Bedre læringsmiljø - Kjersti Botnan Larsen Skoleeier, skoleleder og skoleansattes ansvar for et godt skolemiljø

1,023 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bedre læringsmiljø - Kjersti Botnan Larsen Skoleeier, skoleleder og skoleansattes ansvar for et godt skolemiljø

 1. 1. Skoleeier, skoleleder og skoleansattes ansvar for et godt skolemiljø - opplæringsloven kapittel 9a Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet 1
 2. 2. Oversikt over rettigheter/plikter i kapittel 9a • Alle elever har rett til et godt psykososiale miljø som fremmer helse, trivsel og læring, jf. § 9a-1 • Skolen har en handlingsplikt når en/flere elever blir utsatt for krenkende ord og handlinger, jf. § 9a-3 (2) • Skolen har en vedtaksplikt når foreldre/elever ber om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet, jf. § 9a-3 (3). • Skolen plikter å jobbe systematisk med skolemiljøet . Krav til internkontroll, jf. § 9a-4 • Lovpålagt brukermedvirkning i skolemiljøsaker, jf.§§ 9a- 5 og 9a-6 • Skoleeier plikter å ha et forsvarlig system, jf. § 13-10 (2) 2
 3. 3. Om kapittel 9a • Formålet med §kapittel 9a • § 9a-1 er den overordnende normen – Øvrige bestemmelser må ses i lys av § 9a-1 • Elevens rett innebærer plikter for skoleeier/skolen • Skolens arbeid skal være generelt forebyggende og individuelt handlende • Skolen/skoleeier kan IKKE dispensere fra kravene i kap. 9a. • Når gjelder kapittel 9a? 3
 4. 4. I. elevens individuelle rett ”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” 4
 5. 5. Begrepsavklaring psykososialt miljø • Psykososialt miljø defineres i Udir-2-2010 som ”de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen”. • Bestemmes av samhandlingen og kommunikasjonen på skolen. • Kapittel 9a omfatter mer enn mobbing 5
 6. 6. • Dekker ikke kvaliteten på opplæringen og lærerens pedagogiske opplegg – Men hva når: • læreren i undervisningen kommer med rasistiske utsagn, nedsettende kommentarer, diskriminerer elever? • læremidlene som brukes i opplæringen oppleves som krenkende? • bråk og uro på grunn av manglende klasseledelse? 6
 7. 7. Individuell rett basert på subjektiv opplevelse • Vurderingstemaet: hvordan opplever eleven miljøet? – Ikke koblet mot en gjennomsnittlig elev eller observasjoner/målinger • To elever i en klasse kan ha ulik oppfatning av et utsagn – Alder, forutsetninger, oppdragelse, tidligere erfaringer – Konsekvenser av dette for skolens arbeid? 7
 8. 8. Fremmer helse, trivsel og læring • Det psykososiale miljøet er knyttet til virkningen det har på elevens helse, trivsel og læring – Helse: ikke gir elevene skader, sykdommer eller helseplager av noe slag, men positivt bidrar til å styrke elevenes fysiske og psykiske helse – Trivsel: elevene trives og skolen oppleves som et meningsfullt sted å være – Læring: gode læringsbetingelser • Men: retten går lenger: ”fremje” – Det psykososiale miljøet skal ha en positiv virkning på elevens helse, trivsel og læring • Hvor går grensen? • Suppleres med § 9a-3 (1): sosial tilhørighet og trygghet 8
 9. 9. Retten skal oppfylles uavhengig av økonomi – Individuelle rettigheter går alltid foran skoleeiers økonomi når det skal vurderes hvilke tiltak som må settes inn for at elevens rett skal oppfylles – Hva om skolen har andre tiltak de mener er mer egnede enn de foreldrene/eleven krever? – Forholdsmessighet
 10. 10. Når foreligger et lovbrudd etter 9a-1? • Har eleven et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring • ja – nei? – Dette temaet skal trekkes inn i vurderingen også i §§ 9a-3 og 9a-4. • Forholdsmessighet mellom lovbrudd og tiltak 10
 11. 11. Virkemidler • Arbeidet med elevens psykososiale miljø må ses i sammenheng med skolens øvrige arbeid • Vurdering i orden og oppførsel – §§ 3-2 (4) og 3-5 : sosialisering, skape et godt psykososialt miljø og gi informasjon om elevens (orden og) oppførsel • Ordensreglementet – I forarbeidende til kap. 9a er det understreket av OR er et av de viktigste redskapene for å oppfylle elevens rett – OR må være klart, tydelig og elevene må vite hva som er akseptabel atferd og ikke, samt konsekvensene av reglementsbrudd – Et redskap som brukes i for liten grad i dette arbeidet – et redskap for mer enn avstraffelse! • Sosialpedagogisk rådgivning 11
 12. 12. II. Individrettet arbeid Skolens handlingsplikt Elevens/foreldrenes henstillingsrett 12
 13. 13. Skolens handlingsplikt § 9a-3 (2) 13
 14. 14. § 9a-3 (2) ”Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.” 14
 15. 15. Når inntrer plikten? • ”Kunnskap om” – Den ansatte vet faktisk at eleven er utsatt for krenkende ord og handlinger – Kunnskap oppnås på mange måter • ”Mistanke om” – Den ansatte får ”en følelse/antagelse” om at en elev er utsatt for krenkende ord eller handlinger • Hvordan? Ytre tegn etc • Dersom man er i tvil SKAL det undersøkes. – Må avgjøre hvordan undersøkelsen kan gjøres 15
 16. 16. Nærmere om handlingsplikten • Innholdet i handlingsplikten – Undersøke – Varsle – Gripe inn • Hvem omfattes? – Alle ansatte • Undervisningspersonale, rektor, assistenter, kontorpersonale, miljøarbeider, spesialpedagoger etc. – Kontaktlærers særlige ansvar • § 8-2 - sosialpedagogiske gjøremål – Hva med innleid personale? 16
 17. 17. Skolens saksbehandling dersom krenkende atferd oppdages • Etter at den ansatte har undersøkt saken, varslet og evt grepet direkte inn – hva da? – Skolens plikt er ikke oppfylt selv om annet ledd ikke regulerer det videre arbeidet. • § 9a-1 – vil ofte være behov for å iverksette ytterligere tiltak for å oppfylle elevens rett • Må vurderes konkret og skjønnsmessig hva som er egnede tiltak og hvem disse skal innrettes mot – Videre saksgang? 17
 18. 18. Elevens/foreldrenes henstillingsrett (Skolens vedtaksplikt) § 9a-3 (3) 18
 19. 19. § 9a-3 (3) ”Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.” 19
 20. 20. Faser • Fase 1:Henstilling om tiltak • Fase 2: Skolen plikter å fatte enkeltvedtak • Fase 3: Eventuell klage • Fase 4: Fylkesmannen behandler klagen • Fase 5: Gjennomføring og evaluering 20
 21. 21. Fase 1: Henstilling om tiltak • Hvem kan henstille? – Tiltak knyttet til enkeltelever: eleven selv og foreldrene – Tiltak knyttet til grupper: Foreldre/elever i vid forstand også medelever og råd/utvalg • Krav til henstillingen? – Ingen formkrav i § 9a-3 (3) – Tilstrekkelig å be om muntlig • Men: skolen bør veilede slik at henstillingen gir skolen mest mulig informasjon – Dersom dette ikke gjøres vil dette være en del av skolens utredning av saken, jf. fvl. § 17 – Dersom skolen er i tvil om noe er en henstilling: må dette avklares • Terskelen for at noe er en henstilling er lav 21
 22. 22. Hvem rettes henstillingen til? – Skal normalt rettes til skolen ved rektor, men ikke noe krav. – Kan også rettes til faglærer eller kontaktlærer etc • Viktig med rutiner som er innarbeidet – Dersom henstillingen rettes til noen andre enn rektor må den viderebringes • Hvorfor? Vedtaksmyndighet • Rektor er ansvarlig 22
 23. 23. Hva kan henstillingen gjelde? • Kan gjelde alle sider av det psykososiale miljøet. – Ikke bare ”mobbesaker” eller krenkende ord og atferd – Både generelle og mer konkrete forhold • Kan gjelder: – Skolens systemrettede arbeid – Gruppers psykososiale miljø – Enkeltelevers psykososiale miljø • Ikke: – Kvaliteten på opplæring, det pedagogiske opplegget • Men hvor trekkes grensen? 23
 24. 24. Fase 2: Skolen plikter å fatte enkeltvedtak • Ved henstillinger etter § 9a-3 (3) SKAL skolen fatte enkeltvedtak – Konsekvens: løsning på laveste nivå uten vedtak ved henstilling vil være i strid med § 9a-3 (3) – Dersom skolen er i tvil? • Utredningsplikten • Handlingsplikten • Hvem skal treffe vedtak? • Hovedregel: rektor eller rektors stedfortreder 24
 25. 25. Krav til skolens saksbehandling – Saksbehandlingstid • ”snarest mogleg” – Skjønnsmessig, hvor alvorlighetsgraden trekkes inn – Men: ”mindre” alvorlige tilfeller kan ikke treneres. – Skolens utredningsplikt • Om utredning som trekker uuuuuuut. • Bruk av PP-tjenesten – I samsvar med forvaltningsloven • Krav til begrunnelse • Krav til skriftlighet • Underretning – Enkeltvedtaket skal være individualisert 25
 26. 26. Vedtakets innhold • Skolen må i vedtaket ta stilling til: – Er retten etter § 9a-1 oppfylt? – Hvilke tiltak skal iverksettes? • Særlige spørsmål: – Ulike typer tiltak: – Forholdsmessighet – Tiltakene må være innenfor grensene som lovverket trekker opp – Hvem er part? • Hvem inneholder vedtaket tiltak i forhold til? • Særlig om tiltak rettet mot andre elever 26
 27. 27. Fase 3: eventuell klage • Hva kan det klages på? – Vedtakets innhold • Avslag • Ikke tilfreds med tiltakene – Skolen fatter ikke vedtaket innen rimelig tid • Tar ikke henstillingen på alvor • Lang saksbehandlingstid – Skolens manglende oppfyllelse av vedtaket – Andre saksbehandlingsfeil
 28. 28. III Systematisk skolemiljøarbeid 28
 29. 29. § 9-4 Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skolen skal aktivt drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 29
 30. 30. Nærmere om § 9a-4 • § 9a-4 pålegger skolen å jobbe systematisk for å fremme elevens helse, miljø og sikkerhet • En nødvendig forutsetning for det systemrettede arbeidet er at skolen har konkretisert kravene i kap. 9a. • Skolen skal jobbe aktivt, systematisk og kontinuerlig • Er en mobbeplan tilstrekkelig? 30
 31. 31. Kravet til internkontroll: • Internkontroll innebærer at skolen selv må føre kontroll med om kravene i kap. 9a er oppfylt. • Innebærer: – Må ha omsatt kravene i kap. 9a til konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet – Arbeide systematisk og planmessig for å nå målene og forebygge problemer – Ha rutiner for å følge med på skolemiljøet og den enkelte elevs opplevelse av det herunder • ha rutiner for å avdekke og håndtere problemer når de dukker opp og kontrollere at rutinene blir fulgt. – Skoleledelsen er ansvarlig for den daglige oppfølgingen 31
 32. 32. Krav til dokumentasjon av internkontrollen • Må kunne dokumentere at de har et systematisk skolemiljøarbeid /internkontroll • Avgjørende: er skolemiljøarbeidet egnet til å nå sitt mål, dvs. å sikre elevens rett etter § 9a-1 • Det viktigste er at den viser: – hva som skal gjøres, – hvordan det skal gjøres, – hvem som skal gjøre de, – når det skal gjøres – hva som faktisk blir gjort. 32
 33. 33. Kontrollpunkt – krav til skriftleg dokumentasjon • Konkrete mål for skolemiljøet og skolemiljøarbeidet, jf § 9a–1 og § 9a–3 første ledd • Organisering og ansvarsfordeling • Planer og tiltak for å sikre et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og trygghet • Vurdering av særlege utfordringer (kartlegginger) • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik • Evaluering av skolemiljøarbeidet 33
 34. 34. Kontrollpunkt forts: • De tilsatte skal kjenne regelverket om skolemiljøet • Mål, planer og rutiner skal være kjent og forstått i organisasjonen • De tilsatte skal ha tilstrekkelig kompetanse om skolemiljø og handtering av skolemiljøproblem og hendelser • Skolen skal sikre at de tilsatte og elevene medvirker i skolemiljøarbeidet 34
 35. 35. Mer om psykososialt miljø • Se rundskriv Udir-2-2010 • Instruks for felles nasjonalt tilsyn 2010 35

×