Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Magellan prezentacja wynikow_rocznych_2013

 1. Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014
 2. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Magellan S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Magellan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Magellan S.A. 3
 3. Dane rynkowe Spółka: MAGELLAN S.A. Liczba akcji 6 514 088 sztuk Kapitalizacja 521 mln PLN (kurs 80,00 PLN za akcję na dzień 25.03.2014) Free float: 100% Index WIG, WIG50 Rynek: Podstawowy Ticker: MAG Zarząd Spółki: Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Urban Kielichowski – Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny Strona internetowa: www.magellansa.pl Kontakt IR: 4
 4. Grupa Magellan w 2013 r. Wyniki operacyjne i finansowe • doskonałe wyniki finansowe na wszystkich wskaźnikach typowych dla instytucji finansowej - średnioroczny wzrost wyniku finansowego netto (CAGR) dla lat 2007 – 2013 ponad 22%; • 43,4 mln PLN zysku netto – 17% wzrostu r/r – wynikiem konsekwentnego rozwijania modelu biznesowego Grupy; • rekordowa kontraktacja o wartości 2,1 mld PLN realizowana przy kontynuacji wzrostu sprzedaży we wszystkich liniach biznesowych ;  finansowanie sektora medycznego i samorządowego: 1,8 mld zł (+24% r/r),  finansowanie inwestycji jednostek medycznych: 0,12 mld zł (+25% r/r),  działalność na rynkach zagranicznych: 0,18 mld mln zł (+73% r/r) • największa w historii Grupy wartość portfela aktywów finansowych 1,1 mld PLN na koniec roku 2013; • 1,1 mld PLN wpływów gotówkowych na konta Grupy – wynikiem regularnej akumulacji posiadanego portfela; • dostęp do 1,1 mld PLN finansowania zewnętrznego – podstawą dalszego wzrostu wartości portfela aktywów finansowych i wyników finansowych w kolejnych okresach 5
 5. 6 Wzrost niezależnie od sytuacji w gospodarce oraz na rynkach finansowych Trwały i dynamiczny rozwój wyników finansowych od debiutu giełdowego 344 383 415 703 836 1 075 1 308 201 247 302 487 717 933 1 107 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 kontraktacja bilansowa wartość portfela 32 41 45 66 91 118 134 13 17 18 24 30 37 43 17% 17% 16% 17% 19% 19% 18% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 przychody ze sprzedaży usług zysk netto ROE w mln PLN 2007 2012 2013 ’13/’12 CAGR ’07-’13 kontraktacja łączna 479,2 1 679,1 2 133,4 27% 28% kontraktacja bilansowa 343,7 1 075,5 1 308,3 22% 25% portfel aktywów 200,9 933,1 1 107,4 19% 33% wpływy gotówkowe* 188,7 985,9 1 248,1 27% 37% skala działalności (mln PLN) wyniki finansowe (mln PLN) w mln PLN 2007 2012 2013 ’13/’12 CAGR ’07-’13 przychody ze sprz. usług (bez przychodów ze sprzedaży towarów) 32,5 118,0 133,6 13% 27% EBIT 16,4 46,6 54,8 18% 22% wynik netto 13,2 37,2 43,4 17% 22% EPS 2,19 5,70 6,66 17% 20%* pozycja obejmuje wpływy, prowizje i zrównane z nimi oraz zrealizowane przychody ze sprzedaży towarów
 6. Sprzedaż i wyniki finansowe 7
 7. Kontraktacja bilansowa w 2013 roku 8 kontraktacja bilansowa – ujęcie kwartalne 218 238 260 360 229 347 384 348 1Q 2Q 3Q 4Q 2011 2012 2013 +46%+5% (mln PLN) +48% -3% 703,5 838,0 1 075,5 1 308,3 2010 2011 2012 2013 kontraktacja bilansowa (mln PLN) 78% 6% 9% 7% 77% 3% 9% 11% finansowanie szpitali finansowanie samorządów finansowanie inwestycji jednostek medycznych rynki zagraniczne struktura kontraktacji bilansowej wg obszarów działalności 2012 2013 • podpisanie umów o łącznej wartości 2,1 mld zł (wzrost o 27% r/r) • kontynuacja wzrostu sprzedaży Grupy w głównych liniach biznesowych:  finansowanie sektora medycznego i samorządowego: 1,8 mld zł (+24% r/r),  finansowanie inwestycji jednostek medycznych: 0,12 mld zł (+25% r/r),  działalność na rynkach zagranicznych: 0,18 mld mln zł (+73% r/r); • współpraca z ponad 900 kontrahentami na rynku medycznym w Polsce i zagranicą oraz JST • podpisanie blisko 3,2 tys. umów w ramach kontraktacji bilansowej; • zauważalna zmiana popytu w core business w kierunku produktów o dłuższym terminie zapadalności;
 8. Sprzedaż umów ramowych i warunkowych 9 • dominujący udział Magellan SA (finansowanie bieżące szpitali) w kontraktacji pozabilansowej – ponad 90% w 2013 i 2012 r., • 37% r/r wzrost wartości umów podpisanych na rynku polskim efektem rozszerzenia oferty produktowej (wprowadzenie umów ramowych dotyczących finansowania dostaw oraz factoringu) oraz zwiększenia skali współpracy z dotychczasowymi jak pozyskiwania nowych kontrahentów; • współpraca z największymi dostawcami do jednostek sektora medycznego • aktywne limity z tyt. umów ramowych i warunkowych na koniec 2013 r. wyniosły 641 mln zł wobec 508 mln zł po 3Q 2013 r. i 377 mln zł na koniec 2012 r. kontraktacja pozabilansowa 194 99 87 224 195 142 177 312 1Q 2Q 3Q 4Q 2011 2012 2013 +44%+1% (mln PLN) +103% +39% 210 538 604 825 2010 2011 2012 2013 kontraktacja pozabilansowa (mln PLN)
 9. Wyniki finansowe po czterech kwartałach 2013 10
 10. 37,2 43,4 2012 2013 118,0 133,6 2012 2013 329,5 477,8 603,6 629,5 31.12.2012 31.12.2013 aktywa krótkoterminowe aktywa długoterminowe 1 075 1 308 2012 2013 Podstawowe dane finansowe 11 933 1 107 Kontraktacja bilansowa (mln PLN) Wartość portfela (mln PLN) Zysk netto (mln PLN)Przychody ze sprzedaży usług (mln PLN) (bez przychodów ze sprzedaży towarów)
 11. 50,7 52,7 2012 2013 571 721 2012 2013 216,8 263,6 280,8 400,3 457,9 473,4 31.12.2012 31.12.2013 zob. krótkoterm. zob. długoterm. kapitał własny 661 803 31.12.2012 31.12.2013 Finansowanie aktywów 12 955,6 1 137,3 Finansowanie odsetkowe na koniec okresu (mln PLN) Struktura pasywów (mln PLN) Koszty finansowania portfela (mln PLN)Średni stan zobowiązań odsetkowych (mln PLN)
 12. Skonsolidowane wyniki finansowe • zysk netto Grupy za rok 2013 wyniósł 43,4 mln PLN - wzrost o 17% r/r; • wzrost skonsolidowanego wyniku netto wynika z:  wzrostu przychodów ze sprzedaży usług i sprzedaży towarów o 18,8 mln PLN (16%);  wzrostu kosztu finansowania portfela o 2,0 mln PLN (4%);  wzrostu kosztów operacyjnych o 4,1 mln PLN (21%) • poprawa marży brutto efektem spadku rynkowych stóp procentowych i obniżenia średniego kosztu finansowania zewnętrznego; 13 (tys. PLN) 4Q 2013 4Q 2012 Zmiana zmiana r/r 1-4Q 2013 1-4Q 2012 Zmiana zmiana q/q przychody ze sprzedaży usług 35 669 32 597 +3 072 +9% 133 634 118 035 +15 599 +13% koszty finansowania portfela 13 397 13 895 -498 -4% 52 689 50 705 +1 984 +4% wynik na sprzedaży towarów 19 21 -2 119 38 +81 Wynik brutto na sprzedaży 22 291 18 723 +3 568 +19% 81 064 67 368 +13 696 +20% koszty operacyjne 6 838 6 198 +640 +10% 24 001 19 871 +4 130 +21% koszt programu opcji menadżerskich 570 761 -191 -25% 2 062 1 221 +841 +69% zwiększenie odpisów aktualizacyjnych 157 926 -769 -83% 1 909 971 +938 +97% EBIT 15 196 12 528 +2 668 +21% 54 829 46 574 +8 255 +18% zysk netto 11 881 9 641 +2 240 +23% 43 409 37 155 +6 254 +17% rentowność brutto na sprzedaży 62,5% 57,4% +5,1 p.p. 60,7% 57,1% +3,6 p.p. rentowność EBIT 42,6% 38,4% +4,2 p.p. 41,0% 39,5% +1,6 p.p. rentowność netto 33,3% 29,6% +3,7 p.p. 32,5% 31,5% +1,0 p.p. przychody ze sprzedaży usług / portfel aktywów* 13,3% 14,6% -1,3 p.p. dźwignia finansowa 3,05 3,05 - ROA* 4,2% 4,5% -0,3 p.p. ROE* 18,1% 18,8% -0,7 p.p. wpływy razem ze spłatą udzielonych pożyczek 412 044 272 679 +139 365 +51% 1 248 132 985 916 +262 216 +27% * wskaźniki liczone dla danych z 4 kwartałów kończących się wraz z końcem wskazanego okresu
 13. 27,2 28,3 29,9 32,6 30,5 31,7 35,7 35,7 15,8 16,0 16,9 18,7 17,2 19,1 22,5 22,3 10,9 11,4 11,7 12,5 12,2 12,7 14,7 15,2 8,6 9,7 9,3 9,6 9,8 10,2 11,5 11,9 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 przychody ze sprzedaży usług wynik brutto ze sprzedaży* EBIT zysk netto Wyniki kwartalne • rekordowe poziomy osiągniętych wyników w kolejnych kwartałach 2013 r. efektem zwiększenia skali działalności Grupy oraz obniżenia kosztu finansowania odsetkowego; • 1,1 mld zł aktywów w portfelu Grupy na koniec grudnia 2013 r. podstawą wyników Grupy w 1H 2014 r. * wynik brutto ze sprzedaży = przychody ze sprzedaży usług – koszt finansowania portfela - wartość sprzedanych towarów (w mln PLN) 14
 14. 933,1 917,2 985,4 1 097,4 1 107,4 603,6 608,5 624,8 729,6 629,5 329,5 308,7 360,6 367,8 477,8 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 portfel aktywów portfel aktywów finans. krótkoterm. portfel aktywów finans. o wymagalności >1 rok Struktura czasowa portfela aktywów • wzrost wartości portfela aktywów o 174 mln zł r/r (wzrost o 19%); • zmiana struktury czasowej portfela:  43% udziału portfela o zapadalności powyżej roku - wzrost o 148 mln zł (+45%);  57% udziału portfela o zapadalności do 1 roku – wzrost o 26 mln zł (+4%); • wzrost wartości i udziału portfela długoterminowego wynikiem:  zwiększenia skali finansowania inwestycji;  wzrostu popytu na finansowanie długoterminowe;  zwiększenia skali finansowania sektorów JST • zmiany w strukturze czasowej portfela odzwierciedlone w strukturze kapitałowej Grupy – wzrost kapitału stałego o 166 mln zł r/r; 15 (w mln PLN) xx% udział długoterminowych aktywów finansowych w portfelu aktywów ogółem 35% 43% 34% 34% 37%
 15. Finansowanie zewnętrzne 16
 16. Finansowanie działalności 17  803 mln zł zobowiązań odsetkowych (wzrost o 21% r/r, bez zmian q/q) przy średnim stanie finansowania zewnętrznego na poziomie 721 mln zł (wzrost o 26% r/r);  3,0 dźwignia finansowa – brak większych zmian w poziomie lewara finansowego w trakcie 2013 r. (3,0 na koniec 2012 r.);  303 mln zł wolnych limitów zabezpieczeniem kapitału dla dalszego wzrostu wartości portfela;  zwiększenie w 2013 r. przyznanych limitów finansowych kredytów i pożyczek o ok. 125 mln PLN, w tym: − podpisanie z wiodącą polską instytucją finansową długoterminowych umów pożyczki na kwotę 50 mln PLN (zwiększenie łącznej kwoty do 95 mln PLN), − zwiększenie wartości dostępnych limitów kredytowych o 75 mln PLN (pozyskanie 3 nowych banków na rynku polskim oraz 1 na rynku czeskim);  emisja obligacji o równowartości 370 mln PLN obligacji w 2013 r., w tym 6,2 mln EUR na finansowanie portfela spółek zagranicznych, oraz spłata obligacji o wartości 253 mln PLN;  podwyższenie programów emisji obligacji o 130 mln PLN w roku 2013 i możliwy dalszy wzrost w roku 2014: − średnioterminowych do 450 mln zł oraz zgoda WZA na kolejne podwyższenie do 550 mln zł − krótkoterminowych do 200 mln zł – możliwość dalszego zwiększania wartości programów do 250 mln zł (zgoda WZA); 118 377 313 82 73 148 obligacje krótkoterminowe (200 mln zł) obligacje średnioterminowe (450 mln zł) kredyty i pożyczki (461 mln zł) finansowanie wykorzystane wolne limity • współpraca z 17 instytucjami finansowymi • 29 mln zł na rynkach zagranicznych w walutach lokalnych (EUR i CZK) • obligacje o zapadalności do 5 lat • możliwość emitowania w PLN i EUR • dwa aktywne programy 68% 84% 59% Finansowanie odsetkowe (wg stanu na 31.12.2013)
 17. 216,8 251,9 263,6282,4 340,9 310,1 183,4 189,9 225,6 195,3 272,4 267,5 3,05 3,19 3,05 kapitały własne kredyty i pożyczki obligacje średnioterminowe obligacje krótkoterminowe dług odsetkowy / kapitały własne Dźwignia finansowa i koszt finansowania (w mln PLN) 18 dźwignia finansowa koszt finansowania obcego • 300 mln PLN dostępnych, niewykorzystanych limitów finansowania odsetkowego oraz możliwość podwyższenia wartości programów obligacji o 150 mln PLN podstawą dalszego rozwoju Grupy i wykorzystania efektu dalszego wzrostu dźwigni finansowej; • niski koszt finansowania dłużnego szansą na utrzymanie wysokiej efektywności prowadzonej działalności; • średnioważony koszt kapitału odsetkowego przy obecnym poziomie rynkowych stóp procentowych na poziomie ok. 7,51% p.a.;. 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2013 391 571 721 8,43% 8,95% 7,51% 4,67% 4,93% 3,03% 2011 2012 2013 średnie finansowanie odsetkowe (mln PLN) średni koszt finansowania w okresie WBIOR 6M 803,2 661,1 803,2
 18. 19 Dopasowanie finansowania do aktywów 52,1% 54,8% 58,4% 47,9% 45,2% 41,6% 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2013 kapitał stały pozostałe pasywa Zmiany w strukturze finansowania 483,7 263,6 653,5 400,3 423,8 49,6 Aktywa Pasywa 5% zobowiązania handlowe 37% zobowiązania krótkoterminowe 35% zobowiązania długoterminowe aktywa krótkoterminowe 57% aktywa długoterminowe 43% 23% kapitały własne dłg. pasywa 1,4x wyższe od akt. dłg. krt. aktywa 1,4x wyższe od % zob. krt. Dopasowanie finansowania działalności • struktura czasowa pozyskiwanego finansowania na bieżąco dostosowywana do struktury zapadalności aktywów – utrzymanie wskaźnika 1,4 przewagi pasywów długoterminowych nad długoterminowymi aktywami pomimo zmiany struktury czasowej portfela; • 180 mln zł nadwyżki kapitału stałego nad aktywami trwałymi zabezpieczeniem finansowania portfela wierzytelności o zapadalności powyżej 1 roku; • obsługa zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczona wysokim poziomem aktywów obrotowych oraz regularnymi wpływami gotówkowymi na konta Grupy (ok. 100 mln PLN średnich miesięcznych wpływów gotówkowych na konta Grupy w 2013 r.);
 19. Zarządzanie ryzykiem portfela aktywów 20
 20. 1,0 1,5 3,6 4,9 0,8 3,0 2,4 2,2 0,23% 0,48% 0,61% 0,64% 30.06'12 31.12'12 30.06'13 31.12'13 stan odpisów z tyt. portfela bez zdolności upadłościowej (mln zł) stan odpisów z tyt. portfela ze zdolnością upadłościową (mln zł) wartość odpisów w stosunku do portfela (%) Zarządzanie ryzykiem kredytowym Struktura portfela Grupy Udział % w strukturze portfela na dzień 31.12’13 31.12’12 portfel razem, w tym: 100,0% 100,0% SP ZOZ 78,4% 83,5% JST 8,0% 6,5% razem jednostki publiczne 86,4% 90,0% NZOZ 9,0% 3,4% inne podmioty 4,6% 6,6% razem jednostki niepubliczne 13,6% 10,0% • ryzyko portfela minimalizowane poprzez dywersyfikację struktury wierzycieli (626 dłużników Grupy na koniec 2013 r.) i określanymi przez dział ryzyka Grupy limitami koncentracji; • malejący udział wierzytelności wobec SPZOZ w portfelu Grupy na skutek rozwoju sprzedaży do JST oraz finansowania NZOZ przy nominalnym wzroście wierzytelności wobec szpitali publicznych w 2013 r. o 89 mln zł oraz łącznie jednostek publicznych o 117 mln zł; 21 Odpisy aktualizujące wartość portfela Grupy zwiększenie (zmniejszenie) stanu odpisu ujęte w P&L w okresie ujęcie w P&L 1H’12 2H’12 1H’13 2H’13 zwiększenie pozostałych kosztów 45 926 882 1 027 zmniejszenie przychodów ze sprzedaży 336 1 827 996 140 Wykorzystanie odpisów i różnice kursowe (140) (84) (329) (101) Łącznie zmiana w okresie 241 2 669 1 549 1 066 Stan odpisów 1 818 4 487 6 036 7 102
 21. 22
 22. Finansowanie inwestycji jednostek medycznych 23 • umocnienie pozycji Spółki na rynku finansowania inwestycji w sektorze medycznym, w tym: − realizacja 70 projektów z partnerami w zakresie finansowania wyposażenia szpitali, − realizacja kilkunastu projektów finansowania pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, − osiągnięcie 40% udziału w rynku finansowania zakupów karetek (produkt MEDambulans); • oczekiwane zwiększenie wolumenu inwestycji szpitali w odnowienie zasobów sprzętu medycznego przed kontraktowaniem z NFZ na kolejny kilkuletni okres (4Q 2014 r.); • konieczność dostosowania jakości świadczonych usług do norm unijnych w 2016 r. oraz ograniczenia kapitałowe głównymi driverami popytu jednostek medycznych na produkty Grupy w najbliższych latach. 16,5 12,1 25,9 41,0 15,9 29,7 37,9 32,2 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 2013 Kontraktacja bilansowa – ujęcie kwartalne +146%-4% +46% -22% 13,0 71,3 95,5 115,7 2010 2011 2012 2013 Kontraktacja bilansowa (w mln PLN)
 23. -0,1 0,7 2,3 3,5 2010 2011 2012 2013 14,6 58,1 87,4 125,2 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Finansowanie inwestycji jednostek medycznych 24 Wynik netto (w mln PLN) Portfel aktywów finansowych bez pożyczek dla podmiotów powiązanych (na koniec okresu) • dynamiczny wzrost skali działalności i wyników finansowych od momentu założenia spółki; • silna i stabilna baza kapitałowa – 95 mln zł w ramach długoterminowych pożyczek od wiodącej instytucji finansowej oraz bezpośredni dostęp do 76 mln zł w ramach linii kredytowych; • Wysoka regularność portfela – aktywa opóźnione w stosunku do harmonogramów płatności o wartości 2 mln PLN (1,6% wartości portfela) 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13
 24. Spółki zagraniczne 25
 25. 8,3 9,5 10,6 44,4 31,6 47,3 23,6 35,2 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 2013 36,4 63,9 72,8 137,7 2010 2011 2012 2013 Rozwój rynków zagranicznych • 138 mln zł kontraktacji bilansowej w 2013 r. wynikiem zacieśniania współpracy z międzynarodowymi i lokalnymi dostawcami oraz jednostkami medycznymi; • rozwój działalności na rynkach zagranicznych wspomagany zwiększającym się dostępem do finansowania lokalnego – 29 mln zł dostępnych limitów kredytowych (EUR i CZK) oraz 6,2 mln EUR pozyskanych przez Magellan S.A. w ramach emisji obligacji własnych denominowanych w EUR; • podpisanie umów ramowych i warunkowych w 2013 r. o wartości 45,9 mln zł (+37% r/r). Kontraktacja bilansowa (w mln PLN) 26 kontraktacja bilansowa w 2013 r. obejmowała 68,7 mln zł kontraktacji na rynku słowackim (+102% r/r) oraz 69 mln zł na rynku czeskim (+78% r/r) kontraktacja bilansowa – ujęcie kwartalne
 26. -0,2 1,2 1,6 2,2 2010 2011 2012 2013 0,3 0,2 0,7 0,6 0,7 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 Rozwój rynków zagranicznych • systematyczny rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych odzwierciedlony we wzroście portfela wierzytelności i wyników finansowych; • przyspieszenie rozwoju na rynku słowackim w 2013 r. (dwukrotne zwiększenie wartości portfela) efektem obniżenia kosztu udzielanego finansowania (skutek zwiększonego dostępu do finansowania lokalnego) oraz powtórnego zadłużania szpitali po przeprowadzonym przez rząd oddłużeniu (koniec 2011 r.); (w mln PLN) 27 Wynik netto - kwartalnie 21,3 38,1 32,9 70,3 1,9 11,0 24,2 20,3 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Słowacja Czechy Portfel aktywów finansowych 90,5 23,2 57,1 49,1 Wynik netto
Advertisement