Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Nepali] Digital Security for Journalist Women

114 views

Published on

My presentation from training sessions on digital safety to journalist women in Nagarkot and Bhairahawa (in July 2017) organized by the Sancharika Samuha.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

[Nepali] Digital Security for Journalist Women

 1. 1. प कार म हलाको डिजटल सुर ा उ वल आचाय से टर फर म डया रसच - नेपाल
 2. 2. य तो भयो भने... १ तँपाईको सबै इमेल कसैले प न पायो २ तँपाईलाई सोसल म डयामा नानाभाँती ले थाले भने ३ तँपाईको क युटर / मोबाइल हर ले खोत न था यो ४ तँपाईले कु न कु न साइट हेनु भयो वा कु न कु न भ डयो हेनुभयो वा फे सबुकमा कसको ोफाइल हेनुभयो कसैले सूची पायो ५ तँपाई कहाँ कहाँ जानुहु छ र को कोसँग भे नुहु छ कसैले थाहा पाइर यो
 3. 3. डिजटल सुर ा: यापटप र मोबाइल ज ता इले ो नक उपकरण, यसमा रहेका डेटाह र इ टरनेटमाफत हुने स चार स देशको सुर ा
 4. 4. समाचार शीषकह १
 5. 5. समाचार शीषकह २
 6. 6. के ह घटनाह
 7. 7. A woman's opinion is the mini-skirt of the Internet. Laurie Penny, contributing editor, The New Statesman
 8. 8. यी श द सु नुभएको छ ? Phishing Keylogger GPS Encryption IMEI / IMSI Two-Step Authentication Browser History Doxxing Virus Online Harassment
 9. 9. प कारका ला ग डिजटल सुर ा कन ? प कारले आफू , आ नो ोत र डेटाको सुर ा गनुपछ । प कार आफै प कारको भौ तक र अ य सबै कारको सुर ा संसारभरमै एउटा ठू लो चुनौती हो । सूचना ोत प का रताका ला ग सूचना ोत र ोतको गोप नयता र सुर ा मह वपूण हु छ । सूचना / डेटा प कारका ला ग समाचार ब न स ने सूचना, डकु मे ट र डेटा मू यवान हु छन ।
 10. 10. यापटप मोबाइल पेन ाइभ सोसल म डया इमेल धेरै डेटाका साथसाथै मेटाडेटा रहेको हु छ । सिजलै चोन, याक गन वा बगान स क छ । तँपाईका बारेमा सूचना चाहनेका ला ग सिजलो मा यम हु छ ।
 11. 11. कु रो टेि नकल छ तर हामी स न स छौ कनभने प कार हामी... संवेदनशील समाचार र सूचना लएर बसेका हु छौ आव यक पदा ‘ व ’को सहयोग लन स छौ सधै कु नै न कु नै कारको खतरामा हु छौ िज मेवार बोध गछ ज तोसुकै ज टल कु रो स न/बु न स ने पेशामा छौ हामी प कार
 12. 12. सुर ा सू १ क युटर / यापटपलाई भाइरसबाट सुर त रा ुहोस्। एि टभाइरस स टवेयर रा ुहोस Avast, AVG, BitDefender, Avira नय मत अपडेट गनुहोस्। नय मत यान गनुहोस्।
 13. 13. सुर ा सू २ इमेल र सोसल म डया अकाउ ट सुर त रा ुहोस्। रा ो पासवड छा नुहोस्। 2-Step Authentication पासवड कसैलाई प न न दनुहोस्।
 14. 14. नरा ो पासवड Nepal123
 15. 15. रा ो पासवड ● स झन सिजलो तर Guess गन गाह । ● योग गन सिजलो । ● यि तगत कु रा नजो डएको । ● कसैलाई नभनेको । ● ठू लासाना अ र, अंक र स बोल मलाएको ● उदाहरण: ● mjbm2035_pgTT_12.45 = म ज मेको भा म हना २०३५ सू त गृह थापा थल १२.४५ mgkp6_Kale = मेरो घरमा कु कु र पालेकोछ काले
 16. 16. सुर ा सू ३ इमेलमा link र attachment खो न सावधान हुनुस्। नखोले हु छ भने नखो नुस्। लोभ नगनुस । खो नै परे सुर त खो नुहोस्।
 17. 17. सावधान ! इमेल ठेगाना वा link वा attachment सबै झुि कने ग र बनाउन स क छ । o र 0 वा l र 1 उ तै दे ख छन । .org वा .com वा .co वा .com.np फरक फरक हुन । हेदा www.nefej.org प न अ तै जाने बनाउन स क छ । Attachment यान नग र नखो नुस ।
 18. 18. इमेल वा सोसल म डयामा कु नै link खो दा logout भयो र पासवड मा यो भने क ह यै नहा नुस्।
 19. 19. सुर ा सू ४ इ टरनेट साधारणतया गो य हुँदैन; तर गो यता रा स क छ । इ टरनेटको इ तहास मे नुस्। इ तहास गुगलमा प न हु छ । गो य इमेल गदा encrypt गनुस्।
 20. 20. ाउजरमा इ टरनेट इ तहास तँपाईले इ टरनेटमा हेरेका येक पेजहको URL ाउजरले रा छ । जुन सिजलै हेन स क छ । पासवड सेभ क ह यै नगनुहोस्।
 21. 21. Invisible वा Incognito mode Invisible वा incognito mode मा ाउजर चलाउँदा यसले क ह यै के ह कु रा रा दैन । ब द गरेप छ सबै मे ट छ । अथवा clean history गरे हु छ ।
 22. 22. गुगलको इ तहास इ टरनेट चलाउँदा तँपाई Gmail योग ग ररहनु भएको छ भने Google ले तँपाईको न न साइटमा भएका ग त व धका बारेमा जानकार रा खरह छ । myactivity.google.com Google मा योग गरेका सच श द YouTube मा हेरेका भ डयो इ टरनेट योगको इ तहास अ य गुगलका सेवाको योग
 23. 23. इमेल खेल कृ पया कसैले प न खोलेर नहेनुहोला ।
 24. 24. इमेल च तँपाईले पठाउनु भएको इमेल व भ न सभर भ नने क युरमाफत जा छ र येक सभरमा कपी ब छ जुन हेन प न स क छ ।
 25. 25. इि सन
 26. 26. मोबाइल फोन एउटा या क ग उपकरण हो जसबाट फोन प न गन म छ । जु लयन असा ज
 27. 27. फोन क पनीमा डेटा जमन सांसद मा ट ि प जले आफू ले फोन योग गन क पनीबाट ६ म हनाको आ नो डेटा लएर Die Zeit प कालाई दए जसले यो डेटालाई visualize गय ।
 28. 28. फोन क पनीमा डेटा तँपाईको थान-ि थ त तँपाईले कल गनुभएको न बर र कु रा गरेको समय इ टरनेट जो डएको अव था SMS पठाएको न बर र text
 29. 29. मोबाइल फोनमा सावधानी Password ले लक गनुहोस्। ४-अंक वा pattern कमजोर हु छ । फोनमा संवेदनशील सूचना छन्भने मे नुस्। Android र Apple फोनमा Encryption रा म छ । Privacy Apps योग गनुहोस्। संवेदनशील रपो टङमा जाँदा फोन नबो ने क सो नुहोस्।
 30. 30. सोसल म डया सोसल म डयामा ४ त व १ सबैलाई अकाउ ट खो न द छ । २ योगकतालाई कु नै कारले आ नो साम ी रा र शेयर गन द छ । २ साम ीमा थको नय ण अ धकार द छ । ३ कु नै moderation हुदैन ।
 31. 31. सोसल म डयामा सावधानी ● रा ो पासवड र 2-Step Authentication योग गनुहोस्। ● गो यतास ब धी से ट ग पुनरावलोकन र प रवतन गनुहोस्। ● यवसा यक र यि तगत खाताका बारेमा प ट हुनुहोस्। ● पासवड वा इ तहास मे नुहोस्। ● ज हले प न https:// योग गनुहोस्। ● कु नैप न कु रा शेयर गदा यान दनुहोस्। ● दुई सोसल म डया अकाउ ट जो दा सावधान हुनुहोस्।
 32. 32. आफलाई सो ने नह ● मैले राखेका कु रा कस-कसले हेन स छ ? ● मैले राखेका कु रामा थ कस-कसको नय ण हु छ ? ● मेरा बारेमा अ ह ले के के कु रा रा खरहेको हुनस छ ? ● मैले अ को बारेमा के ह ले दा तनलाई मन पछ ? ● मसँग जो डएका सबै यि तलाई के म व वास गछु ?
 33. 33. इ टरनेटमाफत हुने ध क , गाल बेइ जती, वा स मानमा थको हार अनलाइन यार्यासमे ट हो ।
 34. 34. ोल / अनलाइन यार्यासमे ट ● ध क (ह या, कु ट पट, आ मण, बल कार वा बेइ जती) ● Author abuse, cyber bullying र cyber stalking ● लेख वा वचारसँग अस बि धत त या ● हाँसो गन वा स मानमा थ ठेस पुर्याउने वा sterotyping गन त या ● घृणायु त अ भ यि त ● फोटोको अनाव यक वा गलत योग
 35. 35. के गन ? 1. वेवा ता (अप र चतसँग स वाद गनुअ घ सचेत हुनुहोस्) 2. Block, mute वा unfriend/unfollow 3. सोसल म डयामा भए रपोट गनुहोस् 4. Name and Shame (चुप लागेर नब नुस्) 5. माण रा ुहोस (ि नसट) 6. हो ह ला गनुहोस्/ समथन जुटाउनुहोस्। 7. कानुनी उपचार खो नुहोस्।
 36. 36. थप जानकार IFJ ByteBack Campaign (https://samsn.ifj.org) ● Infosheet: What is online harassment? ● IFJ-SAMSN guide on what to do if you are harassed online ● Preventing Online Harassment & Promoting FoE: Draft IFJ Online Harassment Social Media Policy (for media houses)
 37. 37. जा नैपन कु रा ● इ टरनेटमा रा खएका सबै कु रा थायी हु छन । मे न स कदैन । ● सोसल म डया ाइभेट होइन, पि लक हो । ● सोसल म डयामा सुर ास ब धी जानकार र सुझाव हु छन । ● facebook.com/journalists ● safety.twitter.com ● गलत कु राबारे रपोट गनुहोस्।
 38. 38. सुर ा र गोप नयताको ला ग ● सच इि जन: DuckDuckGo.com ● मेसे जर: WhatsApp वा Signal वा Jitsi ● ाउजर: TOR Browser वा Incognito/Invisible mode ● यापटप / फोन: Encryption + पासवड + Logoff / lock ● इमेल / सोसल म डया: रा ो पासवड + 2-Step Authentication
 39. 39. थप जानकार का ला ग ● SAMSN Digital Security for Journalists Resources https://samsn.ifj.org/digital-security-resources-for-south-asia-journalists/ ● Information Security for Journalists http://www.tcij.org/node/1016 ● Safer Journo: Digital Security Resources for Media Trainers https://saferjourno.internews.org/ ● Technology Security, in CPJ Journalist Security Guide https://www.cpj.org/reports/2012/04/technology-security.php
 40. 40. ध यवाद @UjjwalAcharya ujjwal.acharya@gmail.com Center for Media Research - Nepal

×