Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

No.87

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

No.87

 1. 1. 87 Bawo Siza Kuwe Bawo siza kuwe, Akukho ongomnye,Uyinqaba yethu, Themba lethu,
 2. 2. Umhlaba umnyama xa ungekho wena,Yiz’ usithuthuzel’ O, Msindisi.
 3. 3. Bawo siza kuwe, Sinetyala, u-Msindisi nguwe, Siyakhala.
 4. 4. Sisindise thina Kuzo zonk’intshaba, Ungumthetheleli no-Mhlauleli,
 5. 5. Thina siyoyika, SiqiniseBawo, Ngengalo yegazi, Sisindise.
 6. 6. Bawo siza kuwe, Sinetyala, u-Msindisi nguwe, Siyakhala.
 7. 7. Siph’ inceba yakho, Nelo lizwi lakho, Nenyawo zethuziqondisise,
 8. 8. O, sikhokele Nkos’ Size S’yokuwela, Sibengaphesheya Ezulwini
 9. 9. Bawo siza kuwe, Sinetyala, u-Msindisi nguwe, Siyakhala.

×