SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
SIGURIA RRUGORE
Projekt
OBJEKTIVAT:
RRUGA 
 Rruga është një hapësirë e caktuar mbi të cilën
lëvizin njerëzit ose mjetet e ndryshme
transportuese rrugore. Hapësira rrugore në vendet
rurale më para caktohej përmes marrëveshjes së
lirë të banorëve të një vendi të caktuar, kurse në
kohët e sotme ajo përcaktohet nëpërmjet
planifikimit urban të vendeve.
 Zakonisht rrugët kufizohen në të dyja anët e saj
me trotuarë disi më të ngritur se rruga, mbi të cilët
kalojnë këmbësorët.
NDARJA E RRUGËVE SIPAS VLERËS
 Rruga rurale (rruga lokale) është
rruga që lidh vendet rurale në mes
tyre.
 Zakonisht këto rrugë në vendet tona
janë për nga vlera të dobëta dhe të
pa rregulluara mirë, kurse në vendet
e perëndimit janë në nivelt më të
larta, por sidoqoftë rrugët rurale i
takojnë nivelit të ulët të rrugëve që
lidhin fshatrat me njëri-tjetrin dhe në
ndonjë rast fshatin me qytetin.
 Rruga urbane (superstrada) është
rruga që lidh vendet urbane.
 Rruga magjistraleështe nje
terminologji e perdorur vetem ne
kosove apo tek shiqtarërt qe kane
jetuar në republikat e Ish
jugoslavisë (autostrada) është rruga
që lidh shtetet e ndryshme me njëri-
tjetrin.
NDARJA E RRUGËVE SIPAS RËNDËSISË
 Rruga me një kalim është rrugë në të cilën lejohet kalimi i automjeteve vetëm në
njërin drejtim, pavarësisht se për cilin drejtimshenja e qarkullimit rrugor ndalon apo
lejon kalimin.
 Rruga me dy kalime është rrugë në të cilën lejohet kalimi në të dyja drejtimet.
 Rruga me të drejtë kalimi është rruga në të cilën shenjat e qarkullimit rrugor të
japin të drejtë kalimi mbi automjetin tjetër të drejtimit përballë.
 Rruga e nivelit të parë kjo shkallë e kategorizimit të rrugëve është një lloj nivelizimi
ku një rrugë merr vlerat mbi një rrugë tjetër e që të dyja lidhen në një vend për të
mbajtur vazhdueshmërinë e komunikacionit. Nivelizimi i rrugëve mund të bëhet në
bazë të strukturës së rrugëve ose në bazë të shenjave të qarkullimit rrugor. Rruga e
dorës së parë ose e nivelit të parë gjithmonë ka përparësi mbi rrugën e nivelit të
dytë.
 Rruga e nivelit të dytë përsa i përket rrugëve të nivelit të dytë nëpër qytete
zakonisht janë të ndara me shenja të komunikacionit ose sipas gjërësisë së tyre,
këto rrugë jan më të ngushta se sa rrugët e nivelit të parë.
 Rruga e mbylltur T është rrugë, balli i së cilës është i mbyllur, pra rruga e drejtë
përfundon, vazhdimi i komunikacionit mund të bëhet në dy drejtimet tjera: në të
djathtë apo në të majtë.
 Rruga e kufizuar është rrugë në të cilën janë bërë kufizime. Përsa i përket rrugëve
të kufizuara ekzistojnë lloje të ndryshme kufizimesh, pra në një rrugë të caktuar
mund të kemi një ose disa kufizime të caktuara pavarësisht nga ajo se çfarë shenje
e qarkullimit rrugor kemi në atë rrugë.
SINJALET
 1. Sinjalet vertikale ndahen në këto kategori:
 A) Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe i
detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm.
 B) Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet t'u
nënshtrohen përdoruesit e rrugëve. Ato ndahen në:
 a) sinjale të përparësisë;
 b) sinjale të ndalimit;
 c) sinjale të detyrimit.
 C) Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të
dobishëm për t'i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve, shërbimeve
dhe impianteve. Ato ndahen në:
 a) sinjale paralajmëruese;
 b) sinjale të drejtimit;
 c) sinjale pohuese;
 d) sinjale të identifikimit të rrugëve;
 e) sinjale të itinerarit;
 f) sinjale të qendrave të banuara;
 g) sinjale të emrave të rrugëve;
 h) sinjale turistike të territorit;
 i) sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve;
 j) sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe shërbime.
SINJALET VERTIKALE
SINJALET
 1. Sinjalet horizontale të shënuara në rrugë shërbejnë për rregullimin e
qarkullimit, për të drejtuar përdoruesit, si dhe për të dhënë udhëzime dhe
tregues të dobishëm për sjellje të veçanta që duhen mbajtur.
 2. Sinjalet horizontale ndahen në:
 - vija gjatësore;
 - vija tërthore;
 - vendkalime këmbësorësh ose biçikletash;
 - shigjeta drejtuese;
 - shkrime dhe simbole;
 - vija kufizuese për vendet e qëndrimit ose për vendqëndrimet e rezervuara;
 - ishuj trafiku ose sinjalizimi paraprak për pengesa brenda karrexhatës;
 - vija kufizuese të stacioneve të qëndrimit të mjeteve të transportit publik të
linjës;
 - sinjale të tjera të parashikuara nga aktet në zbatim.
SINJALET HORIZONTALE
SINJALET
 Sinjalet e ndritshme ndahen në këto kategori:
 a) sinjale të ndritshme rreziku dhe udhëzuese;
 b) sinjale të ndritshme treguese;
 c) fenerë semafori normale për mjetet;
 d) fenerë semafori korsie për mjetet;
 e) fenerë semafori për mjetet e transportit publik;
 f) fenerë semafori për këmbësorët;
 g) fenerë semafori për biçikleta;
 h) fenerë semafori për mjetet për korsi me dy sense lëvizjeje;
 i) fenerë semafori e verdhë vezulluese;
 j) fenerë semafori të veçantë;
 k) sinjale të ndritshme të veçanta.
 2. Dritat e semaforëve normalë për mjetet janë me formë rrethore dhe me
ngjyrë:
 - të kuqe, që ka kuptimin e ndalimit;
 - të verdhë, që ka kuptimin e paralajmërimit të ndalimit;
 - të gjelbër, që ka kuptimin e rrugës së lirë.
SINJAET E NDRITSHME
SINJALET
 1. Sinjalet plotësuese janë të destinuara të tregojnë:
 a) drejtimin rrugor;
 b) kthesat e veçanta dhe pikat kritike;
 c) pengesat e vendosura mbi rrugë ose anash saj.
 2. Gjithashtu, sinjale plotësuese janë edhe sistemet e
destinuara për të penguar vendqëndrimin dhe për të
ngadalësuar shpejtësinë.
 3. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat dhe
simbolet e sinjaleve plotësuese, karakteristikat e tyre
konstruktive dhe mënyrat e vendosjes së tyre.
SINJALET PLOTËSUESE
SINJALET
 1. Përdoruesit e rrugës janë të detyruar t'u binden pa diskutim
sinjalizimeve të policëve të caktuar për rregullimin e trafikut.
 2. Udhëzimet e dhëna nëpërmjet sinjalizimeve të kryera nga policët
anulojnë çfarëdo udhëzimi tjetër të dhënë nëpërmjet sinjalitikës
rrugore dhe normave të qarkullimit.
 3. Sinjalizime të policëve janë veçanërisht:
 a) Krahu i ngritur vertikalisht tregon "kujdes, ndalo" për të gjithë
përdoruesit, me përjashtim të drejtuesve të mjeteve që nuk janë më
në gjendje të ndalojnë në kushte të mjaftueshme sigurie; nëse
sinjali jepet në një kryqëzim, ai nuk do të thotë ndalim për
përdoruesit e mjeteve që kanë hyrë tashmë në të;
 b) krahët ose krahu i shtrirë horizontalisht tregon "ndalo" për gjithë
ata përdorues që vijnë nga drejtime që kryqëzohen me drejtimin e
treguar nga krahët, kurse për ata që vijnë nga drejtime të njëjta me
drejtimin e krahëve, ku sinjal do të thotë "rrugë e lirë".
SINJALIZIMEVE TË POLICËVE
KLASIFIKIMI I MJETEVE RRUGORE
 1. Mjetet, sipas qëllimeve të përcaktuara në këtë Kod, klasifikohen
si vijon:
 a) mjete që lëvizin me forcën e krahut;
 b) mjete të tërhequra me kafshë;
 c) biçikleta;
 d) slita;
 e) ciklomotori;
 f) motomjete;
 g) automjete;
 h) trolejbusë;
 i) rimorkio;
 j) makina bujqësore;
 k) makina teknologjike;
 l) mjete rrugore të veçanta
BIÇIKLETA
 Biçikleta është një
cikël pedal-ngasës,
një mjet lëvizës
makine me dy rrota
te bashkangjitura
ne një kornizë, njëri
pas tjetrit. Një
person i cili e nget
quhet çiklist.
 Elementet perberese:
1. Trup metalik i ndertuar
me tuba celiku
2. Rrotat
3. Sedilja
4. Timoni (komandat per
frenat qe veprojne ne te
dy rrotat)
5. Zile
6. Pedale (me shenja
reflektuese)
BIÇIKLETA
TOP-10 ARSYET E AKSIDENTEVE RRUGORE
 1. CILESIA E KEQE E RRUGEVE
 2. PARAKALIMET DHE SHPEJTESIA
E MADHE
 3. EKSPERIMENTET DHE
TESTIMET E MAKINAVE
 4. SHPERQENDRIMI I VEMENDJES
DHE PERGJUMJA
 5. PERDORIMI DROGERAVE
Statistikat e vendeve te ndryshme te botes kane dhene keto rezultate ne lidhje me
shkaqet me kryesore dhe te shpeshta te aksidenteve rrugore:
 6. ALKOOLI
 7. SHPERQENDRIMI I VEMENDJES
NE RASTE TE AKSIDENTEVE QE
HASIN NE RRUGE
 8. E NGRENA NE MAKINE
 9. RADIO DHE CD PLAYER
 10.CELULARET
PUNOI: UEDA RRUKAJ XI-11
Fund 

More Related Content

What's hot

Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisMarinela Abedini
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmesidorelahalilaj113
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
 
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Denisa Caushi
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
 
Projekt ne fizike
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizikeDaniela Ela
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi manomano46
 
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Mirsad
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
 
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxJeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxAleksandrosHodo
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeArlinda
 
Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9S Gashi
 
Shenjat rrugore
Shenjat rrugoreShenjat rrugore
Shenjat rrugorebaftjar
 
Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)FialdoMema
 

What's hot (20)

Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
 
Matematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshme
 
Ndotja e ujit
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
 
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Projekt ne fizike
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
 
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
 
Syprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshitSyprina e trekëndëshit
Syprina e trekëndëshit
 
turizmi ne shqiperi
 turizmi ne shqiperi turizmi ne shqiperi
turizmi ne shqiperi
 
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
Traditat dhe Zakonet shqiptare te paqyruara ne krijimtarine popullore
 
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
 
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptxJeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
Jeta e perditshme ne qytetet arberore ne mesjete.pptx
 
Shqiperia e mesme
Shqiperia e mesmeShqiperia e mesme
Shqiperia e mesme
 
Mjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
 
Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
 
PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU PROJEKT : SKENDERBEU
PROJEKT : SKENDERBEU
 
Shenjat rrugore
Shenjat rrugoreShenjat rrugore
Shenjat rrugore
 
Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
 

More from Ueda Rrukaj

More from Ueda Rrukaj (7)

Projekt matematike
Projekt matematikeProjekt matematike
Projekt matematike
 
Projekt kimi
Projekt kimiProjekt kimi
Projekt kimi
 
Projekt gjeografi
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
 
Projekt anglisht
Projekt anglishtProjekt anglisht
Projekt anglisht
 
Projekt fizike
Projekt fizikeProjekt fizike
Projekt fizike
 
Projekt karrier
Projekt karrierProjekt karrier
Projekt karrier
 
Projekt biologji
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
 

Projekt qytetari

 • 3. RRUGA   Rruga është një hapësirë e caktuar mbi të cilën lëvizin njerëzit ose mjetet e ndryshme transportuese rrugore. Hapësira rrugore në vendet rurale më para caktohej përmes marrëveshjes së lirë të banorëve të një vendi të caktuar, kurse në kohët e sotme ajo përcaktohet nëpërmjet planifikimit urban të vendeve.  Zakonisht rrugët kufizohen në të dyja anët e saj me trotuarë disi më të ngritur se rruga, mbi të cilët kalojnë këmbësorët.
 • 4. NDARJA E RRUGËVE SIPAS VLERËS  Rruga rurale (rruga lokale) është rruga që lidh vendet rurale në mes tyre.  Zakonisht këto rrugë në vendet tona janë për nga vlera të dobëta dhe të pa rregulluara mirë, kurse në vendet e perëndimit janë në nivelt më të larta, por sidoqoftë rrugët rurale i takojnë nivelit të ulët të rrugëve që lidhin fshatrat me njëri-tjetrin dhe në ndonjë rast fshatin me qytetin.  Rruga urbane (superstrada) është rruga që lidh vendet urbane.  Rruga magjistraleështe nje terminologji e perdorur vetem ne kosove apo tek shiqtarërt qe kane jetuar në republikat e Ish jugoslavisë (autostrada) është rruga që lidh shtetet e ndryshme me njëri- tjetrin.
 • 5. NDARJA E RRUGËVE SIPAS RËNDËSISË  Rruga me një kalim është rrugë në të cilën lejohet kalimi i automjeteve vetëm në njërin drejtim, pavarësisht se për cilin drejtimshenja e qarkullimit rrugor ndalon apo lejon kalimin.  Rruga me dy kalime është rrugë në të cilën lejohet kalimi në të dyja drejtimet.  Rruga me të drejtë kalimi është rruga në të cilën shenjat e qarkullimit rrugor të japin të drejtë kalimi mbi automjetin tjetër të drejtimit përballë.  Rruga e nivelit të parë kjo shkallë e kategorizimit të rrugëve është një lloj nivelizimi ku një rrugë merr vlerat mbi një rrugë tjetër e që të dyja lidhen në një vend për të mbajtur vazhdueshmërinë e komunikacionit. Nivelizimi i rrugëve mund të bëhet në bazë të strukturës së rrugëve ose në bazë të shenjave të qarkullimit rrugor. Rruga e dorës së parë ose e nivelit të parë gjithmonë ka përparësi mbi rrugën e nivelit të dytë.  Rruga e nivelit të dytë përsa i përket rrugëve të nivelit të dytë nëpër qytete zakonisht janë të ndara me shenja të komunikacionit ose sipas gjërësisë së tyre, këto rrugë jan më të ngushta se sa rrugët e nivelit të parë.  Rruga e mbylltur T është rrugë, balli i së cilës është i mbyllur, pra rruga e drejtë përfundon, vazhdimi i komunikacionit mund të bëhet në dy drejtimet tjera: në të djathtë apo në të majtë.  Rruga e kufizuar është rrugë në të cilën janë bërë kufizime. Përsa i përket rrugëve të kufizuara ekzistojnë lloje të ndryshme kufizimesh, pra në një rrugë të caktuar mund të kemi një ose disa kufizime të caktuara pavarësisht nga ajo se çfarë shenje e qarkullimit rrugor kemi në atë rrugë.
 • 6. SINJALET  1. Sinjalet vertikale ndahen në këto kategori:  A) Sinjalet e rrezikut paralajmërojnë praninë e rreziqeve, tregojnë natyrën e tyre dhe i detyrojnë drejtuesit e mjeteve të mbajnë një qëndrim të kujdesshëm.  B) Sinjalet urdhëruese bëjnë të ditur detyrimet, ndalimet dhe kufizimet, të cilave duhet t'u nënshtrohen përdoruesit e rrugëve. Ato ndahen në:  a) sinjale të përparësisë;  b) sinjale të ndalimit;  c) sinjale të detyrimit.  C) Sinjalet treguese u japin përdoruesve të rrugës informacionin e nevojshëm a të dobishëm për t'i udhëhequr dhe për gjetjen e zonave të caktuara, itinerareve, shërbimeve dhe impianteve. Ato ndahen në:  a) sinjale paralajmëruese;  b) sinjale të drejtimit;  c) sinjale pohuese;  d) sinjale të identifikimit të rrugëve;  e) sinjale të itinerarit;  f) sinjale të qendrave të banuara;  g) sinjale të emrave të rrugëve;  h) sinjale turistike të territorit;  i) sinjale të tjera që japin informacion të dobishëm për drejtimin e mjeteve;  j) sinjale të tjera që tregojnë impiante dhe shërbime.
 • 8. SINJALET  1. Sinjalet horizontale të shënuara në rrugë shërbejnë për rregullimin e qarkullimit, për të drejtuar përdoruesit, si dhe për të dhënë udhëzime dhe tregues të dobishëm për sjellje të veçanta që duhen mbajtur.  2. Sinjalet horizontale ndahen në:  - vija gjatësore;  - vija tërthore;  - vendkalime këmbësorësh ose biçikletash;  - shigjeta drejtuese;  - shkrime dhe simbole;  - vija kufizuese për vendet e qëndrimit ose për vendqëndrimet e rezervuara;  - ishuj trafiku ose sinjalizimi paraprak për pengesa brenda karrexhatës;  - vija kufizuese të stacioneve të qëndrimit të mjeteve të transportit publik të linjës;  - sinjale të tjera të parashikuara nga aktet në zbatim.
 • 10. SINJALET  Sinjalet e ndritshme ndahen në këto kategori:  a) sinjale të ndritshme rreziku dhe udhëzuese;  b) sinjale të ndritshme treguese;  c) fenerë semafori normale për mjetet;  d) fenerë semafori korsie për mjetet;  e) fenerë semafori për mjetet e transportit publik;  f) fenerë semafori për këmbësorët;  g) fenerë semafori për biçikleta;  h) fenerë semafori për mjetet për korsi me dy sense lëvizjeje;  i) fenerë semafori e verdhë vezulluese;  j) fenerë semafori të veçantë;  k) sinjale të ndritshme të veçanta.  2. Dritat e semaforëve normalë për mjetet janë me formë rrethore dhe me ngjyrë:  - të kuqe, që ka kuptimin e ndalimit;  - të verdhë, që ka kuptimin e paralajmërimit të ndalimit;  - të gjelbër, që ka kuptimin e rrugës së lirë.
 • 12. SINJALET  1. Sinjalet plotësuese janë të destinuara të tregojnë:  a) drejtimin rrugor;  b) kthesat e veçanta dhe pikat kritike;  c) pengesat e vendosura mbi rrugë ose anash saj.  2. Gjithashtu, sinjale plotësuese janë edhe sistemet e destinuara për të penguar vendqëndrimin dhe për të ngadalësuar shpejtësinë.  3. Aktet në zbatim caktojnë format, përmasat dhe simbolet e sinjaleve plotësuese, karakteristikat e tyre konstruktive dhe mënyrat e vendosjes së tyre.
 • 14. SINJALET  1. Përdoruesit e rrugës janë të detyruar t'u binden pa diskutim sinjalizimeve të policëve të caktuar për rregullimin e trafikut.  2. Udhëzimet e dhëna nëpërmjet sinjalizimeve të kryera nga policët anulojnë çfarëdo udhëzimi tjetër të dhënë nëpërmjet sinjalitikës rrugore dhe normave të qarkullimit.  3. Sinjalizime të policëve janë veçanërisht:  a) Krahu i ngritur vertikalisht tregon "kujdes, ndalo" për të gjithë përdoruesit, me përjashtim të drejtuesve të mjeteve që nuk janë më në gjendje të ndalojnë në kushte të mjaftueshme sigurie; nëse sinjali jepet në një kryqëzim, ai nuk do të thotë ndalim për përdoruesit e mjeteve që kanë hyrë tashmë në të;  b) krahët ose krahu i shtrirë horizontalisht tregon "ndalo" për gjithë ata përdorues që vijnë nga drejtime që kryqëzohen me drejtimin e treguar nga krahët, kurse për ata që vijnë nga drejtime të njëjta me drejtimin e krahëve, ku sinjal do të thotë "rrugë e lirë".
 • 16. KLASIFIKIMI I MJETEVE RRUGORE  1. Mjetet, sipas qëllimeve të përcaktuara në këtë Kod, klasifikohen si vijon:  a) mjete që lëvizin me forcën e krahut;  b) mjete të tërhequra me kafshë;  c) biçikleta;  d) slita;  e) ciklomotori;  f) motomjete;  g) automjete;  h) trolejbusë;  i) rimorkio;  j) makina bujqësore;  k) makina teknologjike;  l) mjete rrugore të veçanta
 • 17. BIÇIKLETA  Biçikleta është një cikël pedal-ngasës, një mjet lëvizës makine me dy rrota te bashkangjitura ne një kornizë, njëri pas tjetrit. Një person i cili e nget quhet çiklist.  Elementet perberese: 1. Trup metalik i ndertuar me tuba celiku 2. Rrotat 3. Sedilja 4. Timoni (komandat per frenat qe veprojne ne te dy rrotat) 5. Zile 6. Pedale (me shenja reflektuese)
 • 19. TOP-10 ARSYET E AKSIDENTEVE RRUGORE  1. CILESIA E KEQE E RRUGEVE  2. PARAKALIMET DHE SHPEJTESIA E MADHE  3. EKSPERIMENTET DHE TESTIMET E MAKINAVE  4. SHPERQENDRIMI I VEMENDJES DHE PERGJUMJA  5. PERDORIMI DROGERAVE Statistikat e vendeve te ndryshme te botes kane dhene keto rezultate ne lidhje me shkaqet me kryesore dhe te shpeshta te aksidenteve rrugore:
 • 20.  6. ALKOOLI  7. SHPERQENDRIMI I VEMENDJES NE RASTE TE AKSIDENTEVE QE HASIN NE RRUGE  8. E NGRENA NE MAKINE  9. RADIO DHE CD PLAYER  10.CELULARET
 • 21. PUNOI: UEDA RRUKAJ XI-11 Fund 