Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp Lect3 1

1,559 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pp Lect3 1

 1. 1. 3 долоо хоног ӨС-ийн загвар (үргэлжлэл) <ul><li>Агуулга </li></ul><ul><li>1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ </li></ul><ul><ul><ul><li>Шинжилгээ хийх алхмууд, гарах загварууд </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Атрибутын төрөл, атрибутын төрлийн шинжилгээ (үзсэн сэдвүүд) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Холбоос </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Холбоосын төрөл </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Холболт зохион байгуулах аргууд </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Жишээ системийн шинжилгээ </li></ul></ul></ul>
 2. 2. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ (үргэлжлэл) <ul><li>Холбоос </li></ul><ul><li>Өгөгдлийн харьцаанууд дахь мэдээллийг уялдуулж нэгтгэх зорилготой </li></ul><ul><li>Холбоос нь ӨС-ийн объектүүдийн төлөөллүүдийн хоорондох хамаарлын олонлог юм </li></ul><ul><li>Эсвэл холбоос нь нэг харьцааны хэдэн бичлэг нөгөө харьцааны хэдэн бичлэгтэй хамаарал үүсгэхийг илэрхийлдэг </li></ul>
 3. 3. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холбоос Жишээ нь: Багш нь 1 тэнхимд харъяалагдана, харин тэнхимд олон багш байдаг гэвэл эдгээр 2 объектийн хоорондох хамаарал ОХД-д дараахи байдлаар дүрслэгдэнэ Багш Тэнхим
 4. 4. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холбоос Багшийн хамаарах тэнхмийн тухай мээдэллийг гаргахын тулд тэнхмийн харъяалал хамаарал ( r1,r2,…) гэсэн олонлог үүснэ (б1,..багшийн; т1,… тэнхмийн төлөөлөл) Багш объектийн нэг бичлэг тэнхим объектийн нэг л бичлэгтэй, тэнхим объектийн нэг бичлэг багш объектийн олон бичлэгтэй холбогдоно б1 б2 б3 б4 б5 r1(б1,т1) r2 (б2,т2) r3 (б3,т1) r4 (б4,т2) r5 (б5,т3) т1 т2 т3 Багш Тэнхмийн хар ъяал ал Тэнхим
 5. 5. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холбоос <ul><li>Холбоос нь хэдэн ч объектийн хооронд үүсч болдог </li></ul><ul><li>Хоёр объектийг холбоход хоёртын холбоос, гурван объектийг холбоход гуравтын холбоос үүсдэг </li></ul><ul><li>Холболт зохион байгуулахын тулд объектүүдийн тодорхойлолтонд ижил утга бүхий атрибутууд агуулагдах ёстой </li></ul><ul><li>Объектүүдийн хооронд холболт зохион байгуулж буй атрибутыг гадаад түлхүүр (холбоос атрибут) гэнэ </li></ul>
 6. 6. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ 3-ын холбоосын жишээ м1 м2 r1 r2 r3 r4 r5 r6 о1 о2 Мэргэжил Хичээл сонголт Оюутан х1 х2 х3 х4 х5 Хичээл
 7. 7. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холбоосын төрөл <ul><li>Холбоосын төрөл нь объектийн нэг төлөөлөл нөгөө объектийн төлөөлөлтэй ямар харьцаатай холбогдож байгааг илэрхийлдэг </li></ul><ul><ul><ul><li>нэг нь нэгтэй 1:1/(0) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>нэг нь олонтой 1:N/(0) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>олон нь олонтой M:N/ (0) </li></ul></ul></ul><ul><li>төрлүүд байдаг </li></ul><ul><ul><li>Дээрх бүх холболтын төрлүүдэд тэгтэй холбогдох тохиолдол давхар байж болдог </li></ul></ul>
 8. 8. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холбоосын төрөл 1:1 төрлийн холболт Багш, тэнхим объектүүдээс тэнхмийн эрхлэгчийг заах зорилгоор үүсгэсэн хамаарлын олонлог Тайлбар: Б3,б5, … багш тэнхмийн эрхлэгч биш учраас багш объект рүү тэг холболтыг давхар зааж байна б1 б2 б3 б4 б5 r1(б1,т2) r2(б2,т1) r3(б4,т3) т1 т2 т3 Багш Тэнхмийн эрхлэгч Тэнхим Багш Тэнхим
 9. 9. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холбоосын төрөл <ul><li>Тус лекцийн хуудас 3-4-ийн жишээ нэг нь олонтой (1:N) холболтын харуулсан </li></ul><ul><li>Тус лекцийн хуудас 6-ийн жишээ олон нь олонтой (M:N) холболтын харуулсан </li></ul>
 10. 10. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд <ul><li>Холболтыг дараахи 2 аргаар зохион байгуулдаг </li></ul><ul><li>холбогдох объектүүдийн аль нэгэнд гадаад түлхүүр нэмж авах </li></ul><ul><ul><li>нэг нь нэгтэй </li></ul></ul><ul><ul><li>нэг нь олонтой </li></ul></ul><ul><li>холбоосын олонлогийг агуулсан харьцаа шинээр үүсгэх </li></ul><ul><ul><li>олон нь олонтой </li></ul></ul>
 11. 11. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд <ul><li>1:1 ба 1:N төрлийн холбоосыг зохион байгуулахын тулд аль нэг объектийн тодорхойлолтонд гадаад түлхүүр нэмж авах нь тохиромжтой </li></ul><ul><li>Гадаад түлхүүрийг аль объект рүү авахыг зөв тодорхойлох нь чухал !!! </li></ul>
 12. 12. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд <ul><li>1:N төрлийн холбоосыг зохион байгуулахдаа өгөгдлийн давхцлыг аль болохоор бага үүсгэх үүднээс гадаад түлхүүрийг объектийн нэг төлөөллийн хувьд нэг утгат атрибут б олж хадгалагдах объект рүү авах нь тохиромжтой </li></ul><ul><li>Энгий нээр хэлбэл ОХД-д олон гэсэн хамаарал авах (олон сум заасан) объект рүү гадаад түлхүүрийг авах </li></ul>
 13. 13. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Багшийн тэнхмийн харьяалал холболтын (N:1) жишээн дээр багш нь нэг тэнхимд харьяалагдах учраас багш объектэд тэнхмийн кодыг авч багшийг тэнхимтэй холбовол зөв  
 14. 14. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Тэнхим объект рүү багшийн кодыг гадаад түлхүүрээр авч холбовол өгөгдлийн давхцал үүссэн буруу холболт болно. Тэнхимд байгаа багшийн тоогоор тэнхмийн өгөгдөл давтагдана  
 15. 15. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд <ul><li>Олон нь олонтой M:N холболтыг хийхийн тулд өгөгдлийн илүүдлийг аль болохоор бага үүсгэх үүднээс холболтыг агуулсан шинэ харьцаа үүсгэх аргыг хэрэглэ дэг </li></ul><ul><li>Үүний тулд холбогдох харьцаануудын анхдагч түлхүүрийг шинэ харьцаанд гадаад түлхүүр болгон авдаг </li></ul><ul><li>Шинэ харьцаанд гадаад түлхүүрээс гадна шаардлагатай бусад өгөгдлийн элементүүдийг агуулж болно </li></ul>
 16. 16. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд ОХД-д M:N холболтыг салгахад олон - олныг салгаж үүссэн объект рүү олон гэсэн хамаарл ыг шилж vvлж заадаг Оюутан нь олон хичээл сонгоно, эсрэгээр тухайн хичээлийг олон оюутан сонгоно гэсэн M:N төрлийн холболт ын жишээ Хичээл сонголт объект рүү олон хамаарал шилжиж заагдсан байна Оюутан Хичээл Оюутан Хичээл Хичээл сонголт
 17. 17. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд <ul><li>Олон - олныг салгаж үүссэн харьцаа нь дараах бүтэц, агуулгатай байна </li></ul>Тайлбар: анхдагч харьцаануудаас оюутны код, хичээлийн кодыг хичээл сонголт харьцаа руу гадаад түлхүүрээр авсан байна
 18. 18. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Дээрх холбоосыг дахин нарийн шинжлэхэд M:N холболт бүрэн задраагүй байж болно, жишээлбэл хичээл сонголт ба хичээл объектүүдийн хоорондох M:N холболт Тус олон олон холболтыг хичээлийн хэлбэр харьцаагаар салгана Оюутан Хичээл Хичээл сонголт Оюутан Хичээл Хичээл Хичээлийн хэлбэр
 19. 19. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд <ul><li>1:1 төрлийн холбоосыг зохион байгуулахдаа гадаад түлхүүрийг ерөнхийдөө аль ч объект рүү авч болдог, өгөгдлийн давхцал ямарч тохиолдолд үүсэхгүй </li></ul><ul><li>Гэвч анхаарах зүйлс байдаг </li></ul><ul><ul><li>гадаад түлхүүр нь объектэд хадгалах мэдээллийн утга агуулгыг эвдэхгүй байхыг анхаарах </li></ul></ul><ul><ul><li>гадаад түлхүүр нь объектэд тэг утгат атрибут болж орох үгүйг хянаж, тэг утгат атрибут vvсэхээс зайлсхийх </li></ul></ul>
 20. 20. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд 1:1 төрлийн холбоосыг зохион байгуулах жишээ Тэнхмийн эрхлэгч холбоосын олонлогын жишээнд багш нь нэг л тэнхмийн эрхлэгч, нэг тэнхимд нэг л эрхлэгч байх ба багш болгон тэнхмийн эрхлэгч байхгүй Эдгээр объектүүдийг багшийн код эсвэл тэнхмийн кодоор холбож болно Багш Тэнхим
 21. 21. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Дээрх 1:1 төрлийн холбоосын жишээнд тэнхим объект рүү багшийн кодыг гадаад түлхүүр болгон авахад тэг утга үүсэхгүй, объектийн утга агуулга алдагдахгүй зөв зохион байгуулалт бий болно
 22. 22. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Харин багш объект рүү тэнхмийн кодыг гадаад түлхүүрээр авч зохион байгуулбал тэг утга үүсч, багш руу тэнхмийн тухай мэдээлэл бүхий атрибут нэмэгдэж объектийн утга агуулга алдагдаж байна
 23. 23. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Оюутан Хичээл Тэнхим Багш Мэргэжил Хичээл сонголт Эхний загварчилгаагаар гарсан ОХД M:N холболт- улаан
 24. 24. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Эхний загварчилгаагаар гарсан ӨЕС
 25. 25. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд M:N холбоосыг эхний байдлаар салгасан ОХД Оюутан Тэнхим Багш Мэргэжил Хичээл сонголт Хичээл Мэргэжил& Хичээл Хичээлийн хэлбэр M:N холболт- улаан
 26. 26. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд M:N холбоосыг эхний байдлаар салгасан ӨЕС
 27. 27. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Бүх M:N холбоосыг салгасан ОХД Оюутан Тэнхим Багш Мэргэжил Хичээл сонголт Хичээл Мэргэжил& Хичээл Хичээл& багш Хичээлийн хэлбэр
 28. 28. ӨС-ийн загвар 1.2 Объектийн холбоосын шинжилгээ Холболт зохион байгуулах аргууд Бүх M:N холбоосыг салгасан ӨЕС
 29. 29. Унших материал <ul><li>“ ӨС” ном, бүлэг 3, хуудас31-36 </li></ul>

×