Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lærerutdanning i praksisOve kr. haugaløkken

996 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lærerutdanning i praksisOve kr. haugaløkken

 1. 1. 31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />Partnerskap på godt og vondt – når modellene møter virkeligheten<br />
 2. 2. To ulike oppfatningar – eller eit felles ansvar?<br />”Praksistyranniet”<br />Skolen er den verkelege verda<br />Universitetet er teoriane si verd<br />I praksis gjer vi det vi veit fungerer – det som alltid har fungert<br />”Teorijåleriet”<br />Teori er grunnlaget for praksis<br />Praksis vert styrt av moter og ”rørsler”<br />Prosjektarbeid (Dewey) <br />Åpen skole (Integrert dag)<br />Familiegrupper (Goldinger)<br />Involveringspedagogikk (Nissen/ Glasser)<br />Gruppearbeid (Johnson et al)<br />AFEL (Bjørgen)<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 3. 3. Praksisnær lærarutdanning- partnerskapsmodellen<br />Samarbeid: Lærarane frå skulen og universitetet planlegg innhaldet saman. Evaluering skjer i eit samarbeid mellom partane.<br />Gjensidig respekt: Skulen og universitetet gir ulike men likeverdige bidrag til lærarutdanninga<br />Profesjonsutvikling: Rettleiing av studentar bidrar til den profesjonelle utviklinga hos lærarane, - gjennom rettleiinga må lærarane verbalisere sin eigen profesjonskunnskap. <br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 4. 4. Forskingsbasert lærarutdanning -<br />Lærarar som gir undervisning skal ha utført eiga forskning slik at dei har kjennskap til forsking og forskingsmetodar.  <br />Kunnskapen som vert formidla skal vera i samsvar med dei seinaste forskingsresultata på området.  <br />Formidlingsprinsippa som vert nytta skal vera i samsvar med dei seineste forskingsresultata på området. <br />Bruk av undervisningsformer som sikrar at studentane får kjennskap til forsking og forskingsmetode. <br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 5. 5. 31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />Mål for PIL-prosjektet:<br /><ul><li>Prøve ei ny organiseringsform for å synleggjerasamanhengen mellom teori og praksis i lærarprofesjonen
 6. 6. Utvikle eit utvida praksisomgrep
 7. 7. Engasjere skolen sterkare som premissleverandør i lærarutdanninga
 8. 8. Legge grunnlag for reelt samarbeid skule – universitet om lærarutdanning og skuleutvikling
 9. 9. Legge til rette for samarbeid mellom ulike skuleslag og mellom skule og lærarutdanning om fagleg utviklingsarbeid</li></li></ul><li>Spørsmål 1: Skulen som lærarutdannar<br />Korleisoppfattarskulen si rolle som lærarutdannar, og i kva grad er det mogleg for skulen å delta meir aktivt i både planlegging, gjennomføring og vurdering av lærarutdanninga?<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 10. 10. Spørsmål 2: Organisering teori-praksis<br />Vil ei anna organisering av lærarutdanninga gjera det lettare for studentane å bruke teori som både planleggings- og analyseverktøy? <br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />31.05.2011<br />
 11. 11. Spørsmål 3: Om teoriomgrepet<br />Vil eit nytt innhald i teoriomgrepet i lærarutdanninga kunne føre til at teoretisk kunnskap blir opplevd som meir relevant i profesjonsutdanninga?<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 12. 12. Spørsmål 4: Profesjonalisering av praksisskulane<br />Kan ein gjennom å redusere talet på praksisskular, og samtidig bruke meirressursar på dei som er att, utvikle praksisskular som er i stand til å ta fleirestudentar og gi dei ei meirheilskapeleg opplæring i profesjonskunnskap knytt til læraryrket?<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 13. 13. Spørsmål 5: Utvikling av profesjonsidentitet<br />Vil studentane, gjennom ein kontinuerleg praksis og ei nær tilknyting til ein skule gjennom heile semesteret, utvikle ei form for ”læraridentitet” framfor ein identitet som student?<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 14. 14. Organisering<br />To skular<br />Ein koordinator pr skule<br />7-10 mentorar pr skule<br />15 studentar pr skule<br />Seminar på universitetet kvar tirsdag<br />Fagstudiar og didaktikk på universitetet etter plan<br />Praksis lagt opp fleksibelt etter avtale<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 15. 15. Faggruppa<br />2 koordinatorar<br />2 vitskapeleg tilsette<br />1 stipendiat<br />Planlegging kvar veke<br />Planlegg seminara saman<br />Likeverdige partnarar<br />Bidrar med faglege innslag på seminara etter kompetanse<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 16. 16. Normal organisering av teori og praksis<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 17. 17. Organiseringa for PIL-studentane<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 18. 18. Studentdrevne seminar<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 19. 19. Teori - praksis<br />Undervisning i klassen<br />Ei veke senere: filming av refleksjonssamtale<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 20. 20. Erfaringar 1<br />Studentane sitt fokus vart endra frå eiga undervisning til elevane si læring<br />Teoretiske omgrep blir tatt i bruk i planlegging og vurdering av eiga undervisning<br />Seminara, som vart arrangert ein dag per veke i heile praksisperioden, hjelper studentane slik at dei kan knytte teori til praksis.<br />Ei langvarig praksisperiode gir studentane ein læraridentitet og dei får godt innblikk i skulekvardagen: skolekode, læreplanar, klasseleiing osb.<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 21. 21. Erfaringar 2<br />Når teori og praksis fylgjest over ei lang periode, vert studentane i større grad i stand til å nytte teorikunnskapane sine som verktøy for å handle i praksis<br />Studentane identifiserer seg i sterkare grad med skulen når dei får ein så lang og samanhengande praksis<br />Frå å vera leverandør av praksisplassar kan skulen med fordel involverast som premissleverandør for større delar av lærarutdanninga (ref samarbeidsprega partnerskap i England)<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />
 22. 22. Erfaringar 3<br />Mange studentar over lang tid fører til slitasje på skulen<br />Smal fagleg portefølje hos studentane engasjerte dei same mentorane kvart semester – resten av kollegiet vart mindre involvert<br />Presset på avgangsklassane (10. trinn og VG3) gjorde dei skeptiske til studentar i vårsemesteret<br />Ein PIL-modell gjer det nødvendig med omlegging av studieplanar og undervisningsplanar ved lærarutdanningsinstitusjonen, og også større fleksibilitet med omsyn til praksisordninger.<br />Ein føresetnad at dei som deltar i eit slikt samarbeid frå lærerutdanningsinstitusjonen si side har erfaring frå skulen og kunnskap om skulen.<br />Tilsette i skulen og tilsette ved universitetet bør i fellesskap evaluere og rapportere frå forsøk av denne typen<br />31.05.2011<br />Ove Kr. Haugaløkken, PLU<br />

×