Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Access Table

5,440 views

Published on

 • hi, ene access hicheeliig printlej avmaar bn, pls
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Access Table

 1. 1. Өгөгдлийн сан үүсгэх Лаборатори 1, 2 Өгөгдлийн сан удирдах “Access” систем ийн AccessTable <ul><li>Өгөгдлийн сан нь Aксесс систем дээр .mdb гэсэн өргөтгөлтэйгээр хадгалагддаг. Нэг өгөгдлийн сан нь хэд хэдэн хүснэгтээс тогтох бөгөөд тэдгээрийн загвараар тодорхойлогдоно. </li></ul><ul><li>Файл удирдах хэрэгслийн орчинд тодорхой нэр бүхий өгөгдлийн сан харагдахаас биш хүснэгтүүд бие даан харагддаггүй. </li></ul>
 2. 2. ӨС шинээр үүсгэх <ul><li>Аксесс програмыг ачаалсны дараа гарч ирэх цэсээс: </li></ul><ul><ul><li>File>New>BlankDatabase сонголтыг хийнэ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Өгөгдлийн сандаа нэр өгч, хаана хадгалах замыг нь зааж өгсний дараа Create товчийг дарна. </li></ul></ul>
 3. 3. Ямар диск, санд хадгалахыг заах .mdb файл Өгөгдлийн сангийн нэрийг заах Хадгалах хэрэгслийн төрөл/Аксессийн хувилбарыг заах
 4. 4. Хүснэгт үүсгэх <ul><li>ӨС-нг хадгаласны дараа доорх цонх гарна. </li></ul>Хүснэгттэй ажиллах сонголт Шинэ хүснэгт үүсгэх сонголт
 5. 5. Хүснэгтийн загварыг тодорхойлох <ul><li>Table Wizard – Худалдаа арилжаа ба хувь хүний тухай мэдээлэл бүхий ӨС үүсгэх бэлэн загварыг санал болгоно. </li></ul><ul><li>Design View – Хэрэглэгч өөрөө бие даан хүснэгтийн бүтцийг тодорхойлж гаргахад зориулсан хэрэгсэл. </li></ul>
 6. 6. Хүснэгтийн загварыг тодорхойлох <ul><li>Шинэ хүснэгт үүсгэх сонголтыг хийхэд Table цонх гарч ирнэ. </li></ul>Талбарын нэр Өгөгдлийн төрлийг зааж өгнө. Нэмэлт тодорхойлолтууд
 7. 7. Талбарын үндсэн тодорхойлолт <ul><li>FieldName – Нэрийн урт 64-с хэтрэхгүй байна. Талбаруудад ижил нэр зааж болохгүй. </li></ul><ul><li>DataType – Аксесст өгөгдлийн дараах 8 төрлийг зааж болно. </li></ul><ul><li>Description – Бусад хэрэглэгчдэд зориулж талбарт хадгалах өгөгдлийн тухай тайлбарыг өгч болно. </li></ul>
 8. 8. Төрөл Зориулалт Text 255-с хэтрэхгүй урттай, үсэг, тоо, тусгай тэмдэгтээс тогтох тэмдэгт мөр Memo 64000-с хэтрэхгүй урттай, үсэг, тоо, тусгай тэмдэгтээс тогтох тэмдэгт мөр Number Хамгийн ихдээ 8 байтаар хадгалагдах, бүхэл ба бутархай тоог заана. Date/Time 8 байтаар хадгалагдах, он, сар, өдөр, цаг төрлийн өгөгдлийг заах Currency 8 байтаар хадгалагдах, хамгийн ихдээ бүхэл 15, бутархай 4 оронтойгоор мөнгөн төрлийн өгөгдлийг заана.
 9. 9. Data type - Талбарын төрөл AutoNumber 4 байтаар хадгалагдах тоон дугаарлалт үүсгэнэ. Yes/No 1 битээр хадгалагдах “үнэн” эсвэл “худал” утгыг илэрхийлсэн булийн төрлийн өгөгдлийг заана. OLE Object Хамгийн ихдээ 1GB, Windows-н бусад програмын хэрэгслээр үүсгэсэн excel хүснэгт, word бичвэр, график, дүрс, дуу зэрэг гадаад объект ий г заана.
 10. 10. Field Size-Талбарын хэмжээ <ul><li>Талбарын хэмжээг заах бөгөөд тухайн талбарт хадгалах хамгийн их утга байхаар тодорхойлно. </li></ul><ul><li>Текст төрлийн өгөгдлийн хувьд хамгийн урт мөр дэх тэмдэгтийн тоотой тэнцүү байдаг бол тоон болон дугаарлалт өгөгдлийн төрлийн хувьд дараах хэмжээнүүд байдаг. </li></ul>
 11. 11. Field Size-Талбарын хэмжээ Хэмжээ Бутархай орны хэмжээ Авах утгын хязгаар Байт MIN MAX Double 15 -1.797*10 308 +1.797*10 308 8 Single 7 -3.4*10 38 +3.4*10 38 4 Long Integer - -2.147,438,6 +2.147,438,6 2 Integer - -32.768 +32.767 2 Bytes - 0 255 1 Currency 4 -922,337,.. +922,337,.. 4
 12. 12. Format- Харагдах хэлбэр <ul><li>Өгөгдлийн дэлгэцэнд гарах ба хэвлэгдэх хэлбэрийг заадаг. Гарах хэлбэрийг зөвхөн тоо, текст, огноо, булийн төрлийн өгөгдөлд заадаг. </li></ul>
 13. 13. Format- Харагдах хэлбэр Тоон ба мөнгөн өгөгдлийн төрөл General Number Утгыг гараас оруулсан хэлбэрээр харуулна Currency Тооны өмнө мөнгөн тэмдэгт авч харуулна Fixed Тоог бэхэлсэн таслалтай тоон хэлбэрээр харуулна Standard Тооны бутархай оронд 2 цифр авсан ба мянгатын орноор тасалж харуулна. Percent Тоог хувьд шилжүүлж харуулна Scientific Хөвөх таслалтай хэлбэрээр харуулна.
 14. 14. Format- Харагдах хэлбэр Date/Time General Date 2/5/2004 2:00:00 pm Long Date Thursday, February 5, 2004 Medium Date 5-Feb-04 Short Date 2/5/04 Long Time 2:00:00 pm Medium Time 02:00 pm Short Time 14:00
 15. 15. Format- Харагдах хэлбэр Yes/No Yes/No Yes эсвэл No True/False True эсвэл False On/Off On эсвэл Off
 16. 16. Decimal Places <ul><li>Тоон ба мөнгөн төрөлтэй өгөгдлийн утгын бутархай оронд авах цифрийн тоог заана. </li></ul><ul><li>Бодит тооны хувьд бутархай орны цифрийн тоог double хэмжээнд 15-аас, single хэмжээнд 7-оос хэтрэхгүй утгаар заана. </li></ul>
 17. 17. InputMask <ul><li>Оруулах маск хэрэглэж талбарын утга дахь тэмдэгт тус бүрийг цифр, үсэг, эсвэл тусгай тэмдэгт байхыг нарийн тодорхойлж өгдөг. Ингэснээр алдаатай утга оруулахаас сэргийлэх боломжтой. </li></ul><ul><li>Оруулах маскийг текст төрлийн өгөгдлийн хувьд ихэвчлэн тогтмол урттай утга авах талбарт заадаг. </li></ul>
 18. 18. InputMask 0 0-9 цифр буюу +/- тэмдэгт заавал оруулна. 9 0-9 цифр (Заавал оруулах шаардлагагүй бөгөөд тэгээр бөглөнө.) # 0-9 тоо буюу зайн тэмдэгт (Заавал оруулах шаардлагагүй бөгөөд тэгээр бөглөнө.) L A-z үсгүүд (Заавал) ? A-z үсгүүд (Заавал оруулах шаардлагагүй бөгөөд тэгээр бөглөнө.) > Тэмдэгтээс хойшхи бүх тэмдэгт том үсэг рүү шилжинэ. < Жижиг үсэг рүү
 19. 19. Caption <ul><li>ӨС дахь жинхэнэ өгөгдлийг ямар нэгэн маягт, тайлан болон бусад хэлбэрээр харуулах үед тус өгөгдлийг агуулсан талбарын толгой ямар нэртэй байхыг зааж өгнө. Тодорхойлж өгөөгүй тохиолдолд тус талбарын өгөгдлүүд талбарын нэрийг авдаг. </li></ul>
 20. 20. Default value <ul><li>Ямар нэг талбарын утгуудын дийлэнх хувь нь тогтмол нэг утга авч байх тохиолдолд талбарт анхдагч утгыг зааж өгдөг. Ингэснээр тухайн талбар заасан анхдагч утгаар автоматаар бөглөгдөх ба энэ нь хэрэглэгчийг нэг утгыг дахин оруулахаас чөлөөлж, ажлыг хөнгөвчилдөг. </li></ul>
 21. 21. Validation Rule ба Validation Text <ul><li>Талбарт авах өгөгдлийн утга дээр нэмэлт хязгаар тавих үед хэрэглэнэ. </li></ul><ul><li>Хэрэглэгч талбарын утга авах хүрээнд тохироогүй утга оруулах оролдлого хийвэл validation text тодорхойлолтонд зааж өгсөн бичвэр дэлгэц рүү гарч алдааны мэдээлэл өгнө. </li></ul>
 22. 22. LookUp <ul><li>У рьдчилж тодорхойлсон эсвэл мэдэгдсэн утг уудаас сонголт хийж т албар т оруулахын тулд LookUp хэрэгслийг ашиглана. Энэ нь боломжит утгуудыг жагсааж харуулдаг ба хэрэглэгч эдгээр утгуудаас сонголт хийж талбарт оруулах боломжтой болно. </li></ul>
 23. 23. LookUp <ul><li>Т албарын утгуудыг тодорхойлохдоо: </li></ul><ul><ul><li>Нэмэлт тодорхойлох хэсэгт байрласан Lookup хэрэгслийг идэвхжүүлнэ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Гарч ирэх цонхонд дараах заалтууруудыг өгнө. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Display Control – утгуудын жагсаалтыг харуулах цонхны төрлийг (Text box,List box,Combo box) заахад ашиглана. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Row Source Type – сонголтын утгууд нь ӨС дахь хүснэгт, талбар, эсвэл хэрэглэгчийн тодорхойлсон утга (Table/Query, Value list, Field list) байх эсэхийг заана. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Row Source – утгуудын жагсаалтыг цэг-таслал (;) – аар тусгаарлан зааж өгнө. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bound Column, Column, Count, Column heads, Column Width – баганы тоо, толгой, өргөн зэргийг тодорхойлоход ашиглагдана. </li></ul></ul></ul>
 24. 24. Required <ul><li>Талбарт заавал утга орсон байхыг хянана. Хэрэв талбарт утга заавал орсон байх шаардлагатай бол Yes сонголтыг хийнэ. </li></ul>
 25. 25. Allow Zero Length <ul><li>Text ба Memo төрлийн өгөгдлийн талбар нь тэг утгатай байж болох эсэхийг хянахад ашиглагдана. </li></ul><ul><li>Хэрэв талбарт тэг утгатай мөр байж болох бол Yes сонголтыг хийнэ. </li></ul>
 26. 26. Indexed <ul><li>Ямар нэгэн талбарын утгаар эрэмбэлэлт хийх эсэхийг заана. Тус тодорхойлолтонд дараах 3 сонголт байдаг. </li></ul><ul><ul><li>No- эрэмбэлэхгүй </li></ul></ul><ul><ul><li>Yes(Duplicates Ok)- Утга давхцуулж эрэмбэлнэ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Yes(No Duplicates)- Утга давхцуулахгүй эрэмбэлнэ. </li></ul></ul>
 27. 27. Хүснэгтийн анхдагч түлхүүрийг тодорхойлох <ul><li>Түлхүүр талбарыг сонгоно. Нэг эсвэл хэд хэд байж болно. </li></ul><ul><li>Edit>Set Primary Key цэсийг эсвэл хэрэгслийн мөрийн PrimaryKey дүрсийг ашиглан түлхүүр талбарыг заана. </li></ul>
 28. 28. Хүснэгтийн загварыг хадгалах <ul><li>Хүснэгтийг анх удаа хадгалах үед хүснэгтийн нэрийг зааж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв заагаагүй бол table1, table2,… гэсэн стандарт нэрүүдийг олгодог. </li></ul><ul><li>Хүснэгтийн загварт түлхүүр талбарыг тодорхойлоогүй бол хадгалах үед дараах сонголт бүхий цонх гарна. </li></ul><ul><ul><li>Yes - хүснэгтэнд ID нэртэй түлхүүр талбар автоматаар нэмэгдэнэ. </li></ul></ul><ul><ul><li>No - түлхүүр талбар тодорхойлолгүй хадгалах. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cancel - хүснэгтийн загвар руу буцаж орох. </li></ul></ul><ul><ul><li>Help - тусламж. </li></ul></ul>
 29. 29. Жинхэнэ өгөгдөл рүү орох <ul><li>Хүснэгтийн загварыг тодорхойлсны дараа өгөгдлийн утгыг оруулна. Үүний дараа оруулсан утгуудыг харах, засварлах, устгах шаардлага гарах ба өгөгдөл рүү орохын тулд дараах 3 аргын аль нэгийг сонгох боломжтой. </li></ul><ul><ul><li>Database цонх руу шилжиж, Table>Open сонголтыг хийх </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэгслийн мөр дэх View Datasheet дүрсийг дарах </li></ul></ul><ul><ul><li>Цэсээс View>Datasheet View командыг сонгох </li></ul></ul>
 30. 30. Өгөгдлийн загварыг засварлах <ul><li>Өгөгдөл оруулах үед өмнө тодорхойлсон загвар шаардлага хангахгүй тохиолдол гарч болзошгүй байдаг. Хүснэгтийн загвар дахь талбарын нэр, хэмжээ болон нэмэлт тодорхойлолтуудыг өөрчлөхийн тулд хүснэгтийн өмнө хийж хадгалсан загвар руу орж засах хэрэгтэй болдог. Үүнийг гүйцэтгэх дараах аргууд байна. </li></ul><ul><ul><li>Database цонх руу шилжиж, Table>Design сонголтыг хийх </li></ul></ul><ul><ul><li>Хэрэгслийн мөр дэх View Design дүрсийг дарах </li></ul></ul><ul><ul><li>Цэсээс View > Design View командыг сонгох </li></ul></ul>

×