Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U-Man Belgium | Inspiration Circle seminarie: 'Alles begint bij attitude!'

599 views

Published on

Op 4/11/2014 was er de Inspiration Circle georganiseerd door U-Man Belgium. Op dit event waren Rony Van Regenmortel (CPO Procap) en Sonja Kimpen (Synergie Wellness Point) aanwezig als spreker. Het thema van de avond was Team Innovation. Het seminarie 'Alles begint bij attitude' past volledig in het nieuwe opleidingsprogramma van U-Man Belgium rond Team Innovators (www.teaminnovators.be)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

U-Man Belgium | Inspiration Circle seminarie: 'Alles begint bij attitude!'

 1. 1. AALLLLEESS BBEEGGIINNTT BBIIJJ AATTTTIITTUUDDEE © UU--MMaann BBeellggiiuumm NNVV -- 22001144
 2. 2. AALLLLEESS BBEEGGIINNTT BBIIJJ AATTTTIITTUUDDEE ATTITUDE IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR HET WELSLAGEN VAN EEN ONDERNEMING. Goed nieuws: als dat aspect van je bedrijf te wensen overlaat, dan kan je er iets aan doen: je kan een “wapen” maken om individuele en groepsattitude te boosten.
 3. 3. CCOONNCCUURRRREENNTTIIEEEELL VVOOOORRDDEEEELL GOEDE PR STERKE MARKETING STRATEGIE GOEDE PRIJSZETTING FINANCIËLE STABILITEIT CUSTOMER SERVICE NETWERKING ...
 4. 4. WWAATT ZZIITT EERR AACCHHTTEERR EELLKKEE CCOOMMPPOONNEENNTT?? ... MENSEN, die op de één of andere manier in teamverband moeten kunnen werken.
 5. 5. TTEEAAMM “Een team weet meestal wat de andere teamleden doen en denken en stemt zijn acties daarop af. Dat is de definitie van een team. Het zijn mensen die met elkaar samenwerken om een gemeenschappelijk doel te realiseren en ze schieten meestal goed met elkaar op.”- L. Ron Hubbard
 6. 6. TTEEAAMM “De kunst is om terzelfdertijd zowel een individu te zijn als een teamlid. [...] het is individueel initiatief aan het werk temidden van een team, en het is door de dingen gedaan te krijgen dat men de zaken uiteindelijk voor elkaar krijgt.”- L. Ron Hubbard
 7. 7. DDEE KKAARR hhttttpp::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==yy__iixxAAZZttHHxxllMM
 8. 8. GGAAUUSSSS CCUURRVVEE Probleemmakers Doeners Presteerders Toekomst Medewerkers in de toekomst Aantal medewerkers
 9. 9. WWaatt bbeetteekkeenntt ddaatt,, AATTTTIITTUUDDEE ooff IINNGGEESSTTEELLDDHHEEII DD??
 10. 10. AATTTTIITTUUDDEE?? Definitie: Hoe je over iets of iemand denkt, wat ook je gedrag bepaalt. (woorden.org)
 11. 11. WWAAAARR BBEEGGIINNTT AATTTTIITTUUDDEE DDUUSS?? Attitude begint dus in je HOOFD.
 12. 12. AATTTTIITTUUDDEE:: HHEETT BBEEGGIINNTT BBIIJJ EEEENN BBEESSLLIISSSSIINNGG VVeerrsscchhiill ttuusssseenn ddiieerr eenn mmeennss:: EEeenn ddiieerr iiss wwaatt hheett iiss;; EEeenn mmeennss kkaann BBEESSLLIISSSSEENN wwiiee hhiijj iiss!! EEnn wwiijj kkuunnnneenn aannddeerreenn hheellppeenn oomm ttee zziijjnn wwiiee zzee bbeesslliisssseenn ttee zziijjnn..
 13. 13. BBEESSLLIISSSSIINNGG EENN ““ZZIIJJNN”” EEeenn mmeeddeewweerrkkeerr kkaann bbeesslliisssseenn oomm eeeenn ““ggooeedd ggeezziinndd””,, ““sslleecchhtt ggeezziinndd””,, ““vvrriieennddeelliijjkk””,, ““eenneerrggiieekk””,, ““kkooppppiigg””,, ...... ttee zziijjnn.. EENN DDIIEE BBEESSLLIISSSSIINNGG,, OOFF DDEE MMEEDDEEWWEERRKKEERR DDAATT NNUU WWIILL OOFF NNIIEETT,, WWEEEERRSSPPIIEEGGEELLTT ZZIICCHH IINN ZZIIJJNN//HHAAAARR AATTTTIITTUUDDEE..
 14. 14. TTEEAAMM AATTTTIITTUUDDEE JJee bbeeddrriijjffssddooeellsstteelllliinnggeenn bbeerreeiikkeenn vveerreeiisstt eeeenn ggooeedd,, hheecchhtt,, sstteerrkk TTEEAAMM vvaann mmeeddeewweerrkkeerrss ddiiee EELLKK ddee jjuuiissttee aattttiittuuddee hheebbbbeenn..
 15. 15. “ZIJN” EN ATTITUDE Laat ons eens kijken naar hoe men kan “zijn” en hoe dat “zijn” zich weerspiegelt in attitude.
 16. 16. “ZIJN” EN ATTITUDE GELUK “Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten.” - Wouter Torfs, CEO Torfs BEREIDWILLIGHEID “Als je iemand neemt met een gebrek aan ervaring en know-how maar met het oprechte verlangen en de bereidheid om hard te werken, dan worden zijn gebreken daardoor ruimschoots gecompenseerd. En dat blijkt negen keer op de tien waar te zijn.” - Sam Walton, Oprichter van Wal-Mart
 17. 17. “ZIJN” EN ATTITUDE PASSIE “De enige manier om fantastisch werk te leveren is van je werk te houden.” Steve Jobs TOEWIJDING “Verlangen is de sleutel naar motivatie, maar het is vastberadenheid en toewijding voor een onophoudelijk nastreven van je doel – een geëngageerd zijn om het uitstekend te doen – die het mogelijk zal maken dat je het succes behaalt waar je naar op zoek bent.” – Mario Andretti
 18. 18. “ZIJN” EN ATTITUDE “ Eerlijkheid en integriteit zijn absoluut noodzakelijk voor succes in het leven – dit geldt voor alle domeinen van het leven.” Zig Ziglar Topverkoper en auteur INTEGRITEIT (1) (1) Integriteit is de persoonlijke eigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon is betrouwbaar, hij zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, hij heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties.(Wikipedia)
 19. 19. VOORBEELDEN IKEA 3 criteria bij aanwervingen:  De bekwaamheid om op een natuurlijke manier te glimlachen;  De bekwaamheid om de vraag van de klant te beantwoorden  De bekwaamheid om ervoor te zorgen dat de klant tevreden buitengaat.
 20. 20. VOORBEELDEN “Als ik nieuwe mensen aanwerf, kijk ik naar drie zaken: intelligentie, attitude en goesting.” Stefaan Claes CEO Kinepolis Group KINEPOLIS
 21. 21. ATTITUDE We zouden kunnen blijven doorgaan… Wat als sommigen de verkeerde attitude hebben?
 22. 22. ATTITUDE … dan: 1)Moet een ander langer of harder werken 2)Is de klant dikwijls de dupe 3)Kost het meer geld 4)Is de concurrent blij dat het bedrijf het lastig heeft want jouw “kar” vertraagt.
 23. 23. ATTITUDE: DE LEIDER Wij kunnen anderen helpen om te beslissen wie ze willen zijn. Er zijn 3 dingen die ELKE MEDEWERKER nodig heeft, : 1) Aansturing (leiding, richting). 2) Inspiratie “De leider is diegene die anderen emotioneel het sterkst beïnvloedt in de richting van stellige(1) actie.” – L.Ron Hubbard. 3) Waardering (1) Stellig: Met volle overtuiging en geen ruimte voor twijfel latend (nl/wiktionary.org)
 24. 24. ATTITUDE: DE LEIDER Forbes Magazine: “75 % van de mensen die je bedrijf verlaten, verlaten niet hun job, maar hun baas. En de eerste reden is het gebrek aan waardering, het gebrek aan herkenning.”
 25. 25. ZZOO CCRREEËËRR JJEE ““TTEEAAMM IINNNNOOVVAATTOORRSS”” Het proces van “attitude verbetering” start dus bij DE LEIDINGGEVENDE.
 26. 26. ENQUÊTE 1) Op een schaal van 1 op 10, hoe hoog schat je het moreel van je troepen in? Tussen haakjes, hoe langer je hierover moet nadenken, hoe lager de score zou moeten zijn!
 27. 27. ENQUÊTE 2) Op een schaal van 1 tot 10, hoe hoog schat je het niveau van fierheid in dat je medewerkers tonen? (Hoe fier zijn je medewerkers over het bedrijf?)
 28. 28. ENQUÊTE 3) Op een schaal van 1 tot 10, hoe hoog schat je de bereidheid in van je medewerkers om te vechten, en de concurrentie te verslaan?
 29. 29. ENQUÊTE 4) Welk is het niveau van toewijding (ijver, inzet, overgave) om optimaal te presteren op hun job? En om continu te verbeteren?
 30. 30. ENQUÊTE 5) Hoe gelukkig zijn je medewerkers op het werk, denk je?
 31. 31. ENQUÊTE Als je klaar bent: tel alle scores op, en vermenigvuldig de som met 2. Zo heb je het percentage.
 32. 32. VOLGENDE STAP Een gedragscode (1) opstellen en neerschrijven is je eerste stap om individuele EN groepsattitude te verbeteren. GEDRAGS CODE (1) “Een gedragscode is een expliciete beschrijving van de normen en de waarden voor het gedrag van een bepaalde groep.” (Wikipedia)
 33. 33. GEDRAGSCODE EN ETHIEK “Ethiek heeft te maken met een overeengekomen code tussen mensen, dat ze zich op die manier zullen gedragen die zal leiden tot de optimale oplossing voor hun problemen.” - L. Ron Hubbard
 34. 34. EN DE LEIDER? ... heeft dus ook een gedragscode. LEIDER MEDEWERKER Ten dienste staan Betrouwbaar Betrouwbaar Eerlijk Stabiel Klantvriendelijk Streng maar luisterbereid (“open door”) Openhartig (geen roddels) De dingen gedaan krijgen Flexibel Het beste voorbeeld Kwaliteitsgericht Moedig Collegiaal (oplossingen bieden, geen problemen) Professioneel: precies werken en afwerken
 35. 35. U-Man Belgium Werfheide 3 2812 Muizen (Mechelen) België ©2014. Awllew rewc.hutemn avono.rbbeehouden. info@uman.be

×