Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ікт на уроках трудового навчання

92 views

Published on

икт

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ікт на уроках трудового навчання

  1. 1. ІКТ на уроках трудового навчання Інформаційна технологія — це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку, зберігання, розповсюдження й відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів використання інформаційного ресурсу, а також підвищення їх надійності та оперативності. Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) - це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання. ІКТ на уроках трудового навчання забезпечують: - індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу; - здійснення контролю зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної діяльності; - здійснення самоконтролю і самокорекції; - тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки учнів; - проведення практичних робіт в умовах імітації в комп’ютерній програмі; - підготовки учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Використання ІКТ на уроці допомагає вчителеві: -забезпечити легкість сприймання інформації.
  2. 2. -знайти індивідуальний підхід. -навчити освоювати, перетворювати і використовувати великі масиви інформації. -зробити навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним. -сприяє кращому оцінюванню знань. З точки зору дидактики ІКТ для вчителя : -сприяє розвитку самостійності і творчих здібностей учнів. -забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання. -зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефективнішим. -забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел. -індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливистями сприйняття. -моделювати досліджувані процеси або явища. -організувати колективну й групову роботи. -здійснювати контроль навчальних досягнень. -створювати сприятливу атмосферу для спілкування. -посилює міжпредметні зв'язки. -зробити урок більш наочним і цікавим. -ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів. -економно використовувати навчальний час. Для учнів: -покращити мотивацію та підвищити інтерес до навчання.
  3. 3. -розвивати самостійність і творчість. -краще сприйняти й усвідомити навчальний матеріал. -виробляти навички практичного застосування. -самостверджуватися через створення наукових проектів чи презентацій. -мати доступ до новітніх технологій та передових досягнень науки. -формувати ключові компетенції.

×