Successfully reported this slideshow.

De bibliotecas universitarias a Centros de Recursos para a aprendizaxe e a investigación

3

Share

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 33
1 of 33

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

De bibliotecas universitarias a Centros de Recursos para a aprendizaxe e a investigación

 1. 1. Panel de experiencias Bibliotecas e Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura: bibliotecas, lectura e e dición Ana M. Bande Bande. Biblioteca de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo. De biblioteca universitaria a Centro de Recursos para a aprendizaxe e a investigación .
 2. 2. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 BIBLIOTECA DA FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCCIÓN 1997 2006 Algo tivo que pasar nesta década…
 3. 3. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 UNIVERSIDADE DE VIGO
 4. 4. EVOLUCIÓN DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Comezo dos 80 Subdesenvolvemento Xestión manual dos procesos. Carencia de persoal. Coleccións espalladas polos departamentos. Investimento inferior a 7€/estudiante: Anos 90 Desenvolvemento “Década prodixiosa”: Automatización dos procesos Duplicación de persoal. Procesos de Centralización. Investimento: 28€/estudiante. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006
 5. 5. <ul><li>Ano 2002 </li></ul><ul><li>Cualificación profesional </li></ul><ul><li>Incremento investimento material bilbiográfico </li></ul><ul><li>Incremento do servicio de préstamo </li></ul><ul><li>HOXE : </li></ul><ul><li>Recursos electrónicos </li></ul><ul><li>Calidade </li></ul><ul><li>Novas Tecnoloxías: Web 2.0… </li></ul><ul><li>Biblioteca dixital </li></ul>EVOLUCIÓN DAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006
 6. 6. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 Evolución de magnitudes e indicadores 1981-2002 Foente: Jiménez, Miguel. Las bibliotecas universitarias en España. Santander, UIMP, XIX Encuentro sobre la Edición, julio de 2003.
 7. 7. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 <ul><li>Consulta pública en rede. </li></ul><ul><li>Buscas variadas: autor, título, palabra chave, materia, ISBN, signatura, profesor, asignatura… </li></ul><ul><li>Buscar noutros catálogos a través do protocolo z39-50. </li></ul><ul><li>Limitar as buscas por: tipo de material, lingua, editorial, ubicación, etc… </li></ul><ul><li>Gardar as buscas, exportalas a un arquivo de texto, a un xestor de bibliografía, correo electrónico… </li></ul><ul><li>Consultar o noso rexistro de usuario: facer renovacións, reservas, consultar o arquivo histórico de préstamos, etc. </li></ul><ul><li>Facer suxestións á biblioteca. </li></ul><ul><li>Acceso ás novidades adquiridas pola biblioteca. </li></ul><ul><li>Consulta dos recursos electrónicos dispoñibles en rede: xornais, publicacións periódicas subscritas pola biblioteca –a texto completo ou con acceso a sumarios e/ou resumos. </li></ul>Catálogo en liña (OPAC)
 8. 8. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 NOVO MODELO DE DOCENCIA NA UNIVERSIDADE Novo paradigma educativo SISTEMA DE CRÉDITO EUROPEO Profesor / Ensinar Alumnos / Aprender Irrupción das TIC e INTERNET
 9. 9. Ensinanza – Profesor Aprendizaxe – Alumno Aprendizaxe terminal Aprendizaxe ao longo de toda a vida Profesor: transmisor contidos Profesor: facilitador de competencias CRÉDITO EUROPEO Unidade de valoración da actividade académica que integra armónicamente as ensinanzas teóricas e prácticas , outras actividades académicas dirixidas e traballo persoal do estudante, permitindo así medir o volume total de traballo que o estudante debe realizar para superar cada unha das materias. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 NOVO MODELO DE DOCENCIA VARIACIÓN TEMPO-ESPAZO
 10. 10. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 WEB INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE INVESTIGACIÓN CAMPUS VIRTUAL PARA DOCENCIA BIBLIOTECA / BASES DE DATOS DIXITAIS ADMINISTRACIÓN VIRTUAL INTERNET NA UNIVERSIDADE
 11. 11. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA TRADICIONAL CRAI Centro de Recursos para Aprendizaxe e Investigación
 12. 12. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 ASPECTOS CLAVES DO CRAI OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ALFABETIZACIÓN INORMACIONAL APOIO Á DOCENCIA E A APRENDIZAXE XESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
 13. 13. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS SALA DE VIDEOCONFERENCIA <ul><li>Servizo de Información e Orientacion ao estudante- S.I.O.P.E. </li></ul><ul><li>Tv Internet-Uvigo </li></ul><ul><li>Extensión universitaria </li></ul><ul><li>Formación do profesorado </li></ul><ul><li>Salas de estudo </li></ul><ul><li>Sala de videoconferencia </li></ul><ul><li>Servizo de reprografía </li></ul>As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006
 14. 14. XESTIÓN DA INFORMACIÓN NOVAS TECNOLOXÍAS Facilidade de acceso Incremento da información Complexidade no acceso á información C.R.A.I. INFORMACIÓN Revistas electrónicas Base de datos Libros electrónicos Fondos propios Coleccións alleas Documentos dixitais Diferentes fontes: Dixitais Impresas Audiovisuais Indización Ferramentas de busca … IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías
 15. 15. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 APOIO Á DOCENCIA E Á APRENDIZAXE Na creación de materiais didácticos en distintos formatos Edición, reprodución de textos, manuais, vídeos, libros de problemas. Publicación de materiais Localización de documentos, asesoramento bibliográfico
 16. 16. ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL 3. Avaliar a información e as súas fontes IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 Alfabetización informacional Analfabetismo informacional 1. Determina-la natureza e nivel de información 2. Acceso á información eficaz e eficiente 4. Comunicación da información 5. Uso ético e legal da información
 17. 17. <ul><li>Orientación: diálogo, consejo, entrevista de referencia, formación individualizada </li></ul><ul><li>Axudas impresas, materiales audiovisuales o multimedia </li></ul><ul><li>Formación de usuarios: visitas guiadas, sesiones expositivas, sesiones prácticas </li></ul><ul><li>Impartir cursos ou materias acreditadas, optativas ou de libre elección </li></ul><ul><li>Traballos fin de carreira </li></ul><ul><li>Formación de usuarios na biblioteca dixital </li></ul><ul><ul><li>Guías web da biblioteca e os seus servizos e outras formas de axuda electrónica </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoriaies de uso das bases de datos </li></ul></ul><ul><ul><li>E-learning e instrucción en rede: Moodle… </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleccións de recursos estructuradas </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutoriais sobre estratexias de uso da información </li></ul></ul><ul><ul><li>Formas de comunicación como chats o e-mail </li></ul></ul>ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Algunhas actividades
 18. 18. O C.R.A.I. ofrece ao alumno e ao profesor acceso e formación no uso dunha amplísima variedade de recursos como…
 19. 19. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 TESES DE DOUTORAMENTO A TEXTO COMPLETO: Publicación, consulta.
 20. 20. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 FORMACIÓN POR MEDIO DE NOVAS TECNOLOXÍAS
 21. 21. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 LIBROS EN LIÑA
 22. 22. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 ACCESO A REVISTAS ELECTRÓNICAS…
 23. 23. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 PRENSA ELECTRÓNICA…
 24. 24. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 INTRANET …
 25. 25. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 BUSCADORES CIENTÍFICOS: Scirus,Scopus y Google
 26. 26. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 RSS, un acceso máis personalizado á información, e máis rápido
 27. 27. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías OPEN ACCES Documentos en acceso aberto
 28. 28. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura” Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 REPOSITORIOS INSTITUCIONAIS
 29. 29. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio O libro e a lectura- Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 REPOSITORIOS INSTITUCIONAIS – UDC Dspace
 30. 30. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 SERVICIO DE TELEDOCENCIA – UNIVERSIDADE DE VIGO
 31. 31. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio “O libro e a lectura”, Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 SERVICIO DE TELEDOCENCIA – UNIVERSIDADE DE VIGO Páxina da Plataforma tema con Claroline
 32. 32. As Bibliotecas e as Novas Tecnoloxías IIIº Simposio -O libro e a lectura- Santiago de Compostela, 16-17 de novembro de 2006 SERVICIO DE TELEDOCENCIA – UNIVERSIDADE DE VIGO Páxina da Plataforma Virtual
 33. 33. <ul><li>GRAZAS POLA VOSA ATENCIÓN </li></ul><ul><li>A presentación estará dispoñible en: </li></ul><ul><li>http://www.anabande.blogspot.com </li></ul>

Editor's Notes

 • Esta es la primera diapositiva
 • ×