Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dobrcz 2010 slide

2,497 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dobrcz 2010 slide

 1. 1. Gmina DobrczGmina Dobrcz 2006 - 20102006 - 2010 D o b r c zD o b r c z
 2. 2. Gmina Dobrcz Dobrcz2 Wójt Gminy DobrczWójt Gminy Dobrcz mgr inż.mgr inż. Krzysztof SZALAKrzysztof SZALA
 3. 3. Gmina Dobrcz Dobrcz3 Plan prezentacjiPlan prezentacji 1.1. Wodociągi.Wodociągi. 2.2. Kanalizacja sanitarna.Kanalizacja sanitarna. 3.3. Oświetlenie.Oświetlenie. 4.4. Drogi publiczne.Drogi publiczne. 5.5. OSP.OSP. 6.6. Ośrodek Zdrowia w Dobrczu.Ośrodek Zdrowia w Dobrczu. 7.7. Zespół Szkół w Dobrczu.Zespół Szkół w Dobrczu. 8.8. Obiekty sportowe.Obiekty sportowe. 9.9. Budynek UG w Dobrczu.Budynek UG w Dobrczu. 10. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteka
 4. 4. Gmina Dobrcz Dobrcz4 D o b r c zD o b r c z
 5. 5. Gmina Dobrcz Dobrcz5 WodociągiWodociągi
 6. 6. Gmina Dobrcz Dobrcz6 20072007 ul. Jabłoniowaul. Jabłoniowa,, koszt 19.138,58 zł.koszt 19.138,58 zł. Zakres pracZakres prac obejmował wykonanie:obejmował wykonanie: - sieci wodociągowej z rur śr.- sieci wodociągowej z rur śr. 110 mm dł. 195 m,110 mm dł. 195 m, - sieci wodociągowej z rur śr. 90 mm dł. 150- sieci wodociągowej z rur śr. 90 mm dł. 150 m,m, działki za szkołądziałki za szkołą koszt 72.000 zł.koszt 72.000 zł. Zakres prac obejmowałZakres prac obejmował wykonanie :wykonanie : - ułożenie rur PVC śr. 110 mm dł. 350- ułożenie rur PVC śr. 110 mm dł. 350 mm - ułożenie rur PVC śr. 90 mm dł. 323 m- ułożenie rur PVC śr. 90 mm dł. 323 m 20082008 ul. Jabłoniowaul. Jabłoniowa do działek zlokalizowanych nad jezioremdo działek zlokalizowanych nad jeziorem kwota 85.000 złkwota 85.000 zł Zakres prac wykonanych:Zakres prac wykonanych: - sieć- sieć wodociągowa z PCW śr. 110 mm dł. 1070 mb,wodociągowa z PCW śr. 110 mm dł. 1070 mb,
 7. 7. Gmina Dobrcz Dobrcz7 Kanalizacja sanitarnaKanalizacja sanitarna
 8. 8. Gmina Dobrcz Dobrcz8 20072007 ul. Zakoleul. Zakole,, koszt zadania 18.253,74 zł.koszt zadania 18.253,74 zł. Zakres prac obejmował wykonanie:Zakres prac obejmował wykonanie: -- kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm dł. 95 mkanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm dł. 95 m -kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm dł. 40 mkanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 160 mm dł. 40 m ul. Jabłoniowaul. Jabłoniowa,, koszt zadania 19.441,60 zł.koszt zadania 19.441,60 zł. Zakres prac obejmował wykonanie:Zakres prac obejmował wykonanie: - kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr.- kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm dł. 215 m200 mm dł. 215 m 20082008 ul. Kwiatowaul. Kwiatowa - za kwotę 140.000 zł.- za kwotę 140.000 zł. Zakres prac wykonanych to sieć grawitacyjna śr. 200 mm dł. 322 mb,Zakres prac wykonanych to sieć grawitacyjna śr. 200 mm dł. 322 mb, Zespół Szkół w DobrczuZespół Szkół w Dobrczu (przyłącze śr. 160 mm)- za kwotę 6.700 zł.(przyłącze śr. 160 mm)- za kwotę 6.700 zł. ul. Wiosenna-równoległa do Kotomierskiejul. Wiosenna-równoległa do Kotomierskiej rozbudowa przykanalikarozbudowa przykanalika sanitarnego śr. 200 mmsanitarnego śr. 200 mm
 9. 9. Gmina Dobrcz Dobrcz9 2010 rok2010 rok realizacja zadanie p.n. „realizacja zadanie p.n. „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej naBudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiecterenie gminy Dobrcz w miejscowościach Dobrcz i Trzeciewiec”” kanalizacja Dobrcz-Trzeciewiec,kanalizacja Dobrcz-Trzeciewiec, -ul. Leśnaul. Leśna -osiedle „za szkołą”,osiedle „za szkołą”, -osiedle przy ul. Zbożowejosiedle przy ul. Zbożowej,, ukończono I etapukończono I etap,, II etap do realizacji w 2011.II etap do realizacji w 2011. Koszt zadaniaKoszt zadania: I etap 561.440 zł w tym dofinansowanie 344.365 zł: I etap 561.440 zł w tym dofinansowanie 344.365 zł II etap 218.705 zł w tym dofinansowanie 134.449 złII etap 218.705 zł w tym dofinansowanie 134.449 zł Inwestycja realizowana jest w ramach działania 321Inwestycja realizowana jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 10. 10. Gmina Dobrcz Dobrcz10 OświetlenieOświetlenie Zadania elektroenergetyczne.
 11. 11. Gmina Dobrcz Dobrcz11 20072007 Oświetlenie ulic, placów i drógOświetlenie ulic, placów i dróg -- wykonanie oświetlenia boiska w Dobrczuwykonanie oświetlenia boiska w Dobrczu zamontowano 2 oprawyzamontowano 2 oprawy oświetleniowe wartość 6.600,00 zł,oświetleniowe wartość 6.600,00 zł, - jedną oprawę oświetleniową- jedną oprawę oświetleniową ul. Osiedlowaul. Osiedlowa oraz dwie oprawy oświetlenioweoraz dwie oprawy oświetleniowe ul. Borówieńska i ul. Słoneczna.ul. Borówieńska i ul. Słoneczna. 20082008 W ramach konserwacji oświetlenia drogowego w 2008r. wydano 99.918,00 zł.,W ramach konserwacji oświetlenia drogowego w 2008r. wydano 99.918,00 zł., min. jedną oprawę oświetleniowąmin. jedną oprawę oświetleniową ul. Ogrodowa przyul. Ogrodowa przy Ośrodku ZdrowiaOśrodku Zdrowia,, 20092009 Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobrcz na łączną wartośćWykonanie oświetlenia drogowego na terenie gminy Dobrcz na łączną wartość 157.386,67 zł, min. w Dobrczu:157.386,67 zł, min. w Dobrczu: -- ul. Leśnaul. Leśna za kwotę 24.000,00 zł,za kwotę 24.000,00 zł, -- ul. Stawowaul. Stawowa za kwotę 8.000,00 zł,za kwotę 8.000,00 zł,
 12. 12. Gmina Dobrcz Dobrcz12 Drogi publiczneDrogi publiczne
 13. 13. Gmina Dobrcz Dobrcz13 20072007 Chodniki:Chodniki: •ul. Długaul. Długa w Dobrczu przy drodze powiatowej nr 1501Cw Dobrczu przy drodze powiatowej nr 1501C Pyszczyn – Suponin iPyszczyn – Suponin i •nr 1505nr 1505 C Dobrcz-Borówno wartość - 20.000,00 zł.C Dobrcz-Borówno wartość - 20.000,00 zł.
 14. 14. Gmina Dobrcz Dobrcz14 20082008 - remont nawierzchni placu przy- remont nawierzchni placu przy Ochotniczej Straży PożarnejOchotniczej Straży Pożarnej w Dobrczuw Dobrczu o powierzchnio powierzchni 606,0 m2 wartość robót 40.000,00 zł /ułożenie kostki/,606,0 m2 wartość robót 40.000,00 zł /ułożenie kostki/, -- remont chodnika,remont chodnika, ul. Ogrodowaul. Ogrodowa o pow. 30,0 m2 za kwotę ogółem 15.019,96 zł,o pow. 30,0 m2 za kwotę ogółem 15.019,96 zł, -- remont chodnika, ul. Zakoleremont chodnika, ul. Zakole
 15. 15. Gmina Dobrcz Dobrcz15 20092009 Wykonanie nawierzchni bitumicznych potrójnieWykonanie nawierzchni bitumicznych potrójnie powierzchniowo utrwalonych w następującychpowierzchniowo utrwalonych w następujących miejscowościach:miejscowościach: -- ul. Jabłoniowaul. Jabłoniowa na powierzchni 2450na powierzchni 2450 m2 /m2 / długość ok. 820 mdługość ok. 820 m/ za kwotę 59.780,00 zł;/ za kwotę 59.780,00 zł; Wykonanie remontów chodników i ulic gminnych zWykonanie remontów chodników i ulic gminnych z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 930kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 930 m2:m2: - ul. Zakole- ul. Zakole o powierzchni 340 m2o powierzchni 340 m2
 16. 16. Gmina Dobrcz Dobrcz16 Wykonane zadania
 17. 17. Gmina Dobrcz Dobrcz17 Wykonanie zadania p.n.Wykonanie zadania p.n. „„Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinkuPrzebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla – Linówiec – Pauliny - DobrczNekla – Linówiec – Pauliny - Dobrcz”” o długości 4,145 kmo długości 4,145 km i łącznej wartościi łącznej wartości 1.121.749,97, zł.1.121.749,97, zł. Gmina pozyskała do powyższego zadania dofinansowanie wGmina pozyskała do powyższego zadania dofinansowanie w wysokości 499.842,35 zł ze środków Unii Europejskiej.wysokości 499.842,35 zł ze środków Unii Europejskiej.
 18. 18. Gmina Dobrcz Dobrcz18 Drogi publiczne powiatoweDrogi publiczne powiatowe Budowa zatoki autobusowejBudowa zatoki autobusowej ul. Długiejul. Długiej -- wartość prac 60.000,00 złwartość prac 60.000,00 zł Całość inwestycji prowadzona ze środków otrzymanych od powiatuCałość inwestycji prowadzona ze środków otrzymanych od powiatu bydgoskiego.bydgoskiego.
 19. 19. Gmina Dobrcz Dobrcz19 Droga Dobrcz -Droga Dobrcz - KotomierzKotomierz Do budowy drogi - Rada Gminy Dobrcz dołożyła 300 tys. złDo budowy drogi - Rada Gminy Dobrcz dołożyła 300 tys. zł
 20. 20. Gmina Dobrcz Dobrcz20 Droga Dobrcz - KotomierzDroga Dobrcz - Kotomierz
 21. 21. Gmina Dobrcz Dobrcz21 20102010 •ul. Stawowaul. Stawowa,, powierzchnia 4.200 m2 / długość ok. 1.400m / - 163.455,60 zł,powierzchnia 4.200 m2 / długość ok. 1.400m / - 163.455,60 zł, •ul. Wybudowanieul. Wybudowanie, powierzchnia 1.925 m2 / długość ok. 640 m / -74.917,15 zł,, powierzchnia 1.925 m2 / długość ok. 640 m / -74.917,15 zł, •ul. Malinowaul. Malinowa, powierzchnia 450m2 / długość ok. 150 m / - 17.513,10 zł,, powierzchnia 450m2 / długość ok. 150 m / - 17.513,10 zł, •ul. Jagodowaul. Jagodowa, powierzchnia 420 m2 / długość ok. 140 m / - 16.345,56 zł,, powierzchnia 420 m2 / długość ok. 140 m / - 16.345,56 zł,
 22. 22. Gmina Dobrcz Dobrcz22 OSP w DobrczuOSP w Dobrczu
 23. 23. Gmina Dobrcz Dobrcz23
 24. 24. Gmina Dobrcz Dobrcz24 Ośrodek ZdrowiaOśrodek Zdrowia ww DobrczuDobrczu
 25. 25. Gmina Dobrcz Dobrcz25 20072007 Meble – 4000 złMeble – 4000 zł Aparat BTL – 12300 zł (razem)Aparat BTL – 12300 zł (razem) 20082008 Winda – 90000 złWinda – 90000 zł Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 21500 zł (razem)Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 21500 zł (razem) Wymiana mebli – 7500 zł (razem)Wymiana mebli – 7500 zł (razem) 20092009 Aparat EKG – 6900 złAparat EKG – 6900 zł Aparat KTG – 3600 złAparat KTG – 3600 zł 20102010 Sterylizator i myjka ciśnieniowa – 15200 złSterylizator i myjka ciśnieniowa – 15200 zł (razem)(razem) Wymiana okien – 4900 złWymiana okien – 4900 zł
 26. 26. Gmina Dobrcz Dobrcz26 Badania zlecone 2007 2008 2009 Badania laboratoryjne – 8500 9100 10770 USG Jamy Brzusznej – 181 200 569 RTG – 717 797 1059 Cytologia – 443 447 695 Rak Macicy - 105 188 219
 27. 27. Gmina Dobrcz Dobrcz27
 28. 28. Gmina Dobrcz Dobrcz28 Zespół SzkółZespół Szkół ww DobrczuDobrczu
 29. 29. Gmina Dobrcz Dobrcz29
 30. 30. Gmina Dobrcz Dobrcz30 ProjektyProjekty
 31. 31. Gmina Dobrcz Dobrcz31 Projekty edukacyjneProjekty edukacyjne 20062006 •„„Internetowe Centra Informacji” – 14760,44 złInternetowe Centra Informacji” – 14760,44 zł 20072007 •Projekt MEN: Zainstalowanie systemu nadzoru wizyjnego wProjekt MEN: Zainstalowanie systemu nadzoru wizyjnego w budynku szkoły i na terenie przyległym do szkoły –budynku szkoły i na terenie przyległym do szkoły – 15851,46 zł15851,46 zł 20082008 •Projekt MEN: „Pracownie komputerowe dla szkół” –Projekt MEN: „Pracownie komputerowe dla szkół” – 40610,92 zł40610,92 zł 20092009 •„„Młodzież Przyszłością Powiatu Bydgoskiego”Młodzież Przyszłością Powiatu Bydgoskiego” 20102010 •„„Młodzież Przyszłością Powiatu Bydgoskiego”Młodzież Przyszłością Powiatu Bydgoskiego” •„„Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkółPodnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych”podstawowych” •„„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowaniaIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”uczniów klas I-III” •„„Klucz do uczeniaKlucz do uczenia
 32. 32. Gmina Dobrcz Dobrcz32 Inwestycje i RemontyInwestycje i Remonty InwestycjeInwestycje
 33. 33. Gmina Dobrcz Dobrcz33 Tablice interaktywneTablice interaktywne
 34. 34. Gmina Dobrcz Dobrcz34 SiłowniaSiłownia
 35. 35. Gmina Dobrcz Dobrcz35 Plac zabawPlac zabaw
 36. 36. Gmina Dobrcz Dobrcz36 Klasy I-IIIKlasy I-III
 37. 37. Gmina Dobrcz Dobrcz37 Remonty Inwestycje i RemontyInwestycje i Remonty
 38. 38. Gmina Dobrcz Dobrcz38 20062006 Remonty – 84603,51 złRemonty – 84603,51 zł •Częściowa wymiana okienCzęściowa wymiana okien •Adaptacja pomieszczeń w budynku starej szkoły na izby lekcyjneAdaptacja pomieszczeń w budynku starej szkoły na izby lekcyjne •Założenie częściowej instalacji alarmowejZałożenie częściowej instalacji alarmowej •Naprawa dachu po zdarzeniu losowymNaprawa dachu po zdarzeniu losowym 20072007 Remonty 29069,38 złRemonty 29069,38 zł •Renowacja parkietu w hali sportowejRenowacja parkietu w hali sportowej •Remont pomieszczeń w starym budynku szkołyRemont pomieszczeń w starym budynku szkoły •Wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowejWykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej 20082008 Remonty 61043,17 złRemonty 61043,17 zł •Prace malarsko – naprawcze w hali sportowejPrace malarsko – naprawcze w hali sportowej •Wykonanie obróbki blacharskiej i wymiana rynien na dachu pawilonu klas I-IIIWykonanie obróbki blacharskiej i wymiana rynien na dachu pawilonu klas I-III •Częściowa wymiana okienCzęściowa wymiana okien •Remont sanitariatów i korytarza w pawilonieRemont sanitariatów i korytarza w pawilonie •Założenie żaluzji w 3 salach lekcyjnychZałożenie żaluzji w 3 salach lekcyjnych
 39. 39. Gmina Dobrcz Dobrcz39 20092009 Remonty 111124,90 złRemonty 111124,90 zł •Prace naprawczo – malarskie w hali sportowejPrace naprawczo – malarskie w hali sportowej •Docieplanie elewacji budynku głównego oraz malowanie elewacjiDocieplanie elewacji budynku głównego oraz malowanie elewacji •Wymiana stolarki okiennej (38 okien), zamontowanie rolet w kilku salachWymiana stolarki okiennej (38 okien), zamontowanie rolet w kilku salach lekcyjnychlekcyjnych •Prace elektroinstalacyjnePrace elektroinstalacyjne 20102010 Remonty 34000,0 złRemonty 34000,0 zł •Kapitalny remont sanitariatów dziewczęcychKapitalny remont sanitariatów dziewczęcych •Naprawa i malowanie elewacji pawilonu klas I-IIINaprawa i malowanie elewacji pawilonu klas I-III •Remont tarasu przy pawilonie klas I-III, malowanie 4 klas lekcyjnychRemont tarasu przy pawilonie klas I-III, malowanie 4 klas lekcyjnych •Zamontowanie rolet w 2 salach lekcyjnych i wymiana 4 okienZamontowanie rolet w 2 salach lekcyjnych i wymiana 4 okien
 40. 40. Gmina Dobrcz Dobrcz40 Obiekty sportoweObiekty sportowe
 41. 41. Gmina Dobrcz Dobrcz41 20092009 Budowa kompleksu sportowego w Dobrczu w ramachBudowa kompleksu sportowego w Dobrczu w ramach programu „programu „ Moje Boisko – Orlik 2012Moje Boisko – Orlik 2012 ” - 1.266.509,72 zł,” - 1.266.509,72 zł, Zadanie zrealizowane w ramach rządowo –Zadanie zrealizowane w ramach rządowo – samorządowego programu „samorządowego programu „ Moje Boisko – Orlik 2012Moje Boisko – Orlik 2012 ”.”. Inwestycja dofinansowywana przez MinisterstwoInwestycja dofinansowywana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd MarszałkowskiSportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości nieWojewództwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości nie więcej niż 33 % wartości wydatków kwalifikowalnychwięcej niż 33 % wartości wydatków kwalifikowalnych każda instytucja, pozostałe koszty pokryła jednostkakażda instytucja, pozostałe koszty pokryła jednostka samorządu terytorialnego –samorządu terytorialnego – Gmina DobrczGmina Dobrcz..
 42. 42. Gmina Dobrcz Dobrcz42
 43. 43. Gmina Dobrcz Dobrcz43 Urząd Gminy DobrczUrząd Gminy Dobrcz
 44. 44. Gmina Dobrcz Dobrcz44
 45. 45. Gmina Dobrcz Dobrcz45 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteka
 46. 46. Gmina Dobrcz Dobrcz46 GOKGOK 20072007 Remont – 123799,6 zł (razem Dobrcz, Kozielec, Kusowo i Wudzynek)Remont – 123799,6 zł (razem Dobrcz, Kozielec, Kusowo i Wudzynek) 20082008 Remont – 35081,53 ( razem Dobrcz, Trzebień, Kusowo, Włóki)Remont – 35081,53 ( razem Dobrcz, Trzebień, Kusowo, Włóki) Gminna Biblioteka PublicznaGminna Biblioteka Publiczna Liczba woluminówLiczba woluminów 2006 – 375 (8686,51 zł)2006 – 375 (8686,51 zł) 2007 – 804 (15058, 85 zł)2007 – 804 (15058, 85 zł) 2008 – 707 (13176,88 zł)2008 – 707 (13176,88 zł) 2009 – 468 (9386,44 zł)2009 – 468 (9386,44 zł) 2010 – 204 (5116,39 zł)2010 – 204 (5116,39 zł)
 47. 47. Gmina Dobrcz Dobrcz47
 48. 48. Gmina Dobrcz Dobrcz48 Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę Krzysztof SzalaKrzysztof Szala Wójt Gminy DobrczWójt Gminy Dobrcz

×