KERAJAAN BANI UMAIYAH<br />KHALIFAH MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN<br />
RIWAYAT HIDUP<br />Nama<br />Keturunan<br />Tarikhlahir & wafatnya<br />Bilabeliaumemeluk Islam<br />Tugas-tugasbeliau<br />
Namabeliau<br />Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umaiyah bin AbdiManaf<br />( MUAWIYAH 1 )<br />KhalifahpertamaKerajaa...
Keturunan<br />BertemuketurunanMuawiyahdenganNabi Muhammad padaAbdiManaf<br />
Tarikhlahir & wafatnya<br />Muawiyahdiperanakkanpada 15 tahunsebelumhijrahdanwafatbulanRejabtahun 60 hijrahdiDamsyik<br />
Bilabeliaumemeluk Islam<br />Beliaumemeluk Islam padaumur 23 tahunketikapenaklukanMakkah<br />
Tugas-tugasbeliau<br />1. Padazamannabi, beliaudilantikmenjadipenuliswahyu<br />2. PadazamanSayyidina Abu Bakar, bagindadi...
LantikanMuawiyah :<br />Tidakdisetujuiorangramai<br />DisetujuipendudukSyamsahaja<br />Disetujuiolehpenduduk Iraq denganbe...
Keadaantersebut, MuawiyahmenjadikanhakkhalifahitusebagaipusakadantelahmelantikanaknyaYazid bin Muawiyah
Cara perlantikantersebutmenjadidasarbagipemerintahankerajaanBaniUmaiyah</li></li></ul><li>
PEPERANGAN & PENAKLUKAN DIZAMAN MUAWIYAH<br />
SERANGAN TERHADAP KOTA CONSTATINOPLE<br />TenteraMuawiyah<br />Tentera Rom<br />VS<br />Menyerangkepintugerbang Kota Const...
PEMBUKAAN KOTA QAIRAWANI<br /><ul><li>Dijadikanmarkastentera
Beberapabangunantelahdidirikan
Sebuahmasjid yang indahjugatelahdidirikan</li></ul>50 hijrah<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Khalifah 1 muawiyah b. abi sufyan

7,329 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Khalifah 1 muawiyah b. abi sufyan

 1. 1. KERAJAAN BANI UMAIYAH<br />KHALIFAH MUAWIYAH BIN ABI SUFYAN<br />
 2. 2.
 3. 3. RIWAYAT HIDUP<br />Nama<br />Keturunan<br />Tarikhlahir & wafatnya<br />Bilabeliaumemeluk Islam<br />Tugas-tugasbeliau<br />
 4. 4. Namabeliau<br />Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umaiyah bin AbdiManaf<br />( MUAWIYAH 1 )<br />KhalifahpertamaKerajaanBaniUmaiyah<br />
 5. 5. Keturunan<br />BertemuketurunanMuawiyahdenganNabi Muhammad padaAbdiManaf<br />
 6. 6. Tarikhlahir & wafatnya<br />Muawiyahdiperanakkanpada 15 tahunsebelumhijrahdanwafatbulanRejabtahun 60 hijrahdiDamsyik<br />
 7. 7. Bilabeliaumemeluk Islam<br />Beliaumemeluk Islam padaumur 23 tahunketikapenaklukanMakkah<br />
 8. 8. Tugas-tugasbeliau<br />1. Padazamannabi, beliaudilantikmenjadipenuliswahyu<br />2. PadazamanSayyidina Abu Bakar, bagindadilantiksebagaipenulis al-Quran<br />3. Menjadipemimpinpeperanganketikamemerangitentera Rom diSyam<br />4. KetikapemerintahanKhalifah Othman, beliaumemerintahkeseluruhannegeriSyam<br />
 9. 9. LantikanMuawiyah :<br />Tidakdisetujuiorangramai<br />DisetujuipendudukSyamsahaja<br />Disetujuiolehpenduduk Iraq denganbersyarat.<br />PERLANTIKAN BELIAU MENJADI KHALIFAH<br /><ul><li>TercetusnyaperebutankuasaantaragolonganSyiah, khawarijdanMuawiyah
 10. 10. Keadaantersebut, MuawiyahmenjadikanhakkhalifahitusebagaipusakadantelahmelantikanaknyaYazid bin Muawiyah
 11. 11. Cara perlantikantersebutmenjadidasarbagipemerintahankerajaanBaniUmaiyah</li></li></ul><li>
 12. 12. PEPERANGAN & PENAKLUKAN DIZAMAN MUAWIYAH<br />
 13. 13. SERANGAN TERHADAP KOTA CONSTATINOPLE<br />TenteraMuawiyah<br />Tentera Rom<br />VS<br />Menyerangkepintugerbang Kota Constantinople<br />48 Hijrah<br />Tentera Rom membalasdenganseranganapi<br />
 14. 14. PEMBUKAAN KOTA QAIRAWANI<br /><ul><li>Dijadikanmarkastentera
 15. 15. Beberapabangunantelahdidirikan
 16. 16. Sebuahmasjid yang indahjugatelahdidirikan</li></ul>50 hijrah<br />
 17. 17. MUAWIYAH MANGKAT<br />MangkatpadaRejab 60 Hijrah<br />Damsyik<br /><ul><li>MelantikanaknyaYazidmelaluiwasiat.
 18. 18. MenyampaikanwasiatmelaluisahabatnyaDahhaq bin Qaisdan Muslim bin Aqabah</li></li></ul><li>JASA – JASA KHALIFAH<br />Mengadakanperkhidmatan pos secarameluas<br />MengadakanJabatanPerang<br />MengadakanJabatan Cap Mohor<br />Mengadakanbenderarasmikerajaanberwarnaputih<br />
 19. 19. Membinaistanauntukpersemayaman yang dikawalketatolehpengawal<br />Menyediakanpengawalperibadiketikakeluarbertugas<br />Menyediakantempatsembahyangkhasdidalamistana yang dikawalrapi<br />KhalifahMuawiyahkhalifahpertama yang menerimacara-carapemerintahan Rom<br />

×