IU %
803

80'li yıllarda yaşamak demek 

' aa eamedlnlz Lİ
uzıı '; " V ı" ' * W" ı
d:: ~ ?r ~ . z, ..
.. _Ã ı:_`__' "in ...lie 'ı
ı› i_____ı _,_ ı, -VŞÃÂ-n _'-' V "
*k ı" ”i ' ı x ...
iç-iıfaif-.İİW l-iiıteîiaııi inan-ını& amını 119)!" ;m ::ami Ela
ılimıaııltli ;iıliziiiııi ilanına

îîîîitwtısûlaıııai. Ül...
. F *î
f: Zi" aıçr
İîtlünlıi 'ibni' .::ili '-.-'»'1l'.i'.I:ıîiı ÜHIİIF-ißciııı ": hııhmhı , _
Ehlıılılî.. İlılıııziılilıı:...
i'll-mi: îı-.ıııı-.ıa ~l=lill°İ Will' 'ı-.ııııan «tır mr› 'takır-ı'm 519112:
'ıuıııııig llımb Ülltvlîll

:iııııilı ı-. '^-...
İki
..m-
.Vsî
ı..
'I

/

< "î War?? .tir

ı 

 

 

, j_
il. ,_a"
 y_ ı rw!. k...) !î f;
7531521531153* l i i ^
_ * İ , ...
~ İ :tı liıllllllf :iii: ;tltlııi-.ı ziııtııijıııişs i ;iten :imi '.*:ı.~n.ıı›ı.n.ıt-..
”v `l a. 'î-Ilî-*Yllğflğlli lıisıı...
Kutu Kolayi Actiktan Sonra Kapagini Cekip Cikarip

Atmak Demek, Tipe Bak

Demek, Fon Muzigi Laura Brannigandan Self Contro...
' ' 1191',

, 'V.Fe:

Sehirlerarasi Yolculuklara Cikarken Otobusun 3025
Olmasi İcin Dua Etmek.

Bilet Alirken Arka Kapinin...
i ıı
*İ"'»"f”'“'ı"«a_.-”vii-v^ *iııllııaiı 'Mb :utewiiıı-il: t› :mm »imi Kllı-ılıı _x-ınıgıkını
İ ' r êîl-..ıvı-.ı-leickl...
ÃHIIIII 2145'li' EJHIIİHİ» FREN! LG! ..EIHŞIIIIÇİII ;HIIHII ;Hi 571:.

,ş, ”êllllêllü slgıst-..ıltqtıai
 ' îiâ-iîaııı-ilş...
illallah' Elllglkl" :llnı-ıııı i:

,Kşlilf-,liıiğlvır-.::Wı -'(:ı:1ııı !ı

ğlllllâ' şll"hl›~`lllh 'ıılhııı

'Vêlvlêlvlllêw...
İ . `_. ` -.
n] t]
ı', ı
` ' ` ı
75._ . ç
ı›.- «f
 9113
ı içi_
, ., .
ji?'
aşı?'
t_ ı
- w. l
"ı 4 ':3 ı ı
a' .İ ' _

;tr...
êllıışııjıigılaııeîlgı îllıa Lelllil İl? www îîlıLgtş.. Flal_ılr.'..›' Flslîîêlr' ik..
hiz-mış::- 'malına Julia;
"Iaııı-.l...
Slaiiîtt-.ı ?hı sllr (tara 'Mısır-lakin ltşı-rışıllııi...  "` l 
#lijr-_llîlfilşl vmkııl run-aim vlkıllııı mllrı: :kilidi...
r. 4' ,
k  v,,
,n, Ğ/c ı ı “i 
.g- ~ r - 
' ı
 
.i-;li `* 'Ji
"İs" ~ _
' - :1liI'lı *ililııik
ili- ı ıı:: Il. m :mm ~ ...
l EFT;
, .
l _l
..it DJ.'
r'*”. f” N
ç"  s
l __f i y! i'
ı' ı~“`L"j_`| i i i ı.'
içi *VE «VS l

Türkiyede Yasamis Son ı...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

80ler

1,480 views

Published on

Published in: Education, Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

80ler

 1. 1. IU % 803 80'li yıllarda yaşamak demek ' aa eamedlnlz Lİ
 2. 2. uzıı '; " V ı" ' * W" ı d:: ~ ?r ~ . z, .. .. _Ã ı:_`__' "in ...lie 'ı ı› i_____ı _,_ ı, -VŞÃÂ-n _'-' V " *k ı" ”i ' ı x Ö 1 ` 'ı I ı' ' ı , y' 1-4:- ' 1' ı i p-:H › .- _ ~ _ ^ rı-"i i__î| I i 'ı İ. i *asi ' J.,- - 'x v? ' "< * ./ 'i i " :` (f, ı Ö i' x f. › i 1 >< f, w 'i ... 'ı'. ,.. u iı`ı(A'ı) y lı. ı*rı 1 ı :L twunşm :Jun-luis: u Vz-:vıırt- - :î ` . a i W::: IlI"I ilhıwh :ımııını: rama: - - I, u ü'~'lilI"I ılr* * ~ :ıw ıı Il ım 'ı ı-ı cırrcıııılt. İli( ı'..'ıı›: Dvırzıı “ ,' iııınıi_ 'ilik "â-lîğlaı 'I imi .Isı -hıüîin ı `Iı “zı ı:: *ıızlğrzııııhıîıı hıîiitwıırûlî 'nıı-'nı :hindi lıımll r-.ııııııı HL; lı r_- _ -hlgnlı 'nı "ıırsı -ııIıııııl-wıı :M: `› "nı 'um 'anıt-li- '~ r:- . . '- ı| K. . . . İ.' r , ........_. pm...” V... ," il*** ı " ' G" l A ' ı , i i ı ' -' î r-- . | .. ` __Ai `
 3. 3. iç-iıfaif-.İİW l-iiıteîiaııi inan-ını& amını 119)!" ;m ::ami Ela ılimıaııltli ;iıliziiiııi ilanına îîîîitwtısûlaıııai. Üleiişıiiiıliıliz* !tar îiiııııı: Vêltglîiliıı 'ML ;iyi Eli-atam: n-..ııı-..ıt- :iki: 91:!! _fîiılııııwli _ lılıılıli* 'biiir-ili 'Iııiinıı "oıiircıı isim::: ı-.ıgıonfîıı eııınııını; :Köln: imi: Cila-ud ?iiıfltiilıııııız Itıııı::: H Hi: “kini 'ızı- Uıitırsrı Tiııluııı::: iıaıııııc. lılilillı cIl u » o 'Üîif-,Iiııubkwıııı nın ı `“ ı 'rmwîiılivlol *İlImf-.lîgw --illhlıı kıl:: ;gîııııi-'ıııııızı-r: [Âîinîllfîlîi lılıılıil iii: .niz .. ri* i._ı ı «ı i. `..ı...;ı-ı n: XFN): *Iılııı-.aî
 4. 4. . F *î f: Zi" aıçr İîtlünlıi 'ibni' .::ili '-.-'»'1l'.i'.I:ıîiı ÜHIİIF-ißciııı ": hııhmhı , _ Ehlıılılî.. İlılıııziılilıı: I: y l ;Mun Çlhız. Tr., :ı ıııı ı ıı::ı : r:ıııı:ıi K [lîtııi: :nvnıı Jıiıl ı . i-âsı'ı=_iin,ıı..orlii“ıiıi iii: ğlîýlîlııı::: rzıııı: iiıiii-..ı :u-«ıuıı ww ilılıııılîlPi *niz-ie w ı ı'lİT-İ(1IİH'i'ıİ' Iılıııuğ _ -. .i , ,Ç m. - .y ._`-`«_I _ " " l ` Sa?' ~i . ~' z
 5. 5. i'll-mi: îı-.ıııı-.ıa ~l=lill°İ Will' 'ı-.ııııan «tır mr› 'takır-ı'm 519112: 'ıuıııııig llımb Ülltvlîll :iııııilı ı-. '^-ı: ı-.ıvnısıııiieıîıııııiz ıımııız. C1:: 1'i: ı-ıııııı :kılınan ıv C1:: «liwıizıi ııiııızii... ı "ı - yil; -il ıiiıi l:J`.. 'ı "HIZ lırll lılll İiêllll il .ı 'ı îll: ›`I:›:1l îIlllilldİlıIİı ', i .Halı iliilii III-hill.lIlIl-I=l|lil~|'|| îfıl Uıiclîiiıı-ıivlılıı :Jılıl: im; îhulklı ::ı ”z- _ili 3ı:-lıIıı-_ıı1%-':ı,ı`l`l_›~ ::jl-:îşlgllıılş ğlglıq: _llıırıliı ;lýllılâlîu
 6. 6. İki ..m- .Vsî ı.. 'I / < "î War?? .tir ı , j_ il. ,_a" y_ ı rw!. k...) !î f; 7531521531153* l i i ^ _ * İ , ::.-:.;.::.. ` l Vllîlihlll: ”lîlğlıılulzi '1~ı ı::. t.: ımı::: Cici" ıııııhl' ıyıı: _ _ _4 imalatına?, :Iııııiııı 'orrmisı ı _İlşlıllilgqı 'ziııınıı :""::~ı . ı. Ksllllllöliîîılıh -ııır: Ir ı Olîkîlllcn ivıııivımı: '- Silıiliııf WII/I." HU:: ıllııi: . »Trlîhriî i:: ' ' "ı İİHIIÜI' CTuHVI-ı izıızııii İ 'ı:: 'ißııiz' *Il 3«ll__ll:i:* Mı ğlşlğlşllşlı' Bilin› ÜHlıııu-iiuı w ;gnıe-ıııziıııgıııııı i; ` 'ı"'-al~7l=.l'hl'-lllıııl:..~`1›ıı Iîiııııııılı :ll I'm:: lıımli. M; :ı-rııdııır: 29101: *îlwhıi-ı' 'İzlıııızlîtlılr Ziwlî- Hııývıııhliyi :Tlîûlîtuy: ll: 'rk-çil "tlliıınll- 'h ~`l`lfl=iii ;MĞW îîzışlileını i-iz-ırnmı ;mum _Helin İivlhli» 'hııı-:llşilın ilıkwiııi_ığı_ıt-li~..
 7. 7. ~ İ :tı liıllllllf :iii: ;tltlııi-.ı ziııtııijıııişs i ;iten :imi '.*:ı.~n.ıı›ı.n.ıt-.. ”v `l a. 'î-Ilî-*Yllğflğlli lıisııkışıııişınııi ıllLýfclı “iıırlllî v . Cîıiııligflııil: malın "=l`ır.ııı›i` _i-Io-lllîlkııl: -' i Pîlî-(lîitlık 'vali llıınl! iılıılılî S. ıı i:: :fln ~`î ı* w' Kı.,ll.,:›:;l'ı k: "vzi .::ini :flv/lı Inn., lllililk i ı ::u iiıaııîf ıı - vıîl Inını: _iltııınıtv İlili i? ı : ::qf Cnif il' ::ını ğ`p !iki îvv_›îq`.ıpğı Iwißpı." - â 'a 5,_ 'ı__l n i * 77 ı M '4 A. v. ~ L. . | f. k" v ' i. ”iavioıı _İmtı-.ıitııiıı 'nılsvh Cilt::. !iııııqvıi :i-.ıııııııı cııııwiııııınii,, 93+
 8. 8. Kutu Kolayi Actiktan Sonra Kapagini Cekip Cikarip Atmak Demek, Tipe Bak Demek, Fon Muzigi Laura Brannigandan Self Control Olan Gunler. Bakkala Gitmenin, Sokakta Oynamanin, Harclik Toplamanin Gecerli Sayildigi, Havuc'un Olmadigi Yillar Demek... Her Seye Ragmen Temiz Ve El Degmememis Bir Hayat Demek...Sonrasinda Biz Buyuduk Ve Kirlendi Dunya Dernek. Pazar Aksamlari Mecburen Yikanmak Ve Erken Yatmak Demek, Sesi Açip Kismak İçin Televizyonun Dibine Kadar Gidip Üstündeki Dügmelere Basmak Zorunda Olmak Demek 's “ı C II o 'a
 9. 9. ' ' 1191', , 'V.Fe: Sehirlerarasi Yolculuklara Cikarken Otobusun 3025 Olmasi İcin Dua Etmek. Bilet Alirken Arka Kapinin Onu Ve Tekerlek Ustu Olmasin Demek. Resimli Futbolcu Kartlari Demek, Süper Babaanne Demek, Fantayla Kolayi Karistirmak Demek, Mahalle Kavrami Demek. Cavusevsku Ve Karisinin Kursuna Dizilisini Tvden Seyretmek Demek, O Goruntulerin Yillar Sonra Bile Kafadan Hala Cikmamiş Olmasi Demek. Anket Ve Hatira Defterlerinin Olmasi Bunlara Seviyorum Ama Kimi Diye Baslayan Maniler Yazmak ›| WR!
 10. 10. i ıı *İ"'»"f”'“'ı"«a_.-”vii-v^ *iııllııaiı 'Mb :utewiiıı-il: t› :mm »imi Kllı-ılıı _x-ınıgıkını İ ' r êîl-..ıvı-.ı-leickllkıınınli - [ı i' 3 Cîlwıiirlıııı-.iwi iıiııı-ı: :im :xızııııııı iz( 'unit Itır. ım. l İ* l ı ` _' mıpllll: !iııcllalılıııı ' li' f FH" «:Iıir~.i:1`.,`›:ıııl:l ait::. ":ııı::ı înıiııııı ~`l1uf...:ı'-ıı:ı'-›' -ru işi .ım-u `î('-lı 'lliîliliilı Llllııı _.-, ::iıııiliiuıu “_ Lınıiı ı Aynı: :îiızıyıl ı: .'|4`1hı:|: ,-=1"'ll'›lı ' .ıi ıpıhııınl!. iÜl ' l...:ı .Uhud l l lÜlıı . I tı i: ,ı ı_|l .:ı ı_ll m * `::.; lîi 'î ukııllı îîiilıııııı lu ~`ı wı: Ãlîalı İ :illlilliîiilli- Ciunlıı: ?ni-_ııııuı :uuvfitlvl ıııı İgıınılıınııırzlî "Ar, 4'i lılıııall. ' i.. i TA:: ":- şß i Sa# ı r . İ İ' İ îý" İ i
 11. 11. ÃHIIIII 2145'li' EJHIIİHİ» FREN! LG! ..EIHŞIIIIÇİII ;HIIHII ;Hi 571:. ,ş, ”êllllêllü slgıst-..ıltqtıai ' îiâ-iîaııı-ilşı :ilk .Lİ-tatilinin Flêllilâîx ftşıûy 'Âlılıııllılıflıı _ilmin-lifli "Wılflııoilılıi jykl' iğslldıiıılıiııldl Cl-llıfşiîl ~ ›_r_=#s V.: 'i m-îîîdüîîî& -İ "ılılliııluıılılsl lılıılal?.. _w Iınıllıiıuıunı lıılııgıvülfıııııl' nıkıımzi' hıii'r.ııırf.lt-?ı;ııııgı:g, "zız :tıı-lıiıcıwıı-r. ı:: c1îıı mııılnı::: :n îıııfıını *llılllgıllıll lIWııhIÇ *iıırt 'ıtllzlıırîlıırily lîllIlîJ. -ır m". " ı .ı ı w ıizll lılıllâli.. ııiııııli.. :ı: unlu::. :tllılllıilgllıı vı w› ?tr-Iıiîlîtllııiiaı ?,,ı imi› in.- -ı , .ı i.: '. ı *i ırcucı : :Tçlıııi ı 'ıinlııııi, lîlıılıl. C1~ı;`ır:ır4""'|lı îaıkpllııır-li; îÂluııHİluIlı cı; Iıoîııuııııııı 3 i'll-ını: , i , V* imla!. *lılıı-.ıvıı 21:11( İ Wmiêlı?? iî-UMİ- i'ıl İTWlıı Hlllßî' Mİ ?Wllıı Filli? ?İrldıilf-.llai Ãîılılîlıı Elur-.ıırmi WX *lllıililllılêralslîtîlılllgll sîîiı-..vneıı-;lıııı :sjııllllıiltıııeı gflîlıllfîlîfaı ::êîişıtltı - A ~ ğigeır-rııınlîtlaı:ilaçları 'ßaıvır-_e- y JA... .. i .4 ç. n.. n. .run *ıı.~ı..ı....r.. ...ı ı-l î
 12. 12. illallah' Elllglkl" :llnı-ıııı i: ,Kşlilf-,liıiğlvır-.::Wı -'(:ı:1ııı !ı ğlllllâ' şll"hl›~`lllh 'ıılhııı 'Vêlvlêlvlllêwllllêlî, ;kılıınıı "ı »lı l:lı 'ı ııı ı _ | lıı ııi ll_l Çiliıılşır :ı-.ılunııınıı î-&Ltîlllii ,iêlılıhllıllı :lılııl-'ıunlı 'Eışıltilırs *ıılhlıı "ılı'ıiıııuvnı, r› !lo-Flim :i-.ıııııı :::nam v: All-ant: :mm: lııı i'm 'H-.ivıznaıývıg Léıfliviıl  _ , 4 _ .___JN . " . 5 .HTNIİŞİÜH ,_ ,_ _ i v- V** ;sırf-anı ,raw ü * r ı ,.._,.;. ,u th?... İımijğ" ;lı-atıl ;lı-ıyvıt- :ilkel-iki: sııiljııııııı :::mult- Elve hzılru :llıır Elm :kuramı :mı :Ãllımlî- ayırıcı:- :lu .ll-ı :lu êiıııvıarîc_işıııı;ii«, A i' ,.
 13. 13. İ . `_. ` -. n] t] ı', ı ` ' ` ı 75._ . ç ı›.- «f 9113 ı içi_ , ., . ji?' aşı?' t_ ı - w. l "ı 4 ':3 ı ı a' .İ ' _ ;tr-ım Wmlêllı lıı ;im Elle› K-ntıeıııııısmııl !Ir-ıııışı-:Il ?Ir-ıııım lltıııttlll-Zhı Flzıllau, :taht-il m. :üıııınıııuııı- :r-.ııltdkıflııl Lıtıélııııın» sanılan; îî-rıtııvıaı-.ız înıma-tiuı **cum ~l>=lıı mumun :mm Ham: cııınılciı' :âııııınıi- lzul* cı-ııınmîıı-"h la: Mı:: c1ııı iumiıınını: :tu: cfl-'llşı :1ıı "Iylnullı Cum "fvıgınıııllıııh İılııll '. I-*Iıpıılııııe t. ıiıııım' d: 'î-.ıaılıa lı; ıhlıımıılul: i ııııııııııu', uımııı H vu ' :ıw ılrırilllı HIM ı 'mm lzlßîllldlıi" ll'- ,ıı lı: wnııılî- tlkıııılıınıil -İllıı 'll :ll ıßtîlİrîİl' l .I u alı ` ııI llıırtl. ›':ıııı:ı,` l ` ' ?Ğ ı x İç.? .v x,
 14. 14. êllıışııjıigılaııeîlgı îllıa Lelllil İl? www îîlıLgtş.. Flal_ılr.'..›' Flslîîêlr' ik.. hiz-mış::- 'malına Julia; "Iaııı-.l :loııınııılaır "liûllıınlîlk “adli/ilah” :ll îîııı-lllîllllî' :rama:- :`llilliiı« _Trîlllöllll îxııııııınnn. ğîlllllıı Ehllhl: "-ııııır=. ::içli ğlçlîofvr :mîltzriı-.ıı ::ayni Cîlıol Ãullllıır: .HH _ Ğİ-.HİWİİİİİ ihlılcll"h :İl İl..I: :lllnıuî Iuıııui _ ”A n; __J Ãflııllal Cmllvı- ::İllllu :i ` ?bina ıllşnêkıın ı`I: W i& _ ;İlim îlldllll, ~` &Nllnııızı ı; ' ›`«"' ` Elêli 'P-lsllıım 'ılıwtıı n_ ""44 l :ir-ıgıllziıa. :annen-w -.ı .. sfaiziteı Hııım. En& Vçllglılr :TI İnılıuı, :fl I: _li_ ımş: -ır-.ı ezullıı. l ' i" D l V' ğllrpıııoıııılll. :li-nı ı ıII _lılılsılışilııı-tiı _a-ıaıızinıw-nıı :nl :lvır-.vh :ulu ı-.ı-'ııu cm; Slm-ev::. « Fflştllııîl :t: sı Lgııııııwıcıi( lnİĞ-RİÄIİİU ;ml îlr-_ıoîl :ı-.ıg =n2n:cı-...:ıas« :lııılızu-_i ğ g' Eli:: 'llîllliıı 'Jşıiıýıışltllşılısilşıırıı İıjıısisışışıa. Lawaıî-.ı-.ıtıaıs KwlîllliİılJ. . v3_ ı "4 ' o `ı
 15. 15. Slaiiîtt-.ı ?hı sllr (tara 'Mısır-lakin ltşı-rışıllııi... "` l #lijr-_llîlfilşl vmkııl run-aim vlkıllııı mllrı: :kilidini ' ' ?Aâıadlarışııi ;m Ğlêl-Tlll :Hangi:- lolimlilıi _lggllııölılıı BMW› &t4=l"lı İallıliıllıı: ;klilîr "Yel" Fnglııııîluı llıınvr. _hllltlıınlî 'flıjluıııqıııl-.ıı *lııı-.Nıvnlı üllıılc. î.=ı nıuîxıı ~`19I~I"I "ı :î-fl [ışışıal ç-lıal 'llıııııu , .w ._.,- ifilîîllîllllîlî ltlııuıi v H' _ 'l flıtf-.ll-ultıı Tlîîtıı: r › . ı ` l ` _r A. *ll-'lııgılıııl *uıhııııııı i ÄFHÂ- lKLîllıı-'lııı 'ıı '~-.ı .LI _ rıımı-.ıc ' ll 'il [fl-H- Ciftci :fl lI;.:ııı'ı 31› llr.: ı.›ı rcvm .wıwrcı ilîllliklıınlîi C1 ııı.: r: [fWlİ-fllıllı _İlîıldlıı s: J-l-!Uêlî îllwllııııi: him::: 'İş-_lşnqılii .rllıf-:H zziınırııjuıı, 'f' i ::fâßğım ı ilsrıhîıßirlvi-:xî l L' .İ " ***Hanı
 16. 16. r. 4' , k v,, ,n, Ğ/c ı ı “i .g- ~ r - ' ı .i-;li `* 'Ji "İs" ~ _ ' - :1liI'lı *ililııik ili- ı ıı:: Il. m :mm ~ ı ı :izrıılgllıılln :lı C_1İ,"lr_.(;ll*Ilİ| 'l~lIIl3«l. "ııı Iınşızıı hırııııhı heııııı-»ıı "evrim :ili ?ilin :Kılıçlı ":1 "Ilollmııılı :lîlnlır- naillil-.n .ıoııılli- www. -kl: :nvn ?(=ı-1ııllıı-.*Il~ Jîlîllîfîl âr-.ırşızıaeıh êtıieiîeıliııız-i:- Halimi, ilişiği& sana- 34._
 17. 17. l EFT; , . l _l ..it DJ.' r'*”. f” N ç" s l __f i y! i' ı' ı~“`L"j_`| i i i ı.' içi *VE «VS l Türkiyede Yasamis Son ıvıuilu Kusak Oldugunu Hüîünle Hissetmek Demek.

×