Emag News 21

488 views

Published on

EMAG World Class Manufacturing Newsletter No. 21

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Emag News 21

 1. 1. 21DE21REINECKERKARSTENSKOPPNAXOS-UNIONKOEPFERLASER TECECMELDECTH
 2. 2. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําจาํ นวนการผล ต ิ มาก ส ิ ้ นเปล อ ื งพ ื ้ นท ี ่น ้ อย – ค อ ื ส ิ่งท ี่เคร ื ่องเจาะกล ง ึ แนวตั ้ งระบบอตั โนมตั ิ VL 2 ของEMAG ร ับประก ัน.รวมคุณภาพไว้ในเครื่องเดียว: เครื่องกลึง – CNC ใช้เนื้อที่ติดตั้งน้อย ระบบใช้งานง่าย ป้อนชิ้นส่วนเองโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จัดระบบเพีงครั้งเดียว – ไม่จําเป็นต้องใช้หุ่นยนต์หรือพอร์ทัล ชิ้นส่วนประกอบมีคุณภาพสูง พร้อมระบบการทํางานแนวตั้งตามแบบฉบับของEMAG ที่ให้ผลงานออกมาดีเยี่ยม.สรุป: เป็นเครื่องกลึงที่สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงได้จํานวนมาก และสามารถใช้งานได้หลายประเภท.+ 15 %+ 30 %020 %40 %60 %80 %100 %120 %140 %เคร ื่องกล ึงแนวนอน ระบบป ้ อนด ้ วยม ือเคร ื่องกล ึงแนวนอน ระบบอัตโนม ัต ิEMAG VL 2 EMAG VL 2 Pระบบการทํางานแนวตั้ ง:ให้ผลผล ิตท ี่เพ ิ่มข ึ้นอย ่างช ัดเจนประหยัดค่าใช้จ่ายเคร ื่องกล ึง ระบบ ป ิค – อัพVL 2EMAG VL 2 P: ตัวฆ ่าเวลาส ูญเปลาเวลาพักที่สั้น: การทํางานของเครื่อง VL 2 P ในแต่ละครั้ง จะมีเวลาพักเครื่อง(เป็นเวลาสูญเปลาที่ไม่ได้ผลผลิต)อยู่ที่ 1.5วินาที ตัวเครื่องมีเฟืองสองตัวทํางานสลับกัน ระหว่างที่เฟืองตัวที่หนึ่งกําลังทํางาน เฟืองตัวที่สองจะทําการโหลดชิ้นงานเข้าเครื่องโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบ ปิค – อัพสมรรถภาพของเครื่องนี้วัดกันที่ อัตราการทํางานของเครื่องและระยะเวลาพักเครื่อง โดยจะเห็นได้ชัดจากชิ้นงานที่ใช้เวลาในการผลิตสั้นๆ.ขนาดช ิ ้ นส ่วนงานท ี่ใหญ ่ท ี่สุดVL 2 VL 3 VL 5 VL 7ระยะทําการ X / Y / Z 650 / 100 / 400 mm 400 / 50 / 200 mm 660 / - / 300 mm 850 / - / 315 mmศ ูนย ์ กลางเคร ื ่อง 19.5 kW / 75 Nm 24 kW / 158 Nm 28 kW / 300 Nm 45 kW / 775 Nmรอบหมุนอย ่างมากท ี่สุด 6,000 min-17,500 min-14,500 min-13,400 min-1ภาพรวม ชุดเคร ื่อง VL100 130 250 340150145175160ต.ร.ม.5เคร ื่องจักรอัตโนม ัต ิขนาดก ินเน ื้อท ี่น ้อยท ี่สุด2
 3. 3. ข้อได้เปร ียบของ EMAG VL 2ระบบปฏ ิบัต ิการแนวตั้ง:ม ีความแม่นยําและประส ิทธ ิภาพส ูง5การทํางานท ี่รวดเร ็วการป้อนชิ้นงานและการทํางานที่มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนทําให้ได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสั้น.1 2 3 4ใช ้พื้นท ี่ในการต ิดตั ้ งน ้ อยเครื่อง VL 2 ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 5ตารางเมตร.ระบบอัตโนมัต ิทั ้งหมดการเปลี่ยนชิ้นส่วนของ จัดการได้เองแบบอัตโนมัติ สายพานโหลดสามารถรับชิ้นส่วนได้มากกว่า 40ชิ้น ด้วยหลักการทํางานอัตโนมัติแบบง่ายๆ แต่ความพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ.เสถ ียรภาพทางด้านโครงสร ้ างโครงสร้างหลักของตัวเครื่องทําจากพอลิเมอร์คอนกรีตMINERALIT® มีเสถียรถาพสูงและระบายความร้อนได้ดี ซึ่งกระทบโดยตรงต่อคุณภาพงาน.ง่ายต่อการใช ้งานสามารถเข้าถึงชุดควบคุมได้ทั้งหมดอย่างง่ายดาย แม้แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ทําได้ง่าย โดยมีระยะห่างถึงป้อมมีดืนเพียง 270 มม.3EMAG NEWS 21
 4. 4. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําVLC 100 G: เหตุและผลรูปร่างกะทัดรัด» เปลืองที่น้อยใช้แกนหมุนทั้งด้านในด้านนอก» เพื่อการผลิตอย่างรวดเร็วพร้อมระบบอัตโนมัติ ในระยะสั้น» ระยะเวลาขั้นตอนสั้นการทํางานแนวตั้งิ» เศษวัสดุจะหล่นลงสู่ด้านล่างง่ายต่อการควบ» ใช้เวลาสั้นๆในการติดตั้งและเปลี่ยนแปลงหัวเซนเซอร์(ใช้งานง่าย)» มีความแม่นยําสูงเคร ื่องข ัดเจาะ VLC 100 G ปฏ ิบ ัต ิการได้อย่างม ีประส ิทธ ิภาพแม้ ช ิ้นส ่วนท ี่ม ีขนาดเล ็ก.ล้อเกียร์, ฟันเฟือง, โซ่และครีบล้อ เป็นชิ้นส่วนยานพาหนะที่ถูกนํามาใช้เป็นล้านๆชิ้น เครื่อง VLC 100 Gสามารถจัดสรรการผลิตที่ได้ผล บนพื้นที่ขนาดเล็ก(เพียง5.7ตารางเมตร) นั่นก็เพราะใช้ระบบอัตโนมัติของEMAG เครื่องจะทําการป้อนชิ้นส่วนเข้าเครื่องด้วยแกนหมุนปิค-อัพ ผ่านสายพานลําเลียง ระยะเวลาการผลิตชิ้นส่วนนั้นสั้นมาก.สรุป: เครื่องขัดเจาะอัตโนมัติขนาดกะทัดรัดนี้ สามารถทําให้การผลิตเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว.ปริมาณการผลิตมากเวลาว่างรอสั้นเคร ื่องขัดเจาะ VLC 100 GVLC 100 Gเครื่องป้อน-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างมาก: 160 mmทําการ-ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลางอย่างมาก : 100 mmขัดยาวที่สุด: 150 mmระยะทําการ X: 650 mmระยะทําการ Z: 400 mm5.7ตารางเมตรใช ้เน ื ้ อท ี่เพ ียงM2สามารถใช ้แผ่นขัดได ้ ถ ึง2 แผ่น ในเคร ื่องเด ียว4
 5. 5. ปฏ ิบัต ิการเป ็นช ่วงว ินาท ี – ความส ําเร ็จส ี่ข ้อVG 110: ขัด-เจาะ ช ิ้นส่วนท ี่ไม่ใช่วงกลมเช ่น วงป ั ๊ มท ี ่ไม ่กลมที่ป้อนเส้นผ่าศูนย์กลาง: 100 – 190 mmเส้นผ่าศูนย์กลางหมุนรอบ: 125 mmเส้นผ่าศูนย์กลางทํางานอย่างมาก: 60 mmเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นส่วน(ปกติ): 100 mmระยะวิธีกรรม X: 460 mmระยะวิธีกรรม Z: 225 mmVLC 250 DS:ม ัลติเทคโนโลย ี่รวมการข ัด - หมุน ด ้ วยกําล ังแรงส ูง ท ั ้ งด ้ านในและด ้ านนอก ไว ้ ในเคร ื ่องเด ียวกันเส้นผ่าศูนย์กลาง-ที่ป้อน อย่างมาก: 250 / 315 mmเส้นผ่าศูนย์กลางหมุนรอบ: 350 mmเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นส่วน(ปกติ): 250 mmระยะวิธีกรรม X: 1,400 / 1,600 mmระยะวิธีกรรม Y: ± 100 mmระยะวิธีกรรม Z: 300 mmฟ ันเฟ ืองเครื่องจักร: VLC 100 Gเทคโนโลยี่: เทคนิกขัดเจาะกลมด้านในวัสดุชิ้นส่วน: 20MnCr5จังหวะทํางาน:22 วินาทีกระบอกเครื่องจักร: VLC 100 Gเทคโนโลยี่: เทคนิกขัดเจาะกลมด้านในวัสดุชิ้นส่วน: 27SiMnจังหวะทํางาน:20 วินาทีวงแหวนปั ๊ มเครื่องจักร: VG 110เทคโนโลยี่: ขัดฝนที่ไม่กลมด้านในวัสดุชิ้นส่วน: 100Cr6จังหวะทํางาน:30 วินาทีฟ ันเฟ ืองโพล ีกอนด้านในเครื่องจักร: VLC 250 DSเทคโนโลยี่: หมุน, เจาะ, ตัดรวดเร็วและขัดรูปไม่กลมโพลีกอนด้านในวัสดุชิ้นส่วน: 16MnCr5จังหวะทํางาน:55 วินาที5EMAG NEWS 21
 6. 6. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําสมรรถภาพส ูง: เคร ื่องเจาะกล ึง 4ฐานผนวกกับเคร ื่องมือ 2X11 ให้ผลผล ิตมากท ี่สุดทําการรวดเร็วสําหรับการผลิตต่อเนื่องเคร ื่องกล ึงแนวตั ้งVT 2-4ทรงเลขาคณ ิต ท ี่ซับซ้อน – ผล ิตมากช ิ้ น:การทํางานนี้ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า.ใช้ เวลาเปล ี่ยนช ิ้ นส ่วนเพ ียง 6 ว ินาท ี ช ่วงเวลาส ั้นๆน ี้สามารถช ่วยให้ คุณลดค ่าใช้ จ่ายได้เป ็นจํานวนมาก.ครื่องกลึง 4ฐาน สามารถจัดการได้กับทุกขั้นตอนของการทําเกลียวที่มีความยาวถึง 400 มิลลิเมตร ด้วยระบบอัตโนมัติและเพียงไม่กี่ขั้นตอน โดยจะทําเกลียวในแนวตั้งจากทั้งสองด้าน ด้วยความเร็วสูง ระบบหมุน 6,000 ต่อนาท.ีและในขณะที่อุปกรณ์ตัวแรกทําการโหลดชิ้นงานเข้าเครื่อง อุปกรณ์ตัวที่สองจะทําการดึงชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วออกมา.6
 7. 7. Z1WX1A1CA2Y1Z2X2Y2รวมประส ิทธ ิภาพ:» มีช่องเก็บชิ้นส่วนที่รอการผลิตและชิ้นส่วนสําเร็จ ทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม» ประหยัดเนื้อที่เพราะมีขนาดกระทัดรัดด้วยรูปทรงแนวตั้ง» สามารถเป็นเครื่องที่ใช้งานเฉพาะด้านหรือใช้งานทั้งระบบก็ยังได้» ขี้โลหะที่หล่นจะไม่เกาะเป็นแผง» บังคับเครื่องโดยใช้มือน้อยที่สุด(วิธีการเฮดสต็อคและลูเนทท์บังคับโดยCNC ผู้ใช้เครื่องบังคับส่วนปืนเจาะโดยตรง)1เวลาทําการส ั ้น» ด้วยการทํางานสมรรถนะสูงของเครื่อง 4ฐาน2ระยะเวลาพักรอสั ้น» เพราะการป้อนเข้าและส่งออกทํางานพร้อมกัน3ใช้เวลาสั้ นๆในการต ิดตั้งและเปล ี่ยนช ิ้นส่วน» ด้วยการเข้าถึงที่สะดวกและวิธีการใช้งานที่ง่ายช ิ้นส ่วน-VTC ท ั้งหมดขนาดใหญ่ท ี่สุดของช ิ ้นส่วนVTC 100-2 VTC 100-4 /VT 2-4VTC 250 /VTC 250 DUOVTC 315 /VTC 315 DUOระยะทําการ X / Z 340 / 625 mm 340 / 625 mm 300 / 740 mm 390 / 950 mmเคร ื ่องหล ัก 19.5 kW / 75 Nm 34 kW / 144 Nm 38 kW / 250 Nm 38 kW / 650 Nmรอบหมุนส ูงสุด 6,000 min-16,000 min-15,000 min-14,000 min-16ลดเวลาที่ไม่ได้ผลงานให้น้อยลงที่สุดวินาที.634004007001,00063 2501407EMAG NEWS 21
 8. 8. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําผล ิตได้ดีด้วยแรงขับเคลื่อนสูงถึง 15 กิโลวัตต์ ทําให้งานเสร็จภายในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นแล้วยังสามารถทํางานขัดกลมทุกประเภทได้ในขั้นตอนเดียวเมื่อติดแผ่นขัด 2-3แผ่น.ม ีความแม่นยําสูงกว่าการทํางานที่มั่นคง ต่อด้วยการขัดและตรวจสอบความผิดพลาดด้วยเครื่องวัดภายนอกและความยาว ที่ติดไว้ที่ไหล่ของตัวเครื่อง.ละเอ ียดแน ่นอนมาตรฐานการวัดที่แน่นอน(มาตรวัดแก้ว) ทําให้การวัดมีความแม่นยําสูงสุด มีล้อเลื่อนขึ้น – ลง พร้อมแกนที่มีประสิทธิภาพ.ความแม่นยํา:เคร ื่อง HG 2 เหมาะส ําหรับเกล ียวท ี่ม ีลักษณะต่างกันเครื่อง ขัดทรงกลมที่สมบูรณ์ แบบ – ทํางานแม่นยําด้วยระบบวัดเป็นไมโครเมตร เครื่องขัดกลม HG 2 มีใบขัดที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูง ทําให้การทํางานเสร็จได้ในเวลาอันสั้น รวมถึงล้อที่มีความมั่นคง ตัวเครื่องแนวตั้งให้การผลิตเป็นไปได้อย่างใจ.สรุป: เครื่องขัด HG2 การันตีผลการทํางานด้วยการรวมอุปกรณ์ไฮเทคไว้มากมาย.คุณภาพ, ความม ั่นคงและแม ่นยํา ค ือความเหน ือช ั ้ นของเคร ื่องข ัดทรงกลม HG2 ้ .รวมคุณภาพสูงสุดข้อม ูล HG 2 ส ั้นๆ» รวดเร็วด้วยใบขัดความเร็วสูง» ควบคุมและตรวจสอบความผิดพลาด» เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ติดบนไหล่เครื่อง่» ล้อเลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างมั่นคง» แม่นยําด้วยมาตรวัด มาตรฐานแก้ว» เครื่องเอ็นซี ไรสต็อค เปลี่ยนชิ้นส่วนง่าย» การทํางานรวดเร็ว เพราะระยะพักสั้น» มีระบบบังคับการง่ายๆเพื่อแก้ไขชิ้นงาน» ใช้งานง่าย เพราะมีป้ายบอกวิธีใช้้» มีช่องประตูใหญ่และระยะสั้นๆถึงอุปกรณ์ชิ้นทํางาน เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างที่สุด: 200 mmชิ้นทํางานยาวที่สุด: 400 mmระยะดําเนินการ X: 360 mmระยะดําเนินการ Z: 1,000 mmรวมประส ิทธ ิภาพการขัดเจาะไม่ว่าจะเป็นเพลาข้อเหวี่ยงขนาดเล็กหรือจะยาว 6 เมตร สําหรับการสร้างเรือ – EMAG สามารถจัดการได้.เคร ื่องขัดทรงกลมแนวนอน HG 28
 9. 9. CBN TECHNOLOGY ท ี่ทันสมัยท ี่สุดทําได้ เสมอทคโนโลยี CBN ถูกนํามาใช้ในการขัดเกลียวที่มีความซับซ้อน(รูปกลาง) และต้องการความเเม่นยําสูง เช่นเพลาลูกเบี้ยว สําหรับรถจักรยานต์ยนต์, รถยนต์และรถบรรทุก เป็นต้น9EMAG NEWS 21
 10. 10. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําเคร ื่องกัดเจาะห ัวฟ ันเฟ ืองต้องสามารถทํางานได้รอบด ้ าน ม ีอุปกรณ ์ ท ี่ม ีล ักษณ ์ ต ่างกัน เพ ื่อเหมาะสมแก ่การทํางานแต ่ละประเภท สะดวกรวดเร ็ว ในเคร ื่องเด ียว้ .การผลิตฟันเฟืองขับเคลื่อนและล้อ อุปกรณ์ต้องมีความสามารถใช้งานได้หลากหลายและรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของของค้า ด้วยเหตุนี้ KOEPPER ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของEMAG จึงได้นําเสนอเครื่องขัดเจาะK 200 ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัย: มีฐาน CNCที่ทําการอย่างน้อยแปดฐาน รวมถึงการป้อนชิ้นส่วนอัตโนมัติ ข้อดีอีกอย่างคือ สามารถขัดเจาะได้ด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง.สรุป: เครื่องกัดเจาะหัวฟันเฟือง K 200 ทํางานได้รอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ.ปฏิบัติการได้รอบด้านสําหรับการผลิตฟันเฟืองเคร ื่องกัด เ จาะหัวฟ ันเฟืองK 20010
 11. 11. เคร ื่องกัดเจาะหัวฟ ันเฟ ืองโมดัล สูงสุดเส้นผ่าศูนย์กลาง ชิ้นส่วน mmระยะกัดเจาะ mmความยาวชิ้นอุปกรณ์ mmความกว้างกัดเจาะ mmระยะทําการ mmรอบหมุนของแกนใหญ่ 1/minรอบหมุนฟันเฟือง 1/minK 2003120 / 180200300130 / 100100 / 70450 / 1,0002,400 / 3,000 / 5,000หลักสําคัญห้าหลัก1 สมบ ูรณ์แบบเจาะกลึงนิ่ม(กลึงขัดแกน,รอบวง, สัมผัสวง) และงานกลึงหนักในเครื่องเดียว2 ละเอ ียดแม่นยําหมุนขัดได้ได้คุณภาพระดับ 6 (ตามมาตรฐานDIN) และลดแรงสั่นสะเทือนด้วยฐานเครื่องจากวัสดุ MINERALIT®3 ย ืดหยุ่นสามารถทํางานแบบอัตโนมัติได้ แม้เป็นท่อที่มีขนาดต่างกัน(หรือจะป้อนด้วยมือก็ยังได้)4 ใช้งานได้รอบด้านเหมาะสําหรับกลึงขัดรูปเลขาทุกชนิด5 ตรงตามความต้องการสามารถเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์ได้6เคร ื่องกัดเจาะหัวฟ ันเฟ ือง ท ี่ม ีคุณภาพถ ึงขั ้ นตามมาตรฐานDINK 1602.590 / 140200 / 480300 / 1,0002501604,0005,000K 3004140 / 195300300 / 8002001608002,500 / 4,000ฐานส ่ง KOEPFERมีมือจับรูบตัววี ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบอัจฉริยะที่หลากหลายนี้ มีท่อส่งและรับชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วที่มีขนาดที่แตกต่างกัน (ดังภาพ พร้อมสายพานลําเลียง) ที่เก็บระยะยาวสําหรับล้อและชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว เพื่อให้สามารถทํางานติดต่อกันได้หลายชั่วโมง.11EMAG NEWS 21
 12. 12. ในการผล ิตช ิ้ นส ่วนต ่างๆของยานพาหนะ ส ิ่งที่ขาดไม ่ได้ เลย ค ือการเช ื่อมด้วยเลเซอร์ EMAG ม ีว ิธ ีการที่ม ีประส ิทธ ิภาพพร้อมการลดใช้ พลังงาน.การใช้เลเซอร์ในการเชื่อม หมายถึง การทําให้ชิ้นงานเบาลง แทนการเชื่อมด้วยน็อตซึงมีน้ําหนักมาก เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพและตรงจุด EMAG จึงได้พัฒนาเครื่องจักรรุ่น ELC ขึ้นมา เครื่องจะทําการรับชิ้นงานเองด้วยแกนหมุน ปิค-อัพ จากนั้นจึงกะระยะเลเซอร์เพื่อความแม่นยําข้อดี : ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถพัฒนากระบวนการทํางานของเครื่องนี้ตั้งแต่การฝนกลึงไปจนถึงขั้นการตรวจสอบได้.สรุป: ELC รับประกันงานเชื่อมที่แม่นยํา รวดเร็วและประหยัดพลังงาน.การเชื่อมด้วยเลเซอร์ที่สมบูรณ์แบบชุดเคร ื่องจักร ELCELC 200 H:เกล ียวตามแนวค ิด» เพลาส่ง, เกลียวข้อต่อ, เกลียวพวงมาลัย และเกลียวต่างๆในประเภทนี้» แกนหมุนแนวนอนและ NC Reistock สําหรับชิ้นส่วนที่มีขนาดแตกต่างกัน» ติดเทคโนโลยี่เลเซอร์ได้ทุกประเภทELC 160: หลากหลาย» โมเดลต้นแบบเครื่องจักร รุ่นกลางไปจนถึงรุ่นใหญ่» 3 ฐาน ทํางานด้วย NC (พร้อมเลนซส์)» สามารถติดตั้งเทคโนโลยี่เลเซอร์ได้ทุกชนิดELC 250 DUO:ม ัลต ิฟ ังก์ช ั่น» ลดระยะลารอ: แบ่งการทํางานออกเป็นออกแห่ง(ป้อนและส่งออกขณะทํางาน)» ติดตามผลการทํางานอย่างละเอียด (เช่น ขัดแปรง, ตรวจสอบ)» ติดเทคโนโลยี่เลเซอร์ได้ทุกประเภท50%ลดการใช้พลังงานลงเลเซอร ์แบบSOLID-STATEEMAG คือผู้นําเทคโนโลยีด้านการใช้เลเซอร์ในการส่งกําลังแบบsolid state สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% และผลของเลเซอร์ชนิดนี้ยังดีกว่าการใช้เลเซอร์คาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่เคยใช้กัน์.– 50%เลเซอร ์ - CO2เลเซอร ์ แบบsolid-stateประหยัดพลังงาน020406080KW1009070503010ผลงานสุดท้าย ทําความเย ็นลดความร้อน12
 13. 13. กรรมว ิธ ีท ี่รวดเร ็ว – ตัวอย่างงาน 4 ช ิ้ น ค ิดเป ็นว ินาท ีหยุดรอระยะส ั้ นมากแม้จะเช ื่อมด้ วยความเร ็วส ูงล้อเพลาเชื่อมวงฟันเฟืองด้วยเลเซอร์กับเกียร์.เวลา : ชิ้นi2 วินาทีโครงสร้างสมดุลเชื่อมฟันเฟืองกับหม้อเพลาด้วยเลเซอร์.เวลา : ชิ้น35 วินาทีเกล ียวคลัชเชื่อมวงฟันเฟืองกับคลัช.เวลา : ชิ้นI6 วินาทีเกล ียวข้อต่อติดเกลียวข้อต่อจากการทําการสามอย่าง.เวลา : ชิ้นI4 วินาที13EMAG NEWS 21
 14. 14. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําหัวฉ ีด: ประส ิทธ ิภาพส ูงการผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน เครื่องยนต์ต้องมีพลังขับเคลื่อนสูง บวกกับกระบอกสูบที่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ ที่สําคัญต้องสิ้นเปลืองน้ํามันน้อย การจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยหัวฉีดที่มีประสิทธิภาพ ความแม่นยํา และแรงส่งสูง.ผลผล ิตมากท ี่สุด: เคร ื่อง PT 400 ม ีหัวท ี่ฉ ีดทํางานพร้อมกันถ ึง30 หัวเปล ี่ยนห ัวฉ ีดท ี่ม ีเส้นผ่าศ ูนย์ กลางส ี่ม ิลล ิเมตร.ข ึ ้นอย ู่กับวัสดุRa0.05Rz0.2 /14
 15. 15. ร ูปแบบพ ิเศษ, วัสดุแข ็งแกร ่ง – เทคโนโลย ี PECM จัดการได้แม้ วัสดุท ี่ม ีร ูปแบบพ ิเศษและแข ็งแรงมาก.กรรมวิธีอิเล็กโทรเคมีด้านโลหะ (PECM) ช่วยให้การผลิตชิ้นส่วนที่มีลักษณะพิเศษเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบ PECM ของ PT 400 ทําให้ได้พื้นผิวตามความต้องการไร้รอยต่อ ไม่สึกหรอและยังคงลักษณะเดิมของวัสดุไว้ นอกจากนี้อุปกรณ์ของ EMAG ยังสามารถเปลี่ยนโมดัลได้ เพื่อการทํางานที่หลากหลาย.สรุป: แม่นยํา, สึกหรอน้อย, ไม่ต้องกํากับการ เหมาะสําหรับการผลิตหัวฉีดและชิ้นส่วนที่มีลักษณะซับซ้อนต่างๆ.เคร ื่องPT 400ของEMAGเครื่อง PT400 ของ EMAGสามารถสับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้สําหรับงาน 2D หรือ 3D.วิธีการนี้จัดการได้กับชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี และนี่คือผิวสําเร็จของชิ้นงาน.แก้ปัญหาอย่างแนบเนียนสําหรับงานที่ซับซ้อนPECM-เทคโนโลย ี่ระบบ PECM :5 ข้ อด ีจัดการได้แม้กับโลหะผสมที่แข็งแรงสึกหรอน้อยมีความแม่นยําในการทําซ้ําแม้กับพื้นผิวที่มีความหยาบสูงใช้งานได้หลากหลายไม่มีรอยต่อ12345ในการสร ้ างตามแบบ<20μmความแม่นยํา:ค ือพ ื ้ นฐานของเทคโนโลย ี PECM ี่ในการทํางานด้วยระบบอีเล็กโทรเคมี(ECM) โลหะจะถูกขัดฝนด้วยกระแสไฟฟ้า ทําให้ชิ้นงานและอุปกรณ์มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน ชิ้นงานจะเป็นขั้วบวก อุปกรณ์ทํางานจะเป็นขั้วลบ และโลหะจะถูกคัดออกโดยกระแสไฟฟ้า.PECM (precise electro chemical machining) ทําให้การฟอร์มชิ้นส่วนมีความแม่นยํา การเคลื่อนไหวของเครื่องทํางานควบคู่กับการส่งกระแสไฟฟ้าช่วยให้ผิวขัดนอกออกมาตามความต้องการ.หลัก ECM-Technologyแหล่งกําเน ิดไฟแหล่งกําเน ิดไฟแหล่งกําเน ิดไฟข ั ้ วลบข ั ้ วลบข ั ้ วลบช ิ ้ นงานช ิ ้ นงานช ิ ้ นงานอ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์อ ิเล ็กโทรไลท ์ความแม ่นยํา15EMAG NEWS 21
 16. 16. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําEMAG LEIPZIG กําลังพัฒนาเคร ื่องจักรตามแนวค ิด เพ ื่ออุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ ํามันการส ูบน ้ ําม ันป ิโตเล ียมและก๊ าซธรรมชาต ิ แขนและท ่อต ่อค ือส ่วนท ี่ส ําคัญมาก ผู้เช ี่ยวชาญจากไลพ ์ซ ิกของEMAG จ ึงได ้ พ ัฒนาการผล ิตส ่วนประกอบน ี้ข ึ้ น.อุตสาหกรรมน้ํามันปิโตรเลียมกําลังรุ่งในอเมริกาเหนือและใต้, เอเชียและรัสเซีย คาดว่าการขุดหาน้ํามันจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป อันมีผลต่อเทคโนโลยี่การผลิตเนื่องจากต้องการใช้ชิ้นส่วนแขน ท่อขุดต่างๆมากขึ้น ซึ่งจะต้องผลิตออกมาขนาดแน่นอนเท่าๆกัน สําหรับด้านนี้ ผู้ที่รับผิดชอบในด้านนี้คือ ผู้เชียวชาญจาก EMAG ไลพ์ซิก เครื่องจักรกลึง USC / VSCและVLC ทําการผลิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ สิ่งสําคัญคือ : งานที่ออกมามีความแม่นยํา และผลิตด้วยขั้นตอนที่มีคุณภาพทุกขึ้นตอน ซึ่งมีความสําเร็จเป็นข้อพิสูจน์แล้วขณะนี้มีเครื่องจักรที่ใช้ทําการทั่วโลกกว่า8,000 เครื่อง.สุรปผล: ผู้เชี่ยวชาญของEMAG แก้ปัญหาทุกอย่างในการผลิตแขน, ท่อและชิ้นส่วนอื่นๆ.แก้ปัญหาทั้งหมดให้แก่อุตสาหกรรมนเคร ื่องจักรชุด USC-/ VSC หร ือ VLCท่อการผลิตเกลียวสําหรับท่อ EMAG เลือกใช้เครื่องUSC ที่มีความสมบูรณ์แบบ สามารถผลิตท่อและเกลียวขนาดต่างๆกันได้ ทั้งเกลียวด้านนอกและด้านในทุกประเภท อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อได้ตามความต้องการ ตามมาตรฐาน API และ GOST.หัวเจาะการทําล้อและหัวขุด ผู้เชี่ยวชาญจากไลพ์ซิก ได้เตรียมแผนการทํางานอย่างรอบคอบ โดยเลือกใช้เครื่อง VSC ในการหมุนล้อขุด และการขัดกลึงจะถูกทําโดยเครื่อง VSC-DS อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยํา ทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว.ส ่วนแขนส่วนแขนทําหน้าที่ส่งชิ้นส่วนเข้าเครื่องEMAG ได้พัฒนาเครื่องจักรแนวตั้งระบบหมุนที่มีประสิทธิภาพ มีการเร่งกําลังเครื่องตรงกลาง เพื่อการผลิตเฉพาะประเภทที่ตรงตามความต้องการ.16
 17. 17. รมน้ํามันการต ิดต ั้ งเคร ื่องจ ักรอ ัตโนม ัต ิโดยม ีเคร ื่องกล ึงหมุนUSC 21 และUSC 27.17EMAG NEWS 21
 18. 18. ระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยําคํานึงเสมอถึงวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในการผลิตเคร ื่องจักรของEMAGทําอย ่างไรจ ึงจะเพ ิ่มผลผล ิตท ี่ได้ มาพร้ อมกับคุณภาพ ? คําถามน ี้ เป ็นประเด ็นส ําคัญของเรา.ด้วยเหตุนี้เราจึงพัฒนากรรมวิธีการผลิตที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมแก่การผลิตแต่ละประเภท ด้วยราคาที่เหมาะสม วิศวกรของเราจะเป็นผู้ควบคุมการผลิตเครื่องจักรทุกขั้นตอน การทํางานที่มาพร้อมกับระบบการผลิตที่สมบูรณ์แบบ เช่น การปรับเทคโนโลยี, การตั้งโปรแกรม NC,ระบบอัตโนมัติที่ประหยัดพลังงาน เพื่อให้ได้เครื่องจักรในแบบที่คุณต้องการ.ตั้งแต่เคร ื่องจักรขั้นพ ื้นฐาน ไปจนถ ึงเคร ื่องท ี่ม ีระบบการผล ิตแบบครบวงจร:EMAG ได ้พัฒนาการปฏ ิบัต ิงานที่แม ่นยําส ําหร ับใช้งานกับโลหะ(ร ูป: ระบบ การผล ิตเพลาล ูกเบ ี้ยวแบบเสร ็จสรรพ).18
 19. 19. เคร ื่องจักรกล ึงแนวตั ้ งและเคร ื่องอัตโนม ัต ิง ่ายๆของEMAGใช ้ ได ้ ในหลายด ้ านและม ีประส ิทธ ิภาพส ูงมากกว ่าในการผล ิตเม ื่อเท ียบกับคร ื่องจักรกล ึงแนวนอน:เป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถไว้วางใจได้วิธีการผลิตที่มั่นคงเปลี่ยนชิ้นส่วนงานโดยอัตโนมัติชิ้นส่วนเครื่องสึกหรอน้อยลงถึง 10 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากฐานเครื่องจักรทํามาจากวัสดุ MINERALIT®เศษวัสดุหล่นโดยไม่จับตัวกันเป็นแผงใช้งานง่ายรอบหมุนมีกําลังแรงและเร็วหลากหลายด้วยเทคโนโลยี(หมุน, กัด, ขัด,ทําฟันเฟือง ฯลฯ)เครื่องจักรแนวตั้งระบบปิค-อัพ ของEMAGลดค่าใช้จ่ายในการผล ิตกินเนื้อที่น้อยลง30%ถ ึง30%ลดช่วงเวลารองานลงถ ึง30%เพิ่มผลการผลิตถ ึงให ้ คําปร ึกษาส ําหรับงานโลหะทั ้ งหมด» จัดการผลิตตามความต้องการ» ให้คําปรึกษาสําหรับเครื่องจักรได้ทุกรุ่นทุกแบบ» รับประกันการใช้งานและคุณภาพของอุปกรณ์» ดูแลการผลิตให้ต่อเนื่อง(จากที่ทําอยู่)» ช่วยแก้ปัญหาในการผลิต» „เซอร์วิสพลัส“ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง» „เซอร์วิส พลัส“ ตลอด 24 ชั่วโมง» เครื่องจักรมาตรฐานคุณภาพสูงสุดลดต้ นทุนการผล ิตได้ อย ่างเห ็นได้ช ัด – เน ื่องจากม ีชิ้นส ่วนประกอบหลากหลาย:19EMAG NEWS 21
 20. 20. EMAGGruppen-Vertriebs- und Service GmbHSalachAustraße 2473084 ซาลัคเยอรมนีโทรศัพท์: +49 7162 17-0แฟกซ์: +49 7162 17-820อีเมล์: info@salach.emag.comFrankfurtMartin-Behaim-Strasse 1263263 Neu-Isenburgเยอรมนีโทรศัพท์: +49 6102 88245-0แฟกซ์: +49 6102 88245-412อีเมล์: info@frankfurt.emag.comKölnRobert-Perthel-Straße 7950739 Kölnเยอรมนีโทรศัพท์: +49 7162 17-0แฟกซ์: +49 7162 17-820อีเมล์: info@koeln.emag.comLeipzigPittlerstraße 2604159 Leipzigเยอรมนีโทรศัพท์: +49 341 4666-0แฟกซ์: +49 341 4666-014อีเมล์: info@leipzig.emag.comMünchenZamdorferstraße 10081677 Münchenเยอรมนีโทรศัพท์: +49 89 99886-250แฟกซ์: +49 89 99886-160อีเมล์: info@muenchen.emag.comDänemarkHorsvangen 317120 Vejle ØDänemarkโทรศัพท์: +45 75 854854แฟกซ์: +45 75 816276อีเมล์: info@daenemark.emag.comSchwedenGlasgatan 19B73130 KöpingSchwedenโทรศัพท์: +46 221 40305อีเมล์: info@sweden.emag.comÖsterreichGlaneckerweg 15400 HalleinÖsterreichโทรศัพท์: +43 6245 76023-0แฟกซ์: +43 6245 76023-20อีเมล์: info@austria.emag.comRusslandul. Akademika Chelomeya 3/2117630 MoskauRusslandโทรศัพท์: +7 495 2870960แฟกซ์: +7 495 2870961อีเมล์: info@russia.emag.comPolenERALL Polenul. Elektoralna 19b/m.1100-137 WarschauPolenโทรศัพท์: +48 22 392 73 22 lub 24แฟกซ์: +48 601 371 353 / 728 389 989อีเมล์: j.tomczak@erall.plBelarusul. Timirjazeva, 65 B, Office 1101220035 MinskBelarusโทรศัพท์: +375 17 2547730แฟกซ์: +375 17 2547730อีเมล์: info@emag.byNODIER EMAG INDUSTRIE2, Parc des Fontenelles78870 BaillyFrankreichโทรศัพท์: +33 130 8047-70แฟกซ์: +33 130 8047-69อีเมล์: info@nodier.emag.comEMAG MAQUINAS HERRAMIENTA S.L.Pasaje Arrahona, no18Polígono Industrial Santiga08210 Barberà del Vallès (Barcelona)Spanienโทรศัพท์: +34 93 7195080แฟกซ์: +34 93 7297107อีเมล์: info@emh.emag.comZETA EMAG SRLViale Longarone 41/A20080 Zibido S.Giacomo (MI)Italienโทรศัพท์: +39 02 905942-1แฟกซ์: +39 02 905942-22อีเมล์: info@zeta.emag.comEMAG (UK) LTD.Chestnut House,Kingswood Business ParkHolyhead RoadAlbrightonWolverhampton WV7 3AUGroßbritannienโทรศัพท์: +44 1902 37609-0แฟกซ์: +44 1902 37609-1อีเมล์: info@uk.emag.comEMAG L.L.C. USA38800 Grand River AvenueFarmington Hills, MI 48335USAโทรศัพท์: +1 248 477-7440แฟกซ์: +1 248 477-7784อีเมล์: info@usa.emag.comEMAG MEXICOColina de la Umbria 1053140 BoulevaresNaucalpan Edo. de MéxicoMéxicoโทรศัพท์: +52 55 5374266-5แฟกซ์: +52 55 5374266-4อีเมล์: info@mexico.emag.comEMAG MACHINE TOOLS(TAICANG) CO., LTD.Building 3, Cang NengEurope & American Technology ParkNo. 8 Lou Jiang Rd. (N.)215400 TaicangP.R. Chinaโทรศัพท์: +86 512 5357-4098แฟกซ์: +86 512 5357-5399อีเมล์: info@china.emag.comEMAG INDIA PVT. LTD.Technology Centre,No17/G/46-3 & 17/G/46-3-1,Industrial Suburb, II Stage,Yeshwanthpur,Bangalore 560022.Indienโทรศัพท์: +91 80 42544422แฟกซ์: +91 80 42544440อีเมล์: info@india.emag.comEMAG KOREA LTD.Rm204, Biz center,SKn Technopark, 124 Sagimakgol-ro,Sangdaewon-dong, Joongwon-gu,Seongnam city,Gyeonggi-do, 462-721,Koreaโทรศัพท์: +82 31 776-4415แฟกซ์: +82 31 776-4419อีเมล์: info@korea.emag.comTAKAMAZ EMAG LTD.1-8 Asahigaoka Hakusan-CityIshikawa Japan, 924-0004Japanโทรศัพท์: +81 76 274-1409แฟกซ์: +81 76 274-8530อีเมล์: info@takamaz.emag.comEMAG DO BRASIL LTDA.Rua Schilling, 413Vila Leopoldina05302-001 São PauloSP, Brasilienโทรศัพท์: +55 11 38370145แฟกซ์: +55 11 38370145อีเมล์: info@brasil.emag.comEMAG SOUTH AFRICAP.O. Box 2900Kempton Park 1620Rep. Südafrikaโทรศัพท์: +27 11 39350-70แฟกซ์: +27 11 39350-64อีเมล์: info@southafrica.emag.comNEWS-TH/05.2013·©CopyrightEMAG·PrintedinThailandระบบการผลิตสําหรับโลหะที่มีความแม่นยํา

×