Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dspace

3,710 views

Published on

บรรยายความเป็นมาของ dspce และการใช้งาน

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dspace

 1. 1. Dspace คืออะไร <ul><li>DSpace เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ในการจัดการคลังเอกสารดิจิตอล เป็นซอฟต์แวร์ประเภทเปิดเผยรหัสซึ่งได้มีพัฒนาร่วมกันโดยห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ (MIT) และห้องปฏิบัติการของบริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด (HP) เมื่อเดือนเมษายน 2543 ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ </li></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 2. 2. จุดมุ่งหมายของของ Dspace <ul><li>เพื่อที่จะสร้างระบบคลังเอกสารดิจิตอลที่มีความเสถียรภาพ </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง การจัดการสิทธิการใช้งาน การค้นคืนเอกสารดิจิตอล ระบบการตอบสนองภายในชุมชน และความสามารถในการเผยแพร่ที่มีความยืดหยุ่น </li></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 3. 3. ฟังก์ชันต่างๆของ ดีสเปซ <ul><li>จากการศึกษาความสามารถของดีสเปซพบว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา digital library for cultural heritage ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บข้อมูลในดีสเปซมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบลำดับชั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Authorization </li></ul></ul><ul><ul><li>Workflow </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistical </li></ul></ul><ul><ul><li>Search and browse </li></ul></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 4. 4. โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลแบบลำดับชั้น <ul><li>Community </li></ul><ul><ul><li>(Sub-Community) * </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Collection </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Item </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bitstream </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>* 0 .. n level </li></ul></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 5. 5. Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University เครื่องดนตรีไทย เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า เครื่องตีทำด้วยโลหะ เครื่องตีทำด้วยหนัง เครื่องตีทำด้วยไม้ ตัวอย่างเครื่องดีด จะเข้เป็นเครื่องดนตรีที่วางดีดตามแนวนอน ทำด้วยไม้ท่อนขุดเป็นโพรงอยู่ภายใน นิยมใช้ไม้แก่นขนุน เพราะให้เสียงกังวาลดี ด้านล่างเป็นพื้นไม้ ซึ่งมักใช้ไม้ฉำฉา เจาะรูไว้ให้เสียงออกดีขึ้น
 6. 6. โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของดีสเปซ Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 7. 7. ฟังก์ชันต่างๆของ ดีสเปซ <ul><li>จากการศึกษาความสามารถของดีสเปซพบว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา digital library for cultural heritage ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บข้อมูลในดีสเปซมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบลำดับชั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Authorization </li></ul></ul><ul><ul><li>Workflow </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistical </li></ul></ul><ul><ul><li>Search and browse </li></ul></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 8. 8. Metadata <ul><li>ดีสเปซมีการกำหนดข้อมูลที่ใช้กำกับเอกสารดิจิตอลที่เรียกว่า metadata การเก็บข้อมูล metadata จะใช้มาตรฐาน Dublin core ในการกำหนดดัชนีต่างๆเพื่อใช้ในการค้นหาเอกสารดิจิตอลได้อย่างตรงตามความต้องการ </li></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 9. 9. Dublin Core Type Registry Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 10. 10. ฟังก์ชันต่างๆของ ดีสเปซ <ul><li>จากการศึกษาความสามารถของดีสเปซพบว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา digital library for cultural heritage ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บข้อมูลในดีสเปซมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบลำดับชั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Authorization </li></ul></ul><ul><ul><li>Workflow </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistical </li></ul></ul><ul><ul><li>Search and browse </li></ul></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 11. 11. Authorization <ul><li>ดีสเปซสามารถทำการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานโปรแกรมเป็นกลุ่ม และ การกำหนดสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล เช่น การสร้าง การทำสำเนา การแก้ไข และ การอ่าน </li></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 12. 12. การกำหนดสิทธิ์ของ community เครื่องดนตรีไทย Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 13. 13. ฟังก์ชันต่างๆของ ดีสเปซ <ul><li>จากการศึกษาความสามารถของดีสเปซพบว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา digital library for cultural heritage ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บข้อมูลในดีสเปซมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบลำดับชั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Authorization </li></ul></ul><ul><ul><li>Workflow </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistical </li></ul></ul><ul><ul><li>Search and browse </li></ul></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 14. 14. Workflow <ul><li>ดีสเปซเปิดโอกาสให้สามารถกำหนด workflow สำหรับแต่ละ collection ได้ ทำให้เกิดความยืดหยุ่น ในการที่จะเพิ่มเอกสารดิจิตอลเข้าไปในระบบ </li></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 15. 15. ฟังก์ชันต่างๆของ ดีสเปซ <ul><li>จากการศึกษาความสามารถของดีสเปซพบว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา digital library for cultural heritage ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บข้อมูลในดีสเปซมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบลำดับชั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Authorization </li></ul></ul><ul><ul><li>Workflow </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistical </li></ul></ul><ul><ul><li>Search and browse </li></ul></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 16. 16. Statistical <ul><li>ดีสเปซได้มีส่วนของสถิติไว้ให้แล้ว ซึ่งผู้ใช้สามารถดูสถิติต่อไปนี้ จำนวน item ที่มีการเรียกดู จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน collection จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน community การเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน และ คำที่ใช้ค้นบ่อยๆ เป็นต้น </li></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 17. 17. ฟังก์ชันต่างๆของ ดีสเปซ <ul><li>จากการศึกษาความสามารถของดีสเปซพบว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่เหมาะจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา digital library for cultural heritage ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บข้อมูลในดีสเปซมีโครงสร้างการจัดเก็บแบบลำดับชั้น </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>Authorization </li></ul></ul><ul><ul><li>Workflow </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistical </li></ul></ul><ul><ul><li>Search and browse </li></ul></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 18. 18. การเรียกดูข้อมูลแบบต่างๆ Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 19. 19. หน้าจอแสดงรายละเอียดของเอกสารดิจิตอล Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 20. 20. File download Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 21. 21. Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 22. 22. Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 23. 23. Search <ul><li>ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสารดิจิตอลได้โดยการระบุคำที่ต้องการค้นหา โปรแกรมก็จะนำคำดังกล่าวไปค้นหาจาก metadata ที่ได้ทำดัชนีไว้แล้ว โดยจะมีส่วนของ Advance search เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารที่ตรงกับความต้องการได้มาก </li></ul>Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 24. 24. Search Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 25. 25. Search result Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 26. 26. DEMO DSPACE Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University
 27. 27. Specialty Research Unit in Natural Language Processing & Intelligent Information System Technology Department of Computer Engineering, Kasetsart University

×