Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning FMHE - Hamar 27.1.2010
Om veilederen <ul><li>Behandler både spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning </li></ul><ul><li>Forskjeller mellom ...
Oppbygningen av veilederen <ul><li>Kap. 1 - Innledning </li></ul><ul><li>Kap. 2 - Spesialpedagogisk hjelp </li></ul><ul>...
Kap. 2 – spesialpedagogisk hjelp
Spesialpedagogisk hjelp <ul><li>En individuell rett </li></ul><ul><li>Barn som ikke har begynt på skolen og som oppfyller ...
Saksbehandlingsregler <ul><ul><li>Krav om samtykke, jf. jf. § 5-4 annet ledd </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreldremedvirknin...
§ 5-7 <ul><li>Vilkåret for å få spesialpedagogisk hjelp er at barnet har et ” særleg behov for spesialpedagogisk hjelp” </...
§5-7 forts. <ul><li>Vurderingen skal gjøres på grunnlag av barnets/elevens behov; </li></ul><ul><ul><li>barnets utvikling...
 Allmennpedagogisk hjelp og spesialpedagogisk hjelp <ul><li>Retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5–7 må vurderes på...
Omfang <ul><li>Barnehageåret </li></ul><ul><li>Årstimer - uketimer </li></ul><ul><li>Konkretiseringsgrad </li></ul>
Hva kan/skal hjelpen inneholde? <ul><li>Skal alltid inkludere tilbud om foreldrerådgivning </li></ul><ul><li>Hjelpen kan f...
Bruk av assistent <ul><li>Bruk av assistent kan være et relevant tiltak knyttet til både det ordinære barnehagetilbudet og...
Kap. 3 – overganger
Overgang mellom barnehage/skole & grunnskole/videregående <ul><li>Overgang fra grunnskole til videregående </li></ul><ul...
Spesialundervisning
Kap. 4 – retten til opplæring <ul><li>Elever med rett til spesialundervisning har de samme rettighetene som andre elever ...
Sentrale prinsipp i opplæringen <ul><li>Likeverd </li></ul><ul><ul><li>Omtales ofte som likeverdige muligheter </li></ul...
<ul><li>Tidlig innsats </li></ul><ul><li>LK06 – avvik </li></ul><ul><li>Omdisponering av timer </li></ul><ul><li>Rett t...
Skoleeiers plikt til å ha et forsvarlig system
Oppl. § 13-10 andre ledd <ul><li>Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsva...
§ 13-10 <ul><li>forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte </li...
§ 13-10 andre ledd (ny i 2009) <ul><li>Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilst...
Kapittel 5 – retten til spesialundervisning <ul><li>Regulert i opplæringsloven kapittel 5 </li></ul><ul><li>§ 5-1 reguler...
§ 5-1 – retten <ul><li>” Elevar som  Ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplærin...
§ 5-1 første ledd <ul><li>Kartlegging av det ordinære opplæringstilbudet - må se på bla: </li></ul><ul><ul><li>Målene for...
Vurdering av om dette tilbudet gir eleven et tilfredsstillende utbytte? <ul><li>1. hva som vil være et tilfredsstillende ...
2. Om denne eleven får eller kan få et tilfredsstillende utbytte (individualisert vurdering)  <ul><li>Vurderingen skal v...
§ 5-1 annet ledd – innholdet i opplæringstilbudet <ul><li>” Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla til...
Forsvarlig utbytte av den samlede opplæringen <ul><li>Elevens utviklingsmuligheter </li></ul><ul><li>Vurderes ift det s...
Forts. <ul><li>Hva som vil være et forsvarlig utbytte ift de opplæringsmålene som er realistiske for eleven </li></ul><u...
Momenter <ul><li>Målene for opplæringen : skal eleven ha opplæring i alle kompetansemålene i Læreplanverket? </li></ul><...
Økonomiske forhold <ul><li>Økonomiske hensyn kan ikke trekkes inn i vurderingen av hva som vil gi et forsvarlig tilbud <...
Annet: <ul><li>Foreldrenes krav: Se liste side 41 </li></ul><ul><ul><li>Husk generelt samarbeidsplikt i § 5-4 (3) </li></...
Kap. 6 – saksgangen <ul><li>Inndelt i faser: </li></ul><ul><ul><li>Fase 1: før tilmelding og utredning </li></ul></ul><u...
Kilder <ul><li>Opplæringsloven kapittel 5 </li></ul><ul><li>Forvaltningsloven </li></ul><ul><li>Ulovfestede forvaltnings...
Skoleeiers ansvar <ul><li>Skoleeier har ansvaret for at det treffes enkeltvedtak om spesialundervisning </li></ul><ul><...
Fase 1: Før tilmelding og utredning <ul><li>Foreldrene/eleven kan be om undersøkelser  </li></ul><ul><ul><li>§ 5-4 (1) <...
Forts. <ul><li>Rektor plikter å sette i gang nødvendige undersøkelser for å avgjøre om eleven har rett etter § 5-1 (1) </...
Fase 2: Tilmelding til PP-tjenesten  <ul><li>Ikke regulert i opplæringsloven hvordan tilmeldingen skal skje </li></ul><ul...
Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevens behov  <ul><li>Krav om sakkyndig vurdering før skoleeier treffer enkeltvedtak om s...
Innholdet i sakkyndig vurdering <ul><li>Fremgår av § 5-3 (2) </li></ul><ul><li>Krav til den sakkyndige vurderingen </li...
Eksempler på ”omfang-formuleringer” <ul><li>PPT: ”PPT vurderer at barnet har behov for direkte hjelp fra en pedagog inn...
Andre spørsmål <ul><li>Sakkyndig vurdering skal munne ut i en skriftlig rapport </li></ul><ul><li>Rapporten skal være klar...
Fase 4: Vedtaksfasen <ul><li>Krav til enkeltvedtakets innhold </li></ul><ul><ul><li>Enkeltvedtaket må klart og tydelig a...
Forts. <ul><ul><li>Avvik fra det ordinære opplæringstilbudet må fremgå av enkeltvedtaket </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>...
Bruk av assistent <ul><li>Hva kan assistenter brukes til? </li></ul><ul><ul><li>Tilsyn med eleven, gjennomføring av oppl...
Krav til vedtaket <ul><li>Forvaltningsrettslige krav </li></ul><ul><li>Vedtaket skal være individualisert </li></ul><ul...
Forholdet mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP <ul><li>Enkeltvedtaket som fastsetter elevens rettigheter og pli...
Klageadgang <ul><li>Foreldrene/elev kan klage på: </li></ul><ul><ul><li>Rektors enkeltvedtak om at saken ikke sendes til...
Fase 5: planlegging og gjennomføring <ul><li>Skolen skal utarbeide en IOP, jf. § 5-5 </li></ul><ul><li>Hensikten med IOP’...
Saksbehandling IOP <ul><li>Forholdet mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtaket og IOP’en </li></ul><ul><li>Må utarbeides ...
Nærmere om IOP’en <ul><li>IOP’en skal vise: </li></ul><ul><ul><li>Mål for opplæringen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Knytt...
Forts. <ul><li>Viktig at IOP’en samordnes med den ordinære opplæringen – det er den samlede opplæringen som skal gi eleve...
Tildelt ressurs og faktisk ressursbruk <ul><li>Forholdet mellom individuelt tildelt ressurs og faktisk organisering </li>...
Hvor mye kan skolen ”justere” IOP’en før nytt enkeltvedtak må treffes? <ul><ul><li>Kan justeres innenfor rammene som trek...
Fase 6: Evaluering <ul><li>Halvårsrapport </li></ul><ul><li>Gjentatt tilmelding til PP-tjenesten </li></ul><ul><ul><li>H...
Kap. 7 - Særlige spørsmål for videregående opplæring
Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram <ul><li>Vilkår for inntak er at: </li></ul><ul><li>søkeren har rett til v...
Sakkyndig vurdering <ul><li>Denne sakkyndige vurderingen har andre innholdskrav enn en sakkyndig vurdering etter opplæring...
Sakkyndig vurdering – hvilken PP-tjeneste? <ul><li>Det er ikke avgjørende om det er en kommunal eller fylkeskommunal PP-tj...
Hva tas man inn til? <ul><li>Søkere til særskilt utdanningsprogram skal tas inn til et utdanningsprogram i den ordinære ti...
Rett til et 4. og/eller 5. år <ul><li>Vilkårene for utvidet rett er at: </li></ul><ul><li>eleven har rett til spesialunde...
4. / 5. år forts. <ul><li>Ved behandling av søknad om utvidet rett er det PP-tjenesten i fylkeskommunen som er sakkyndig i...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon av veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

3,360 views

Published on

Presentasjon av Utdanningsdirektoratets veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,360
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Svar på spørsmål
 • Krav om foreldrenes samtykke før det blir gjort sakkyndig vurdering og samtykke i at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp, jf. § 5-4 annet ledd. Tilbudet skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med eleven og/eller foreldrene, § 5-4 tredje ledd. Deres syn skal tillegges stor vekt. Krav om foreldrenes samtykke før det blir gjort sakkyndig vurdering og samtykke i at barnet skal ha spesialpedagogisk hjelp, jf. § 5-4 annet ledd. Tilbudet skal så langt det er mulig utformes i samarbeid med eleven og/eller foreldrene, § 5-4 tredje ledd. Deres syn skal tillegges stor vekt.
 • I så tilfelle kan det være at barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. Ved å sette inn spesialpedagogiske hjelpetiltak vil det være mulig å gripe inn på et tidlig stadium og ta tak i barnets problemer før de utvikler seg ytterligere. Dette vil være i tråd med målsetninger o
 • Retten til spesialpedagogisk hjelp må vurderes ut fra barnets behov , ikke ut fra tilpasning/tilrettelegging, utbytte og likeverd.
 • Ingen lett tilgjengelig bestemmelse…
 • Bruk av spesialundervisningstid – hva kan elevens ramme ikke brukes til?
 • Vilkårene for å komme inn på særskilt prioritert utdanningsprogram er strenge. Det stilles bl.a. krav om at søkeren må ha store lærevansker, store sammensatte funksjonshemminger el.
 • Forskriften § 6-19 har regler om den sakkyndige vurderingen. Denne sakkyndige vurderingen har andre innholdskrav enn en sakkyndig vurdering etter opplæringsloven § 5-3. Det er fylkeskommunens ansvar å se til at det foreligger en sakkyndig vurdering i samsvar med reglene i forskriften.
 • Behovet for mer tid må vurderes i forhold til de opplæringsmålene som er fastsatt for den enkelte eleven, blant annet i IOP’en etter § 5-5. Kravet er at eleven må ha utbytte av mer vgo dvs at den sakkyndige vurderingen må derfor vurdere å ta stilling til om eleven vil ha utbytte av utvidet tid for å nå opplæringsmålet. Opplæringsmålet trenger ikke være full kompetanse. Et eventuelt avslag på søknad om et fjerde og/eller femte år kan ikke begrunnes med at funksjonsnivået er for lavt, men må eventuelt baseres på at eleven ikke vil ha utbytte av mer videregående opplæring Unntak for elever med rett etter §§ 3-9 og 3-10 .
 • Presentasjon av veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

  1. 1. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning FMHE - Hamar 27.1.2010
  2. 2. Om veilederen <ul><li>Behandler både spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning </li></ul><ul><li>Forskjeller mellom gammel og ny veileder </li></ul><ul><li>Veilederens status </li></ul>
  3. 3. Oppbygningen av veilederen <ul><li>Kap. 1 - Innledning </li></ul><ul><li>Kap. 2 - Spesialpedagogisk hjelp </li></ul><ul><li>Kap. 3 - Overganger </li></ul><ul><li>Kap. 4 – Retten til opplæring </li></ul><ul><li>Kap. 5 – Retten til spesialundervisning </li></ul><ul><li>Kap. 6 – Saksgangen knyttet til spesialundervisning </li></ul><ul><li>Kap. 7 – særlige bestemmelser om vgo og spesialundervisning </li></ul>
  4. 4. Kap. 2 – spesialpedagogisk hjelp
  5. 5. Spesialpedagogisk hjelp <ul><li>En individuell rett </li></ul><ul><li>Barn som ikke har begynt på skolen og som oppfyller vilkåret i § 5-7 har krav på slik hjelp </li></ul><ul><li>Gratis </li></ul><ul><li>Ikke krav om at barnet går i barnehage </li></ul>
  6. 6. Saksbehandlingsregler <ul><ul><li>Krav om samtykke, jf. jf. § 5-4 annet ledd </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreldremedvirkning ved utforming av tilbudet, jf. § 5-4 tredje ledd </li></ul></ul><ul><ul><li>Det skal utarbeides halvårsrapporter, jf. § 5-5 annet ledd </li></ul></ul><ul><ul><li>Det skal utarbeide sakkyndig vurdering, jf. § 5-3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Det skal fattes enkeltvedtak, jf. § 5-7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er ikke krav om at det utarbeides IOP </li></ul></ul>
  7. 7. § 5-7 <ul><li>Vilkåret for å få spesialpedagogisk hjelp er at barnet har et ” særleg behov for spesialpedagogisk hjelp” </li></ul><ul><li>Hva som er et ”særlege behov ” er en skjønnsmessig vurdering som på mange måter likner på vurderingen som foret as etter § 5-1 </li></ul>
  8. 8. §5-7 forts. <ul><li>Vurderingen skal gjøres på grunnlag av barnets/elevens behov; </li></ul><ul><ul><li>barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger. </li></ul></ul><ul><ul><li>eksempelvis om dette barnet utvikler seg senere enn det som er normalt for alderen. </li></ul></ul><ul><li>Når det skal vurderes om barnet har et særlig behov, er det ikke nødvendig at barnet har en diagnose. </li></ul>
  9. 9. Allmennpedagogisk hjelp og spesialpedagogisk hjelp <ul><li>Retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 5–7 må vurderes på selvstendig grunnlag, uavhengig av den generelle tilretteleggingen i barnehagen (det allmennpedagogiske tilbudet/det ordinære barnehagetilbudet) </li></ul><ul><li>Et tilbud i hjemmet kan aldri være annet enn spesialpedagogisk hjelp </li></ul>
  10. 10. Omfang <ul><li>Barnehageåret </li></ul><ul><li>Årstimer - uketimer </li></ul><ul><li>Konkretiseringsgrad </li></ul>
  11. 11. Hva kan/skal hjelpen inneholde? <ul><li>Skal alltid inkludere tilbud om foreldrerådgivning </li></ul><ul><li>Hjelpen kan for eksempel omfatte lekotekvirksomhet, trenings- og stimuleringstiltak og veiledning til personalet i barnehagen, motorisk, språklig og intellektuell hjelp som er grunnleggende for den senere utviklingen til barnet </li></ul><ul><li>Hovedformålet med hjelpen er å bidra til at barnet blir bedre rustet til å begynne i grunnskolen. </li></ul>
  12. 12. Bruk av assistent <ul><li>Bruk av assistent kan være et relevant tiltak knyttet til både det ordinære barnehagetilbudet og til spesialpedagogisk hjelp. </li></ul><ul><li>Dersom det anses nødvendig med en innsats fra en assistent i tillegg til pedagogressursen for at barnet skal få ivaretatt sin rett etter § 5-7, må dette fremkomme klart av enkeltvedtaket. </li></ul>
  13. 13. Kap. 3 – overganger
  14. 14. Overgang mellom barnehage/skole & grunnskole/videregående <ul><li>Overgang fra grunnskole til videregående </li></ul><ul><ul><li>tydelige føringer om at PPT for videregående skal skrive sakkyndig vurdering innen rimelig tid etter skolestart </li></ul></ul><ul><li>Rimelig å overføre dette til overgangen fra barnehage til skole . Sakkyndig vurdering fra BH som brukes i G, tilsvarende fra G som brukes i VGO, vil være saksbehandlingsfeil. </li></ul><ul><ul><li>Unntak er ved tidsbegrensede vedtak. </li></ul></ul><ul><li>Behov for fullstendig utredning må vurderes </li></ul><ul><li>Overføring av informasjon </li></ul><ul><ul><li>Barnehage – skole? </li></ul></ul><ul><ul><li>Barneskole – ungdomsskole? </li></ul></ul><ul><ul><li>Grunnskole – videregående opplæring? </li></ul></ul>
  15. 15. Spesialundervisning
  16. 16. Kap. 4 – retten til opplæring <ul><li>Elever med rett til spesialundervisning har de samme rettighetene som andre elever </li></ul><ul><li>Dersom eleven skal ha et opplæringstilbud som avviker fra det ordinære opplæringstilbudet, må dette fremgå av enkeltvedtaket </li></ul><ul><li>Elevens spesialundervisning må ses i lys av den ordinære opplæringen </li></ul><ul><li>Kapitlet omhandler sentrale rettigheter etter opplæringsloven med forskrifter </li></ul>
  17. 17. Sentrale prinsipp i opplæringen <ul><li>Likeverd </li></ul><ul><ul><li>Omtales ofte som likeverdige muligheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevene skal bli møtt med utfordringer de kan strekke seg etter </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen elever skal diskvalifiseres fra fellesskapet pga forutsetninger, interesser, talent, kjønn, alder, kulturell eller sosial bakgrunn etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Er ikke en opplæring som er lik for alle elevene, men en opplæring som tar hensyn til at elevene er ulike </li></ul></ul><ul><ul><li>Et opplæringstilbud anses som likeverdig når en elev med spesielle behov har omtrent de samme mulighetene for å nå de mål som er realistiske å sette for vedkommende, som andre elever har for å realisere sine mål innenfor det ordinære opplæringstilbudet </li></ul></ul><ul><li>Inkludering </li></ul><ul><ul><li>Opplæringen må tilrettelegges og organiseres slik at den virker inkluderende ovenfor alle elever </li></ul></ul><ul><li>Tilpasset opplæring </li></ul><ul><ul><li>En viktig forutsetning for både inkludering og likeverd </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal skje innenfor den ordinære opplæringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Stiller store krav til differensieringen av opplæringen </li></ul></ul>
  18. 18. <ul><li>Tidlig innsats </li></ul><ul><li>LK06 – avvik </li></ul><ul><li>Omdisponering av timer </li></ul><ul><li>Rett til vurdering </li></ul><ul><li>Organisering i grupper </li></ul><ul><li>Nærskoleprinsippet </li></ul><ul><li>Rett til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring vs spesialundervisning </li></ul>
  19. 19. Skoleeiers plikt til å ha et forsvarlig system
  20. 20. Oppl. § 13-10 andre ledd <ul><li>Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. </li></ul>
  21. 21. § 13-10 <ul><li>forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte </li></ul><ul><ul><li>Oversikt over lovkrav på området – alle aktuelle lovbestemmelser på området må operasjonaliseres </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Må kartlegge innholdet i hver enkelt relevant lovbestemmelse mht rettigheter og plikter, og avgjøre hva dette innebærer for skoleeiers system </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jevnlig vurdering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aktiv informasjonsinnsamling og kartlegging </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Systemet må være egnet til å avdekke feil </li></ul></ul><ul><ul><li>Må inneholde avviksrutiner </li></ul></ul><ul><ul><li>Systemet skal være skriftlig </li></ul></ul><ul><li>forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar </li></ul><ul><ul><li>Sikre at det blir satt inn korrigerende tiltak </li></ul></ul><ul><ul><li>Vurdere om tiltakene virker etter sitt formål </li></ul></ul><ul><ul><li>Konklusjoner fra alle vurderinger må skriftliggjøres </li></ul></ul>
  22. 22. § 13-10 andre ledd (ny i 2009) <ul><li>Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø . Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. (komiteens tillegg) </li></ul>
  23. 23. Kapittel 5 – retten til spesialundervisning <ul><li>Regulert i opplæringsloven kapittel 5 </li></ul><ul><li>§ 5-1 regulerer retten </li></ul><ul><ul><li>§ 5-1 (1) – vilkårene for rett </li></ul></ul><ul><ul><li>§ 5-1 (2) - hva slags opplæringstilbud? </li></ul></ul><ul><li>Dersom eleven ikke gis medhold i første ledd er det ikke relevant å vurdere etter annet ledd. </li></ul>
  24. 24. § 5-1 – retten <ul><li>” Elevar som Ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet ” </li></ul><ul><ul><li>Individuell rettighet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eleven har rett, men ikke plikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Retten omfatter ikke elever som lærer raskere/mer enn gjennomsnittet, og som derfor ikke får et tilfredsstillende utbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Spesialundervisning må forstås i lys av hva som er innholdet i den ordinære opplæringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Behovet for spesialundervisning er avhengig av: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forhold knyttet til enkelt eleven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet </li></ul></ul></ul>
  25. 25. § 5-1 første ledd <ul><li>Kartlegging av det ordinære opplæringstilbudet - må se på bla: </li></ul><ul><ul><li>Målene for opplæringen og hvordan disse ivaretas i den ordinære opplæringen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Innholdet i opplæringen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rammefaktorer: gruppens størrelse, bruk av mindre grupper i opplæringen, antall lærere, hjelpemidler som brukes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevenes forutsetninger og behov; tilpasset opplæring, særlige behov i elevgruppen? Hvor mye individuell hjelp eller veiledning og tilpasning gis innenfor gruppen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeidsmåter ; hvilke organisatoriske og pedagogiske differensieringstiltak brukes? Hvor mye oppfølging gis den enkelte eleven? </li></ul></ul>
  26. 26. Vurdering av om dette tilbudet gir eleven et tilfredsstillende utbytte? <ul><li>1. hva som vil være et tilfredsstillende utbytte (generalisert vurdering) </li></ul><ul><ul><ul><li>Kompetansen andre elever på samme årstrinn har opparbeidet seg </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fremdrift ift LK06 og den kompetansen eleven kan forventes å ha på et gitt tidspunkt i opplæringen </li></ul></ul></ul>
  27. 27. 2. Om denne eleven får eller kan få et tilfredsstillende utbytte (individualisert vurdering) <ul><li>Vurderingen skal være individuell og skjønnsmessig </li></ul><ul><li>Elevens utvikling over tid </li></ul><ul><li>Elevens funksjonsnivå, læringsforutsetninger, utviklingsmuligheter, hvordan opplæringen er tilrettelagt elevens behov </li></ul><ul><li>Betydningen av diagnoser (s 31) </li></ul><ul><li>Ikke krav om fullt utbytte eller ikke utbytte i det hele tatt. </li></ul><ul><li>Må trekke inn erfaringsmateriell og sml med andre elever </li></ul>
  28. 28. § 5-1 annet ledd – innholdet i opplæringstilbudet <ul><li>” Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven .” </li></ul>
  29. 29. Forsvarlig utbytte av den samlede opplæringen <ul><li>Elevens utviklingsmuligheter </li></ul><ul><li>Vurderes ift det samlede opplæringstilbudet : </li></ul><ul><ul><li>1. Forholdet mellom utbyttet andre elever får av det ordinære opplæringstilbudet og tilbudet denne eleven får </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objektiv vurdering – sammenligner læringsutbyttet denne eleven får av sitt opplæringstilbud og læringsutbyttet til andre elever </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvilket utbytte kan det forventes at andre elever vil ha </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I hvilken grad er det mulig å sette inn tiltak for å forbedre elevens utbytte slik at eleven får et likeverdig tilbud </li></ul></ul></ul>
  30. 30. Forts. <ul><li>Hva som vil være et forsvarlig utbytte ift de opplæringsmålene som er realistiske for eleven </li></ul><ul><ul><ul><li>Subjektiv vurdering – ser på den enkelte elevens forutsetninger og trekker de individuelle forutsetningene inn i vurderingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvordan kan opplæringen sikre at eleven når målene? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Må avgjøre hvor høyt listen for forsvarlig utbytte skal legges </li></ul></ul></ul><ul><li>Likeverdsprinsippet trekkes inn i vurderingen – spesialundervisningen og den ordinære opplæringen skal samlet sett gi eleven et likeverdig tilbud </li></ul><ul><li>Beskjæring – høvling av LK06 </li></ul><ul><ul><li>Kortsiktig og langsiktig perspektiv </li></ul></ul>
  31. 31. Momenter <ul><li>Målene for opplæringen : skal eleven ha opplæring i alle kompetansemålene i Læreplanverket? </li></ul><ul><li>Innholdet i opplæringen : hva slags innhold skal eleven ha i opplæringen sin? </li></ul><ul><li>Rammefaktorene : er det behov for å tilrettelegge særskilt i forhold til ekstra lærerressurs, assistent, ekstra hjelpemidler, ene-undervisning? Behov for særskilt kompetanse hos den som har ansvar for spesialundervisning? </li></ul><ul><li>Elevens forutsetninger : er det behov for tilrettelegging på grunn av funksjonsnedsettelser, dysleksi, sykdom? </li></ul><ul><li>Arbeidsmåter: har eleven behov for at arbeidsmetodene tilrettelegges særskilt? Mer praktisk opplæring? Ene-undervisning? </li></ul>
  32. 32. Økonomiske forhold <ul><li>Økonomiske hensyn kan ikke trekkes inn i vurderingen av hva som vil gi et forsvarlig tilbud </li></ul><ul><ul><li>Hva som vil være et forsvarlig utbytte varierer fra elev til elev. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan ikke avslå søknader om spesialundervisning på grunnlag av skoleeiers økonomi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan ikke begrense innholdet i tilbudet slik at tilbudet blir mindre enn minstekravet i § 5-1 annet ledd – forsvarlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Men: kan trekkes inn når det skal vurderes en tilrettelegging utover det som vil være minstekravet for forsvarlig utbytte for denne eleven </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingen rett til et optimalt tilbud </li></ul></ul></ul><ul><li>Varslingsplikt dersom det ikke er ressurser til å oppfylle kravet om et forsvarlig tilbud </li></ul>
  33. 33. Annet: <ul><li>Foreldrenes krav: Se liste side 41 </li></ul><ul><ul><li>Husk generelt samarbeidsplikt i § 5-4 (3) </li></ul></ul><ul><ul><li>Eleven er over 15 år – særlige utfordringer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samtykke, informasjon </li></ul></ul></ul><ul><li>Opplæring – behandling ? </li></ul><ul><li>Avvik fra læreplanverket </li></ul><ul><li>Samme krav til lærerkompetanse som for den ordinære opplæringen </li></ul><ul><ul><li>Bruk av assistenter </li></ul></ul>
  34. 34. Kap. 6 – saksgangen <ul><li>Inndelt i faser: </li></ul><ul><ul><li>Fase 1: før tilmelding og utredning </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 2: tilmelding til PP-tjenesten </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 3: sakkyndig vurdering av elevens behov </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 4: vedtak </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 5: planlegging og gjennomføring </li></ul></ul><ul><ul><li>Fase 6: evaluering </li></ul></ul>
  35. 35. Kilder <ul><li>Opplæringsloven kapittel 5 </li></ul><ul><li>Forvaltningsloven </li></ul><ul><li>Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper </li></ul>
  36. 36. Skoleeiers ansvar <ul><li>Skoleeier har ansvaret for at det treffes enkeltvedtak om spesialundervisning </li></ul><ul><li>Krav til forsvarlig saksbehandling </li></ul><ul><ul><li>Saksbehandlingstid </li></ul></ul><ul><ul><li>Delegering </li></ul></ul><ul><li>Om delegering </li></ul><ul><ul><li>Rektors administrative kompetanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosialpedagogisk rådgiver el. </li></ul></ul><ul><li>Underordnendes rapporteringsplikt </li></ul>
  37. 37. Fase 1: Før tilmelding og utredning <ul><li>Foreldrene/eleven kan be om undersøkelser </li></ul><ul><ul><li>§ 5-4 (1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen formkrav – tilstrekkelig å uttrykke bekymring </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikke adgang til å oppstille søknadsfrister </li></ul></ul><ul><ul><li>Aldersgrensen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>15 år – informasjon til foreldrene? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Foreldrene kan også be om sakkyndig vurdering </li></ul></ul><ul><li>Skolens plikt til å vurdere læringsutbytte </li></ul><ul><ul><li>Undervisningspersonalets varslingsplikt § 5-4 (1) 2. pkt. </li></ul></ul><ul><ul><li>Om bruk av individuell vurdering </li></ul></ul>
  38. 38. Forts. <ul><li>Rektor plikter å sette i gang nødvendige undersøkelser for å avgjøre om eleven har rett etter § 5-1 (1) </li></ul><ul><ul><li>Rektor har et selvstendig ansvar for at elevens behov blir vurdert. Rektor kan ikke avvise en henvendelse. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rektor mener eleven ikke får eller kan få tilfredsstillende utbytte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Saken tilmeldes PPT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foreldrene må samtykke til sakkyndig vurdering, jf. § 5-4 (2) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rektor mener eleven får tilfredsstillende utbytte eller kan få det ved tilpasset opplæring (s 50-51) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foreldrene/eleven: må fatte enkeltvedtak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan påklages </li></ul></ul></ul>
  39. 39. Fase 2: Tilmelding til PP-tjenesten <ul><li>Ikke regulert i opplæringsloven hvordan tilmeldingen skal skje </li></ul><ul><ul><li>Overlatt til skoleeier å fastsette retningslinjer for dette </li></ul></ul><ul><ul><li>Bør være en del av skoleeiers forsvarlige system </li></ul></ul><ul><ul><li>Tilmeldingen bør være skriftlig og bør inneholde skolens utredninger, vurderinger av elevens behov og evt tiltak som er tidligere iverksatt for at eleven skal få et tilfredsstillende utbytte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan samles i en pedagogisk rapport </li></ul></ul></ul><ul><li>Førstegangstilmelding og gjentatt tilmelding </li></ul><ul><li>Ved overgangen til vgo skal det utarbeides en ny sakkyndig vurdering </li></ul><ul><ul><li>Ikke adgang til å treffe et enkeltvedtak på grunnlag av den sakkyndige vurderingen fra grunnskolen (unntak tidsbegrensede vedtak) </li></ul></ul>
  40. 40. Fase 3: Sakkyndig vurdering av elevens behov <ul><li>Krav om sakkyndig vurdering før skoleeier treffer enkeltvedtak om spesialundervisning, jf. § 5-3 </li></ul><ul><ul><li>Gjennomføres av PPT, jf. § 5-6 </li></ul></ul><ul><ul><li>PP-tjenestens selvstendige stilling: faglig uavhengig </li></ul></ul><ul><ul><li>Skoleeier kan settes krav til den sakkyndige vurderingen utover kravene i § 5-3, men kan ikke gi instruksjoner som fører til at kravene i § 5-3 blir mangelfullt ivaretatt </li></ul></ul><ul><ul><li>Dersom den sakkyndige vurderingen ikke dekker alle kravene i loven og ikke er konkret nok, skal skoleeier sende den i retur til PPT, og be om at den utdypes </li></ul></ul>
  41. 41. Innholdet i sakkyndig vurdering <ul><li>Fremgår av § 5-3 (2) </li></ul><ul><li>Krav til den sakkyndige vurderingen </li></ul><ul><ul><li>Utredning; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dersom PPT ikke selv har tilstrekkelig kompetanse må deltutredning innhentes fra andre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tilrådning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Realistiske opplæringsmål, prinsipper for innholdet i opplæring, den organisatoriske gjennomføring og omfang </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Konkretiseringsgrad? </li></ul></ul><ul><li>Omfang (s 63) </li></ul><ul><ul><li>Kvalitativt og kvantitativt </li></ul></ul><ul><ul><li>Skal angis i timer (60 minutter) </li></ul></ul>
  42. 42. Eksempler på ”omfang-formuleringer” <ul><li>PPT: ”PPT vurderer at barnet har behov for direkte hjelp fra en pedagog innenfor ramme 2 (6-15 uketimer)” </li></ul><ul><li>Vedtak: ”Barnet skal motta direkte hjelp fra pedagog opp til 26 timer pr. uke i henhold til sakkyndig vurdering </li></ul><ul><li>Vedtak: ”Barnet skal motta direkte hjelp fra pedagog inntil 6 timer pr. uke i henhold til sakkyndig vurdering” </li></ul>
  43. 43. Andre spørsmål <ul><li>Sakkyndig vurdering skal munne ut i en skriftlig rapport </li></ul><ul><li>Rapporten skal være klar og tydelig på hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud for den aktuelle eleven </li></ul><ul><ul><ul><li>Avkrysningsskjema? Individualisert vurdering </li></ul></ul></ul><ul><li>Varigheten av den sakkyndige vurderingen </li></ul><ul><ul><li>Tidsbegrensede vedtak i overgangen mellom gso og vgo </li></ul></ul><ul><li>Forsvarlig saksbehandlingstid </li></ul><ul><li>Ventelister </li></ul><ul><li>Foreldrenes adgang til å innhente alternativ sakkyndig vurdering </li></ul>
  44. 44. Fase 4: Vedtaksfasen <ul><li>Krav til enkeltvedtakets innhold </li></ul><ul><ul><li>Enkeltvedtaket må klart og tydelig angi hva slags opplæringstilbud eleven skal ha </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Må si noe om elevens behov og hva som er et forsvarlig opplæringstilbud </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bla. prinsippene for innholdet i opplæringen, den organisatoriske gjennomføringen og eventuelle støttetiltak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Innhold, omfang, organisering og kompetanse </li></ul></ul></ul></ul>
  45. 45. Forts. <ul><ul><li>Avvik fra det ordinære opplæringstilbudet må fremgå av enkeltvedtaket </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan være knyttet til alle sider av opplæringen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bruk av andre grupper enn den ordinære klassen/ene-undervisning må fremgå </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Skal angi omfang av spesialundervisning i timer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Avvik fra sakkyndig vurdering må begrunnes i vedtaket, jf. § 5-3 (4) </li></ul></ul>
  46. 46. Bruk av assistent <ul><li>Hva kan assistenter brukes til? </li></ul><ul><ul><li>Tilsyn med eleven, gjennomføring av opplæringen, praktiske gjøremål etc </li></ul></ul><ul><li>Samarbeidsmøter og veiledningen av pedagog </li></ul><ul><ul><li>Skal ikke gå av elevens tid </li></ul></ul><ul><ul><li>Skoleeier/plikt har plikt til å sikre at det settes av tid og ressurser til dette for både pedagogen og assistenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiledning og samarbeidsmøter er en forutsetning for bruk av assistenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Dersom det ikke settes av tid til dette, vil ikke bruk av assistent være forsvarlig </li></ul></ul>
  47. 47. Krav til vedtaket <ul><li>Forvaltningsrettslige krav </li></ul><ul><li>Vedtaket skal være individualisert </li></ul><ul><ul><li>Om bruk av standardiserte vedtak </li></ul></ul><ul><li>Saksbehandlingstid (s 76) </li></ul><ul><ul><li>Tilbudet må gis innen rimelig tid </li></ul></ul><ul><ul><li>Må suppleres med fvl. § 11a – ”uten ugrunnet opphold” </li></ul></ul><ul><ul><li>En totalt saksbehandlingstid over 3 måneder overstiger dette </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreløpig svar dersom vedtak ikke kan treffes innen 1 måned, jf. fvl § 11a </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hvorfor? Når? </li></ul></ul></ul>
  48. 48. Forholdet mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP <ul><li>Enkeltvedtaket som fastsetter elevens rettigheter og plikter </li></ul><ul><li>Sakkyndige vurderingen er en del av sakens dokumenter </li></ul><ul><ul><li>Den som fatter vedtaket avgjør hvor mye av den sakkyndige vurderingen som gjøres til en del av vedtaket </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utfordringer knyttet til å gjøre sakkyndig vurdering till en del av vedtaket </li></ul></ul></ul><ul><li>IOP’en kommer etter enkeltvedtaket </li></ul><ul><ul><li>Operasjonalisering av vedtaket </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen nye rettigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Utfordringer ved å gjøre IOP’en til en del av vedtaket </li></ul></ul>
  49. 49. Klageadgang <ul><li>Foreldrene/elev kan klage på: </li></ul><ul><ul><li>Rektors enkeltvedtak om at saken ikke sendes til PP-tjenesten for utredning </li></ul></ul><ul><ul><li>Lang saksbehandling – enkeltvedtaket er ikke fattet </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkeltvedtaket om spesialundervisning </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avslag </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innvilges spesialundervisning, men mener innholdet i opplæringstilbudet ikke er tilstrekkelig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formelle feil ved enkeltvedtaket: f. eks. foreldrene har ikke samtykket, jf. § 5-4 (1), mangelfullt samarbeid ved utarbeidelsen av tilbudet, jf. § 5-4 siste ledd, avvik fra sakkyndig vurdering er ikke særskilt begrunnet, oppdager at den sakkyndige vurderingen er mangelfull etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Skolens mangelfulle oppfyllelse av enkeltvedtaket </li></ul></ul>
  50. 50. Fase 5: planlegging og gjennomføring <ul><li>Skolen skal utarbeide en IOP, jf. § 5-5 </li></ul><ul><li>Hensikten med IOP’en er: </li></ul><ul><ul><li>Å utvikle kortfattede og praktiske planer til hjelp i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av opplæringen. Er et arbeidsverktøy for skolen. </li></ul></ul>
  51. 51. Saksbehandling IOP <ul><li>Forholdet mellom sakkyndig vurdering, enkeltvedtaket og IOP’en </li></ul><ul><li>Må utarbeides snarest mulig etter at enkeltvedtaket er truffet </li></ul><ul><li>Om ferdigstillelse av IOP’er før enkeltvedtaket er truffet. </li></ul><ul><ul><li>Bruk av foreløpig IOP’en før enkeltvedtaket eller midlertidig enkeltvedtak foreligger er ikke tillatt. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikke adgang til f. eks avvik fra LK06 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tilpasset opplæring, jf. § 1-3. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Foreldresamtykke kan ikke reparerer dette. </li></ul></ul></ul><ul><li>Bør IOP’en være en del av enkeltvedtaket? </li></ul>
  52. 52. Nærmere om IOP’en <ul><li>IOP’en skal vise: </li></ul><ul><ul><li>Mål for opplæringen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Knyttet til enkeltvedtaket </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikke bare knyttet til LK06, knyttet til alle sider av opplæringen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Angir den kompetansen det tas sikte på at eleven utvikler i det aktuelle faget </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spesifikasjonsgraden vil variere fra elev til elev </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Innholdet i opplæringen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innholdet må utformes på grunnlag av målene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva eleven skal arbeide med; områder og arbeidsmåter eleven skal ta del i </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan opplæringen skal drives </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organiseringen av opplæringen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bruk av tid, personalressurser, læremidler og utstyr </li></ul></ul></ul>
  53. 53. Forts. <ul><li>Viktig at IOP’en samordnes med den ordinære opplæringen – det er den samlede opplæringen som skal gi eleven forsvarlig utbytte </li></ul><ul><li>Individuell vurdering for elever med IOP </li></ul><ul><li>Ikke krav om samtykke fra eleven eller foreldrene – men husk samarbeid om tilbudet eleven får, jf. § 5-4 siste ledd </li></ul><ul><ul><li>Ikke krav om at foreldrene signerer IOP’en </li></ul></ul><ul><ul><li>Foreldrene kan ikke klage på IOP’en </li></ul></ul>
  54. 54. Tildelt ressurs og faktisk ressursbruk <ul><li>Forholdet mellom individuelt tildelt ressurs og faktisk organisering </li></ul><ul><ul><li>Uakseptabelt at eleven ikke får ressursen han/hun er tildelt i enkeltvedtaket </li></ul></ul>
  55. 55. Hvor mye kan skolen ”justere” IOP’en før nytt enkeltvedtak må treffes? <ul><ul><li>Kan justeres innenfor rammene som trekkes opp i enkeltvedtaket. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dersom justeringen går utover rammene i enkeltvedtaket må enten: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>IOP’en endres slik at de ligger innenfor rammene til enkeltvedtaket </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Den faktiske opplæringen endres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nytt enkeltvedtak treffes. </li></ul></ul></ul>
  56. 56. Fase 6: Evaluering <ul><li>Halvårsrapport </li></ul><ul><li>Gjentatt tilmelding til PP-tjenesten </li></ul><ul><ul><li>Hvor ofte bør nytt enkeltvedtak treffes? </li></ul></ul><ul><ul><li>Om overganger </li></ul></ul>
  57. 57. Kap. 7 - Særlige spørsmål for videregående opplæring
  58. 58. Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram <ul><li>Vilkår for inntak er at: </li></ul><ul><li>søkeren har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 første ledd og rett til spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1 </li></ul><ul><li>søkeren må ha behov for spesialundervisning på grunn av en eller flere nærmere bestemte vansker, jf forskriften § 6-20 første ledd bokstav a – e </li></ul><ul><li>søkeren må ha valgt utdanningsprogram på grunnlag av og i samsvar med den sakkyndige vurderingen. </li></ul>
  59. 59. Sakkyndig vurdering <ul><li>Denne sakkyndige vurderingen har andre innholdskrav enn en sakkyndig vurdering etter opplæringsloven § 5-3. </li></ul><ul><li>Det må fremgå av den sakkyndige vurderingen hvilket utdanningsprogram på videregående trinn 1 søkeren kan mestre. Tilrådingen i den sakkyndige vurderingen vil være avgjørende i forhold til hvilket utdanningsprogram søkeren tas inn på. </li></ul>
  60. 60. Sakkyndig vurdering – hvilken PP-tjeneste? <ul><li>Det er ikke avgjørende om det er en kommunal eller fylkeskommunal PP-tjeneste som utarbeider denne sakkyndige vurderingen, men det er et fylkeskommunalt ansvar å se til at innholdskravene i § 6-19 er oppfylt. </li></ul><ul><li>Siden mange av disse elevene er i ferd med å avslutte 10. årstrinn er det ofte hensiktsmessig at det er den kommunale PP-tjenesten som gjør den sakkyndige vurderingen. Disse elevene vil da ikke være tilmeldt den fylkeskommunale PP-tjenesten. </li></ul><ul><li>Den sakkyndige vurderingen må også her avgis innen ugrunnet opphold, og saksbehandlingsreglene som er omtalt i kapittel 5 kommer også til anvendelse her. Dette innebærer blant annet at det ikke er adgang til å føre ventelister i forbindelse med disse sakkyndige vurderingene. </li></ul>
  61. 61. Hva tas man inn til? <ul><li>Søkere til særskilt utdanningsprogram skal tas inn til et utdanningsprogram i den ordinære tilbudsstrukturen i videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Når søkeren er tatt inn til et utdanningsprogram på Vg1 har han/hun rett til det årstimetallet som gjelder for det aktuelle utdanningsprogrammet. </li></ul>
  62. 62. Rett til et 4. og/eller 5. år <ul><li>Vilkårene for utvidet rett er at: </li></ul><ul><li>eleven har rett til spesialundervisning og at det foreligger en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov for opplæring utover tre år, jf. opplæringsloven kapittel 5 </li></ul><ul><li>eleven har behov for mer tid i videregående opplæring </li></ul><ul><li>Kravet er at eleven må ha utbytte av mer videregående opplæring. </li></ul><ul><li>Retten gjelder heltidsopplæring i inntil to år ekstra. </li></ul>
  63. 63. 4. / 5. år forts. <ul><li>Ved behandling av søknad om utvidet rett er det PP-tjenesten i fylkeskommunen som er sakkyndig instans og det er fylkeskommunen som skal fatte vedtak, jf. opplæringsloven § 3-1. </li></ul>

  ×