SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí “Øàâü” öîãöîëáîðñóðãóóëü Ìîíãîëàðäûíñóðãàíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõàðãàç¿é Áýëòãýñýíáàãø: Ñ.Íàðàíöýöýã 2010 îí
Ìîíãîëûíàðäò¿ìýíõ¿íèéõ¿ì¿¿æèëòºëºâøëèéíàñóóäàëáîëòºðóëñûí ÷àíàðòàé ¿éëñãýæñýòãýí “Áèåýçàñààäãýðýýçàñ, ãýðýýçàñààäòºðºº çàñ” õýìýýíòîäîðõîéëñîííüáèé. “Áèåýçàñíà” ãýäýãíüàëèâõ¿íèéýçýìøñýíáàéâàëçîõèõ “ýðäì¿¿ä”, “÷èìã¿¿äèéã” ººðèéíáîëãîíòºãññàéíýçýìøýýääàðààíü ºðõãýðèéíõýýãàëãîëîìòûãàñààæòºð人 ç¿òãýõãýñýíóÿëäààá¿õèéã¿íñóðãààëþì. ªºðººð õýëáýëõ¿ì¿¿æëèéíòóõàéàñóóäëûãõ¿íèéàìüäðàëûíçîðèëãîòîéíÿãòóÿëäààòàéáºãººä òîäîðõîé ¿å øàòòàéãààðñýòãýíàéëòãàñàíìýðãýíñóðãààëþì. Èéíõ¿¿ “õ¿íýýðõ¿íõèéõäýý” ìàøòîäîðõîéçààãõýìæýýòîãòîîíáàðèìòëàõûãìàíàéàðäò¿ìýíøààðäàíèðñýíáàéíà.
Æèíõýíýáèåõ¿íÿìàðáàéâàëçîõèëòîéÿìàðáàéâàë ¿ë çîõèëòîéãÿðóóòîäòîî÷èíòîäîðõîéëñîííüîëîíòàà. Òýãýõäýýæèíõýíýìîíãîëõ¿í, ýõõ¿í, ýöýãõ¿í, ãýðèéíýçýíõ¿í, øàâüõ¿íÿìàðáàéõ ¸ñòîéãÿëãàæñàëãàí ºã¿¿ëñýííüìàíàéàðäûíñóðãàíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõóõààíû ºâºðìºöñýòãýëãýýãèëýðõèéëäýã. Òóõàéëáàë, æèíõýíýìîíãîëõ¿íáàéõûíòóëä:          “¯íýíáàòæóðìûã ¿ðãýëæõè÷ýýæÿâàõ          ªâºãäýýäñèéíñóðãààëûãñàíàæñýäýæÿâàõ           ¯éëèéíäýýäà÷èéãáóöààæõàðèóëæÿâàõ           ªãºõãýýõèéíõîðâîîãó÷èðëàíòàíüæÿâàõ           ¯ëýìæìýðãýííîìûãòîãòîîíòóíãààæÿâàõ           ¯ãýýã¿éäîîäàðäûã ºðãºíòýíõð¿¿ëæÿâàõ” ¸ñòîéáàéíà.
Ýöýãõ¿ííààäçàõíü: “Óóæóóóõààí Õàòàíçîðèã Áàòæóðàì ªðõãýðèéíò¿øèã ¯ð õ¿¿õäèéíñ¿ëä Áîãä ×èíãèñèéíñóðãààëä ¿ë òýðñëýõ ¯íýí÷ õàíèéã ¿ë ãîìäîîõ ¯éëèéíõýö¿¿ãýýñ ¿ë øàíòðàõ ¯éòýíõóàðûí ºíãºíä ¿ë àâòàã÷” áàéõ¸ñòîéõýìýýí ºã¿¿ëæýý. Ò¿¿í÷ëýíãýðèéíýçýíõ¿íèé 5 æóðàìíü:  “Àëñûíõàðàà Õîë÷ óõààí   ªðøººíã¿éñýòãýë
Ýâíàéð, ýðõýì ¸ñëîë” ãýõáóþóýñâýëíîìûíñàäàíáàãøèéíàðâàíáèëýã ÷àíàðãýõìýòòîäîðõîéýçýíòýéãýýðòîî÷èíäóðüäñàíîéëãîëòóóäáîëìàíàéàðäò¿ìíèéáîëîâñðóóëñàíõ¿íèéòóõàéñóðãàíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõñýòãýëãýýíèéîëîëòàìæèëò, îíöëîãáàéäëûíèëýðõèéëýëáîëæáàéíà. Ìàíàéàðäò¿ìýíõ¿¿õäèéãáàãààñíüýõëýíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõòàëààðíàðèéíäýãæóðàìòàéáàéæýý.Æèøýýíü: 1735 îíäáè÷èãäñýí “Òîîâàíãèéíãóðâàí ¿ñýãò” íîìä:            Õ¿¿õäèéãèäýæ ÷àäìàãöáàðóóíãàðûãñóðãàíà Õýëæ ÷àäìàãöýðõëýõäóóã ¿ë ãàðãàíà ßâæ ÷àäìàãö 4 ç¿ã, äýýääîîäûãóõóóëíà Ìýõýñõèéæ ÷àäìàãö ¸ñëîëíàéðòàâèõ, ýöýãýõýýõ¿íäýòãýõèèéãñóðãàíàãýæýý.
̺í õ¿¿õäýýõýçýý ÷: Ãàøóóíààð á¿¿ òýòãý Àìòòàíààð á¿¿ öàòãà          ªíãºíä á¿¿ ãÿëáóóë Òàíñàãò á¿¿ óìáóóë Óëàé á¿¿ ¿ç¿¿ë Íîéðîíä á¿¿ àâòóóë ãýæñóðãàõûíõàìòýöýãýõýäíü: -Õ¿¿õäýýçºâõàéðëà -Õ¿¿õäýäýýñàéíààð ¿ëãýðëý -Õ¿¿õäýýõàìãààëæÿâ -Õ¿¿õýäòýéãýýöóã ¿éëõèé -Õ¿¿õýäòýéõàìòòîãëîæíààä -Õ¿¿õäýäýýàìüäðàõóõààíçàà
-Õ¿¿õäýäýý ººðèéíõíü õ¿÷èéãõýë -Õ¿¿õäýý ÷èõ 纺ëºíòýé ºñ㺠 -Õ¿¿õäýýñýýýðýýíáàðààíûã á¿¿ íóó -Õ¿¿õäýýäóóðàéõþìòàéàìüäàð÷ ñóðãà ãýñýíáàðèìòëàëûãáîëîâñðóóëæýý. Õ¿íäøèíãýýõñàéí ÷àíàð, àðèëãàâàëçîõèõìóóòàëûãîéòîéíäîðòîëíüõîíîãøóóëäàã ºâºðìºöàðãàáàðèëûãìîíãîëûíàðäò¿ìýíáîëîâñðóóëàíõýðýãëýæèðæýý. Ýäãýýðñóðãààëûãç¿éðöýöýí ¿ã, ¿ëãýð, îíüñîãîçýðýãàìàíçîõèîëûíòºðë¿¿äýýðäàìæóóëàí õ¿¿õäèéíõ¿ì¿¿æèë, õýëÿðèàíûñî¸ë, îþóíóõààíäøèíãýýæòºëºâø¿¿ëäýãáàéñàíáàéíà.
Àøèãëàñàíìàòåðèàë: -Çîõèñòòîëü 1996 îí -“Áîëîâñðîë” ñýòã¿¿ë 1990 îí

More Related Content

What's hot

8 r angi mongol bichig
8 r angi mongol bichig8 r angi mongol bichig
8 r angi mongol bichig
budkhand_2
 
Cnyd amni hondii tseberleh
Cnyd amni hondii tseberlehCnyd amni hondii tseberleh
Cnyd amni hondii tseberleh
staruyanga
 
заработки
заработкизаработки
заработки
Cavatex
 
shud amni hondii tseberleh
shud amni hondii tseberlehshud amni hondii tseberleh
shud amni hondii tseberleh
staruyanga
 
Kbadrat tegshitgel
Kbadrat tegshitgelKbadrat tegshitgel
Kbadrat tegshitgel
badamtsetseg
 
Лекц 12
Лекц 12Лекц 12
Лекц 12
Muuluu
 
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүнмонгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
altantuya2012
 
Политика
ПолитикаПолитика
Политика
nasbsu
 
дети в интернете
дети в интернетедети в интернете
дети в интернете
Cavatex
 

What's hot (20)

8 r angi mongol bichig
8 r angi mongol bichig8 r angi mongol bichig
8 r angi mongol bichig
 
Cnyd amni hondii tseberleh
Cnyd amni hondii tseberlehCnyd amni hondii tseberleh
Cnyd amni hondii tseberleh
 
Tz 2-apple
Tz 2-appleTz 2-apple
Tz 2-apple
 
заработки
заработкизаработки
заработки
 
advert_place
advert_placeadvert_place
advert_place
 
shud amni hondii tseberleh
shud amni hondii tseberlehshud amni hondii tseberleh
shud amni hondii tseberleh
 
Kazakh law2 1
Kazakh law2 1Kazakh law2 1
Kazakh law2 1
 
M_Hadjiivanova copy
M_Hadjiivanova copyM_Hadjiivanova copy
M_Hadjiivanova copy
 
Newspaper
NewspaperNewspaper
Newspaper
 
Legend of white stone logo 2
Legend of white stone logo 2Legend of white stone logo 2
Legend of white stone logo 2
 
Lecture 6
Lecture 6Lecture 6
Lecture 6
 
Kbadrat tegshitgel
Kbadrat tegshitgelKbadrat tegshitgel
Kbadrat tegshitgel
 
Ws iii
Ws iiiWs iii
Ws iii
 
osnovnaya
osnovnayaosnovnaya
osnovnaya
 
Лекц 12
Лекц 12Лекц 12
Лекц 12
 
Наталія Алексеєнкова. «Чудова в мене професія» («Шкільна бібліотека», газети ...
Наталія Алексеєнкова. «Чудова в мене професія» («Шкільна бібліотека», газети ...Наталія Алексеєнкова. «Чудова в мене професія» («Шкільна бібліотека», газети ...
Наталія Алексеєнкова. «Чудова в мене професія» («Шкільна бібліотека», газети ...
 
Компания "Монетный Двор"
Компания "Монетный Двор"Компания "Монетный Двор"
Компания "Монетный Двор"
 
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүнмонгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
монгол бичгийн хэрэглэгдэхүүн
 
Политика
ПолитикаПолитика
Политика
 
дети в интернете
дети в интернетедети в интернете
дети в интернете
 

Viewers also liked

Slideshow1
Slideshow1Slideshow1
Slideshow1
tori8015
 
Куда идут валютные ку
Куда идут валютные куКуда идут валютные ку
Куда идут валютные ку
khapuga
 
Assessment Checklist
Assessment ChecklistAssessment Checklist
Assessment Checklist
lolafrancis
 
Kilifi District Food For Asset photo album 2011
Kilifi District Food For Asset photo album 2011Kilifi District Food For Asset photo album 2011
Kilifi District Food For Asset photo album 2011
Stephen Musimba
 
Compressed mythbuntu 8.10-installation
Compressed mythbuntu 8.10-installationCompressed mythbuntu 8.10-installation
Compressed mythbuntu 8.10-installation
nello751
 
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Cahyo Darujati
 
Pipelinebasicskillsmath2
Pipelinebasicskillsmath2Pipelinebasicskillsmath2
Pipelinebasicskillsmath2
harrindl
 
Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02
Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02
Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02
Cahyo Darujati
 
Guía para postear material
Guía para postear materialGuía para postear material
Guía para postear material
Israel Pérez L
 

Viewers also liked (20)

Perl 6 Datastructures
Perl 6 DatastructuresPerl 6 Datastructures
Perl 6 Datastructures
 
yapcasia2014いってきました
yapcasia2014いってきましたyapcasia2014いってきました
yapcasia2014いってきました
 
Salud 3 Buenas Razones - 2011
Salud 3 Buenas Razones - 2011Salud 3 Buenas Razones - 2011
Salud 3 Buenas Razones - 2011
 
八王子
八王子八王子
八王子
 
Slideshow1
Slideshow1Slideshow1
Slideshow1
 
Куда идут валютные ку
Куда идут валютные куКуда идут валютные ку
Куда идут валютные ку
 
Assessment Checklist
Assessment ChecklistAssessment Checklist
Assessment Checklist
 
Destacados educativos
Destacados educativosDestacados educativos
Destacados educativos
 
Catedra virtual sueño mi universidad
Catedra virtual sueño mi universidadCatedra virtual sueño mi universidad
Catedra virtual sueño mi universidad
 
Kilifi District Food For Asset photo album 2011
Kilifi District Food For Asset photo album 2011Kilifi District Food For Asset photo album 2011
Kilifi District Food For Asset photo album 2011
 
Compressed mythbuntu 8.10-installation
Compressed mythbuntu 8.10-installationCompressed mythbuntu 8.10-installation
Compressed mythbuntu 8.10-installation
 
Wordpress Crashkurs
Wordpress CrashkursWordpress Crashkurs
Wordpress Crashkurs
 
Representation of age
Representation of ageRepresentation of age
Representation of age
 
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
Kcd226 Sistem Operasi Lecture06
 
Pipelinebasicskillsmath2
Pipelinebasicskillsmath2Pipelinebasicskillsmath2
Pipelinebasicskillsmath2
 
Internet iyhs
Internet iyhsInternet iyhs
Internet iyhs
 
Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02
Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02
Kbk436 Sistem Operasi Lanjut Lecture02
 
Declaración pública de FEUNAPVIC
Declaración pública de FEUNAPVICDeclaración pública de FEUNAPVIC
Declaración pública de FEUNAPVIC
 
Guía para postear material
Guía para postear materialGuía para postear material
Guía para postear material
 
The Club
The ClubThe Club
The Club
 

More from ulzii_7777

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
ulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
ulzii_7777
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетик
ulzii_7777
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
ulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
ulzii_7777
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
ulzii_7777
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
ulzii_7777
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
ulzii_7777
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
ulzii_7777
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
ulzii_7777
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
ulzii_7777
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
ulzii_7777
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
ulzii_7777
 

More from ulzii_7777 (20)

хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetsegхэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
хэрэглэгдэхүүн Enhtsetseg
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
хөнгөн атлетик
хөнгөн атлетикхөнгөн атлетик
хөнгөн атлетик
 
өндрийн харайлт
өндрийн харайлтөндрийн харайлт
өндрийн харайлт
 
гэрийн даалгавар
гэрийн даалгаваргэрийн даалгавар
гэрийн даалгавар
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 
чимгээ даалгавар
чимгээ даалгаварчимгээ даалгавар
чимгээ даалгавар
 
бие даалт
бие даалтбие даалт
бие даалт
 
Test hicheel 1
Test hicheel 1Test hicheel 1
Test hicheel 1
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Aravtin butarhai
Aravtin butarhaiAravtin butarhai
Aravtin butarhai
 
судалгаа
судалгаа судалгаа
судалгаа
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
эцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авахэцэг эхийн дэмжлэг авах
эцэг эхийн дэмжлэг авах
 
судалгаа
судалгаасудалгаа
судалгаа
 
Hundig hemjih negj
Hundig hemjih negjHundig hemjih negj
Hundig hemjih negj
 
Ubuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэгUbuntu tsahim test батцэцэг
Ubuntu tsahim test батцэцэг
 
гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46гэрийн даалгавар 46
гэрийн даалгавар 46
 

ардын с

 • 1. Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí “Øàâü” öîãöîëáîðñóðãóóëü Ìîíãîëàðäûíñóðãàíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõàðãàç¿é Áýëòãýñýíáàãø: Ñ.Íàðàíöýöýã 2010 îí
 • 2. Ìîíãîëûíàðäò¿ìýíõ¿íèéõ¿ì¿¿æèëòºëºâøëèéíàñóóäàëáîëòºðóëñûí ÷àíàðòàé ¿éëñãýæñýòãýí “Áèåýçàñààäãýðýýçàñ, ãýðýýçàñààäòºðºº çàñ” õýìýýíòîäîðõîéëñîííüáèé. “Áèåýçàñíà” ãýäýãíüàëèâõ¿íèéýçýìøñýíáàéâàëçîõèõ “ýðäì¿¿ä”, “÷èìã¿¿äèéã” ººðèéíáîëãîíòºãññàéíýçýìøýýääàðààíü ºðõãýðèéíõýýãàëãîëîìòûãàñààæòºð人 ç¿òãýõãýñýíóÿëäààá¿õèéã¿íñóðãààëþì. ªºðººð õýëáýëõ¿ì¿¿æëèéíòóõàéàñóóäëûãõ¿íèéàìüäðàëûíçîðèëãîòîéíÿãòóÿëäààòàéáºãººä òîäîðõîé ¿å øàòòàéãààðñýòãýíàéëòãàñàíìýðãýíñóðãààëþì. Èéíõ¿¿ “õ¿íýýðõ¿íõèéõäýý” ìàøòîäîðõîéçààãõýìæýýòîãòîîíáàðèìòëàõûãìàíàéàðäò¿ìýíøààðäàíèðñýíáàéíà.
 • 3. Æèíõýíýáèåõ¿íÿìàðáàéâàëçîõèëòîéÿìàðáàéâàë ¿ë çîõèëòîéãÿðóóòîäòîî÷èíòîäîðõîéëñîííüîëîíòàà. Òýãýõäýýæèíõýíýìîíãîëõ¿í, ýõõ¿í, ýöýãõ¿í, ãýðèéíýçýíõ¿í, øàâüõ¿íÿìàðáàéõ ¸ñòîéãÿëãàæñàëãàí ºã¿¿ëñýííüìàíàéàðäûíñóðãàíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõóõààíû ºâºðìºöñýòãýëãýýãèëýðõèéëäýã. Òóõàéëáàë, æèíõýíýìîíãîëõ¿íáàéõûíòóëä: “¯íýíáàòæóðìûã ¿ðãýëæõè÷ýýæÿâàõ ªâºãäýýäñèéíñóðãààëûãñàíàæñýäýæÿâàõ ¯éëèéíäýýäà÷èéãáóöààæõàðèóëæÿâàõ ªãºõãýýõèéíõîðâîîãó÷èðëàíòàíüæÿâàõ ¯ëýìæìýðãýííîìûãòîãòîîíòóíãààæÿâàõ ¯ãýýã¿éäîîäàðäûã ºðãºíòýíõð¿¿ëæÿâàõ” ¸ñòîéáàéíà.
 • 4. Ýöýãõ¿ííààäçàõíü: “Óóæóóóõààí Õàòàíçîðèã Áàòæóðàì ªðõãýðèéíò¿øèã ¯ð õ¿¿õäèéíñ¿ëä Áîãä ×èíãèñèéíñóðãààëä ¿ë òýðñëýõ ¯íýí÷ õàíèéã ¿ë ãîìäîîõ ¯éëèéíõýö¿¿ãýýñ ¿ë øàíòðàõ ¯éòýíõóàðûí ºíãºíä ¿ë àâòàã÷” áàéõ¸ñòîéõýìýýí ºã¿¿ëæýý. Ò¿¿í÷ëýíãýðèéíýçýíõ¿íèé 5 æóðàìíü: “Àëñûíõàðàà Õîë÷ óõààí ªðøººíã¿éñýòãýë
 • 5. Ýâíàéð, ýðõýì ¸ñëîë” ãýõáóþóýñâýëíîìûíñàäàíáàãøèéíàðâàíáèëýã ÷àíàðãýõìýòòîäîðõîéýçýíòýéãýýðòîî÷èíäóðüäñàíîéëãîëòóóäáîëìàíàéàðäò¿ìíèéáîëîâñðóóëñàíõ¿íèéòóõàéñóðãàíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõñýòãýëãýýíèéîëîëòàìæèëò, îíöëîãáàéäëûíèëýðõèéëýëáîëæáàéíà. Ìàíàéàðäò¿ìýíõ¿¿õäèéãáàãààñíüýõëýíõ¿ì¿¿æ¿¿ëýõòàëààðíàðèéíäýãæóðàìòàéáàéæýý.Æèøýýíü: 1735 îíäáè÷èãäñýí “Òîîâàíãèéíãóðâàí ¿ñýãò” íîìä: Õ¿¿õäèéãèäýæ ÷àäìàãöáàðóóíãàðûãñóðãàíà Õýëæ ÷àäìàãöýðõëýõäóóã ¿ë ãàðãàíà ßâæ ÷àäìàãö 4 ç¿ã, äýýääîîäûãóõóóëíà Ìýõýñõèéæ ÷àäìàãö ¸ñëîëíàéðòàâèõ, ýöýãýõýýõ¿íäýòãýõèèéãñóðãàíàãýæýý.
 • 6. ̺í õ¿¿õäýýõýçýý ÷: Ãàøóóíààð á¿¿ òýòãý Àìòòàíààð á¿¿ öàòãà ªíãºíä á¿¿ ãÿëáóóë Òàíñàãò á¿¿ óìáóóë Óëàé á¿¿ ¿ç¿¿ë Íîéðîíä á¿¿ àâòóóë ãýæñóðãàõûíõàìòýöýãýõýäíü: -Õ¿¿õäýýçºâõàéðëà -Õ¿¿õäýäýýñàéíààð ¿ëãýðëý -Õ¿¿õäýýõàìãààëæÿâ -Õ¿¿õýäòýéãýýöóã ¿éëõèé -Õ¿¿õýäòýéõàìòòîãëîæíààä -Õ¿¿õäýäýýàìüäðàõóõààíçàà
 • 7. -Õ¿¿õäýäýý ººðèéíõíü õ¿÷èéãõýë -Õ¿¿õäýý ÷èõ 纺ëºíòýé ºñ㺠-Õ¿¿õäýýñýýýðýýíáàðààíûã á¿¿ íóó -Õ¿¿õäýýäóóðàéõþìòàéàìüäàð÷ ñóðãà ãýñýíáàðèìòëàëûãáîëîâñðóóëæýý. Õ¿íäøèíãýýõñàéí ÷àíàð, àðèëãàâàëçîõèõìóóòàëûãîéòîéíäîðòîëíüõîíîãøóóëäàã ºâºðìºöàðãàáàðèëûãìîíãîëûíàðäò¿ìýíáîëîâñðóóëàíõýðýãëýæèðæýý. Ýäãýýðñóðãààëûãç¿éðöýöýí ¿ã, ¿ëãýð, îíüñîãîçýðýãàìàíçîõèîëûíòºðë¿¿äýýðäàìæóóëàí õ¿¿õäèéíõ¿ì¿¿æèë, õýëÿðèàíûñî¸ë, îþóíóõààíäøèíãýýæòºëºâø¿¿ëäýãáàéñàíáàéíà.
 • 8. Àøèãëàñàíìàòåðèàë: -Çîõèñòòîëü 1996 îí -“Áîëîâñðîë” ñýòã¿¿ë 1990 îí