ทฤษฎี การจัดการความรู้

2,089 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,089
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทฤษฎี การจัดการความรู้

 1. 1. 1. ทฤษฏีก ้า งปลา
 2. 2. การวิเคราะห์หาสาเหตุผัง ก้า งปลา (CAUSE & EFFECTDIAGRAM)เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ทีส่งผลต่อปัญหาหนึงปัญหา ่ ่ สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก สาเหตุรอง สาเหตุรอง สาเหตุยอย ่ สาเหตุยอย ่ ปัญหา สาเหตุรอง สาเหตุรอง สาเหตุย่อย สาเหตุหลัก สาเหตุหลัก
 3. 3. ตัวอย่าง การวิเคราะห์หาสาเหตุการระดมสมองเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน มีเสียงดังรบกวน1 ไม่ตั้งใจเรียน สมาธิเวลาเรียน นักเรียนเบื่อ ครูสอนไม่สนุก การเรียนแบบเดิม ๆ สื่อการสอน ครูไม่เคร่งครัด ไม่นาสนใจ ่ ตรวจแบบฝึกหัด
 4. 4. การวิเคราะห์หาสาเหตุจัดกลุ่มแบ่งเป็นสาเหตุหลัก สาเหตุรอง และสาเหตุยอย ่ นักเรียน ครู ▫ ไม่ตั้งใจเรียน ▫ สอนไม่สนุก2 -เบื่อการเรียน ▫ ไม่เคร่งครัด ตรวจแบบฝึกหัด แบบเดิม ๆ สถานที่ สื่อการสอน ▫ เรีเยนงดัง มี สีย ▫ สื่อการสอน รบกวนสมาธิเวลา ไม่น่าสนใจ เรียน
 5. 5. การวิเคราะห์หาสาเหตุ ผัง ก้า งปลา (CAUSE & EFFECT DIAGRAM) นักเรียน ครู ไม่เคร่งครัดตรวจหลับใน ไม่ตั้งใจเรียน สอน แบบฝึกหัดห้องเรียน คะแนน เบื่อการเรียนแบบสนุก ไม่ เนื้อหาต้องสอน สอบภาษา เล่น เดิม ๆ ไม่มีเทคนิค มีมาก อังกฤษ เกมดึก การสอนใหม่ ๆ ของ นักเรียน สื่อการสอน มีเสียง ตำ่า ไม่น่าสนใจ รบกวนจาก ไม่มีการพัฒนาสื่อ ภายนอก สื่อการสอน โรงเรียนไม่ สนับสนุนเรื่องนี้ สถานทีเรียน อยูใกล้ชุมชน ่ ่
 6. 6. การอ่า นผัง ก้า งปลา การวิเคราะห์หาสาเหตุ นักเรียน ครู ไม่เคร่งครัดตรวจหลับใน ไม่ตั้งใจเรียน แบบฝึกหัดห้องเรียน สอน เนื้อหาต้องสอน คะแนน เบื่อการเรียนแบบ ไม่สนุก มีมาก สอบภาษา เล่น เดิม ๆ ไม่มีเทคนิค อังกฤษ เกมดึก การสอนใหม่ ๆ ของ นักเรียน สื่อการสอน มีเสียง ตำ่า ไม่น่าสนใจ รบกวนจาก ไม่มีการพัฒนาสื่อ ภายนอก สื่อการสอน โรงเรียนไม่ สนับสนุนเรื่องนี้ สถานที่เรียน อยู่ใกล้ชุมชน 1.ไม่มีการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ ทำาให้สื่อการสอนไม่นาสนใจ ่ ทำาให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนตกตำ่า 2.คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนตกตำ่า เนื่องจากสื่อการสอน ไม่น่าใจ เนื่องจากไม่มีการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ เนื่องจาก โรงเรียน ไม่ได้ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้
 7. 7. การกำาหนดแนวทางการแก้ปญหา ให้พจารณาเลือกแก้ไขที่สาเหตุ ั ิ ที่เป็นต้นตอของปัญหานั้น ๆ และมีความเป็นไปได้ในการแก้ไข ผู้ร ับ ผิด ชอบ กำา หนด สาเหตุจ าก แนวทางแก้ไ ข หลัก เสร็จ เนื้อหาที่สอนมีมากทำาให้ ปรับปรุงเนื้อหาการสอนครู ไม่ได้เคร่งครัด ในการ โดยไม่เน้นปริมาณ เน้นที่ อ.ระเบียบ 15 ก.ย.53 ตรวจแบบฝึกหัด ความเหมาะสมของเนื้อหา ไม่มีเทคนิคการสอน จัดเวทีสำาหรับแลกเปลี่ยน ใหม่ ๆ ทำาให้สอนไม่สนุก เรียนรู้ในการพัฒนา อ.ระเบียบ 15 ก.ย.53 เทคนิคการสอนใหม่ ๆสื่อ โรงเรียนไม่ได้ให้ความ ปรับปรุงสื่อการสอนให้น่าการสอน สำาคัญกับการพัฒนาสื่อ สนใจมากขึ้น เช่น สอน อ.ละเอียด 30 ก.ย.53 การสอน ทำาให้สื่อทีมขาด โดยใช้ VDO การสนทนา ่ ี ความน่าสนใจ ภาพยนตร์ เพลง ประกอบ การสอนนักเรียน เบื่อการเรียนแบบเดิม ๆ แจ้งให้ทราบถึงการ ทำาให้ไม่ตั้งใจเรียน ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร อ.สุดสวย 15 ก.ย.53 และสื่อการสอน เพื่อให้ 4 สนใจติดตามรูปแบบการ สอนใหม่ทกำาลังจะมีขน ี่ ึ้
 8. 8. การติด ตามผล การติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข จะต้องมีการวางแผนเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถวัดผลได้ เปรียบเทียบผลลัพธ์ทได้กับเป้าหมายทีตั้งไว้ ี่ ่ เปรียบเทียบกับผลก่อนการปรับปรุง หากการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไข พบว่า ผลที่ได้ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แสดงว่ายังมีจุดอ่อน ที่จะต้องวางแผน วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป ซึ่งถือเป็นการดำาเนินการตามวงจร PDCA
 9. 9. การวิเคราะห์หาสาเหตุผัง ก้า งปลา (CAUSE & EFFECTDIAGRAM) เป็นแผนพังที่แสดงสมมติฐานของความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ระหว่างสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ ทีส่งผลต่อปัญหาหนึงปัญหา ่ ่ นักเรียน ครู ไม่เคร่งครัดตรวจหลับใน ไม่ตั้งใจเรียน แบบฝึกหัดห้องเรียน สอน เนื้อหาต้องสอน คะแนน เบื่อการเรียนแบบ ไม่สนุก มีมาก สอบภาษา เล่น เดิม ๆ ไม่มีเทคนิค อังกฤษ เกมดึก การสอนใหม่ ๆ ของ นักเรียน สื่อการสอน มีเสียง ตำ่า ไม่น่าสนใจ รบกวนจาก ไม่มีการพัฒนาสื่อ ภายนอก สื่อการสอน โรงเรียนไม่ สนับสนุนเรื่องนี้ สถานทีเรียน อยูใกล้ชุมชน ่ ่ 3
 10. 10. 2.ทฤษฏีภ ูเ ขานำ้า แข็ง
 11. 11.        David McClelland ได้เปรียบเทียบความหมายของสมรรถนะไว้ในหนังสือ The Competency Foundation โดยอธิบายบุคลิกลักษณะ (Characteristic) ของคนเปรียบเสมือนภูเขานำ้าแข็ง         ส่ว นทีอ ยูเ หนือ นำ้า สามารถสัง เกตเห็น ่ ่ได้ง ่า ย             1. ทักษะ (Skills) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้และสามารถทำาได้เป็นอย่างดี เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง ทักษะในการขับรถ เป็นต้น             2. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งทีบุคคลรู้ ่และเข้าใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะด้าน เช่น มีความรู้ด้านบัญชี มีความรู้ด้านการตลาด การเมือง เป็นต้น       
 12. 12.   ส่ว นทีอ ยู่ใ ต้น ำ้า สัง เกตเห็น ได้ย าก             ่            3. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งทีบุคคลต้องการสือให้บุคคลอื่นในสังคมเห็นว่าตัวเขามี ่ ่บทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น             4. ภาพพจน์ที่รับรู้ตัวเอง (Self Image) หมายถึงภาพพจน์ทบุคคลสมองตัวเองว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นผู้นำา ี่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นศิลปิน เป็นต้น             5. อุปนิสัย (Traits) หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลทีเป็นพฤติกรรมถาวร เช่น เป็นนักกีฬาทีดี เป็น ่ ่คนใจเย็น เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นต้น             6. แรงกระตุ้น (Motive) หมายถึง พลังขับเคลื่อนทีเกิดจากภายในจิตใจของบุคคล ที่จะส่งผลกระทบ ่ต่อการกระทำา เช่น เป็นคนทีมความต้องการผลสำาเร็จ ่ ีการกระทำาสิ่งต่างๆ จึงออกมาในลักษณะของการมุงไปสู่ ่ความสำาเร็จตลอดเวลา
 13. 13. 3.ทฤษฏีขนมชั้น
 14. 14. "การทำา KM นัน  ต้องทำาให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกับงาน ้ประจำา  เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ทีมี intel  ่inside      การทีแยก KM  เป็นงานใหม่ขึ้นมาอีกนัน  ก็ ่ ้เหมือนกับ   "ขนมชั้น"    อย่างนีจะทำาไม่สำาเร็จ   เพราะ ้คนในองค์กรไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของร่วม    รู้สกว่าเป็น ึงานของ กลุ่มคน หรือ คณะทำางานที่รับผิดชอบตามที่รับมอบหมาย       การทำา KM ควรให้เหมือนกับ "ขนมเปียกปูน"   เพราะส่วนผสมทังหมดจะคลุกเคล้าจน ้เป็นเนื้อเดียวกัน   คนทำางานเข้าใจและเห็นภาพความเชื่อมโยงของแต่ละงานในองค์กรว่าทุกหน้าทีมส่วนต่อ ่ ีความสำาเร็จของ

×