Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nastavne jedinice

219 views

Published on

prezentacija

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nastavne jedinice

  1. 1. Ред.бр. часа Ред.бр. часа у теми Наставна јединица Тип часа 1. 1. Мерење дужи. Подела дужи. Пропорционалност и размера дужи понављање 2. 2. Талесова теорема обрада 3. 3. Талесова теорема. утврђивање 4. 4. Сличност троуглова обрада 5. 5. Сличност троуглова утврђивање 6. 6. Примене сличности на правоугли троугао обрада 7. 7. Талесова теорема. Сличност троуглова. Сличност правоуглих тр. понављање 8. 8. Пропорционалност и сличност. Талесова теорема. контролна вежба 9. 1. Основна својства једнакости обрада 10. 2. Једнакост, идентитет, једначина. Решење једначине обрада 11. 3. Еквивалентне трансформације једначина обрада 12. 4. Еквивалентне једначине утврђивање 13. 5. Линеарна једначина са једном непознатом. Решавање обрада 14. 6. Решавање линеарне једначине. Природа решења лин. једначине утврђивање 15 7. Решавање линеарне једначине понављање 16. 8. Решавање линеарне једначине утврђивање 17. 9. Примене линеарних једначина обрада 18. 10. Примене решавања линеарних једначина у геометрији утврђивање 19. 11. Примене решавања линеарних једначина у физици утврђивање 20. 12. Основна својства неједнакости. Неједначина обрада 21. 13. Неједначине.. Скуп решења обрада 22. 14. Еквивалентне неједначине. Решавање линеарне неједначине обрада 23. 15. Решавања линеарних неједначина утврђивање 24. 16. Примене линеарних неједначина утврђивање 25. 17. Једначине. и неједначине. Решавање и примена утврђивање 26 18 Једначине и неједначине систематизација 27. 19. Први писмени задатак 28. 20. Исправка првог писменог задатка 29. 1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређ. праве и равни обрада 30. 2. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређ. праве и равни утврђивање 31. 3. Однос две праве. Однос праве и равни обрада
  2. 2. 32. 4. Однос тачака, правих и равни у простору утврђивање 33. 5. Однос праве и равни. Нормала на раван обрада 34. 6. Права нормална на раван.Одстојање тачке од равни утврђивање 35. 7. Ортогонална пројекција на раван обрада 36. 8. Нагибни угао праве и равни утврђивање 37. 9. Однос две равни. Диедар обрада 38. 10. Диедар утврђивање 39. 11. Полиедар обрада 40. 12. Тачка, права и раван, контролна вежба провера 41. 1. Призма, појам, елементи, врсте, пресеци обрада 42. 2. Призма, елементи, врсте, пресеци понављање 43. 3. Мрежа призме. Површина призме обрада 44. 4. Површина призме. Површина правилне четрворостране призме обрада 45. 5. Површина четворостране призме утврђивање 46. 6. Површина правилне тростране и правилне шестостране призме обрада 47. 7. Површина правилне тростране и правилне шестостране призме утврђивање 48. 8. Површина призме вежбање 49. 9. Запремина призме.Запремина праве четворостране призме.Маса призме обрада 50. 10. Запремина четворостране призме утврђивање 51. 11. Запремина правилне тростране и правилне шестостране призме обрада 52. 12. Запремина правилне тростране и правилне шестостране призме утврђивање 53. 13. Маса, површина и запремина призме утврђивање 54. 14. Призма. Површина, запремина, маса призме. понављање 55. 15. Други писмени задатак 56. 16. Исправка другог писменог задатка 57. 1. Појам функција.Начини задавања понављање 58. 2. Појам линеарне функције.Облици задавања обрада 59. 3. Појам линеарне функције.Облици задавања утврђивање 60. 4. График линеарне функције обрада 61. 5. График линеарне функције понављање 62. 6. Нула и знак линеарне функције обрада 63. 7. Нула и знак линеарне функције утврђивање 64. 8. Ток линеарне функције обрада 65. 9. Ток линеарне функције утврђивање 66. 10. Имплицитни облик линеарне функције обрада 67. 11. Имплицитни облик линеарне функције утврђивање 68. 12. График функције.Нула и знак утврђивање 69. 1. Табеларно и графичко представљање зависних величина обрада
  3. 3. 70. 2. Табеларно и графичко представљање зависних величина утврђивање 71 3. Стубични и кружни дијаграм обрада 72. 4. Стубични и кружни дијаграм утврђивање 73. 5. Средња вредност и медијана обрада 74. 6. Средња вредност и медијана понављање 75 7. Средња вредност и медијана утврђивање 76. 8. Графичко приказивање података и линеарна функција контролна вежба 77. 1. Пирамида, појам, елементи, врсте, обрада 78. 2. Пирамида, појам, елементи, врсте утврђивање 79. 3. Пресеци пирамиде обрада 80. 4. Пресеци пирамиде утврђивање 81. 5. Мрежа и површина пирамиде обрада 82. 6. Површина четворостране пирамиде утврђивање 83. 7. Површина четворостране пирамиде вежбање 84. 8. Површина правилне тростране пирамиде обрада 85. 9. Површина правилне шестостране пирамиде обрада 86. 10. Површина правилне тростране и правилне шестостране пирамиде утврђивање 87. 11. Површина пирамиде вежбање 88. 12. Запремина пирамиде. Запремина четворостране пирамиде обрада 89. 13. Запремина пирамиде.Запремина четворостране пирамиде утврђивање 90. 14. Запремина правилне тростране и правилне шестостране пирамиде обрада 91. 15. Запремина пирамиде утврђивање 92. 16. Површина и запремина пирамиде систематизација 93. 17. Трећи писмени задатак 94. 18. Исправка писменог задатка 95. 1. Линеарна једначина са две непознате обрада 96. 2. Систем две једначине са две непознате.Решење система обрада 97. 3.. Еквивалентни системи. обрада 98. 4. Решавање система методом замене обрада 99. 5. Решавање система методом замене утврђивање 100. 6. Решавање система јед. методом супротних коефицијената обрада 101. 7. Решавање система јед. методом супротних коефицијената утврђивање 102. 8. Графичко решавање сиситема линераних једначина обрада 103. 9. Графичко решавање сиситема линераних једначина утврђивање 104. 10. Примене система једначина утврђивање 105. 11. Примене система једначина вежбање 106. 12. Системи, методе решавања, примене провера
  4. 4. 107. 1. Ваљак. Настанак и елементи валјка обрада 108. 2. Равни пресеци ваљка обрада 109. 3. Ваљак, елементи, пресеци утврђивање 110. 4. Мрежа и површина ваљка обрада 111. 5. Мрезж и површина ваљка утврђивање 112. 6. Запремина ваљка обрада 113. 7. Запремина ваљка утврђивање 114. 8. Површина и запремина ваљка утврђивање 115. 9. Површина и запремина ваљка утврђивање 116. 10. Ваљак, површина и запремина ваљка. Контролни задатак проверавање 117. 1. Купа, појам и елементи обрада 118. 2. Равни пресеци купе обрада 119. 3. Купа, елементи, пресеци утврђивање 120. 4. Мреза и површина купе обрада 121. 5. Површина купе понављање 122. 6. Површина купе утврђивање 123. 7. Запремина купе обрада 124. 8. Запремина купе утврђивање 125. 9. Површина и запремина купе утврђивање 126. 10. Купа и пирамида утврђивање 127. 11. Површина и запремина купе понављање 128 12. Купа. Површина и запремина припрема за писмени задатак 129. 13. Четврти писмени задатак 130. 14. Исправка четвртог писменог задатка 131. 1. Сфера , лопта обрада 132. 2. Пресеци лопте и равни обрада 133. 3. Површина и запремина лопте обрада 134. 4. Површина и запремина лопте утврђивање 135. 5. Лопта и призма, купа и ваљак понављање 136 6. Геометријска тела. Призма, пирамида, ваљак, купа, лопта.

×