Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การจัดการการเรียนรู้

509 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การจัดการการเรียนรู้

 1. 1. LOGO การจัด การเรีย นรู้
 2. 2. ผู้จ ัด ทำา 1 นายปิย วิท ย์ ภาโน มัย รหัส 030 2 นายชริน ทร์ จ่า ไธ สง รหัส 024
 3. 3. ความหมายและประเภทของความรู้ ความรู้ (Knowledge) คือ อะไร? ความรู้ คือ สารสนเทศที่นำาไปสู่การปฏิบติ ัเป็นเนื้อหาข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำาเป็น และเป็นกรอบของการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ในบริบทสำาหรับการประเมินค่า และการนำาเอาประสบการณ์กับสารสนเทศใหม่ ๆ มาผสมรวมเข้าด้วยกัน
 4. 4. Diagram ข้อ มูล ความรู้ สาระสนเทศ ขั้น ของความรู้ ความเฉลีย วฉลาด Text เชาวน์ป ัญ ญา
 5. 5. ชัน ของความรู้เ ป็น ้อย่า งไร?  ข้อ มูล (Data) ข้อ มูล (Data) เป็น ข้อมูลดิบที่ยังไม่ ได้ผ่านกระบวนการประมวลผล หรือ เป็นกลุ่มของข้อมูลดิบที่เกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงาน
 6. 6.  สาระสนเทศ สารสนเทศ (Information) เป็น ข้อมูลที่ผานกระบวนการประมวลผลโดย ่ รวบรวมและสังเคราะห์เอาเฉพาะข้อมูลที่ มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่องานที่ ทำา
 7. 7.  ความรู้ (Knowledge) ความรู้ (Knowledge) เป็น ผลจาก การขัดเกลาและเลือกใช้สารสนเทศ โดย มีการจัดระบบความคิด เสียใหม่ให้เป็น “ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง”
 8. 8. เชาวน์ป ญ ญา ั เชาวน์ป ญ ญา (Intelligence) เป็น ั ผลจากการปรุงแต่งและจดจำาความรู้และ ใช้ความเฉลียวฉลาดต่าง ๆในสมอง ทำาให้เกิดความคิดที่รวดเร็วและฉับไว สามารถใช้ความรู้และความเฉลียวฉลาด โดยใช้ช่วงเวลาสันกว่า ้
 9. 9. ประเภทของความรู้ 1. ความรู้ในตัวของมนุษย์หรือความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะตัว ทีเกิดจากประสบการณ์ การศึกษา การสนทนา ่ การฝึกอบรม เจตคติของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ บวกกับสติปัญญาและประสบการณ์ 2. ความรู้เชิงประจักษ์ทปรากฏชัดเจน (Explicit ี่ Knowledge) หมายถึง ความรู้ทได้รับการ ี่ ถ่ายทอดจากบุคคลออกมาในรูปของการบันทึก ตามรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นสารสนเทศนั่นเอง 3. ความรู้ทเกิดจากวัฒนธรรม (Culture ี่ Knowledge) หมายถึง ความรู้ทเกิดจากความ ี่ เชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเกิดจากผลสะท้อนกลับของ ความรู้ และสภาพแวดล้อมทัวไปขององค์กร ่
 10. 10. ประเภทความรู้ใ นตัว คน  1. การสนทนา (Face-to-face Conversation)
 11. 11.  2. การนำาทีมและฝึกอบรม (Mentoring & Training)
 12. 12.  3. อบรมเข้มข้น (Coaching)
 13. 13.  4. การแนะนำา (Customer Knowledge)
 14. 14.  5. การเข้ากลุ่ม (Staff Knowledge)
 15. 15.  6. การใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (Outside Expert)
 16. 16.  7. การสั่งการ (Top Manager / Top Management Support )
 17. 17.  8. การเผยแพร่สู่สาธารณะหรือทุน ทางสังคม ( Social Capital)
 18. 18. เป้า หมายของการจัด การความรู้ 1. พัฒนางานให้มีคณภาพและ ุ ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 2. พัฒนาคน 3. พัฒนาฐานความรู้ ขององค์กร
 19. 19. 1.พัฒ นางานให้ม ีค ุณ ภาพและผลสัม ฤทธิ์ย ิ่ง ขึ้น พัฒ นางานให้ม ีค ณ ภาพและผล ุสัม ฤทธิย ิ่ง ขึ้น คือ พัฒ นากระบวนการ ์ทำา งานทั้ง ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ เช่นความผิด พลาดลดลง, ปรับ ปรุงพัฒ นากระบวนการให้ท ัน ต่อสถานการณ์
 20. 20. 2. พัฒ นาคน พัฒ นาคน เพื่อ ให้บ ค ลากรเกิด ุ การเรีย นรู้ มีค วามคล่อ งตัว ในการ ทำา งาน และบุค ลากรเกิด ความพึง พอใจในการทำา งาน
 21. 21. 3. พัฒ นาฐานความรู้ขององค์ก ร พัฒ นาองค์ก ร คือ สามารถบรรลุ เป้า หมายที่ก ำา หนดไว้ต ามวิส ย ทัศ น์ / ั ยุท ธศาสตร์ เช่น ผูร ับ บริก ารมีค วาม ้ พึง พอใจ
 22. 22. ประโยชน์ข องการจัด การเรีย นรู้  1. ช่ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพขององค์ก ร  2. ป้อ งกัน การสูญ หายของภูม ิป ัญ ญา  3. เพิ่ม ศัก ยภาพในการแข่ง ขัน และความอยู่ รอด  4. เป็น การลงทุน ในต้น ทุน มนุษ ย์  5. ช่ว ยเพิ่ม ขีด ความสามารถในการตัด สิน ใจ  6. ผู้บ ัง คับ บัญ ชาสามารถทำา งานเชื่อ มโยงกับ ผู้ ใต้บ ัง คับ บัญ ชาให้ใ กล้ช ิด กัน มากขึ้น  7. เมื่อ พบข้อ ผิด พลาดจากการปฏิบ ัต ิง าน ก็ สามารถหาวิธ ีแ ก้ไ ขได้ท ัน ท่ว งที   8. แปรรูป ความรู้ใ ห้เ ป็น ทุน  9. เพื่อ การสร้า งสรรค์ และบรรลุเ ป้า หมายของ จิน ตนาการที่ย ิ่ง ใหญ่  10. เปลี่ย นวัฒ นธรรม จาก วัฒ นธรรมอำา นาจ
 23. 23. ประโยชน์ข องการจัด การเรีย นรู้ เกิด ขึ้น เมื่อ ได ? “การจัดการความรู้” จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ วัฒนธรรมการทำางานของคนในองค์การ ปรับเปลี่ยนจากเดิมมาสู่การมีวินยใน ั ตนเอง มีการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความคิดเห็นของ คนอื่น
 24. 24. การจัด การความรู้ 3 ยุค
 25. 25. 1.ยุคเน้นเทคโนโลยี สารสนเทศนเทคโนโลยีส ารสนเทศ เน้น การจัด การสารสนเทศ
 26. 26. 2. ยุคเซ็กกี้ ยุคเซ็กกี้ (SECI = Socialization,Externalization, Combination,Internalization) เน้นวงจรยกระดับความรู้แบบฝังลึก (tacit knowledge) และ ความรู้เปิดเผย (explicit knowledge)
 27. 27. 3.ยุคปัจจุบน ั ยุคปัจจุบัน เน้น Complex Knowlegde และOrganic Knowledge Management มีการนำาศาสตร์แห่งความซับซ้อน ทฤษฎีไร้ระเบียบ(Chaos Theory) ระบบที่ซับซ้อนและปรับตัว(Complex-Adaptive System) มาประยุกต์ใช้
 28. 28. อ้า งอิง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. “ความแตกต่างระหว่างการจัดการ สารสนเทศกับการจัดการความรู้” สร้า งสรรค์ สื่อ กลาง วันที่ 16-31 ตุลาคม 2547. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. “ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความ รู” งานวัน นี้ ้ วันที่ 5-12 พฤษภาคม 2545. บุญดี บุญญากิจ และคณะ การจัด การความรู้.......จาก ทฤษฎีส ู่ก ารปฏิบ ัต ิ กรุงเทพ : จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส 2547. ศุภามนต์ ศุภกานต์ Biz wisdom การจัด การความรู้แ บบ ที่ถ ูก ต้อ งนั้น เป็น อย่า งไร ? Knowledge Today กุมภาพันธ์ 2547. วิจารณ์ พานิช “ความรูยุคใหม่ อยู่ในคนมากกว่าตำารา” สาน ้ ปฏิร ูป ธันวาคม 2547. www.google.com
 29. 29. LOGO

×