jariyaporn

1,490 views

Published on

เป็นงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

jariyaporn

 1. 1. ไตร่ตรองงานวิจัย จริยาภรณ์ ปรีประเสริฐ [email_address]
 2. 2. ฉันอยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร <ul><li>พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ </li></ul>
 3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากแก้ปัญหา <ul><li>หลักสูตร </li></ul><ul><li>ทฤษฎี PBL </li></ul><ul><li>จากการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง </li></ul><ul><li>การเรียนไม่สูง ผลการทดสอบ O-net ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2551 ของนักเรียน </li></ul><ul><li>ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยโครงงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งน่าจะ </li></ul><ul><li>ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น </li></ul>
 4. 4. ทำไม PBL <ul><li>นักเรียนต้องสร้างชิ้นงานส่งทำให้นักเรียนได้ใช้ </li></ul><ul><li>- ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>- ความสามารถในการคิด </li></ul><ul><li>- ความสามารถใน </li></ul><ul><ul><ul><li>ความสามารถใน </li></ul></ul></ul><ul><li>- ความสามารถใน </li></ul>
 5. 5. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>- การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานช่วยทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือไม่ </li></ul>
 6. 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>* เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยโครงงานของนักเรียนชั้น ม . 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ </li></ul>
 7. 7. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>- ทฤษฎีการศึกษา Constructionism : Papert </li></ul><ul><li>- ทฤษฎี Connectivism : Siemens </li></ul><ul><li>- เครื่องมือ web 2.0 </li></ul><ul><li>- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 </li></ul>
 8. 8. เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน </li></ul><ul><li>เครื่องมือในการเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>-แบบสอบถามก่อนเรียน </li></ul><ul><li>-หลังเรียน </li></ul><ul><li>-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li> -บันทึกอนุทิน </li></ul>
 9. 9. กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มที่ศึกษา <ul><li>นักเรียนชั้น ม . 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 </li></ul><ul><li>จังหวัดศรีสะเกษ </li></ul>
 10. 10. เนื้อหา My Favourite Book ค้นหาหนังสือที่ชอบเพื่อนำเสนอโดยการเล่าเรื่อง โดยมีภาพประกอบ
 11. 11. <ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li>ค่าร้อยละ </li></ul>แบบประเมินชิ้นงาน - ครูและนักเรียนประเมินชิ้นงาน <ul><li>วิเคราะห์ข้อมุล </li></ul>บันทึกอนุทิน - ครูและนักเรียนบันทึกอนุทิน <ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li>ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul>แบบทดสอบ - นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My Favorite Book - การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือไม่ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากการเรียนรู้ด้วยโครงงานของนักเรียนชั้น ม . 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์วิจัย

×