en el capitalisme </li></ul><ul><li>Les crisis són intrínseques al capitalisme </li></ul><ul><li>Causes de les crisis: pròpia dinàmica del capitalisme </li></ul><ul><li>Per entendre les crisis el que ens cal és entendre con funciona el sistema capitalista! </li></ul>
 13. 14. POBLACIÓ SATISFACCIÓ NECESSITATS PRODUCCIÓ MANTENIMENT I REPRODUCCIÓ DE LA POBLACIÓ
 14. 15. POBLACIÓ SATISFACCIÓ NECESSITATS MERCAT MANTENIMENT I REPRODUCCIÓ DE LA POBLACIÓ / FORÇA DE TREBALL SENSE SUBSIDI AMB SUBSIDI PROTECCIÓ SOCIAL ESTAT: ACUMULACIÓ LEGITIMACIÓ ORG.CARITATIVES ATURATS (i inactius)‏ EMPRESES FORÇA TREBALL MERCAT DE TREBALL DINERS PRODUCCIÓ SALARI DINERS CAPITAL
 15. 16. El procés de circulació M – D – M D – M – D’ Força de treball Salari Béns i serveis Diners (Capital)‏ Diners Mat. Primeres Força de treball Maquinària Tecnologia
 16. 17. Circulació simple de mercaderies <ul><li>M – D – M </li></ul><ul><li>Les mercaderies intercanviades són iguals en valor. </li></ul><ul><li>D actua com mitjà de circulació. No com a capital. </li></ul><ul><li>L’objectiu és el consum del valor d’ús. </li></ul><ul><li>No es crea valor. </li></ul><ul><li>No implica renovació. </li></ul><ul><li>No es produeix enriquiment ni acumulació. </li></ul><ul><li>El producte es propietat del productor </li></ul>
 17. 18. Circulació capitalista de mercaderies <ul><li>D – M – D’ </li></ul><ul><li>D circula com a capital i no com a mitjà de circulació. </li></ul><ul><li>Es crea valor. </li></ul><ul><li>La finalitat és l’increment del valor (D´)‏ </li></ul><ul><li>El procés es retroalimenta a sí mateix. </li></ul><ul><li>Produeix acumulació de capital. </li></ul><ul><li>Treball i propietat del producte es dissocien. </li></ul>
 18. 19. PRODUCCIÓ-TREBALL VALOR SALARI TREBALL NECESSARI PER A LA REPRODUCCIÓ DE LA FORÇA DE TREBALL PLUSVALOR o plusvàlua NOU VALOR TREBALL La creació de valor
 19. 20. Producció o circulació? Cal distingir el procés de circulació i el de producció. Circulació: intercanvi entre productes d'igual valor. No hi ha guany. El guany per tant ha de tenir forçosament el seu origen el la producció. La circulació és imprescindible per a la realització del guany. Ex: si una empresa no aconsegueix vendre els productes que produeix no obté beneficis.
 20. 21. La producció de valor. La força de treball <ul><li>La capacitat de treball i el treballador mateix es converteixen en mercaderia. </li></ul><ul><li>Valor d’ús: la seva capacitat de produir valor. </li></ul><ul><li>Valor de canvi: la quantitat de treball socialment necessari per a la seva producció i reproducció. La seva expressió monetària és el salari. </li></ul><ul><li>Gràcies a la seva productivitat és capaç de generar més valor del que consumeix. </li></ul><ul><li>Aquesta capacitat de produir més valor és la font de l’excedent (plusvalor). </li></ul>
 21. 22. D M D´ MP FT Salari
 22. 23. D M D ACUMULACIÓ + DINER MERCADERIES MÉS DINER D – M – D’ D’ – M – D’’ D’’ – M – D’’’ ... D <D’<D’’<D’’’ ...
 23. 24. D - M - D’ CRISI ACUMULACIÓ
 24. 25. Teoria marxista <ul><li>Teoria del subconsum/sobreproducció </li></ul><ul><ul><li>No hi ha prou capacitat per consumir tot el que es produeix </li></ul></ul><ul><li>Teoria de la proporcionalitat </li></ul><ul><ul><li>La desproporció entre sectors causa crisis </li></ul></ul><ul><li>Teoria de la taxa de guany decreixent </li></ul><ul><ul><li>La pròpia dinàmica del sistema capitalista a cercar el màxim benefici individual dificulta cada cop més rentabilitzar el capital </li></ul></ul>
 25. 26. Reproducció dels bens productius Salaris Beneficis Consum Reproducció dels bens productius Consum Producció no venuda Reproducció Dels bens productius Reproducció Dels bens productius Salaris Consum beneficis Consum Producció No venuda Distribució del producte social
 26. 27. Podem entendre la crisi actual a partir de la desproporció existent entre el sector de l’economia real i el de la financera. Economia Real (1)‏ Sector Financer (50)‏
 27. 28. La quantitat de plusvàlua i la taxa d’explotació (p/v) es poden incrementar de dues maneres: 1- Directament. Incrementant la jornada de treball. Valor reproducció (v)‏ Plusvàlua (p)‏ Valor reproducció (v)‏ Plusvàlua (p)‏ 2- Indirectament. Reduint el treball necessari per reproduir la força de treball (v). Això suposa o bé reduir el salari o bé incrementar la productivitat. Valor reproducció (v)‏ Plusvàlua (p)‏ Valor reproducció (v)‏ Plusvàlua (p)‏ Només pot incrementar-se a una taxa decreixent.
 28. 29. p* p c A partir d’un cert nivell els increments de plusvàlua no compensaran la despesa d’inversió. TAXA DE GUANY P C+V
 29. 30. dinerari productiu mercantil Capital a interès CAPITAL INDUSTRIAL Financer Especulatiu Fictici TEMPS DE PERMANÈNCIA EN LA FASE PRODUCTIVA dinerari D Factors de producció Matèries primeres Força de treball Stocks Trasports Marketing D + CAPITAL FINANCER
 30. 31. Preguntes per la reflexió en grup. 1 - Tot el diner és capital? Posa exemples on actui com a capital i altres en que no ho faci. 2 - Quina diferència hi ha entre crisi del capital i crisi del capitalisme? 3 - Enumera i explica les diferents interpretacions de la crisi que hem vist a la sessió? 4- Per quina raó per nosaltres la crisi actual no és només una crisi financera?

×