Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Y porth

875 views

Published on

Slides for the presentation by Dafydd Trystan (Centre for Welsh Medium Higher Education), at the UKCLE event, enhancing legal education in Wales, 29 April 2010.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Y porth

 1. 1. Cydweithredu yn Gymraeg Collaboration… in Welsh Dr Dafydd Trystan
 2. 2. Strwythur y Cyflwyniad Structure of Presentation <ul><li>Cyd-destun Cymru </li></ul><ul><li>Cyd-destun AU </li></ul><ul><li>Yr Her a’r Cyfle </li></ul><ul><li>Rhannu Adnoddau: yr opsiynau </li></ul><ul><li>Datblygu’r Porth </li></ul><ul><li>Adnoddau ’r Gyfraith ar Y Porth </li></ul><ul><li>The Welsh context </li></ul><ul><li>The HE context </li></ul><ul><li>The Challenge and Opportunity </li></ul><ul><li>Sharing Resources: the options </li></ul><ul><li>Developing ‘Y Porth’ </li></ul><ul><li>Law Resources on ‘Y Porth’ </li></ul>
 3. 3. Cyd-destun Cymru Welsh Context <ul><li>Cymraeg – un o ieithoedd byw hynaf Ewrop </li></ul><ul><li>Dros 600,000 o siaradwyr Cymraeg </li></ul><ul><li>Strategaeth Llywodraeth y Cynulliad, Iaith Pawb , yn amcanu i greu Cymru ddwyieithog </li></ul><ul><li>Welsh – one of the oldest living languages in Europe </li></ul><ul><li>Over 600,000 Welsh speakers </li></ul><ul><li>Welsh Assembly Government strategy, Iaith Pawb (“Everyone’s Language”), aims to create a bilingual Wales </li></ul>
 4. 4. Ble mae’r siaradwyr Cymraeg? Where are the Welsh speakers?
 5. 5. Ble mae’r siaradwyr Cymraeg? Where are the Welsh speakers?
 6. 6. Ble mae’r siaradwyr Cymraeg? Where are the Welsh speakers?
 7. 7. Ble mae’r siaradwyr Cymraeg? Where are the Welsh speakers? Nifer o fyfyrwyr sy’n gallu siarad Cymraeg yn SAU Cymru (2009/10) Numbers of Welsh speakers in Welsh HEIs (2009/10) < 750 750-1250 1250+
 8. 8. Ble mae’r siaradwyr Cymraeg? Where are the Welsh speakers? Nifer sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn SAU Cymru (2009/10) Numbers studying through the medium of Welsh in Welsh HEIs (2009/10) <200 201-400 401+
 9. 9. Cyd-destun Addysg Uwch Higher Education Context <ul><li>Darpariaeth cymharol brin yn hanesyddol </li></ul><ul><li>Cryfder mewn rhai meysydd a rhai sefydliadau </li></ul><ul><li>2007 – Strategaeth Genedlaethol ac ymrwymiad i ddatblygiad pellach </li></ul><ul><li>Historically sparse provision </li></ul><ul><li>Strength in some fields and in particular institutions </li></ul><ul><li>2007 – National Strategy and commitment to further development </li></ul>
 10. 11. Rhannu adnoddau: yr opsiynau Sharing resources: the options <ul><li>Hydref 2008 – Is-grŵp E-ddysgu yn asesu dulliau rhannu adnoddau </li></ul><ul><li>Blackboard/Moodle annibynnol, OpenLearn … neu RhAD y sefydliadau? </li></ul><ul><li>Chwe 2009 – cymeradwyo argymhelliad i ddatblygu llwyfan annibynnol yn seiliedig ar Blackboard </li></ul><ul><li>Autumn 2008 – E-Learning Sub-Group assess how best to share resources </li></ul><ul><li>Independent Moodle/Blackboard, OpenLearn … or institutional VLEs? </li></ul><ul><li>Feb 2009 – proposal to develop a separate Blackboard-based platform approved </li></ul>
 11. 12. Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Ebrill/Mai 2009 </li></ul><ul><li>Ffurfio Bwrdd Prosiect ‘Y Porth’ </li></ul><ul><li>Brand gweledol ac enw parth ‘ac.uk’ </li></ul><ul><li>Sefydlu is-strwythur Blackboard/system gofrestru </li></ul><ul><li>April/May 2009 </li></ul><ul><li>‘ Y Porth’ ( “the gateway” )Project Board established </li></ul><ul><li>Visual branding and ‘ac.uk’ domain name </li></ul><ul><li>Establish the Blackboard/registration system infrastructure </li></ul>
 12. 13. Datblygu’r Porth Y Porth Development <ul><li>Haf 2009 </li></ul><ul><li>Sicrhau argaeledd adnoddau a modiwlau cychwynnol </li></ul><ul><li>Awst 2009 – lansiad swyddogol gyda’r Gweinidog Addysg </li></ul><ul><li>Medi 2009 – myfyrwyr/staff yn cofrestru </li></ul><ul><li>Summer 2009 </li></ul><ul><li>Ensure availability of initial resources and modules </li></ul><ul><li>August 2009 – official launch, attended by the Education Minister </li></ul><ul><li>September 2009 – staff/students register </li></ul>
 13. 14. Y Porth – Adnoddau’r Gyfraith Y Porth – Law Resrouces <ul><li>Adnoddau Agored </li></ul><ul><ul><li>Cyfraith Cymru Ar-Lein </li></ul></ul><ul><li>Modiwlau cydweithredol </li></ul><ul><ul><li>Y Gyfraith yn Gymraeg </li></ul></ul><ul><ul><li>Dechrau Medi 2010: Cyfraith Iechyd </li></ul></ul><ul><li>Open Resources </li></ul><ul><ul><li>Wales Legislation Online </li></ul></ul><ul><li>Collaborative modules </li></ul><ul><ul><li>Law in Welsh </li></ul></ul><ul><ul><li>Starting September 2010: Health Law </li></ul></ul>
 14. 15. www.porth.ac.uk

×