Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfgoedcafé - 4 december 2013

506 views

Published on

Op woensdagavond 4 december blies de erfgoedsector uit de regio verzamelen in Waregem. Met dit ontmoetingsmoment voor groot en klein, vrijwillig en professioneel stond Overleg Cultuur/UiT in Regio Kortrijk stil bij de plannen die we smeden voor het cultureel erfgoed in onze steden, gemeentes en de streek.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfgoedcafé - 4 december 2013

 1. 1. Erfgoedcafé Samen aan tafel rond een intergemeentelijk cultureel erfgoedbeleidsplan!
 2. 2. 19u00 - Verwelkoming Pietro Iacopucci, Schepen voor Cultuurbeleid Stad Waregem 19u10 - Vier dromen voor het erfgoed in onze streek Tijs De Schacht, Overleg Cultuur Regio Kortrijk 19u45 - Aan de babbel! Jullie aan het woord 21u – Afronden & Drankje
 3. 3. Vier dromen voor het erfgoed in onze streek
 4. 4. Ten Gronde Registratie en herverpakking 1. Een rijke en dynamische erfgoedregio 2. Samen schrijven aan een plan! 3. Vier dromen voor 2020
 5. 5. Terug naar de ontmoetingsavond in Avelgem Een rijke en dynamische erfgoedregio
 6. 6. Een rijke regio • Een rijke erfgoedregio – Meer dan 75 organisaties, zowel professioneel als vrijwillig – Belangrijke diversiteit in werking en thema’s – Heel wat organisaties die regionaal werken – Groot aantal individuele en collectieve expertises – Belangrijke verschillen tussen vrijwillig en betaald • Een cruciale rol voor het lokaal bestuur. • Heel wat noden – Nood aan ruimte, expertise, registratie – Buiten de grote musea gaat het vooral om hybride en documentaire collecties. – Waar zit het ‘grootse’ erfgoed? Erfgoedbeheerders, maar wat met –bewaarders en –makers (bv. kerkfabrieken, bedrijven,…) • Heel wat ‘klassieke’ erfgoedpublieksactiviteiten
 7. 7. Werksessies Een uitgesponnen proces, met heel wat participatie Samen schrijven aan een plan
 8. 8. “Cultureel erfgoed” Tastbaar erfgoed Niet-tastbaar erfgoed (Immaterieel) Nietverplaatsbaar (Onroerend) Verplaatsbaar (Roerend) Historische sites, historische steden, monumenten, molens, landschappen, kanalen, archeologische sites Schilderijen, beelden, juwelen, munten, zegels, meubels, tapijten, boeken, foto’s, films, muziekinstrumenten, documenten… Ambachten, technieken, rituelen , verhalen, gebruiken, recepten, feesten, talen, rites, overtuigingen, liederen, podiumkunsten, sportspelen,…
 9. 9. Cultureel erfgoeddecreet • Cultureel erfgoed is – Zorg voor het erfgoed – Vergroten van het maatschappelijk draagvlak – Ondersteuning van lokale erfgoedactoren • Lokaal Cultureel-erfgoedbeleid is deel van het lokaal cultuurbeleid. • Stimuleren van samenwerking via een convenant • Sleutelwoorden: integraal en geïntegreerd • Convenant als afsprakennota of contract op maat – Erfgoedcel als uitvoerder (makelaar, ondersteuner) – Werkingssubsidie Klankbordgroep
 10. 10. Daar haken we op in! • Erfgoedconvenant is een duurzame toekomst voor huidige lokale en regionale erfgoedwerking (projecten, depotwerking,…) en een versterking van de cultuurprojecten van Overleg Cultuur Regio Kortrijk • Erfgoedconvenant is een ideaal middel om de lokale investeringen in erfgoed nog meer kracht bij te zetten en de lokale erfgoedorganisaties verder te ondersteunen. • Erfgoedconvenant is één van de sporen om het maatschappelijk draagvlak voor erfgoed te vergroten.
 11. 11. Timing Wanneer Fase Aanpak & participatie 2012 Kartering, Analyse Good Practises Bevraging erfgoedveld Bevraging erfgoedbeleid Ontmoetingsavond Rapportering Voorjaar 2013 Formuleren missie, ambities, doelstellingen Planningsteam (# 8) Klankbordgroep (# 16) Integratie in de cultuurnota voor Overleg Cultuur Regio Kortrijk Najaar 2013 Uitwerking plan: Acties en Middelen Werksessies Consultaties gemeentes Erfgoedcafé RvB en lokale besturen 1 april 2014 Indienen cultureel-erfgoedbeleidsplan 2015-2020 Cultureel-erfgoedconvenant gaat van start
 12. 12. Proces • Basisdata – Omgevingsanalyse – SWOT – Trends – Good Practises • Uitwerking – Planningsteam – Secretariaat Overleg Cultuur • Brede bespreking – Gesprekken met klankbordgroep – Integratie in middagdebatten met beleidsmakers – Reacties gesprokkeld bij lokale besturen – Werksessies – Erfgoedcafé Planningsteam
 13. 13. Van slagzin naar drie rode draden en… Vier dromen voor 2020
 14. 14. Eén slagzin! Overleg Cultuur Regio Kortrijk gelooft in de wervende kracht van het diverse erfgoed van onze ondernemende regio. Ze daagt lokale actoren uit om het erfgoed te laten (be)leven.
 15. 15. Drie rode draden Duurzaam lokaal verankerd, goed bewaard, breed ontsloten en de blik op de toekomst Open open data, open processen, met nieuwe partners, de blik op de toekomst Ondernemend innoverend, met nieuwe verbanden, nieuwe contacten, met een kritische massa, en steeds met de blik vooruit!
 16. 16. Droom 1 DE LOKALE ERFGOEDGEMEENSCHAP GAAT OP EEN BEWUSTE MANIER OM MET ZIJN COLLECTIES EN TRADITIES. Als organisatie bewust stukken verwerven en ook rekening houden met alle stappen voor een duurzaam behoud, is een uitdaging maar tegelijk een goede basis om zeer doelgericht het lokale erfgoed in de kijker te zetten. Het is een prima basis tot onderlinge kennis-gebaseerde samenwerking, het gezamenlijk opbouwen van ondersteuning en het maken van collectieafspraken. Door een intergemeentelijke aanpak realiseren we veelal ook kwaliteitsvollere acties en bewaaromgevingen (bv. depot) dan binnen het potentieel en de beperkte draagkracht van de individuele organisaties.
 17. 17. Droom 1 1. De competenties van erfgoedbeheerders nemen toe. 2. Erfgoedbeheerders maken steeds meer onderlinge collectieafspraken. 3. Meer erfgoedstukken worden op kwaliteitsvolle manier geregistreerd, ontsloten en aangewend voor nieuwe creatie. 4. De bewaaromstandigheden in lokale of regionale erfgoeddepotruimtes worden geprofessionaliseerd. 5. Een groter aantal erfgoedstukken of tradities wordt via meer digitale kanalen ontsloten voor de lokale erfgoedgemeenschap
 18. 18. Droom 2 HET ERFGOED VAN ONZE STREEK BLIJFT IN DE ACTUALITEIT. DE BEWONERS VAN ONZE REGIO ZIJN STERKER IN DE WEER MET HUN LOKALE ERFGOED. Meer mensen in contact brengen is een uitdaging voor iedereen. Opnieuw wil Overleg Cultuur hiervoor vooral samenwerking tussen partners bevorderen. En dit door de werking van erfgoedorganisaties beter te onderbouwen (bv. vrijwilligers), door nieuwe werkvormen te hanteren of nieuwe projectgebonden allianties te smeden met organisaties buiten de vertrouwde omgeving. Ter ondersteuning voorzien we ook in een degelijke communicatie van de erfgoed-‘niche’ naar een breed en geïnteresseerd publiek.
 19. 19. Droom 2 1. Erfgoedorganisaties en lokale besturen gaan nieuwe banden en allianties aan om het publiek te bereiken. 2. Erfgoedorganisaties maken hun doelpubliek tot makers en doeners 3. Erfgoedorganisaties benoemen helder hun doelpubliek en werken naar een nieuwe doelpubliek toe. 4. Het geïnteresseerd publiek wordt nauw op de hoogte gehouden van de erfgoedactiviteiten en –ontwikkelingen in de regio.
 20. 20. Droom 3 DE ERFGOEDKENNIS EN -EXPERTISE IN DE REGIO GROEIT. DE LOKALE ERFGOEDGEMEENSCHAP VORMT EEN VERKNOOPT EXPERTISENETWERK. Onze regio is rijk aan erfgoedorganisaties, erfgoedcollecties en erfgoedexperten. Zij zijn op vele vlakken thuis en de regio kent dan ook een enorm brede erfgoedwerking. Er is dan ook al heel wat kennis, en ook in de uitbouw van projecten doen velen interessante nieuwe ervaringen op. Die vele spelers onderling in contact brengen en hun ervaring laten delen is cruciaal en kan leiden tot een breder draagvlak, nieuwe frisse ideeën en zowel kortstondige als lange termijnsvormen van samenwerking. Deze ervaring ook blijvend toegankelijk maken in een erfgoedgids kan hierin een belangrijke tool zijn.
 21. 21. Droom 3 1. Erfgoedorganisaties zijn gezonde organisaties. De betrokken lokale besturen ondersteunen de lokale erfgoedgemeenschap. 2. Erfgoedorganisaties en lokale besturen delen erfgoedgegevens, ervaringen en best-practises. 3. Erfgoedorganisaties ontmoeten elkaar geregeld in praktijkgerichte en open bijeenkomsten, waar ruimte is voor persoonlijk contact.
 22. 22. Droom 4 IN DE ONTWIKKELING VAN ONZE REGIO IS ER EEN ERFGOEDREFLEX. Erfgoed zou bijna spontaan meegenomen moeten worden in alle relevante reflecties en beleidskeuzes ronde de algemene ontwikkeling van de streek. De uitdaging voor de lokale erfgoedgemeenschap ligt erin altijd vooruit te kijken, en dit vanuit een uitgebreide kennis van de streek en zijn bewoners. De erfgoedgemeenschap is kritisch, zowel voor zichzelf als voor de transformaties van onze streek. Vanuit haar expertise draagt ze bij in de respectvolle en kwaliteitsvolle uitbouw van de regio. Omgaan met erfgoed is dus allesbehalve statisch of per definitie behoudsgezind.
 23. 23. Droom 4 1. De lokale erfgoedactoren laten hun stem horen. 2. De erfgoedcel vertegenwoordigt het lokale erfgoedveld in regionale netwerken, voorbij de grenzen van de erfgoedsector. 3. Erfgoed is zichtbaar in de streek.
 24. 24. Werksessies Samen dromen… Aan de babbel!
 25. 25. Opzet • De teksten en doelstellingen zijn al ver gevorderd en ruim besproken. • Graag horen we van jullie, experts in het lokaal erfgoed, waar we in de acties of in de uiteindelijke uitvoering onze plannen nog beter kunnen afstemmen op de lokale noden en de werking van de lokale organisaties. • Misschien bieden onze dromen ook inspiratie voor jullie werking? • We willen ook vertrekken vanuit jullie dromen… en zo tot concrete aanbevelingen en bijsturing komen. • Uit elke groep vragen we drie aanbevelingen, waaronder één toptip!
 26. 26. Aanpak • Je maakte vooraf een keuze rond welk thema je wou discussiëren! • We brengen je samen in 3 “rondjes” – met twee – Met vier – Met meer!
 27. 27. met 2
 28. 28. met 2 Zoek je partner! Zoek je een plaatsje 15’
 29. 29. met 2 Interview elkaar: Wie ben je, waar sta je voor!? Waarmee ben je in jouw organisatie de laatste tijd vooral mee in de weer geweest!? Waar ben je fier op? 15’
 30. 30. met 4
 31. 31. met 4 Zoek je partners! Zoek je een plaatsje 20’
 32. 32. met 4 Stel je gesprekspartner van daarnet kort voor aan je nieuwe gespreksgenoten! Wat is jouw droom? Hoe zie je het erfgoed in jouw organisatie of gemeente in 2020, wat is er veranderd? Een droom kan bestaan uit een ambitie, een idee, een belangrijke uitdaging,… Je hebt carte blanche. Neem enkele minuten om voor je zelf een droom op te stellen en dat beknopt neer te schrijven. Vertel elkaar over je dromen en benoem samen de bouwstenen om deze dromen te verwezenlijken! Bekijk dus samen wat je nodig hebt om in 2020 de ambitie waar te maken. 20’
 33. 33. met meer…
 34. 34. met meer… Zoek je partners! Zoek je een plaatsje 30’
 35. 35. 30’ Kies zelf een gespreksleider en verslaggever Samen bekijken jullie de doelstellingen die we voor elk thema formuleerden. Welke bouwstenen die je zelf oplijste, zou je meegeven aan de schrijvers van het plan voor de finale afwerking en de latere uitwerking. Formuleer minstens drie aanbevelingen en kies er samen één toptip uit.
 36. 36. Jullie toptips?
 37. 37. Tijs De Schacht E tijs@uitinregiokortrijk.be T 056 24 16 16 M 0478 67 80 88

×