Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nasza Gmina Kwartalnik samorządowy

1,586 views

Published on

DOBRCZ
Nasza Gmina, Kwartalnik
dodatek nr 3/2010
Kadencja w liczbach

Published in: News & Politics, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nasza Gmina Kwartalnik samorządowy

  1. 1. kwartalnik samorządowy NaszaGmina DOBRCZ dodatek nr 3/2010 ISSN 1734-4697 dodatekspecjalny Kadencja w liczbach
  2. 2. W latach 2006 – 2010 zbudowano:Przygotowując naszą gazetę zastanawiałem się jakie najważniejsze dokonania pokazać w niej, ponieważ jest to duży problem, czy wybrać te inwestycje i te zadania, które są najbar- dziejwidoczne,czywybraćte,któreprzyniosłynamnajwiększezadowolenie.Mijającakadencja niebyłałatwa,gdyżwieleczynnikówzewnętrznychprzekładałosięnarealizacjęwieluzadań. Unijne środki nabierały rozpędu i dopiero w końcowej części kadencji następowało ich naj- większe uruchamianie. Otrzymaliśmy wsparcie na wiele inwestycji i przedsięwzięć. Widać to po ustawionych tablicach informujących o dofinansowaniu. Na pewno warto pochwalić się utworzeniem gabinetów rehabilitacyjnych w Gądeczu na bazie przejętego bezpłatnie od po- wiatu pałacyku. Powstał też tam Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnospraw- nych, utrzymywany ze środków wojewody. Zbudowaliśmy boisko z programu „ORLIK 2012”, świetlicę w Zalesiu. Utworzono we wszystkich szkołach punkty przedszkolne, montujemy tabliceinteraktywnewklasach1-3,wszystkieszkołysą wyremontowane,powstało9nowych placówzabaw. Zbudowaliśmy wiele dróg asfaltowych z dofinansowaniem. Utwardziliśmy ponad 10km dróg polnych przez 3 krotne bitumowanie, z kredytu kupieckiego. Zrealizowaliśmy ważne zadania kanalizacyjne na osiedlach o intensywnej zabudowie, powstały nowe wodociągi, chodniki, place i ścieżki rowerowe. Współdziałanie z powiatem dało efekty w postaci budowy nowej drogi Dobrcz-Kotomierz. Spojrzeć należy na poprawę bezpieczeństwa, nowy wóz bojowy dla strażaków, pomoc dla policji, nowe punkty oświetleniowe, monitoring w szkołach, coraz lep- sze oznakowanie dróg itp. Szanowni państwo myślę, że przeglądając naszą gazetę znajdziecie potwierdzenie zrealizowanych waszych wniosków które zgłaszaliście na różnych zebraniach. Wiem,żeniewszystkodałosięzrobićaletotylkowynikałozograniczonychmożliwościfinanso- wychNaszejGminygdyż,jakbyniepatrząc,wciążjesteśmygminąrolnicząidopieroprzednami są zwiększone dochody z obecnie powstających inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych. Mieszkamy w gminie rozwojowej o dobrym położeniu, atrakcyjnej pod względem gospodar- czym,edukacyjnym,sportowym,rekreacyjnym. Dziękujęwszystkim,którzywspieralisamorządwdziałaniuwtychlatach.Tadobrawspółpraca przyniosła efekty, którymi dzisiaj możemy się cieszyć myśląc o pozytywnym dalszym rozwoju NaszejMałejOjczyznyjakąjestGminaDobrcz. WójtGminyDobrcz KrzysztofSzala SzanowniPaństwo Drogi gminne Zbudowano i zmodernizowano drogi gminne: Karolewo –Wudzynek 1,4 km Dobrcz – Pauliny – Linówiec – Nekla ponad 4 km Wudzynek –Trzebień 1,46 km Borówno – Aleksandrowo około 800 m Kotomierz – Zalesie 1,9 km Utwardzono metodą bitumowania 6,5 km nie ulepszonych dróg gminnych: w Dobrczu, Strzelcach Górnych, Siennie, Wudzynku, Gądeczu, Trzeciewcu, Kusowie, Stronnie, Nekli. -2- ZakilkadnikończysiękadencjaradyGminyDobrczwlatach2006–2010.Chciałabympodzię- kowaćzawspółpracęwszystkimikażdemuzosobna.Dziękujęzapoświęcenieizaangażowanie w pracę dla dobra mieszkańców naszej gminy i jej rozwój radnym mijającej kadencji. Dziękuję radziezamądreiwyważonedecyzjepodejmowanerazembezfajerwerkówizbędnegoszumu, zaumiejętnośćjednoczeniasięwewszystkichważnychsprawachdotyczącychnaszejgminy. ZawszeRadaGminybyłaświadoma,żerazemmożnazrobićwieledobrego.DziękujępanuWój- towi za wspólnie podejmowane działania na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców naszej gminy. Minęły cztery lata, w ciągu których byliśmy świadkami zmian zachodzących w naszejgminie.Niebędęichtutajwymieniała.Jakosamorządowieczdajęsobiesprawę,żetoco zrobiliśmy dla dobra naszej społeczności w latach 2006 – 2010, jest kroplą w morzu potrzeb, alegdybytejkroplizabrakłomorzepotrzebbyłobyjeszczewiększe. Najważniejsze, że przez te lata, w natłoku zdarzeń, z pola widzenia nie zniknął nam jej miesz- kaniecijegoproblemy. To co udało nam się osiągnąć stanowi nasz wspólny dorobek. Dorobek, który na zawsze pozo- staniewtejgminie,pozwalającnammyślećominionychczterechlatachjakoczasie,wktórym wykorzystaliśmywszystkiedanenamszanse. HalinaPietrzak PrzewodniczącaRadyGminyDobrcz SzanownimieszkańcygminyDobrcz Wyremontowano ponad 9 km odcinków dróg asfaltowych: Kozielec – Trzęsacz, Pyszczyn – Karczemka, Karczemka – Stronno, Kotomierz –Wudzynek.
  3. 3. Chodniki Zbudowano 5,33 kilometrów chodników, utwardzono parkingi, place i niektóre ulice osiedlowe we wszystkich miejscowościach w gminie. -3- W latach 2006 – 2010 zbudowano: Ścieżkę rowerową Wspólnie z powiatem wykonano ścieżkę pieszo – rowerową z Kotomierza doWudzyna. Lampy uliczne W latach 2007-2010 wybudowano 124 punkty oświetleniowe. Łącznie w gminie są teraz 742 lampy. Kolejnych 15 jest w trakcie realizacji: w Kozielcu, Stronnie iTrzebieniu. Kanalizację W okresie kadencji wybudowano 6,2 kilometrów sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Dobrcz, Sienno, Borówno,Trzeciewiec.Wykonano 205 przyłączy do sieci. ulica Kościelna w Kotomierzu ulica Zakole w Dobrczu parking przy kościele w Kozielcu
  4. 4. -4- Wodociągi Sieć wodociągowa pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców niemal w 100%. Nowe nitki wodociągu budowane były na nowych osiedlach mieszkaniowych w miejsco- wościach: Dobrcz, Borówno, Nekla,Trzeciewiec, HutnaWieś, Strzelce Górne,Wudzyn. Łączniezbudowano16,4kmwodociąguiwykonano425przyłączy.WWudzyniezmo- dernizowano stację uzdatniania wody. W latach 2006 – 2010 zbudowano: Mieszkania WKotomierzupowstajebudyneksocjalny,wktórymzamieszka8rodzin.Zakończenie budowy przewidziano na rok 2011. Poprawiano sukcesywnie standard istniejących gminnych lokali mieszkaniowych. Obiekt sportowy Wybudowano w Dobrczu kompleks boisk sportowych w ramach rządowego programu„Orlik 2012”. Place zabaw W 2010 roku zbudowano łącznie 9 placów zabaw w sołectwach: Borówno, Dobrcz, Kotomierz, Kusowo, Nekla, Strzelce Górne,Trzebień,Trzeciewiec,Wudzynek. Budowa ośmiu placów była dofinansowana z Programu Rozwoju ObszarówWiejskich. Budowę wWudzynku dofinansował Urząd Marszałkowski. Świetlicę W Zalesiu zbudowano świetlicę wiejską z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju ObszarówWiejskich.
  5. 5. -5- Zmodernizowano i doposażono wszystkie szkoły. Remonty obejmowały między innymi: wymianę okien, docieplenie budynków, wymianę i konserwację instalacji grzewczych i elektrycznych, naprawy dachów, malowanie sal, renowację posadzek i parkietów.We wszystkich szkołach montowane są zestawy tablic interaktywnych. Oświata i wychowanie RozbudowanoprzedszkolewBorównie.Wewszystkichszkołachuruchomionopunkty przedszkolne. W Zespole Szkół w Dobrczu uruchomiono klasę sportową i trzyletnią szkołę średnią. Wszystkie przychodnie w Gminie zostały wyremontowane i zmodernizowane. Zakupiono sprzęt medyczny i komputery. W Dobrczu zamontowano dźwig osobowy dla osób niepełnosprawnych. Zdrowie i opieka społeczna W2009rokuuruchomiono w Gądeczu grotę solną, która cieszy się coraz większym zainteresowa- niem mieszkańców. W 2008 roku otwarto Gabinety Rehabili- tacyjne w Gądeczu. Do chwili obecnej wykonano tam około 50 tysięcy zabiegów rehabilitacyjnych. Białe soboty i białe niedziele Zorganizowano 8„białych sobót” i„białych niedziel”. Poza tym gmina uczestniczyła w programach profilaktycznych. Z porad lekarzy specjalistów i badań profilaktycz- nych skorzystało ca 1500 osób. Utworzono w Gądeczu Środowiskowy Dom Samopomocy, który zapewnia dzienny pobyt osobom niepełnosprawnym. Zakupiono dwa samochody do przewozu osób niepełnosprawnych. W Strzelcach Górnych wybrukowano plac przed szkołą.
  6. 6. -6- Przy drodze krajowej nr 5 w Trzeciewcu wydzielono tereny pod inwestycje przemy- słowe, usługowe i składowe o charakterze parku przemysłowego. Cztery firmy zapla- nowałybudowęswoichfirmnaterenieTrzeciewca.WNeklipowstało350działekpod budownictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. Tereny inwestycyjne Zbiórka odpadów komunalnych Udoskonalono program segregacji śmieci u źródła. Segregowane odpady odbierane są bezpośrednio z gospodarstw domowych przez koncesjonowane firmy. Likwido- wane są sukcesywnie tzw. dzwony do selektywnej zbiórki odpadów. Zorganizowano zbiórkę baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych. Utworzono ewidencję użytków ekologicznych i pomników przyrody. Realizowany jest program nasadzeń 1000 drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Ochrona środowiska PowstałynoweterenypodbudownictwomieszkaniowewBorównie,Nekli,Strzelcach Górnych, Dobrczu. Pobudowano już wiele osiedli domów jednorodzinnych. Działalność gospodarcza Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych sukcesywnie wzrasta. Na początku kadencji było ich 567, w 2007 roku - 616, w 2008 roku - 659, w 2009 roku – 709. W 2010 roku zakupiony został program do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w formie elektronicznej. Aktualnie80%terenugminyjestwzasięguoperatorówtelekomunikacyjnych,aokoło 1700 gospodarstw domowych posiada dostęp do Internetu (dane szacunkowe). Uruchomiono punkty dostępowe w Stronnie, Kotomierzu, Trzęsaczu i Kozielcu. Publiczne punkty dostępu do Internetu znajdują się świetlicach wiejskich wTrzebie- niu, Siennie, Zalesiu, Kusowie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrczu. W Urzędzie Gminy zbudowano serwerownię komputerową i rozbudowano sys- tem teleinformatyczny. Uruchomiono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W holu głównymzainstalowanoInfokioskpozwalającykażdemuprzybywającemudoUrzędu na skorzystanie z dostępu do Internetu. Informatyzacja gminy Złota @ Urząd Gminy został uznany w 2010 roku za Samorządowego Lidera Społeczeństwa Informacyjnego i uhonorowany statuetką Złotej Małpy w kategorii gmin wiejskich. Nowy Portal Internetowy Gminy Dobrcz www.dobrcz.pl pozwala na bieżącą publikację wszelkich informacji związanych z życiem gminy. Przez portal można kontaktować się zWójtem Gminy oraz wypowiedzieć własne zdanie w różnorodnych tematycznie sondach. Obecnie tworzona jest Infostrada Pomorza i Kujaw, w oparciu o platformę elektro- niczną. Gmina otrzyma 21 zestawów tablic interaktywnych dla szkół. Zakupiono samochód operacyjny dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrczu, którą wpisano do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego. Bezpieczeństwo Posterunek Policji został przeniesiony do nowych pomieszczeń przy ul. Długiej 52 w Dobrczu.
  7. 7. -7- Organizacje pozarządowe W gminie działa 17 stowarzyszeń i klubów: - Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego - prezes Alfred Frydrychowicz - Stowarzyszenie„Młodzież Gminy Dobrcz”- zawieszona działalność - Gminny Ludowy Klub Sportowy - prezes Marek Ciesielski - Ochotnicza Straż Pożarna Zarząd Gminny - Marek Kuligowski -Towarzystwo Rolnictwo-Turystyka - prezes Leonard Gwit - Stowarzyszenie ProducentówTrzody Chlewnej - prezes Grzegorz Bielaszewski - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Kozielec i okolic - prezesTeresa Szefler -Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz - prezes Andrzej Jurak - Klub Seniora - brak osobowości prawnej - Anna Ciesielska - Kwiaty Jesieni - brak osobowości prawnej - Anna Ciesielska - Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrczu - prezes Marek Kuligowski, naczelnik Janusz Fryckowski - Ochotnicza Straż Pożarna wTrzeciewcu - prezes Marek Pancek - Ochotnicza Straż Pożarna w Suponinie - prezes Edward Żmuda - Ochotnicza Straż Pożarna w Borównie - prezesTadeusz Kaźnica - Ochotnicza Straż Pożarna wWudzynie - prezesWładysław Zabłocki - Lokalna Grupa Działania„Trzy Doliny”- prezes Anna Kutkowska - Stowarzyszenie Obrony Demokracji i Samorządności - prezes Kazimierz Baumgart Środki pozabudżetowe Wlatach2007–2010pozyskanodlagminy5 759 986zł.środkówpozabudżetowych, w tym 3 467 477 zł. z Unii Europejskiej i 2 292 509 zł z innych funduszy. Szczegółowyraportzkadencjisamorząduznajdujesięnastronieinternetowejgminy www.dobrcz.pl Sport w gminie Dobrcz Gmina postawiła na sport masowy. Gminny Ludowy Klub Sportowy prowadzi kilkanaście sekcji sportowych. Oprócz piłki nożnej jest tenis stołowy, łucznictwo, strzelectwo sportowe, szachy, tenis ziemny. Odbywa się wiele turniejów w różnych dyscyplinach. Na nowych boiskach Orlik trenują piłkarze i lekkoatleci. Drużyny piłkarskie chłopców i dziewcząt z Zespołu Szkół w Dobrczu zdobyły tytuły Mistrzów Powiatu. Wielkim wydarzeniem okazał się udział w XIII Igrzyskach Olimpijskich Sportowców Wiejskich„Pekin 2008”w Jabłonowie Pomorskim. Ekipa (80 osób) zdobyła 17 medali i zajęła II miejsce w klasyfikacji ogólnej gmin wiejskich województwa kujawsko- pomorskiego. Sukcesy odnoszą łucznicy: Wojciech Pater – Akademicki Mistrz Polski w łucznictwie Paweł Olech –wicemistrzPolski w łucznictwie Dla osób bezrobotnych od trzech lat organizowane są półroczne kursy zawodowe w ramach projektu „Aktywność sposobem na lepsze jutro w gminie Dobrcz”. Skorzystało z nich już 45 osób.
  8. 8. -8- Kultura i promocja Biblioteka W sierpniu 2006 roku przeniesiono Gminną Bibliotekę Publiczną do nowego budynku. Biblioteka została wyposażona w 5 komputerów z dostępem do Internetu. W 2010 r. zakupiono oprogramowanie „Sowa”, które umożliwi wgląd do katalogu bibliotecznego i zarezerwowanie wybranej książki przez Internet. Gminny Ośrodek Kultury Wszystkie świetlice zostały wyremontowane i doposażone. Prowadzone są tam stałe zajęcia dla dzieci i dorosłych. W GOK-u prowadzone są zespoły taneczne, wokalne, gitarowe, orkiestra dęta, Koło Rękodzielnicze.Współpracuje również 16 Kół GospodyńWiejskich. Wydarzenia kulturalne w GOK-u gromadzą zawsze wielu uczestników. W kalendarzu stałych imprez między innymi: Dożynki Gminne, Święto Śliwki, Sołtysiada, Święto Chleba z konkursem kulinarnym „Smak Gminy Dobrcz”, a obecnie „SmakTrzech Dolin”.

×