Klub škôl Pallas Athena    Peter Halák    Marec 2012
KonferenciaUčíme pre život         www.ucimeprezivot.sk
Regionálne konferencie• 12 miest od Komárna po Vranov nad Topľou• Od februára do mája 2012• Jednodňové, pre 50-100 účastn...
www.ucimeprezivot.sk
Roadshow Moderný učiteľ 2011- 6 miest- 917 účastníkov
Kluby moderných učiteľov• www.p-mat.sk/kluby• Metodická podpora, výmena skúseností• Spolupráca pri ďalších projektoch
Letné školy Moderných učiteľov
Výmena skúseností WorkshopyBurza nápadov
Československá letná škola Moderných učiteľov v Žítkovej
Innovative Education Forum Moskva
www.modernyucitel.net
Veľká súťaž portálu Moderný učiteľKategórie:A) 1. – 4. ročník základných a špeciálnych škôlB) 5. – 9. ročník základných šk...
www.skola21.sk•  Sebareflexia školy•  Webináre•  Poradenstvo, coaching•  Výmeny skúseností•  Vnútroškolské  vzdeláv...
Konferencie pre samosprávy• pripravujeme na apríl 2012• téma: „Kvalitné vzdelávanie ako budúcnosť regiónov“• ukázať výsle...
Roadshow pre materské školy• pripravujeme na máj 2012• Ţilina – Košice – Nitra – Bratislava• spolupráca MŠ a rodičov, gran...
Klub škôl
Potrebujú školy zmeny? • Je školský systém v slepej uličke? • Naozaj nestíhajú školy reagovať na meniacu sa  spoločnosť? ...
Zmeny – ale aké?• Zrušiť nemenný rozvrh hodín  – Blokové vyučovanie, projektové dni, týţdne, mesiace• Zrušiť striktné del...
Zmeny pri riadení školy • Elektronická agenda školy  – Dochádzka, zápisnice z porád, klasifikácia • Spolupráca s rodičmi...
Majú školy šancu?• Ak budú čakať na príkazy „z hora“, tak nemajú!  – Len im pribudne byrokracia• Ak to budú robiť sami, t...
• My sme pripravení pomôcť tým, ktorí chcú zmeny a vylepšenia realizovať sami  – V kaučovaní pri zmenách
Chceme dosiahnuť• Aby školy mali moţnosť realizovať zmeny  – Odbremeniť (najmä časovo) vedenia škôl a učiteľov  – Prichá...
Cieľ• Umoţniť školám nastúpiť na cestu postupnej zmeny• Urýchliť procesy na dobrých školách• Vybudovať nový model školy, u...
Naša predstava• Klub škôl Pallas Athena  – Zdruţiť školy, ktoré majú záujem sami zmeny realizovať  – Splnenie podmienok ...
Oblasti pôsobenia•  Kurikulum•  Riadenie školy•  Stakeholderi•  Otvorená škola•  Výmena skúseností s inými školami
Prečo sa má škola stať    členom klubu...•  Chce byť medzi prvými v inováciách•  Chce byť lepšia ako iné školy•  Ch...
... a prečo ju v tom má zriaďovateľ podporiť •  Kvalitný školský systém => budúcnosť obce/mesta •  Záujem budovať kvali...
Ako sa zapojiť• Stať sa členom Klubu škôl Pallas Athena  – Po splnení podmienok  – Po zaplatení členského poplatku• Vybr...
Člen klubu škôl získa•  Pravidelné informácie   –  Granty a ďalšie finančné zdroje – projekty na zapojenie   –  Nov...
Prečo Pallas Athena?• Bohyňa – Múdrosť, zručnosť – kvalitný vzdelávací program – Matematika, umenie, remeslá – široký zá...
www.pallasathena.sk
www.indicia.sk
Ďakujem za pozornosť
Peter Halak - Pallas Athena
Peter Halak - Pallas Athena
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peter Halak - Pallas Athena

890 views

Published on

Prezentacia z konferencie Ucime pre zivot 2012. Peter Halak z Indicie rozpraval o cinnosti tejto neziskovej organizacie a o novom klube skol Pallas Athena.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter Halak - Pallas Athena

 1. 1. Klub škôl Pallas Athena Peter Halák Marec 2012
 2. 2. KonferenciaUčíme pre život www.ucimeprezivot.sk
 3. 3. Regionálne konferencie• 12 miest od Komárna po Vranov nad Topľou• Od februára do mája 2012• Jednodňové, pre 50-100 účastníkov• Bezplatné, prihlasovanie na www.indicia.sk• Videá z prednášok budú na www.ucimeprezivot.sk
 4. 4. www.ucimeprezivot.sk
 5. 5. Roadshow Moderný učiteľ 2011- 6 miest- 917 účastníkov
 6. 6. Kluby moderných učiteľov• www.p-mat.sk/kluby• Metodická podpora, výmena skúseností• Spolupráca pri ďalších projektoch
 7. 7. Letné školy Moderných učiteľov
 8. 8. Výmena skúseností WorkshopyBurza nápadov
 9. 9. Československá letná škola Moderných učiteľov v Žítkovej
 10. 10. Innovative Education Forum Moskva
 11. 11. www.modernyucitel.net
 12. 12. Veľká súťaž portálu Moderný učiteľKategórie:A) 1. – 4. ročník základných a špeciálnych škôlB) 5. – 9. ročník základných škôl, špeciálnych škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnáziíC) SŠ – všeobecno-vzdelávacie predmety aj odborné predmetyD) Pohár víťazov pohárov (bez špecifikácie ZŠ a SŠ)E) Materské školy
 13. 13. www.skola21.sk• Sebareflexia školy• Webináre• Poradenstvo, coaching• Výmeny skúseností• Vnútroškolské vzdelávanie
 14. 14. Konferencie pre samosprávy• pripravujeme na apríl 2012• téma: „Kvalitné vzdelávanie ako budúcnosť regiónov“• ukázať výsledky inovatívnych škôl, prezentovať moţnosti na zlepšenie, príklady dobrej praxe• zlepšiť spoluprácu škôl a samospráv• prihlasovanie cez www.indicia.sk
 15. 15. Roadshow pre materské školy• pripravujeme na máj 2012• Ţilina – Košice – Nitra – Bratislava• spolupráca MŠ a rodičov, granty pre MŠ, výmena skúseností a pod.• účasť bezplatná• prihlasovanie cez www.indicia.sk
 16. 16. Klub škôl
 17. 17. Potrebujú školy zmeny? • Je školský systém v slepej uličke? • Naozaj nestíhajú školy reagovať na meniacu sa spoločnosť? – A majú vôbec reagovať? • Sú dnešní ţiaci iní ako ţiaci pred 20 rokmi? • Je treba zásadne meniť prístup k vyučovaniu? – Brať ohľad na IKT a „trendy“ vo svete? • Dá sa v existujúcom školskom systéme ešte vzdelávať? – Nie je škola „brzdou“ v dosahovaní lepších výsledkov? • Sú učitelia a riaditelia škôl pripravení na zásadnejšie zmeny?
 18. 18. Zmeny – ale aké?• Zrušiť nemenný rozvrh hodín – Blokové vyučovanie, projektové dni, týţdne, mesiace• Zrušiť striktné delenie ţiakov do tried podľa dátumu narodenia – Deliť ich do skupín podľa záujmov, tematických celkov, oblastí vzdelávania, realizovaných projektov• Otvoriť školu iným organizáciám – Časť vyučovania zabezpečiť cez mimovládky a pod. – Zabezpečiť celodennú starostlivosť o deti (nedeliť na vyučovanie a „po vyučovaní“)• Individuálny manaţment výchovy a vzdelávania – Nepredpisovať povinné hodiny, ale povinné výsledky• Elektronické učebné materiály – Nenosiť knihy, učebnice, vyuţívať digitálne verzie – Tablety pre všetkých ţiakov a učiteľov
 19. 19. Zmeny pri riadení školy • Elektronická agenda školy – Dochádzka, zápisnice z porád, klasifikácia • Spolupráca s rodičmi – Spoločný manaţment výchovy a vzdelávania detí • Cielený fundraising – Projekty, dary, atď. • Klub absolventov škôl – Pomoc škole, budovanie značky školy, šírenie dobrého mena • Marketing – Pôsobenie ako silný hráč v regióne – Získanie uznania školy, riaditeľa, učiteľov (na základe výsledkov a práce)
 20. 20. Majú školy šancu?• Ak budú čakať na príkazy „z hora“, tak nemajú! – Len im pribudne byrokracia• Ak to budú robiť sami, tak je šanca veľká! – Ale musia mať sebavedomie a dosť času a energie realizovať zmeny
 21. 21. • My sme pripravení pomôcť tým, ktorí chcú zmeny a vylepšenia realizovať sami – V kaučovaní pri zmenách
 22. 22. Chceme dosiahnuť• Aby školy mali moţnosť realizovať zmeny – Odbremeniť (najmä časovo) vedenia škôl a učiteľov – Prichádzať s jasnými návrhmi a „návodmi“ na realizovanie zmien• Identifikovať školy s podobnou „krvnou skupinou“ – Aby sa navzájom povzbudili, hľadali spoločné riešenia, viedli diskusie o smerovaní školstva• Pomôcť školám zvyšovať sebavedomie – Všetko len v súlade s platnou legislatívou – Príprava na inšpekciu
 23. 23. Cieľ• Umoţniť školám nastúpiť na cestu postupnej zmeny• Urýchliť procesy na dobrých školách• Vybudovať nový model školy, udrţateľný v rýchlo meniacej sa spoločnosti
 24. 24. Naša predstava• Klub škôl Pallas Athena – Zdruţiť školy, ktoré majú záujem sami zmeny realizovať – Splnenie podmienok na členstvo• Ciele na školské roky – Jasné pravidlá a „návody“ na ich dosahovanie – Pomoc s ich dosahovaním• Moţnosť získať prestíţne pomenovanie/ocenenie• Séria podujatí pre členov klubu – Konferencie, letné školy, školenia
 25. 25. Oblasti pôsobenia• Kurikulum• Riadenie školy• Stakeholderi• Otvorená škola• Výmena skúseností s inými školami
 26. 26. Prečo sa má škola stať členom klubu...• Chce byť medzi prvými v inováciách• Chce byť lepšia ako iné školy• Chce pomoc s nápadmi v čom sa môţe zlepšovať• Mať „spolurealizátorov“ zmien• Finančne si prilepšiť – škola aj učitelia• Zľavy na školenia, pomôcky a u iných dodávateľov• Mať silného partnera voči úradom, inštitúciám a pod. v obhajovaní záujmov ţiakov, učiteľov, školy
 27. 27. ... a prečo ju v tom má zriaďovateľ podporiť • Kvalitný školský systém => budúcnosť obce/mesta • Záujem budovať kvalitu a tým sa líšiť od iných miest • Súčasť kampane miestnej samosprávy • Chce ukázať ţe je priekopníkom v inováciách a so vzdelávaním to myslí váţne
 28. 28. Ako sa zapojiť• Stať sa členom Klubu škôl Pallas Athena – Po splnení podmienok – Po zaplatení členského poplatku• Vybrať si ciele na najbliţší školský rok – Podľa oblastí pôsobenia klubu – Zo zoznamu „balíčkov“ na spoluprácu
 29. 29. Člen klubu škôl získa• Pravidelné informácie – Granty a ďalšie finančné zdroje – projekty na zapojenie – Nové trendy vo vzdelávaní – Relevantné zmeny v rezorte – Súťaţe a iné aktuálne dianie v školstve• Prístup k diskusným fóram – Riešenie operatívnych problémov• Pomoc s legislatívnymi otázkami• Partnerstvá MVO – Overené inštitúcie• Dodávatelia pomôcok a školení – Systém zliav• Konferencie a školenia pre členov klubu• Námety – Ako pracovať s rodičmi, absolventmi školy – Ako budovať kvalitnú radu školy – Ako komunikovať so zriaďovateľom – Ako písať dobré projekty• Moţnosť uchádzať sa o balíčky sluţieb• Moţnosť získať prestíţny titul po splnení kritérií
 30. 30. Prečo Pallas Athena?• Bohyňa – Múdrosť, zručnosť – kvalitný vzdelávací program – Matematika, umenie, remeslá – široký záber – Inšpirácia, odvaha, hrdinské úsilie – charakteristika škôl – Sila, stratégia – získajú školy vstupom do klubu – Právo, spravodlivosť - pomôţeme
 31. 31. www.pallasathena.sk
 32. 32. www.indicia.sk
 33. 33. Ďakujem za pozornosť

×