C'MUN 2011 magazine - català

432 views

Published on

Revista de l'ANUE sobre la 6a edició del C'MUN, the Model United Nations of Barcelona

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
432
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C'MUN 2011 magazine - català

 1. 1. 2Editorial ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYAC’MUN 2011. La escola de valors Presidents honoraris Francesc Casares Potau Lluís Armet ComaPàg. 4 - C’MUN 2011: La victòria del treball en equip Marina Bru Purón C’MUN 2011, the Model United Nations of Barcelona President Eduard Sagarra i TriasPàg. 8 - Hi havia una vegada… Vicepresident 1r ‘Training session’ Xavier Pons Ràfols Vicepresidenta 2aPàg. 9 - La Crisi de Myanmar Lídia Santos i Arnau ‘Crisis sessions’ Secretari Joan Soler MartíPàg. 10 - La crisi de Myanmar i la reforma del Consell Tresorer de Seguretat Antoni Sabaté Boza Consell de Seguretat Vocals Ildefons Valls i Torné Rafael Jorba i CastellvíPàg. 14 - Salut versus patents / Lliure circulació de la Pablo Pareja Alcaraz informació versus ‘copyrights’ Albert Barbany i Hurtado Consell de Drets Humans Xavier Fernández Pons DirectoraPàg. 18 - Taxes internacionals per combatre la pobresa Àngels Mataró Pau i la crisi econòmica Adjunt a Direcció Comitè Econòmic i Financer Xavier Guerrero Fernández StaffPàg. 24 - Gènere i migració Ariadna Quintero Valderrama Comitè Ad Hoc sobre l’Aliança de Civilitzacions Raül Jiménez Jiménez Teresa Visa Pérez Bernat Comes LloveraPàg. 26 - Tradicions versus benestar animal Eirene Ramos Nuño UNESCO Pablo Rodríguez-AguileraPàg. 30 - Cap a la fi del tabac? Organització Mundial de la Salut REVISTA C’MUN 2011 Disseny, maquetacióPàg. 33 - El Futur del Pol Nord i coordinació Cort Internacional de Justicia Bernat Comes Raül JiménezPàg. 36 - La importància del periodisme Eirene Ramos Equip de premsa del C’MUN Col·laboradors revista C’MUN 2011 Vera Ríos Madoka Shimura Lourdes Pistón Stela Zarija Laura Martínez Inés Valera Irene Cortés Caroline Bach Impressió Masanas Gràfiques c/ Moles, 31, baixos 08010 Barcelona Dipòsit legal B 32.843-92 La Revista de l’ANUE no fa necessària-Totes les fotografies d’aquesta revista són de Pablo Rodríguez-Aguilera, excepte: ment seves les opinions expressades pels seus col·laboradors.pàg. 5, conferència de Carmen Méndez (ADDA), i conferència de Manuel Manonelles(Bernat Comes); pàg. 6, visita a la Sagrada Família (Joan Soler); pàg. 7, reunió de crisi (Ei- La Redacció es reserva el dret d’alterar tí-rene Ramos); pàg. 8-9-10, training y crisis al Consell de Seguretat (Caroline Bach); pàg. 37, tols, destacats o textos en funció dels seusequip de premsa (Raül Jiménez): i y pàgs 38-39, equip del C’MUN 2011 (Bernat Comes). criteris professionals.
 2. 2. edito- 3EditorialC’MUN 2011. L’escola de valors Permeteu-nos una introducció centrada, Diàleg: Com tot Model, el debat és l’eix centralmés que en glossar les bondats del sisè any del de l’activitat, sempre en la recerca del consens.C’MUN, a destacar la necessitat que activitatscom aquesta tinguin assegurada la seva exis- Treball: La responsabilitat del delegat començatència, ja que a ningú se li escapa que el con- mesos abans, amb la necessària preparació deltext en què va tenir lloc aquesta edició ha estat país / actor a representar, i es tradueix en una–i està– marcat per la situació de crisi mundial, intensa activitat durant els dies de la simulació.que afecta de manera cruel a una Associacióque el 2012 “complirà” 50 anys. Permeteu-nos Empatia: El C’MUN pretén que durant unsuna introducció centrada, en defensar una de dies, els seus participants es “posin en la pell”les causes principals de l’ANUE, el C’MUN. de l’altre. Per ser un bon delegat, un ha de “en- tendre l’altre”. Aquest element de la simulació Per què diem que el C’MUN és necessari? és un valor impagable, que no s’ensenya a lesPerquè va més enllà de la utilitat pràctica facultats ni en els llibres de text, i que és mésdels Models de Nacions Unides, pel que fa a valuós encara en el context actual (si segueixenexercici vinculat directament a l’aprenentat- les notícies, saben del que estem parlant).ge sobre l’Organització internacional i el seufuncionament. Perquè va més enllà de resul- Convivència: Potser l’altre valor més pre-tar ser una experiència altament recomana- uat, i ens hauran de perdonar la immodèstia,ble per a tots els interessats en les relacions el C’MUN és una experiència vital difícilmentinternacionals, fins i tot, potser un impuls comparable a una altra.per orientar el seu futur professional cap aaquest terreny. Perquè el C’MUN, com simu- El C’MUN no és només una és activitat útil,lació, és molt més. És una escola de valors. no pretén només formar futurs professionals. Cerca formar persones. Quelcom molt més im-Universalitat: La voluntat internacional del portant en èpoques com la que ens està tocantC’MUN ve marcada per la ja llarga història de viure, on les injustícies, els abusos dels qui os-l’ANUE i s’expressa en els temes tractats amb tenten el poder, i els desequilibris socials sóncada edició i la participació, sempre oberta més evidents que mai.a tothom. Defensada la nostra causa, només ens que-Pluralitat: 400 joves de més de 90 universi- da resoldre una pregunta, com va ser el sisètats participants, i més de 50 nacionalitats re- C’MUN? Doncs, en poques paraules, va ser lapresentant a tots els continents. Una verita- millor edició del nostre model... fins al moment.ble ONU dels joves per a simular l’ONU real. Podran comprovar-ho en aquestes pàgines. L’equip de l’ANUE i del C’MUN al Parlament de Catalunya.
 3. 3. 4 C’MUN 2011, the Model United Nations of Barcelona C’MUN 2011: La victòria del treball en equip Raül Jiménez. Secretari general del C’MUN 2011. La situació mundial –el món sembla prepa- Activitat llargament anhelada pels qui or- rat per a implosionar en qualsevol moment–, ganitzem el model, així els delegats amb estatal i local –crisi, retallades, futbol– que menys experiència van tenir un espai per estem patint conviden més a la bogeria i al resoldre els seus dubtes, i de forma curio- desànim. També a l’ANUE. Però en comptes sa i original –som els primers a “traslladar” d’això, del 6 al 9 d’abril nosaltres vam pro- la llegenda de Sant Jordi a les Nacions Uni- posar novetats i més novetats per a oferir des– van poder veure de forma pràctica què la millor edició possible del nostre Model de s’anaven a trobar el dia següent. A més, Nacions Unides. Aquesta és la cronologia, en també va possibilitar dividir el registre dels forma d’article, sobre les jornades. delegats, efectuat entre CosmoCaixa i la seu de l’ANUE, abans de dirigir-nos al Par- Dia 6. Simulant Sant Jordi i omplint el lament de Catalunya, segona novetat, per a Parlament la cerimònia inaugural del C’MUN. La primera gran novetat va arribar el di- Allà, vam poder comprovar amb satisfac- mecres al matí, amb la celebració, a Cos- ció que definitivament no hi havia volcans moCaixa, de la primera training session del a la vista –un ja no es tornarà a refiar a la C’MUN –que trobareu en l’article següent–. vida– i que la sala se’ns quedava petita.Dues imatges de la inauguraciódel C’MUN al Parlament de Cata-lunya. D’esquerra a dreta, EireneRamos, vicesecretària general delC’MUN; Manel Camós, director del’Oficina de la Comissió Europea aBarcelona; Eduard Sagarra, presi-dent de l’ANUE; Núria de Gispert,presidenta del Parlament de Ca-talunya; Armando Peruga, direc-tor de la Tobacco Free Initiative;Manel Vila, comissionat de l’Ajun-tament de Barcelona; i Raül Jimé-nez, secretari general del C’MUN.
 4. 4. edito- 5 Els guest speakers del C’MUN 2011, Juan Sebastián Mateos, Armando Peruga, Carmen Mén- dez, i Manuel Manonelles, du- rant les seves intervencions el primer dia de sessions .Amb la presència de Núria de Gispert, pre- que ells anaven a simular és una realitat ensidenta del Parlament de Catalunya; Manel l’agenda de les Nacions Unides.Vila, comissionat de l’Ajuntament de Barce-lona, Manel Camós, director de l’Oficina de No es va fer esperar la tercera novetat,la Comissió Europea a Barcelona; Armando que va caure en forma de crisi, no econò-Peruga, director de la Tobacco Free Initia- mica -això no seria cap sorpresa-, sinó ambtive de l’OMS; Eduard Sagarra, president l’esclat d’un conflicte –fictici– a Myanmar.de l’ANUE, els responsables del C’MUN i Aquesta situació d’emergència, preparadaels presidents de les comissions; hi va haver amb la pretensió d’estimular la capacitat detemps per reflexions socio-polítics, parlar de reacció dels delegats, els seus “reflexos” i co-valors, presentar els temes de debat, escol- neixements sobre el país que representen, vatar la ponència inaugural del doctor Peru- ser una de les novetats més estimulants delga, i fins per cantar-li el “Happy birthday to C’MUN 2011, afectant a les sessions del Con-you” a la presidenta. La recepció posterior sell de Seguretat, el Consell de Drets Humansva posar el tancament a la primera jornada i la Comissió de l’Aliança de Civilitzacions,del C’MUN. que es van reunir “d’urgència” davant el cai- re que va prendre el conflicte, després de laDia 7. De la mort de Aun San Suu Kyi al mort de la premi nobel de la pau i activistaHard Rock Cafè pro-drets humans, Aun San Suu Kyi enmig de les revoltes al país. La crisi, que en la seva Les jornades de treball van començar el concepció i disseny, es “va anar desplaçant”matí del dia 7 a CosmoCaixa i ho van fer de la regió de l’Orient Mitjà cap a Àsia, ja queamb un altre salt qualitatiu, en comptar la realitat dels nostres dies supera la ficció,amb quatre guest speakers: Juan Sebastián va ser orquestrada en els mesos previs perMateos, desk officer per l’Aliança de Civi- l’equip del C’MUN, produint la informaciólitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors; necessària i coordinant els temps i el treballCarmen Méndez, presidenta de l’ Associa- amb l’equip de premsa perquè l’esclat i l’es-ció per a la Defensa dels Drets de l’Animal; calada d’aquesta es produís de la forma mésManuel Manonelles, director d’UBUNTU, realista dins de la simulació. Pel qui escriu,al costat del ja esmentat Armando Peru- crear una activitat com aquesta del no res, iga. Gràcies a ells, la comissió de l’Aliança, haver-ho fet amb el magnífic ambient de lesla UNESCO, el comitè Econòmic i Financer i reunions de l’equip del C’MUN, ha estat unl’OMS van tenir les opinions dels que trac- dels aspectes més estimulants en aquestes sisten aquestes qüestions, mostrant-los que el edicions de la nostra simulació.
 5. 5. 6Activitats paral·leles del C’MUN2011: tres imatges del UN Quiz,i una de la visita a la SagradaFamília. Ja a la tarda, una vegada concloses les jor- en el Consell de Seguretat per parlar de la nades del primer dia, amb la crisi en vies de reforma de l’òrgan–. resolució en el Consell de Seguretat i el Con- sell de Drets Humans –amb diferents aproxi- Després d’una breu sessió de tarda, la macions– i la resta de comissions funcionant quarta novetat. Els delegats del C’MUN, or- a ple rendiment, el tancament del dia va ganitzats en quatre grups depenent de la tenir lloc al Hard Rock Cafè, on vam cele- seva elecció, es van anar de visita cultural brar la 3a edició del C’MUN Quiz. Encara a la Pedrera, la Sagrada Família, el MNAC i que potser, donades les facilitats i el suport el museu del FC Barcelona, que van col.la- prestat pel cèntric local, hauríem de dir que borar generosament amb l’ANUE enriquint aquest any, per fi, vam poder tenir un quiz l’experiència dels delegats a Barcelona. en condicions. Segur que els guanyadors de l’esdeveniment, després d’una renyida sèrie Dia 9. Emocions a flor de pell de tres tandes de preguntes sobre l’Orga- nització Internacional, així com al centenar El dia final, el dels histerismes i tensions de delegats que van participar en una vet- per assolir els acords en l’últim segon, no va llada divertida i original, pensen de la ma- ser tal. I és clar, després de sis anys, un no teixa manera. estava preparat perquè les coses sortissin tan bé. Això unit als duríssims –i injustos– Dia 8. Divendres cultural moments que l’ANUE està patint –i ha patit per poder realitzar el C’MUN–, i a les ganes Les sessions es van reprendre el matí de reconèixer tant el treball previ dels qui del divendres, i van poder comprovar que “són” l’Associació cada dia, al costat dels qui els delegats estaven afrontant els debats han estat part, amb la seva il·lusió i entusi- amb eficàcia, de manera que arribar a les asme, en aquesta sisena edició del Model, anhelades resolucions per al dia següent van provocar una cloenda on les emocions semblava una realitat molt propera. El van guanyar al protocol habitual en aquest clima relaxat general afavorir una major tipus d’actes. Però això només afegeix mito- implicació personal en els debats, podent logia a la “llegenda” que el C’MUN és quel- gaudir de la possibilitat d’escriure a The com especial, i demostra que els qui formen Clarion, el diari del C’MUN, involucrar-se l’ANUE estan “fets d’una altra pasta”. en els debats, o preparar al·licients que milloressin la qualitat dels mateixos, in- Conclosa formalment la simulació, encara hi troduint actors determinants –cas del Japó va haver temps per a la cinquena i darrera no-
 6. 6. edito- 7vetat: la festa de comiat, organitzada per l’As-sociació a la sala noble de l’Escola Industrial,gràcies a la Diputació de Barcelona, posant eltancament definitiu a quatre magnífics dies.Un agraïment especial L’últim paràgraf d’aquest article noméspodia estar dedicat a tots els que, en la me-sura de les seves possibilitats, han contribuïta que el C’MUN 2011 hagi estat un èxit. Alsque, amb la seva motivació i interès, hanpermès que qui som responsables de la si-mulació haguem pogut assumir nous reptes–alguns d’ells, com la crisi o la training ses- gaudir de vosaltres. Podem dir ben alt i ambsion, llargament anhelats– en benefici de la orgull que el C’MUN 2011 va tenir un veri-qualitat del model. I encara més important, table equip. El millor. I amb aquest equipper haver-nos permès, mitjançant reunions, només podia passar una cosa: que féssim elsessions de preparació i treball conjunt, millor dels C’MUN fins ara. Gràcies. A dalt, l’acte de cloenda del C’MUN 2011 al CosmoCaixa. En- mig, alguns membres del staff del C’MUN preparant la crisi a l’ANUE. I, finalment, staff, pre- sidents i equip de premsa del C’MUN a la festa de comiat.
 7. 7. 8 ‘Training session’ Hi havia una vegada... Eirene Ramos. Vicesecretària general del C’MUN 2011. Quan es participa en un MUN, sobretot si no es té molta experiència o si és la pri- mera vegada, el mecanisme de les regles de procediment sempre resulta una mica com- plicat d’entendre. Així, per començar amb les novetats de la sisena edició del C’MUN, el primer dia al matí al CosmoCaixa, jun- tament amb el registre, vam realitzar una training session sobre les regles de proce- diment perquè els participants més inex- perts tinguessin l’oportunitat de comprovar com funcionen. Vam voler fer-ho en forma d’entrenament simpàtic, en què l’explicació teòrica s’unís amb una pràctica divertida i original. ferents a cada un dels temes que es tracta- rien en les discussions del C’MUN, van haver La idea de l’anomenada training session de decidir si matar o no al drac. la teníem en ment des que es va començar a forjar aquesta sisena edició, i després d’una Després de deu minuts de unmoderated reunió amb el gran equip que ha format caucus, i amb l’ajuda dels que després se- part de l’organització del C’MUN aquest rien els seus presidents, cada comissió va any, vam decidir utilitzar la llegenda de triar un portaveu per argumentar la deci- Sant Jordi i el drac, tan popular a Catalunya, sió presa respecte al monstre. Mentre la com a argument sobre el qual els delegats UNESCO va sortir en defensa de l’animal, havien de prendre la seva posició. Aquesta suggerint que s’havia de crear una reserva llegenda explica com un drac assetja un llo- natural on el drac pogués viure, ja que és garet, causant estralls entre homes i bèsti- un animal en perill d’extinció, l’Organitza- es. Per apaivagar-lo, el rei cada dia envia al ció Mundial de la Salut va parlar a favor de monstre una persona escollida per sorteig matar el drac, perquè la situació de pànic perquè se la mengi. Un dia la sort assenya- al poble, la incertesa de poder ser menjat la a la filla del rei, que hauria mort de no pel drac, estava creant gran estrès i proble- ser per l’aparició d’un bell cavaller que es va mes de salut mental a la població. I així, ca- enfrontar al drac i el va matar. dascuna de les comissions va donar els seus arguments en contra i a favor. Fins i tot, i En el nostre cas el cavaller es va veure sense que els delegats s’ho esperessin, va substituït pels delegats, els quals després parlar el grup dels dracs, que van inten- d’escoltar una explicació teòrica de les re- tar coaccionar la decisió dels participants gles, van haver de posar-les en pràctica. dient que anirien a la guerra si es matava Dividits en grups pels comitès que després un dels seus. Però aquestes amenaces no anaven a simular, i a través d’arguments re- van aconseguir atemorir a la majoria de les comissions, ja que el resultat final per ma- joria simple, va fallar a favor de matar el drac i deixar viure a la princesa. Els delegats van suposar que aquesta seria una de les decisions més dures que haurien de prendre en aquests dies, el que no sabi- en és que teníem preparats per a ells moltes sorpreses més... Això sí, finalment, i com en els contes, tots “van viure l’experiència feli-Dues imatges de la training ses-sion del C’MUN 2011. ços i van menjar anissos“.
 8. 8. edito- 9‘Crisis sessions’La crisi de MyanmarMary Michele Connellan. Delegada de Myanmar al Consell de Seguretat del C’MUN 2011. Màster deCiutadania i Drets Humans, Universitat de Barcelona. Amb l’objectiu de representar un model me al Consell de Seguretat i a l’Aliança de Ci-de Nacions Unides totalment realista, l’equip vilitzacions, i Renata Pumarol, que va defen-del C’MUN va crear una “crisi” perquè fos sar la posició del govern militar al Consell deafrontada pels delegats dels comitès perti- Drets Humans.nents durant la simulació de l’ONU. A mésdels temes de debat ja proposats, els de- Els que vam estar presents en el desenvo-legats van haver de fer front a una crisi a lupament de la crisi, vam trobar a faltar unMyanmar, antiga Birmània. compromís amb la protecció dels drets de la població civil per part del Consell de Drets Hu- Aquest projecte va assolir un especial pro- mans. Semblava que la carismàtica influènciatagonisme pel fet que els estudiants van de la representant militar, havia aconseguitviure aquesta crisi com si fos real. Gràcies als persuadir els delegats perquè d’aquesta ma-documents proporcionats, com vídeos i ar- nera la polèmica situació no requerís cap tipusticles diversos publicats a The Clarion, la crisi d’intervenció internacional.va guanyar veracitat dins dels diferents comi-tès. Aquesta no només va donar als delegats D’altra banda, encara que també elsl’oportunitat d’abordar els temes de debat, membres del Consell de Seguretat podriensinó que també van tenir l’ocasió de respon- haver tingut una posició més dura contra eldre instintivament a una situació rellevant de govern militar de Myanmar, van ser influ-caràcter global, que podria esdevenir en qual- enciats sàviament per un informe del pre-sevol conferència de l’ONU. sident de l’Aliança de Civilitzacions, i final- ment van aprovar una resolució que incidia Resumint el cas plantejat, durant una protes- més en la protecció dels drets humans a lata popular, el govern militar de Myanmar ha- regió de Myanmar.via atacat a civils inocents i, durant els enfron-taments, va morir la reconeguda activista, veu En general, el resultat de la crisi va ser po-democràtica de Myanmar, Aung San Suu Kiy. sitiu. Els delegats van aprendre a abordar qüestions d’urgència, i així es van adonar de Aquest conflicte va afectar sobretot al Con- la transcendència de les seves decisions. Totsell de Seguretat i al Consell de Drets Humans, i que una crisi requereix estratègies ràpidesaixí com a l’Aliança de Civilitzacions. Com a i eficaces, les conseqüències de qualsevol ac-part de l’organització de la crisi, el personal ció o la manca d’ella comporten repercussi-del C’MUN havia preparat dos delegats per ons de profund calat. Per això cal deliberarrepresentar al govern militar de Myanmar: conscientment abans d’aprovar qualsevolMary Michele Connellan, per lliurar un infor- tipus de resolució. El Consell de Seguretat rep el missatge del secretari general del C’MUN informant de la mort de Aung San Suu Kiy.
 9. 9. 10 Consell de Seguretat La crisi de Myanmar i la reforma del Consell de Seguretat Guillermo Serra. President del Consell de Seguretat del C’MUN 2011. Universitat d’Essex.El Consell de Seguretat durant elprimer dia de sessions. La sisena edició de C’MUN –la meva sego- Durant el debat i els unmoderate caucus, na participació en aquest model–, va estar Bòsnia i Hercegovina, la Xina i l’Índia van mos- carregada de sorpreses. Es va obrir el debat trar lideratge. Bòsnia va treballar àrduament en el Consell de Seguretat a les nou del matí en el respecte dels drets humans a la zona, i del dia dijous, i per decisió unànime es va va instar a la resta de països a prendre una procedir amb les reformes del Consell com a posició més contundent respecte a la crisi hu- primer tema. Des del primer debat, el Brasil manitària. Índia, d’altra banda, va treballar en i l’Índia van proposar el seu interès en l’ex- la prevenció del flux migratori, que va ser un pansió del comitè, i la seva candidatura com dels temes que també preocupava a la Xina, a membres permanents del Consell. els dos veïns de Myanmar al sud-est asiàtic. Al migdia del divendres es va votar a favor de Poc després les delegacions van haver de la resolució presentada per l’Índia i el Regne fer front a una crisi humanitària a Myan- Unit, amb el suport de la majoria del comitè. mar. Amb les declaracions del Secretari Ge- No obstant això, la Xina, la Federació Russa i neral, i les declaracions de l’Aliança de Civi- Sud-àfrica van decidir abstenir-se. litzacions, els delegats van notar la severitat del cas, i la necessitat de solucionar aquesta Immediatament, els delegats es van inte- crisi de la manera més eficaç i ràpida. Du- ressar en reprendre el debat sobre les refor- rant el debat es va convidar a la represen- mes del Consell, i malgrat la insistent pressió tant de Myanmar en l’Assemblea General, de la delegació dels Estats Units d’ajornar el d’acord amb l’Article 32 de la Carta de les debat i/o tancar-lo, les delegacions van apro- Nacions Unides, perquè respongués algu- fitar els discursos del govern demòcrata nord- nes preguntes i que aclarís la situació que americà, especialment el seu compromís amb es va viure a Myanmar pel que fa a la mort l’Índia, i la representació del continent africà. d’Aung San Suu Kiy i la possible violació de Pel bé del debat, es va convidar a la delegació drets humans a gran escala. La representant del Japó, membre del G-4, i el segon major de Myanmar va assegurar que el govern no contribuent a les missions de pau de les Na- tenia res a veure en aquestes violacions de cions Unides. La intervenció del Japó no va drets humans, i que es tractava de grups causar sinó l’oposició per part de la Xina i de d’insurgents. l’Índia, la Xina perquè no acceptaria la inclu-
 10. 10. edito- 11sió permanent del Japó, i l’Índia perquè sabia l’Orient Mitjà (1946-1965), la seva representa-que el Consell no adoptaria a dos membres ció dins el bloc africà o asiàtic –un seient alea-del mateix bloc. tori entre aquests dos blocs (1966-2011)–, fins a la seva pèrdua total de representació per man- En l’última sessió, les delegacions del Brasil, dat en aquesta resolució. Bòsnia i Hercegovi-Sud-àfrica i el Regne Unit van presentar un na tampoc va tenir èxit en aconseguir majordocument en el que incloïen al Brasil, l’Índia representació en el Consell per al bloc d’Eu-i Sud-àfrica com a membres permanents, i ropa de l’Est. La delegada de la representaciól’ampliació amb dos seients no permanents. de Bòsnia va destacar com la seva regió haviaLa selecció dels seients no permanents també passat de 10 països el 1966 a 23 el 2011, però ava canviar, mantenint vuit seients de dos anys penes va aconseguir salvar un seient per al seud’afiliació, i afegint quatre seients de cinc anys bloc i un seient compartit aleatòriament ambd’afiliació. Al final de la sessió, dotze membres el grup d’Europa Occidental i altres.del Consell van votar a favor, Alemanya i elsEstats Units es van abstenir, i el Líban va votar Tot i que es van produir dues resolucions du-en contra de la resolució. La delegació del Lí- rant el cap de setmana, crec que els delegatsban va demanar explicar el seu vot, i amb això haurien d’haver aprofundit en les reformeses van tancar les sessions del comitè. del Consell, i no només centrar-se en l’article 23, respecte el nombre de membres i els seus Aquesta resolució va ser de vital importàn- poders, deixant de banda les reformes de pro-cia per al bloc africà i el bloc llatinoamericà. cediment i estatuts que concerneixen a l’ar-A part d’aconseguir una representació perma- ticle 30 de la mateixa Carta. També crec quenent en el Consell, també van ampliar els seus durant la crisi de Myanmar s’havia d’haverseients no permanents. Alemanya, que tenia ressaltat les possiblement fraudulentes elecci-aspiracions a un seient permanent, a penes va ons del 2010, i les lleus condemnes davant elsaconseguir tenir preferència en la propera se- casos de tortura afavorida per la Unió de lalecció de membres no permanents. Japó, que República de Myanmar.va actuar com a convidat, no va poder seguirpressionant als delegats del Consell, ja que va Aquesta edició del C’MUN ha estat una dehaver de sortir del comitè un cop arribat el les experiències més intenses dins de la mevamoment de la votació. formació en Models de Nacions Unides. Es va comptar amb un alt nivell de debat, i una res- Líban va ser la nació més afectada per aques- posta ràpida a la crisi. Espero poder treballarta resolució dins dels actuals membres el Con- de nou amb aquest grup de delegats, ambsell de Seguretat, ja que els països àrabs van l’equip d’ANUE, i amb la resta de presidentsperdre la seva representació dins el Consell, de comitè. Espero veure’ls a tots en una pro-passant de la seva participació com a grup de pera edició de C’MUN! Els delegats del Consell de Seguretat.
 11. 11. 12 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona S/RES/1/ 2011 Security Council Distr.: General 8 April 2011 The Situation of Human Rights in the Republic of the Union of Myanmar Adopted by the Security Council on 8 April 2011 The Security Council, Guided by the report of the Secretary General on the situation in the Republic of the Union of Myanmar, introduced on the 7th of April of the present year, Reaffirming that all Member States have an obligation to promote and protect human rights and fundamental freedoms and the duty to fulfill the obligations they have undertaken under the various international instru- ments in this field, Taking into consideration the previous General Assembly’s resolutions on the situation of human rights in Myanmar, those of the Commission on Human Rights, and the resolutions of the Human Rights Council, Welcoming the report of the Secretary-General on the situation of human rights in Myanmar, Fully believing that the Government of Myanmar will cooperate with the international community in order to achieve concrete progress with regard to human rights and fundamental freedoms, 1. Strongly condemns any violations of human rights and fundamental freedoms of the people of Myanmar, namely the conditions in prisons and other detention facilities, and consistent reports of ill-treatment of priso- ners of conscience, including torture, and about the moving of prisoners of conscience to isolated prisons far from their families where they cannot receive food and medicine. We also condemn the displacement of large numbers of persons within Myanmar; 2. Urges the cease of violence from all involved parties; 3. Reaffirms the essential importance of a genuine process of dialogue and national reconciliation; 4. Encourages the Government of Myanmar to abide by international and national human rights law; 5. Expresses the hope for ensuring constructive dialogue between the sides of the conflict; 6. Further requests the Government of Myanmar to take into account the needs of the population and econo- mic prosperity; 7. Expresses its deep concern about the resumption of armed conflict in areas where violence is taking place, and is determined to protect civilians and civilian-populated areas. Likewise, calls for the rapid and the unim- peded passage of humanitarian assistance to ensure the safety of humanitarian personnel provided by UN agencies and the International Committee for the Red Cross; 8. Calls upon the Government of Myanmar to find a solution to stop refugee flows into neighboring countries; 9. Further requests the Government of Myanmar to provide, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, adequate human rights and international humanitarian law training for its armed forces, police and prison personnel, to ensure their strict compliance with international human rights law and international humanitarian law and to hold them accountable for any violations thereof; 10. Calls upon the Government of Myanmar to engage in a dialogue with the Office of the High Commissio- ner with a view to ensuring full respect for all human rights and fundamental freedoms; 11. Has resolved to: (a). Establish an international commission to investigate the violation of basic human right by all parties in- volved in tensions with a particular focus on the murder of Aung San Suu Kiy; (b). Provide medical aid and food, apart from basic supplies to be distributed on the territory by UN Agencies, in collaboration with Myanmar authorities; (c). Report to the General Assembly at its sixty-sixth session as well as to the Human Rights Council on the progress made in the implementation of the present resolution; 12. Requests the General Assembly as well as the bodies that act under the auspices of the UN to actively promote economic development and stability in the conflict area; and 13. Decides to remain seized on the matter.
 12. 12. edito- 13C’MUN, the Model United Nations of Barcelona S/RES/2/ 2011 Security Council Distr.: General 9 April 2011The reform of the Security CouncilAdopted by the Security Council on 9 April 2011The Security Council,Recognizing its fundamental responsibility for the maintenance of international peace and security accordingto the Charter of the United Nations,Acknowledging the emergence of new world powers which contribute significantly to the maintenance ofpeace and security,Aiming at equitable representation of geographical regions with particular attention to developing countriesto have their voice strongly heard,Noting that the effectiveness, legitimacy and transparency of the work of the Security Council are the un-derlying principles the Security Council bases on,Stressing the necessity of a closer cooperation between the Security Council and other UN bodies and agencies,1. Affirms the current five permanent members: France, Russian Federation, the People`s Republic of China,the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America;2. Decides to extend the Security Council to three new permanent seats, which should be allocated as follows:(a) Brazil from the Latin America and the Caribbean bloc;(b) South Africa from the African bloc;(c) India from the Asian bloc;3. Approves the changes in the category of non-permanent seats and distinguishes two different terms of mandate:3.1. Eight two-year non-renewable mandate seats. These seats will be regionally redistributed as follows:(a) Two seats from the African bloc;(b) Two seats from the Asian bloc;(c) Two seats from the Latin American and Caribbean bloc;(d) One seat from the Eastern European bloc;(e) One seat from the Western European and Others bloc;3.2 Four five-year renewable mandate seats with the possibility of one reelection. These seats will be regio-nally redistributed as follows:(a) One seat from the Latin American and Caribbean bloc;(b) One seat from the Asian bloc;(c) One seat from the African bloc;(d) One seat to be chosen alternatively from the Western European and Others bloc, and the EasternEuropean bloc;4. Declares accordingly that the countries mentioned in sub Article 3.2. may be chosen on a rotating basiswithin their regional group according to the following criteria:(a) Population;(b) Economic development;(c) Agricultural potential and financial contribution to regional development(d) Engagement in promoting human rights, international peace and security;5. Recommends Japan and Germany to be the first representatives for the Asian, and Western European andOthers blocs, respectively, in the new category established in sub Article 3.2;6. Accepts a review conference after twenty years in order to reconsider already established solutions as wellas to conduct further reforms;7. Has resolved to improve the working methods of the Security Council in the following ways:(a) Consultations on a regular and more frequent basis between members and non-members of the SecurityCouncil;(b). Regular joint meetings of representatives of the General Assembly, the Security Council, the Economicand Social Council and other UN organs if the topic requires it;(c). Guarantees to hold open briefings and public debates in order to achieve more transparent and democraticaccountability; and8. Decides to remain seized on the matter.
 13. 13. 14 Consell de Drets Humans Salut versus patents / Lliure circulació de la informació versus ‘copyrights’ Till Weyers. President del Consell de Drets Humans del C´MUN 2011. Universitat Pompeu Fabra.El Consell de Drets Humans du-rant el primer dia de sessions. A la sisena edició del C’MUN les expectatives Ramos, va fer un comunicat oficial sobre l’as- del Consell de Drets Humans (CDH) eren altes, sumpte, en què instava el comitè a trobar una amb dos temes d’actualitat polèmics: pel que solució. Es redactaren nombrosos documents fa a les medicines, el dret a la salut vs. les pa- de treball i dues resolucions. En aquestes re- tents i en quant a Internet, la lliure circulació solucions s’oposaven dos grups. D’una banda, de la informació vs. copyrights. L’ordre del dia els defensors dels drets fonamentals, i d’altra, es centrà en el primer assumpte, de manera països com la Xina, l’Aràbia Saudita i Bahrain, que començà el debat sobre l’equilibri correcte que encara defensaven el principi de la no entre el dret a la salut i les patents. Els delegats intervenció. Amb la intenció d’aprovar una estaven molt motivats i, malgrat alguns pro- resolució amb el consens de tot el comitè, els blemes amb el reglament a causa de una gran dos grups fusionaren els projectes de resolució majoria de participants novells, el ritme del canviant la clàusula operativa número 1, que debat fou fluid i fructífer. No obstant això, els passava de condemnar les autoritats de Myan- delegats no pogueren continuar expressant els mar a condemnar “la violència contra la po- seus punts de vista durant un temps degut a blació civil [...]”. Al final del dia es va aprovar una crisi que afectà el C’MUN 2011, en primer la primera resolució. No obstant això, el dia lloc el Consell de Seguretat i desprès el Consell següent portaria notícies dolentes. Desprès del de Drets Humans i el Comitè Ad Hoc de l’Ali- descans, el diari The Clarion es distribuí als de- ança de Civilitzacions en l’Assemblea General. legats i les reaccions sobre la resolució del CDH El govern militar de Myanmar havia aprovat van ser catastròfiques per a nosaltres. El secre- una reforma agrària que provocà nombroses tari general del C’MUN, Raül Jiménez, afirmà protestes. La reacció del govern va ser brutal: que “el CDH ha fracassat en la promoció dels va reprimir les protestes, va assassinar la gua- Drets Humans” i les ONG Amnistia Internaci- nyadora del Premi Nobel de la Pau, Aung San onal i Human Rights Watch declararen que Suu Kiy, i va acusar els grups de rebels d’haver fou “el pitjor moment en el Consell de Drets assassinat tant els manifestants com la famosa Humans”. Ambdós criticaren la vaguetat de la líder de l’oposició. Els delegats en el CDH van resolució, que no condemnava la violació dels passar la resta del dia intentant trobar una Drets Humans per part del govern de Myan- solució que pogués assolir el consens en tot el mar, sinó tan sols la violació dels Drets Humans comitè i es mantingueren informats pel sotse- en general. Els delegats estaven impactats, ja cretari Ambiorix i el seu equip durant el dia. que la seva intenció havia estat donar una res- D’altra banda, la vicesecretària general, Eirene posta consensuada al comitè incloent totes les
 14. 14. edito- 15opinions i, degut a això, havia perdut algunes l’últim moment incloure una clàusula expres-clàusules operatives importants. No obstant, sant la importància dels drets de la propietathem de dir que el fracàs en la primera resolució intel·lectual però la resta del comitè va anul-motivà els delegats per millorar en la segona. lar aquesta esmena. Després d’una jornada deEl CDH continuà el seu treball sobre el tema debat valuosa i fructífera, el CDH va aprovar eldel dret a la salut vs. patents. Totes les delega- projecte de resolució fusionat. Els delegats ha-cions treballaren d’una manera continuada en vien sigut extraordinàriament productius i elsels documents de treball, expressaren els seus presidents estaven segurs que almenys s’acon-punts de vista i intentaren arribar a un acord. seguirien alguns documents de treball sobre elS’havia d’aconseguir un equilibri adequat en- segon tema.tre els dos drets i estava clar que els països de-senvolupats amb grans indústries farmacèuti- L’últim dia començà d’una manera més lentaques, com Estats Units, defensaven les patents que els anteriors, ja que moltes delegacions ha-mentre que països com Brasil i Tailàndia que vien gaudit de les activitats socials i culturals eltenen el seu propi desenvolupament en inves- dia anterior. Malgrat això, molts països estaventigació mèdica i plantes de producció, inten- motivats per aprovar inclús una tercera resolu-taren destacar el dret a la salut. Es redactaren ció. Més documents de treball es van redactardos projectes de resolució més i milloraren en i discutir als ummoderated i moderated cau-diversos ummoderated caucus. La UNESCO cus. Com solament teníem la sessió matutina,lluità per ser inclosa en els projectes, ja que els delegats hagueren d’afanyar-se per compliraquesta institució és important per aconse- el seu objectiu. Després del descans, els dele-guir l’equilibri adequat entre els dos drets. A gats començaren a redactar una resolució. Noúltima hora de la tarda, ambdós projectes de obstant, aquesta resolució no es pogué presen-resolució es fusionaren, ja que els delegats van tar ni molt menys discutir, esmenar ni aprovar.veure que les dues tenien moltes clàusules en Malgrat això, l’últim matí va ser molt produc-comú. Els presidents rebutjaren com a «impro- tiu i la proposta de resolució hagués estat unacedent» la proposta de dividir la qüestió en bona base per a una resolució satisfactòria.ambdues resolucions i de solament incloure lesclàusules operatives aprovades. Es va presentar Personalment, el C’MUN 2011 ha estat unai debatre d’una manera fructífera el projecte gran experiència i m’agradaria donar les grà-de resolució final. S’aprovaren algunes esme- cies a tot el món que ho ha fet possible. Espe-nes importants i s’eliminaren alguns errors or- cialment, voldria donar-li les gràcies a la mevatogràfics i gramaticals. S’hauria de subratllar companya i vicepresidenta, Alkmini-Lydia Mit-una discussió entre França i Aràbia Saudita, sikosta, pel seu suport i l’incalculable treballen la qual ambdós països no estaven d’acord durant aquests dies. Per descomptat a tots elsamb una formulació específica, amb el resultat distingits delegats que s’esforçaren i treballa-de què Aràbia Saudita modificà una esmena ren incessantment per aconseguir resultats ex-de França que moments abans el comitè havia cepcionals. Espero que tots vostès gaudissin deaprovat. El Partit Pirata Internacional intentà a la mateixa manera que jo. Els delegats del Consell de Drets Humans.
 15. 15. 16 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona HRC/ 2011 Human Rights Counccil Distr.: General 8 April 2011 Resolution on the Situation of Human Rights in the Republic of the Union of Myanmar The Human Rights Council, Regarding the UN charter and the Universal Declaration of Human Rights, as two principal documents cons- tituting the framework for the achievement of the UN goals, Emphasizing the fact that global peace and stabilization should be perceived as the first and foremost objec- tive of the UN countries, Respecting the authority of the government of Myanmar, 1. Condemns violence towards civil population and encourages the dialogue between the parties involved; 2. Expresses the will of the bordering countries to provide the political refugees from Myanmar with the necessary aid of the UNHCR; 3. Declares the will of the UN to ensure that citizens have all their basic needs met: (a). Access to water; (b). Food; (c). Medical care; 4. Specifies that each country should contribute with aids according to its possibilities; 5. Recognizes only humanitarian intervention, excluding any kind of military intervention, which is in any case beyond the powers of this committee; 6. Stresses that it is within the UNSC competence to take into account the situation of Myanmar.
 16. 16. edito- 17C’MUN, the Model United Nations of Barcelona HRC/ 2011 Human Rights Counccil Distr.: General 8 April 2011Resolution on the Right to Health vs. PatentsThe Human Rights Council,Acting under the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights,Believing that access to healthcare including the right to obtain sufficient medicines for a reasonable priceshould be regarded as a Human Right,Bearing in mind the need for intellectual property of pharmaceutical companies protection,Being fully aware of the fact that the contradiction between IP rights and the right to health exists,Noting with a deep concern current situations in some of the developing countries, without access to funda-mental medicines,Wishing acting together within the UN community to contribute to the current state of affairs improvement,Acknowledging the Millennium Development Goals, focusing on the goal number 8,Realizing that generic medicines might constitute an ultimate alternative for those remaining in destitution,Believing in the global understanding of the problem and the will of obtaining common solutions to the matter,Further recognizing that a priority of the world states is the health of the population,1. Proposes the extension of competences of already existing bodies such as the WHO, the Accelerated Ac-cess Initiative, WIPO and the Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, determining exactly theircompetences;2. Encourages the creation and implementation of educational and awareness programs with the collabora-tion of the WHO and UNESCO, to track and control the course of medicines to the country of destination andto improve infrastructures in developing countries (sewage system, water purification, road and rail network);3. Proposes the creation of an international fund, with the purpose of investing into research for new curesfor diseases or reduction of costs for essential medicines, favoring the countries affected by price increases,taking into account the GDP (giving more consideration to the HDI); managed by a commission created insi-de a previously existing body such as the UNDP to assist and guarantee the new and previous competences,with an important assistance of any international organization;4. Declares, accordingly to the TRIPS agreement, the need of promoting public health care and also takes intoconsideration the necessity of protecting intellectual property in order to promote the research and creation ofnew medical advances;5. Strongly urges the creation of an advanced market for drugs of limited profitability to ensure the right tohealth of all people; one way to accomplish this is through the creation of advanced purchasing funds; anotherless costly option is an exchange of know-how;6. Recommends, in collaboration with the WHO and WIPO, an international regulation to unify and specifythe definition of a crisis situation, when compulsory licensing is permitted according to the Doha Declarationon the TRIPS Agreement of 2001;7. Suggests the delocalization of the production of pharmaceutical companies in a mutually beneficial wayfor both developed and developing countries in order to promote the establishment of their own medicineresearch development and production plants, following the examples such as the ones of Thailand and Brazil,proportionally to the capabilities of each country;8. Recognizes the need of promoting health care and also takes into consideration the protection of intellectualproperty in order to promote the research and creation of new medical advances, although recognizing othernot private ways of researching;9. Proposes the further development of research regarding medical issues which affect both developed anddeveloping countries, regarding the article 66 of the TRIPS Agreement;10. Invites all Member States, relevant organizations of the UN system and other international organizations,including non-governmental organizations to participate in World HIV Day in an appropriate manner, in or-der to raise public awareness, as well as its prevention and care including education and mass media;11. Affirms the rules governing the use of property rights established by the Bangui agreement which providesfavorable measures for developing countries;12. Recognizes that every alliance (referring to the possibility of regional agreements) would be formed takinginto account their position in the international system and their specific situation;13. Urges all Nations to work together towards the achievement of the Millennium Development Goals,focusing on Target 17 “access to affordable essential drugs in developing countries.”
 17. 17. 18 Comitè Econòmic i Financer Taxes internacionals per combatre la pobresa i la crisi econòmica Persefoni Ririka. Presidenta del Comitè Econòmic i Financer del C’MUN 2011, Universitat de Macedònia.El Comitè Econòmic i Financerdurant el primer dia de sessions. En el Comitè Econòmic i Financer d’enguany les Nacions Unides, cosa que també s’ha plan- es va discutir un tema que suposava un repte: tejat en moltes delegacions del comitè durant Establir taxes internacionals per a combatre les sessions. Manonelles més tard va plantejar la pobresa i la crisi econòmica. Aquestes ta- si s’han d’aplicar els ITC i va respondre les pre- xes eren de tres tipus: a) impostos bancaris i guntes de molts delegats. impostos de transaccions borsàries, b) impost sobre l’aviació, c) impost sobre el turisme. Tot i que la majoria dels delegats eren prin- cipiants, va ser un gran plaer veure’ls segurs, Aquests dies el món s’ha d’enfrontar a una apassionats i actius. El debat va començar i crisi originada pels països desenvolupats, una l’opinió general del comitè era que els impos- crisi que afecta greument a l’economia real i tos no són una solució i que s’ha de realitzar un que a més ha empitjorat a causa de la falta canvi més concret i radical per combatre la crisi de liquiditat en els circuits financers. Els dele- econòmica i assolir els ODM, un canvi del propi gats que representaven a països de tot el món sistema econòmic. La majoria dels països de- van haver d’arribar a un acord i presentar una senvolupats estaven a favor de l’aplicació im- resolució que declararia una posició clara pel mediata d’impostos, mentre que els països en que fa a les taxes internacionals i la seva uti- vies de desenvolupament estaven en contra, lització per a combatre la pobresa i assolir els tots dos acceptant el fet que la crisi provoca- Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. da pels països desenvolupats afectava a tot el món. Algunes de les opinions més importants Al començament del primer dia de sessions, sobre el tema les expressar les delegacions de vam tenir l’honor de comptar amb la pre- la Xina, el Marroc, França, Alemanya i el Regne sència de Manuel Manonelles, director de la Unit: Xina estava a favor d’una política més in- fundació Cultura de Pau, que va realitzar una dependent per als països en vies de desenvolu- intervenció sobre el sistema tributari interna- pament, de manera que depenguessin d’altres cional. Manonelles va parlar de l’impost sobre països, Marroc va demanar que s’utilitzaran els les transaccions canviàries (ITC) per al desen- impostos transaccionals per ajudar els països volupament financer i va declarar que intro- en vies de desenvolupament, França i Alema- duint un impost d’un 0,005% en l’intercanvi nya estaven a favor dels impostos d’aviació, i monetari seria “suficient per recaptar una el Regne Unit va qüestionar l’efectivitat a llarg quantitat de diners superior a 30 mil milions termini d’aquestes mesures. de USD anuals”. Segons els resultats de les in- vestigacions dutes a terme per un grup d’ex- Tot i que hi va haver diferents opinions so- perts a petició del Grup Pilot de Finançament bre el tema i es van formar grups, el resultat Innovador per al Desenvolupament, aquest del primer dia va ser un document de treball impost no provocarà problemes en l’econo- que resumia les opinions escoltades durant les mia real i s’ha d’assenyalar que aquests fons sessions. El document també suggeria algu- seran gestionats per programes i agències de nes mesures sobre el tema, com ara l’aplicació
 18. 18. edito- 19d’impostos per a les transaccions financeres, de treball diferents, un per la Xina i un altrela introducció d’una agència que controlés pel Marroc. Com que l’acord sobre els impos-el procés i el progrés dels impostos interna- tos sobre el transport no semblava factible, elscionals i la responsabilitat de les agències de delegats van decidir concentrar principalmentqualificació internacionals. A més, es va plan- en les transaccions financeres. El dia va con-tejar una idea sobre la creació d’una agència cloure sense que es presentés cap projecte dede qualificació internacional. resolució encara que el comitè va estar a punt de presentar un. Durant el segon dia de sessions, els delegatses van concentrar en la redacció d’un projecte Durant l’últim dia de sessions dels delegatsde resolució i van discutir els impostos sobre el van estar molt ocupats elaborant un projecteturisme i l’aviació. Segons les delegacions del de resolució però la acalorada discussió va con-Japó i el Marroc, un impost sobre el turisme tinuar. Finalment, es va presentar un projecteés realment greu i no hauria d’afectar al turis- de resolució patrocinat per les delegacions deta, per tant tots dos països estaven en contra Bolívia, Marroc, Espanya i Regne Unit. El co-d’aquest impost. Brasil va recolzar l’opinió de mitè, en adonar de la importància i de la difi-la delegació de Grècia, que estava en contra cultat d’arribar a un acord, va decidir recalcardels impostos sobre el turisme, ja que aquest el significat dels impostos en les transaccionsés un sector molt delicat, mentre que Suècia financeres i les especulacions monetàries. Men-estava a favor d’aquests impostos ja que creu tre que recomanava que cada país per separatque al sector no li afecten. Pel que fa als impos- gestionés 1/3 dels fons recaptats pels impostostos sobre l’aviació, la majoria dels països esta- anteriorment esmentats i que el Fons per aven a favor, mentre que la IATA va subratllar l’Assoliment dels ODM s’encarregués del 2/3, aque fins i tot 1 euro seria massa i que podria més demanava que els impostos variessin entretenir greus conseqüències. Alemanya, Marroc 0,05% i 0,25%. Així mateix, va decidir que eni Japó van ser els líders del grup que estava aquest punt arribar a un acord sobre els impos-a favor d’aquests impostos i aquest darrer va tos sobre el turisme i el transport era impossi-expressar el seu desig que els països en vies de ble. I finalment, i no per això menys important,desenvolupament es comprometessin a adop- va expressar la seva opinió que la regulació itar aquestes mesures. Els Estats Units d’Amèri- la supervisió haurien de ser més efectives i vaca i la Unió Europea a més van suggerir l’apli- decidir continuar treballant en l’assumpte.cació d’impostos sobre el transport marítim iaeri i el Marroc va subratllar la importància Ser presidenta del Comitè Econòmic i Fi-dels impostos sobre aquelles empreses que nancer del C’MUN 2011 va ser un gran plaercontaminen el medi ambient, com les compa- i un honor. He de subratllar que tots els nos-nyies aèries, una mesura que també va recal- tres delegats van ser molt actius i apassionatscar Egipte. D’altra banda, les delegacions dels i que crec fermament que en un futur acon-països en vies de desenvolupament veien in- seguiran moltes coses, tant per les seves videsjust haver de pagar els mateixos impostos que com pel món. M’agradaria donar les gràciesles nacions desenvolupades. La Unió Africana, a l’organització per concedir-me l’oportuni-Sud-àfrica i Bulgària es van oposar a aquests tat de presidir aquest meravellós comitè, perimpostos, mentre que la Xina temia donar l’oportunitat de reunir-nos, i pel dur treballsuport a l’aplicació d’impostos sobre les com- dels delegats durant tots aquests dies, quepanyies que contaminen. El resultat d’aquesta han fet d’aquesta conferència un èxit i unadiferència va ser la redacció de dos documents experiència inoblidable. Els delegats del Comitè Econòmic i Financer.
 19. 19. 20 C’MUN, the Model United Nations of Barcelona A/C.2/ 2011 General Assembly Distr.: General 8 April 2011 Economic and Financial Committee Sixth Session 2nd Committee Adopted by the C’MUN X Committee at its 6th meeting, on 08 April 2011 Establishing International Taxes on Financial Transactions to Fight Poverty and the Economic Crisis: A) Banking and stock exchanges taxes B)Aviation tax C)Tourism tax The Economic and Financial Committee of the General Assembly, Determined to foster strict respect for the purposes and principles stated in the Charter of the United Nations, Having considered the impact of the financial crisis on the whole world and its threat to long term objectives a the achievement of the Millennium Development Goals, Convinced by the fact that speculative financial transactions should be restricted by international taxes, Affirming that a transaction tax would stabilize asset prices, thus improving general macroeconomic functioning, Emphasizing that a transaction tax would allow the United Nations to have enough funds to accomplish the Millennium Development Goals, Convinced that a better regulation of the financial markets will improve the global economy, Realizing the difficulties in reaching a consensus regarding transportation taxing, Recognizing the crucial importance and the need of immediate considerations in the financial sector, Deeply concerned with the recent food crisis that boosts food prices and raises poverty and hunger, 1. Strongly affirms the necessity of a global and international implementation of a tax on financial transactions; 2. Recommends the implementation of a tax on foreign currency speculations; 3. Further affirms the necessity of 2/3 of the funds raised by the above mentioned taxes to be managed by the MDG Achievement Fund. Under the principle of subsidiarity, in 2015 the funds will be transferred to the UNDP, which will allocate the money to any commission similar to the MDG Achievement Fund; 4. Recommends that 1/3 of the funds raised by the previously mentioned taxes to be managed by each country for internal issues, stressing on the importance of solving the sovereign debt crisis; 5. Suggests that the nature of both taxes should be global and adopted simultaneously by all the countries worldwide; 6. Requests that the value of the tax ranges from 0.05% to 0.25%, depending on the nature and risk of the financial product, which will be evaluated by the already existing UN Commission of Financial Experts; 7. Asks for a minimum tax rate to be set at 0.05% for all countries; 8. Recommends the inclusion of countries which have already implemented taxes in their national legal sys- tem to the abovementioned tax system; 9. Further recommends public companies not to pay taxes as long as the nature of their activity is not specu- lative; 10. Affirms that, in order to fight speculation and enhance development, financial transactions related to trade will not be affected by this tax; 11. Suggests the IMF to strengthen the Financial Sector Assessment Program for closer financial sector sur- veillance; 12. Calls upon those nations interested in taxing transportation to act regionally and nationally under the gui- dance of the UN, emphasizing that we recommend states to avoid taxing maritime transport as it is essential for trade; 13. Acknowledges the importance of tourism and trade and therefore, cannot, at this point, reach a consensus regarding transportation taxes; 14. Encourages the FAO to take serious action against food speculation before 2015; 15. Stresses the critical need of making regulation and supervision more effective; 17. Encourages the international community to take long-term actions to strengthen the international econo- mic system, such as restricting complex financial products; 18. Decides to remain active on this matter.
 20. 20. edito- 21Comitè Ad Hoc de l’Alianza de CivilitzacionsGènere i migracióAleksandra Semeriak. Copresidenta del Comitè Ad Hoc de l’Aliança de Civilitzacions del C’MUN 2011.Universitat Pompeu Fabra. El Comitè Ad Hoc de l’Aliança de Civilitzacions durant el primer dia de sessions. Aquest any durant el sisè C’MUN el co- la grata visita, els delegats estaven a puntmitè de l’Aliança de Civilitzacions es va per començar el debat, volent ser afegitshaver d’enfrontar a un tema de debat tan gairebé tots a la speakers list. Quan la ses-ampli com consistent, i tan important com sió estava arribant a un punt culminant, unconflictiu. El contingut, sempre al voltant succés inesperat va sacsejar al comitè: Juande la importància de gestionar la migració, Sebastián Mateos anunciava davant les ca-aquest any també intentava mantenir en el res sorpreses dels delegats que les revoltespunt de mira el rol de gènere. Tres van ser a Myanmar havien portat a una repressióels subtemes en els quals es dividia el títol per part del règim militar del país i acabatde la conferència: igualtat de gènere, vio- amb la vida d’Aung San Suu Kyi, el “símbol”lència de gènere i símbols religiosos visuals. més conegut de l’oposició birmana. L’agen-La migració de per si ja és un tema molt da establerta pels delegats en el matí va serdifícil de tractar, sobretot en qüestions po- ajornada per tractar la crisi en primer lloc.lítiques i culturals on s’enfronten els països Tots els països van intentar buscar mesuresque reben migració i els països d’origen. i solucions al gran flux de migracions que,Afegint religió i igualtat de gènere, està- després del greu succés, va començar a patirvem a l’expectativa de com es desenvolu- la població birmana cap a la Xina. Tot i te-paria el debat. nir diferents interessos econòmics a la zona, les delegacions van intentar oblidar (en la El primer dia de conferències vam tenir mesura possible) els beneficis personals perla magnífica oportunitat de comptar amb emetre una declaració que recomanava unala presència de Juan Sebastián Mateos, intervenció d’ajuda humanitària a la zonacap de serve i de l’Oficina, dins del Minis- que evités el desplaçament i les possibles ca-teri d’Afers Exteriors i de Cooperació, de la tàstrofes que puguin derivar de aquest de-“veritable” Aliança de Civilitzacions, on els senllaç, una declaració que al dia següentdelegats van poder obtenir informació de va ser presentada a primera hora davant elprimera mà sobre el comitè i fer preguntes Consell de Seguretat que estava treballantexpressant la seva pròpia opinió sobre els en una resolució sobre el conflicte.temes, abans de “ficar-se en la pell” delsrepresentants del país que els havia estat Després d’haver tractat la crisi, els repre-assignat per als següents dies. Després de sentants presents en el comitè el segon dia
 21. 21. 22 estaven a punt per reprendre el debat al que una resolució que no respectés les tra- voltant de la migració i la igualtat de gène- dicions culturals i les religions del país d’ori- re. Insistint en la importància de gestionar gen dels migrants no seria del seu gust i no bé el temps (ens quedaven només un dia i tindria la seva aprovació. Influenciats per la mig de sessions), els delegats van posar tot polèmica notícia de la prohibició dels vels el seu esforç per començar a ajuntar idees integrals a França, el resultat del treball del i buscar solucions. El dia va començar amb comitè buscava l’aprovació de les delegaci- dos working papers guiats per les delega- ons afectades en aquest sentit sense anar cions de Perú per una banda, i d’Austràlia, en contra dels països d’acollida. de l’altra. Semblava que el tema principal d’igualtat de gènere quedava abordat en Existint encara alguns desacords, el debat ambdós documents, trobant algunes sem- havia d’avançar. Els nous punts van ser afe- blances i també diferències. Seguint l’es- gits al working paper i noves peticions van perit de l’Aliança de Civilitzacions que els ser preses en consideració. Cada delegació presidents del comitè tant recordàvem, els tenia alguna cosa a dir i el temps premia. delegats van decidir apostar pel consens i Gràcies a la col·laboració de tots els dele- unificar ambdós working papers en un. La gats, que dedicaven tot el seu esforç tant resolució estava a punt de néixer. Però a durant com fora de les sessions formals, un mitja tarda les delegacions dels països mu- veritable treball en comú va poder ser rea- sulmans i les organitzacions religioses com litzat. Les delegacions que ho van conside- la Santa Seu i l’Organització de la Confe- rar necessari, van enviar les seves propostes rència Islàmica van manifestar el seu desig de modificació i durant un unmoderated d’afegir el tema dels símbols religiosos a caucus, on els representants, en comptes causa de la seva importància relacionada d’ajuntar-se en petits grups es van quedar amb la població migrant i l’educació. Tot i asseguts en els seus respectius seients, es va la crítica soferta per algunes delegacions, discutir punt per punt, de manera informal, que argumentaven que seria molt difícil el working paper i les modificacions i es van trobar consens sobre aquest tema en tan argumentar perquè aquestes havien o no de poc temps, els representants dels països realitzar-se, perquè així totes les delegacions musulmans van saber demostrar que això estiguessin al corrent dels canvis i poguessin no podia quedar fora de la resolució. Els mostrar el seu acord o desacord en el mo- moderate caucus van ser utilitzats per po- ment. Aquest procediment, valorat molt po- der exposar les seves inquietuds i les seves sitivament pels presidents del comitè, va fer intencions als altres delegats, deixant clar possible que l’últim dia, quan el documentEls delegats del Comitè Ad Hocde l’Aliança de Civilitzacions.
 22. 22. edito- 23va ser presentat com a draft resolution, no amb respecte als drets humans. Una resolu-hi hagués ni una esmena i que la resolució ció que ho té tot.final aconseguís el vot favorable de totesles delegacions. Una resolució que insta a la Diuen que si es repeteix molt alguna cosa,millora de les mesures ja recomanades ante- al final l’acabes interioritzant. I crec que, tantriorment. Una resolució que insisteix que la Pau Petit (president del comitè) com jo, de tantigualtat de gènere està directament lligada repetir dins del comitè que l’Aliança de Civilit-a la pobresa, a l’educació, als serveis socials zacions havia de buscar el consens i treballari a la implementació de polítiques que han conjuntament, no com delegacions separades,de dissuadir les existents diferències. Una sinó com un grup d’amics, vam aconseguir queresolució que recomana i aconsella a tots aquesta idea estigués present en cada decla-els països membres de les Nacions Unides ració i en cada proposta que emetien els de-que promoguin la igualtat d’oportunitats legats. No podem estar més contents amb eli la igualtat d’accés de les dones als sectors treball realitzat en un temps limitat. Ens ha-públics i privats de la societat, tant des de gués encantat tenir l’oportunitat de discutirl’administració com des de l’educació. Una més a fons cada un dels temes proposats perresolució que es basa en el respecte del mul- l’agenda i entrar en els detalls que sorgien delsticulturalisme i de les diferents religions, de subtemes. Així mateix, esperem que les sessionsla llibertat dels migrants de conservar les hagin estat del grat de tots els delegats i de-seves tradicions sense ser discriminats i d’es- manem disculpes per si algunes expectativescollir lliurement el seu estil de vida, sempre no són assolides. Finalment i de nou, gràcies.The Ad Hoc Committee on the Alliance of Civilizations8 April 2011Statement by the President of the UN Alliance of CivilizationsAt the 6th United Nations Model, held on 7 April 2011, in connection with the Alliance’s considera-tion of the item entitled “The issue of Myanmar crisis”, the President of the Alliance of Civilizationsmade the following statement on behalf of the Alliance:“Condemns the outbreaks of violence in Myanmar.“Demands an immediate end to violence from both the demonstrators and the military.“Invites neighboring countries to take substantive action to help the refugees from Myanmar.“Encourages UN members, especially those who have achieved a higher level of economic deve-lopment, such as the USA and consenting EU countries, to give humanitarian and financial supportto handle the situation of the refugees that might arrive to the neighboring countries, since thesecountries will not be able to handle the crisis without help.“Recommends the Security Council to be vigilant of the current events.“Encourages Myanmar to be as cooperative as possible in keeping the international community in-formed about the recent events, by allowing international NGOs and journalists to enter the countryand report on the migratory movement.“Reminds Myanmar of the potential threat that massive, uncontrolled migration movements mightpose, making this issue of international interest.“Encourages financial support for any neighboring country that is willing to help the refugeesthrough the help of more economically developed countries and the International Monetary Fund.“Views positively any humanitarian mission that includes provision of medical help for shelters andanything else that can be offered with the help of relevant NGOs such as the Red Cross, DoctorsWithout Borders and other NGOs from the Platform of European Social NGOs.“Emphasizes the importance of cultural exchange in order to achieve mutual understanding to solvecontroversies in a peaceful manner to contribute to the stabilization of the region so as to achievedevelopment.”

×