Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lærerutdanning i praksis, Anne Fængsrud

989 views

Published on

Konferanse 31.05 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lærerutdanning i praksis, Anne Fængsrud

 1. 1. Viserektor utdanning Anne FængsrudLocally engaged, globally competitivePIL-prosjektet i VestfoldOslo 5. mai 2011 Rammeplanutvalgene 8 - 13 1
 2. 2. En integrert lærerutdanning krever at fag, fagdidaktikk,pedagogikk og praksis kobles tett sammen bådeinnholdsmessig og organisatorisk.PIL-prosjektet i Vestfold Rammeplanutvalgene 8 - 13 2
 3. 3. PIL-prosjektet Lærerutdanning i praksisrommet student praksislærer faglærer4 40 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 4. 4. Lærerutdanning i praksisrommet• NOKUT-evaluering, Lærerutdanning for ungdomstrinnet ->• Lærerutdanning for barnetrinnet (LUB) – Lærerutdanning ved elevens side – Relasjon mellom student og elev – vil styrke profesjonsutdanningens kvalitetskrav og yrkesrelevans 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 5. 5. Relasjonskvalitet og kompetanseutviklinggjennom Lærerutdanning for barnetrinnet(LUB) i 2008 • Utvikle pedagogikklæreren (coach/mentor) • Utdanne praksislærer (lærerutdanner) • Den digitale Tollboden • Styrke relasjon mellom skoleeiere og HiVe (trainee) – utforske en ny samhandlingsmodell blant partene for å styrke praksiselementet i lærerutdanning på 1-7 (LUB) - med Larvik (og senere Sandefjord) som pilotkommuner – trainee-tid 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 6. 6. Lærerutdanning i praksis To nye roller i lærerutdanningModell ProfesjonsrådgiverenFørstelektor Inge Vinje Ansvarlig for studentens helhetlige studieprogram, med spesielt ansvar for praksisprogrammet Lærerutdanner i fag. Lærerutdanner i praksis Profesjons- kunnskap / Student profesjons- kompetanse Praksiskoordinator Teamkoordinator 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 7. 7. Relasjonskvalitet for helhet og sammenhengHøgskole Partnerskoleavtale SkoleeierRektorat Rådmann/skolesjef ProfesjonsrådgiverFakultet/ Fagplan for praksisstudielederProgramplan Skole/rektorFagplan Årsplan StudentenLærerutdanner Lærerutdanner i(faglærer) praksis Fagplan for veiledning (praksislærer) av lærerstudenter 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 8. 8. Profesjonsrådgiverrollen• Ny rolle i lærerutdanning for å lykkes med en integrert profesjonsutdanning – en nøkkelrolle økt kvalitet i profesjonsutdanningen• Kategori D• SINTEF-rapportens viktigste enkeltfunn – Styrke samarbeidet mellom de som driver undervisningen ved lærerutdanningene og de som står for praksisopplæringen i skolene 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 9. 9. Sintef-rapporten - resultatkvalitet• Lærerutdannerne er mest positive• Rektorene minst positive• Allmennlærere skårer lavere enn andre profesjoner (Smeby 2010) – Teori/praksis – undervisning/praksisopplæring• Rektorene mer fornøyd med egne nytilsatte, nyutdannede lærere enn med nyutdannede lærere generelt 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 10. 10. Tre spørsmål fra HiVe’s evalueringav Lærerutdanning for barnetrinnet medprofesjonsrådgiver – våren 2010 (jf. SINTEF-rapporten*) Rektorer Praksislærere Faglærere/ Studenter Lands- /øvingslærere lærerutdannere gjennomsnitt I hvilken grad mener du vi utdanner studenter som er 5,0 5,7 4,8 4,2 3,51 trygge i lærerrollen? I hvilken grad mener du vi bidrar til å forberede 5,0 5,7 5,0 4,7 3,40 studentene til sin første jobb som lærer? I hvilken grad mener du vi bidrar til å gi studentene 5,6 5,7 5,0 4,7 3,49 gode ferdigheter i praktisk utøvelse av læreryrket?* *Fig. 25 Gjennomsnittskår på 24 påstander om lærerutdanningens 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud resultatkvaliteter generelt
 11. 11. Lykkes Ikke lykkes med• Profesjonsrådgiverrollen • Ikke profesjonsrådgiver –• Fordel å være PEL-lærer «Tarzan-broer» - møteplassene borte på kullet for å koble • For komplisert med fastlåst praksistrening til teori trainee-tid?• Fagplan for praksis • Viktig for å ansvarliggjøre• Rektors involvering skolene • Viktig for involvering av skoleeier, som vi nå bygger videre på 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 12. 12. Relasjonskvalitet og kompetanse – Nye roller – Møteplasser – Fagplan for praksisopplæringen – Rollebeskrivelser – Og hva nå… 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 13. 13. Utdanningsledelse• at praksis er et felles ansvar mellom utdanningen og praksisskolen• at det etableres samarbeidsstrukturer både internt og i forhold til eksterne aktører• at det utvikles tydeligere ledelse på alle nivå og en intern organisering som fremmer lærerutdanningen som integrert profesjonsutdanning 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 14. 14. PIL i Vestfold –relasjonskvalitet og kompetanse«PIL-prosjektet har vært avgjørende for HiVesgode relasjoner til skoleeiere, skoleledere ogpraksislærere. At samtlige understreker at det blirbedre lærere gjennom nye roller ilærerutdanning, er likevel det viktigste.» T Charlie bit my finger - again !
 15. 15. Dialog og samhandling - Best praksis (Utdanningsdirektoratet) T studentfaglærer/forsker praksislærerstudieleder rektor 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 16. 16. NOKUT-evalueringen 2006• at det utvikles tydeligere ledelse på alle nivå og en intern organisering som fremmer lærerutdanningen som integrert profesjonsutdanning• at det etableres samarbeidsstrukturer både internt og i forhold til eksterne aktører• at praksis er et felles ansvar mellom utdanningen og praksisskolen. T 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 17. 17. T31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 18. 18. Ukeoversikt for praksistid og trainee-tid T 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 19. 19. Ansvar og oppgaver til en profesjonsrådgiver• Pedagogikklærer – PEL-lærer• Helhet og sammenheng for studenten mellom to læringsarenaer – Fagplan for PEL – Fagplan for praksis• Ansvaret i forhold til – faglærere og praksiskontoret – informasjoner om praksiserfaringer – rektor og praksislærer• Ansvaret i forhold til vurdering for læring («sertifisering»)• Eksemplarisk – faglig, profesjonsmessig og fagdidaktisk 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 20. 20. Kompetanse som kreves av enprofesjonsrådgiver• Motivasjon for praksis• Kunnskaper, ferdigheter, generell kompetanse – helhet og sammenheng – Kunnskap om og innsikt i skolehverdagen og holdninger til samarbeid med deltakere som innehar ulike roller i lærerutdanningen – Styringsdokumentet Fagplan for praksis Kunnskap om situasjoner som fremmer ferdigheter studenten må trene på – Veiledningsferdigheter i forhold til studentenes læring oppfølging av den enkelte lærerstudent og studentens praksisgruppe i forhold til Fagplan for praksis• Vurdering for læring mot en sertifisering når praksis er bestått etter fire år 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 21. 21. Hvordan tilrettelegge arbeidet forstudentene•Oppstarts samtale ved oppstart av studiet ogoppstart av hver praksisperiode•Mentorsamtaler – Individuelt – Gruppe• Halvårlige vurderingssamtaler – Individuelt – Gruppe 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 22. 22. Hvordan tilrettelegge samarbeidetmed praksisskolene Oppstarts samtale, ca. 14 dager før hver praksisperiode Lærerutdannere i praksis Rektor Vurdering av praksisperioden - samtale Sertifiseringssamtale – vurdering for læring 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 23. 23. Integrering av teori og praksis• Studentene• Viktigste enkeltfaktor for å fremme integrering av teori og praksis var samtalene med profesjonsrådgiver og lærerutdanner i praksis i for- og etterkant av oppgavene.• Praksislærer• Viktigste enkeltfaktor for å fremme integrering av teori og praksis var samarbeidet rundt oppgavene. Oppgavetekstene ble utviklet i et samarbeid.• Praksisrådgiver• Sikrer den daglige dialogen mellom høgskole og skole og praksisfeltets stemme på høgskolen. Hver gangs praksisfeltets stemme ikke blir representert av praksisfeltet, glipper den integrerte lærerutdanningen.• UH-lærer - profesjonsrådgiveren 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 24. 24. PIL-prosjektet ved Høgskolen i VestfoldHelhet og sammenheng for studenten Profesjonsrådgiver Fagplan for praksis Lærerutdanner i praksis Fagplan for veiledning av lærerstudenter 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 25. 25. 4 40 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 26. 26. (Profesjonsrådgiverrollen er et forsøk på å svare på krav slik de etter hvert kom tiluttrykk i forskrift og nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene….)•helhet og sammenheng i profesjonsstudietfor lærere• progresjon (kun praksisoppl som strekker seg over 4 år)• ansvar (PEL har et spesielt ansvar for å integrere teori og praksis)• deltakelse (praksisopplæring skal inngå som en integrert del avalle fagene i utdanningene)• samarbeid (praksis skal være en arena for systematisk læringog øvelse ved at praksislærer i samarbeid med lærerutdanningsinstitusjontilrettelegger for læring og øvingssituasjoner for studentene + og gjensidigforpliktende samarbeid mellom de to samarbeidsarenaene ++)• forankring (undervisningen skal være forskningsforankret ogpraksisforankret – må ha rom for refleksjoner, kritisk tenkn, )
 27. 27. Om integrering(helhet og sammenheng) ogprofesjonsretting• HVEM? Profesjonsrådgiver/mentor med ansvar for implementering av Fagplan for praksis• HVA? Utvikling av gode relasjoner på institusjons- og individnivå• HVOR? Tre møteplasser• PLUSS: Praksisorganiseringen, praksisrådgiver og skoler som så sitt medansvar for yrkesutdanning av lærere• Organisering og ansvar gjennom utdanningsledelse 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 28. 28. Ansvaret i forhold til student – helhet ogsammenhengAnsvaret i forhold til praksisprogrammet –fagplan i teori og praksisAnsvar i forhold til faglærere ogpraksiskontoret – informasjon ompraksiserfaringerAnsvar i forhold til sertifisering 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 29. 29. Kunnskapsdepartementet (2007) Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningen 2007 31.05.2011 PIL - Anne Fængsrud
 30. 30. (Profesjonsrådgiverrollen ble prøvd ut i LUB (ET AV TO NIVÅ) – lub-prosjektet ble sterktinvolvert av vår deltakelse i PIL :)Relasjonskvalitet (kort beskrivelse av LUB PIL) • møteplasser (tre broer) • ansvar og rollebeskrivelser (lærerutdannere, timeplaner, veiledningskurs, masterutd. Praksisrådgiver, avtaleverk, 4 og 40 år, skolene vil ha ansvar …….. profesjonsrådgiver inges modell:) • fagplan for praksisopplæringen (planen framstårsom konkretiseringer av punktene på fane 1: helhet og sammenheng, progresjon, ansvar, deltakelse, samarbeid, forankring:

×