Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นักปราชญ์ชาวบ้าน

3,864 views

Published on

รวบรวมข้อมูลนักปราชญ์ชาวบ้าน

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

นักปราชญ์ชาวบ้าน

  1. 1. ปราชญ์ชาวบ้าน <ul><li>ขอแนะนำให้รู้จักกับผลงานดีเด่นของเกษตรตัวอย่าง </li></ul><ul><li>นายสมบัติ เทวฤทธิ์ ( ลุงขลี ) </li></ul>
  2. 2. รางวัลของปราชญ์ <ul><li>เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ในวันพืชมงคล ปี พ . ศ . ๒๕๕๑ </li></ul><ul><li>เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด </li></ul>
  3. 3. <ul><li>เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการเกษตรแก่กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านทับใหม่ </li></ul>

×