Autorske pravo

563 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Predmetom autorského práva je v zmysle § 6 a 7 AZ výsledok vlastnej duševnej tvorivej činnosti fyzickej osoby – autora, ktorý je vyjadrený v literárnej, inej umeleckej alebo vedeckej forme
 • slovesné dielo a počítačový program,ústne podané, predvedené slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,divadelné dielo - dramatické, hudobnodramatické, choreografické, a iné dielo vytvorené na zverejnenie,hudobné dielo s textom alebo bez textu,audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia, fotografické dielo,dielo úžitkového umenia.
 • tvorivosť – dielo je výsledkom tvorivej činnosti autora (výlučne fyzickej osoby),jedinečnosť (pôvodnosť),povaha diela byť zmyslovo vnímané ako výsledok tvorivej činnosti v tvorivej oblasti (literatúry) umenia alebo vedyvyjadrenie v podobe objektívne vnímateľnej zmyslami tretími (inými) osobami (objektívne zdieľanie diela).
 • AP na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia,ochrana trvá počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti
 • právo na autorstvo s právom označiť dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela a pri každom použití diela na verejnosti a právo na anonymné dielo,právo rozhodnúť o zverejnení diela, právo na autorský dohľad (autorskú korektúru),právo na nedotknuteľnosť svojho diela ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti.
 • právo dielo použiť a právo udeľovať súhlas na jeho použitie (licencia),vyhotovenie rozmnoženiny diela,verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny predajom a pod,verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,spracovanie, preklad a adaptáciu diela,verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos diela.
 • dohoda o použití diela,musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý nositeľ práv licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu,prípadne spôsob jej určenia, ak sa nositeľ práv s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie,v zmluve musí byť špecifikovaný aj predmet ochrany, na ktorého použitie sa udeľuje súhlas,licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
 • Nadobudnutím vlastníctva hmotného nosiča diela, nie je dotknuté autorské právo a naopak (ak nie je dohodnuté, resp. zákonom upravené inak). Vlastník veci, hmotného nosiča diela, (napr. cd s hudbou) nie je bez uzavretia licenčnej zmluvy oprávnený toto dielo použiť v autorskoprávnom význame (okrem možného použitia pri uplatnení zákonného obmedzenia autorského práva – napr. možnosť vyhotovenia rozmnoženiny pre osobnú potrebu).Na druhej strane vlastník alebo iný užívateľ hmotného nosiču diela ho nie je povinný udržiavať a chrániť pred zničením (napr. môže pokojne spáliť knihu bez toho, aby tým zasiahol do autorského práva autora románu, pretože autorské právo zničením hmotného nosiča diel nezaniká).
 • predmety, ktoré sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany,autorské diela, ktoré boli chránené, ale doba ochrany už uplynulaautorské diela, ktorú sú chránené, ale zákon pripúšťa v určitých osobitných prípadoch aj použitie bez súhlasu nositeľa práv
 • myšlienka, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela - napríklad nejaká matematická metóda alebo nejaký výsledok výskumu, text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejná listina, verejne prístupný register, úradný spis, slovenská technická norma, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných.
 • vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela,citácia diela,použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve,použitie diela na vyučovacie účely,použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých,použitie diela pri občianskych a náboženských obradoch, školských predstaveniach a použitie školského diela,použitie diela knižnicou alebo archívom,
 • dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela,použitie diela na informačné účely,použitie súborného diela,rozmnožovanie a úprava počítačového programu, spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu,verejné vystavenie diela.
 • vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela,citácia diela,použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve,použitie diela na vyučovacie účely,použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých,použitie diela pri občianskych a náboženských obradoch, školských predstaveniach a použitie školského diela,použitie diela knižnicou alebo archívom,
 • použitie krátkej časti diela v inom diele,musí ísť o účel recenzie alebo kritiky tohto diela alebo na vyučovacie, vedeckovýskumné alebo umelecké účely,použitie musí byť v súlade so zvyklosťami,rozsah citácie nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie,pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti,pri citácii sa musí uviesť názov diela a prameň.
 • nesmie presiahnuť rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu,ide o verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom.
 • vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, len krátka časť diela – musí ísť o „dlhšie“ dielo,je možné vyhotovovať rozmnoženinu a verejne ju rozširovať (napr. darovať alebo vypožičať žiakovi) alebo verejne prenášať (napríklad sprístupniť ju na internete na portáli, ktorí je vyslovene určený len na vyučovacie účely).
 • vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia rozmnoženinu je možné vytvoriť prenesením na papier a podobne kopírovaním aj z celého krátkeho diela (napr. báseň) alebo diela výtvarného umenia (napríklad obraz),a verejne ju rozširovať (napr. darovať alebo vypožičať študentovi). Toto použitie je striktne MIMO digitálneho prostredia.
 • bezplatné školské predstavenie účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učiteliapri použití sa musí uviesť meno autora, názov diela a prameň.
 • vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela pre osobnú potrebu,len fyzická osoba na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný,nevzťahuje sa na všetky autorské diela.
 • ako výsledok plnenia pracovných úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho pracovnej zmluvy so školou, alebo ako výsledok vlastnej tvorivej činnosti odlišnej od tvorby tzv. zamestnaneckých diel
 • Plná ochrana autorského práva v zmysle autorského zákonaAutor deklaratívne vymedzí, čo chce chrániťCreative Commonssk.creativecommons.orgGNU GPLwww.gpl.skv zmysle slovenského práva nie sú záväzné 
 • Licencie CC sú kombináciou základných prvkov používania predmetov ochrany a podmienok nakladania s nimi:Attribution (skratka BY) – autor alebo iný nosteľ práv udeľuje používateľom súhlas na vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie a spracovanie (vytvorenie odvodeného diela) za predpokladu uvedenia mena autora/iného nositeľa práv.Noncommercial (skratka NC) – autor alebo iný nositeľ práv udeľuje používateľom súhlas na vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie a spracovanie (vytvorenie odvodeného diela) len pre nekomerčné účely.No Derivative Works (skratka ND) – autor alebo iný nositeľ práv udeľuje používateľom súhlas na vyhotovovanie rozmnoženín, verejné rozširovanie, verejné vystavovanie len v pôvodnej podobe / neudeľuje sa súhlas na vytváranie odvodených diel.Share Alike (skratka SA) – autor alebo iný nositeľ práv udeľuje používateľom súhlas na verejné rozširovanie odvodených diel alebo iných predmetov ochrany len za predpokladu aplikácie identickej licencie Creative Commons pre odvodené diela.
 • 2.1 Virtuálna knižnica funguje na podobných princípoch ako iné databázy na základe celosvetovo známej a používanej GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie (GNU Free Documentation License) (ďalej len „licencia GNU“). Tento princíp je tiež známy ako copyleft (ako symbolický opak copyright) a zabezpečuje, že obsah Virtuálnej knižnice môže byť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, že nová verzia obsahu zabezpečuje rovnaké slobody ostatným a uvádza autorov použitého dokumentu. Týmto spôsobom zostanú dokumenty pridané do Virtuálnej knižnice zverejnené, navždy voľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, za určitých obmedzení, ktoré v hlavnej miere slúžia na zabezpečenie týchto slobôd a zachovanie základných princípov slobodného šírenia dokumentov.
 • 2.2 Základným pilierom systému, na základe ktorého táto Virtuálna knižnica funguje, je v medziach právneho poriadku Slovenskej republiky šírenie výlučne takých dokumentov, ktoré sú voľne šíriteľné, tzn. pôvodný autor diela udelil neodvolateľný súhlas s tým, že jeho dielo bude verejne rozširované, budú vyhotovované jeho rozmnoženiny a bude tiež spracovávané/menené, prípadne prekladané do iných jazykov a to všetko bez nároku na odmenu.
 • 3.12 Používatelia berú na vedomie, že svoj súhlas, ktorý udelia v zmysle týchto podmienok používania Virtuálnej knižnice registráciou ako používateľ Virtuálnej knižnice, nemôžu za žiadnych okolností zobrať späť (vyplýva to zo samotnej povahy voľne šíriteľných dokumentov a princípov, na ktorých je licencia GNU postavená) a v tejto súvislosti nie sú najmä oprávnení voľne šíriteľné dokumenty, ktoré vo Virtuálnej knižnici zverejnili odstrániť po tom ako sa rozhodli zo služby Virtuálnej knižnice vystúpiť. Nimi zverejnené voľne šíriteľné dokumenty zostávajú vo Virtuálnej knižnice zverejnené, pokiaľ nedôjde k ich výmazu v zmysle a za podmienok uvedených v ods. 3.9 tohto článku.
 • Autorske pravo

  1. 1. Vzdelávacie materiály tvorené učiteľmi –pohľad cez autorské právo Roman Baranovič
  2. 2. Základná literatúra • Autorské právo v školách – publikácia vydaná UIPS v roku 2012 • zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve (autorskýZuzana Adamová zákon - AZ) v znení a Anton Škreko neskorších predpisov
  3. 3. Autorské právo (AP) a učiteľ Tvorca diel AP Používateľ diel AP • Obrázkov, ukážok ale aj• Autor materiálov, kopírovanie publikácií, prezentácií, materiálov, citovanie a prednášajúci opätovné použitie
  4. 4. Trocha teórie nikoho nezabije
  5. 5. Autorské dielo• Predmetom AP je v zmysle § 6 a 7 AZ výsledok vlastnej duševnej tvorivej činnosti fyzickej osoby – autora, ktorý je vyjadrený v literárnej, inej umeleckej alebo vedeckej forme
  6. 6. Základné druhy autor. diela• slovesné dielo a počítačový program,• ústne podané, predvedené slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,• divadelné dielo - dramatické, hudobnodramatické, choreografické, a iné dielo vytvorené na zverejnenie,• hudobné dielo s textom alebo bez textu,• audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,• maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia, fotografické dielo,• dielo úžitkového umenia.
  7. 7. Pojmové znaky diela• tvorivosť – dielo je výsledkom tvorivej činnosti autora (výlučne fyzickej osoby),• jedinečnosť (pôvodnosť),• povaha diela byť zmyslovo vnímané ako výsledok tvorivej činnosti v tvorivej oblasti (literatúry) umenia alebo vedy,• vyjadrenie v podobe objektívne vnímateľnej zmyslami tretími (inými) osobami (objektívne zdieľanie diela).
  8. 8. Autorské právo a jeho ochrana• AP na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu jeho vyjadrenia,• ochrana trvá počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti
  9. 9. Osobnostné právo autora• právo na autorstvo s právom označiť dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela a pri každom použití diela na verejnosti a právo na anonymné dielo,• právo rozhodnúť o zverejnení diela,• právo na autorský dohľad (autorskú korektúru),• právo na nedotknuteľnosť svojho diela ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti.
  10. 10. Výlučné majetkové práva autora• právo dielo použiť a právo udeľovať súhlas na jeho použitie (licencia),• vyhotovenie rozmnoženiny diela,• verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny predajom a pod,• verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,• spracovanie, preklad a adaptáciu diela,• verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos diela.
  11. 11. Licenčná zmluva• dohoda o použití diela,• musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý nositeľ práv licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu,prípadne spôsob jej určenia, ak sa nositeľ práv s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie,• v zmluve musí byť špecifikovaný aj predmet ochrany, na ktorého použitie sa udeľuje súhlas,• licenčná zmluva musí mať (u nás) písomnú formu, inak je neplatná.
  12. 12. Vzťah medzi vlastníctvom a AP• Nadobudnutím vlastníctva hmotného nosiča diela, nie je dotknuté autorské právo a naopak (ak nie je dohodnuté, resp. zákonom upravené inak).• Vlastník veci, hmotného nosiča diela, (napr. cd s hudbou) nie je bez uzavretia licenčnej zmluvy oprávnený toto dielo použiť v autorskoprávnom význame (okrem možného použitia pri uplatnení zákonného obmedzenia autorského práva – napr. možnosť vyhotovenia rozmnoženiny pre osobnú potrebu).
  13. 13. Používanie diela bez súhlasu autora• predmety, ktoré sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany,• autorské diela, ktoré boli chránené, ale doba ochrany už uplynula• autorské diela, ktorú sú chránené, ale zákon pripúšťa v určitých osobitných prípadoch aj použitie bez súhlasu nositeľa práv
  14. 14. Predmety vylúčené z ochrany• myšlienka, spôsob, systém, metódu, koncept , princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela - napríklad nejaká matematická metóda alebo nejaký výsledok výskumu,• text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejná listina, verejne prístupný register, úradný spis, slovenská technická norma,• denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných.
  15. 15. Osobitné prípady I• vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela,• citácia diela,• použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve,• použitie diela na vyučovacie účely,• použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých,• použitie diela pri občianskych a náboženských obradoch, školských predstaveniach a použitie školského diela,• použitie diela knižnicou alebo archívom,
  16. 16. Osobitné prípady II• dočasné alebo náhodné vyhotovenie rozmnoženiny diela,• použitie diela na informačné účely,• použitie súborného diela,• rozmnožovanie a úprava počítačového programu, spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového programu,• verejné vystavenie diela.
  17. 17. Osobitné prípady v školstve• vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela,• citácia diela,• použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve,• použitie diela na vyučovacie účely,• použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých,• použitie diela pri občianskych a náboženských obradoch, školských predstaveniach a použitie školského diela,• použitie diela knižnicou alebo archívom,
  18. 18. Citácia diela• použitie krátkej časti diela v inom diele,• musí ísť o účel recenzie alebo kritiky tohto diela alebo na vyučovacie, vedeckovýskumné alebo umelecké účely,• použitie musí byť v súlade so zvyklosťami,• rozsah citácie nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie,• pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti,• pri citácii sa musí uviesť názov diela a prameň.
  19. 19. Vyučovacie účely - základ• nesmie presiahnuť rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu,• ide o verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom.
  20. 20. Použitie diela na vyučovacie účely I.• vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela,• len krátka časť diela – musí ísť o „dlhšie“ dielo,• je možné vyhotovovať rozmnoženinu a verejne ju rozširovať (napr. darovať alebo vypožičať žiakovi) alebo verejne prenášať (napríklad sprístupniť ju na internete na portáli, ktorí je vyslovene určený len na vyučovacie účely).
  21. 21. Použitie diela na vyučovacie účely II.• vyhotovenie rozmnoženiny krátkej časti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia• rozmnoženinu je možné vytvoriť prenesením na papier a podobne kopírovaním aj z celého krátkeho diela (napr. báseň) alebo diela výtvarného umenia (napríklad obraz),• a verejne ju rozširovať (napr. darovať alebo vypožičať študentovi).• Toto použitie je striktne MIMO digitálneho prostredia.
  22. 22. Použitie v rámci školských predstavení• bezplatné školské predstavenie účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia• pri použití sa musí uviesť meno autora, názov diela a prameň.
  23. 23. Použitie zverejneného diela pre vlastnú potrebu• vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela pre osobnú potrebu,• len fyzická osoba na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný,• nevzťahuje sa na všetky autorské diela.
  24. 24. Autorské dielo učiteľa• ako výsledok plnenia pracovných úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho pracovnej zmluvy so školou,• alebo ako výsledok vlastnej tvorivej činnosti odlišnej od tvorby tzv. zamestnaneckých diel
  25. 25. Copyright vs. Otvorené licencie Copyright Otvorené licencie• Plná ochrana autorského • Autor deklaratívne práva v zmysle vymedzí, čo chce chrániť autorského zákona • Creative Commons sk.creativecommons.org • GNU GPL www.gpl.sk • v zmysle slovenského práva nie sú záväzné 
  26. 26. Creative Commons• Attribution – Odkaz na pôvodného autora (skratka BY)• Noncommercial – Nekomerčné použitie (skratka NC)• No Derivative Works – Len v pôvodnej podobe (skratka ND)• Share Alike – Len s rovnakou licenciou (skratka SA)• BY – NC – SA alebo BY - SA
  27. 27. Creative Commons ukážka(cc) BY 2012PaedDr. Roman Baranovičroman.baranovic@indicia.skwww.facebook.com/rombaranblog.baranovic.infowww.indicia.sk
  28. 28. Creative Commons ukážka(cc) BY-NC 2012PaedDr. Roman Baranovičroman.baranovic@indicia.skwww.facebook.com/rombaranblog.baranovic.infowww.indicia.sk
  29. 29. Creative Commons ukážka(cc) BY-NC-SA 2012PaedDr. Roman Baranovičroman.baranovic@indicia.skwww.facebook.com/rombaranblog.baranovic.infowww.indicia.sk
  30. 30. Praktické aplikácie
  31. 31. www.zborovna.sk2.1 Virtuálna knižnica funguje na podobných princípoch ako inédatabázy na základe celosvetovo známej a používanej GNUlicencie na slobodné šírenie dokumentácie (GNU FreeDocumentation License) (ďalej len „licencia GNU“). Tentoprincíp je tiež známy ako copyleft (ako symbolický opakcopyright) a zabezpečuje, že obsah Virtuálnej knižnice môžebyť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, ženová verzia obsahu zabezpečuje rovnaké slobody ostatným auvádza autorov použitého dokumentu. Týmto spôsobom zostanúdokumenty pridané do Virtuálnej knižnice zverejnené, navždyvoľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, zaurčitých obmedzení, ktoré v hlavnej miere slúžia nazabezpečenie týchto slobôd a zachovanie základných princípovslobodného šírenia dokumentov.
  32. 32. www.zborovna.sk2.2 Základným pilierom systému, na základektorého táto Virtuálna knižnica funguje, jev medziach právneho poriadku Slovenskejrepubliky šírenie výlučne takýchdokumentov, ktoré sú voľne šíriteľné, tzn.pôvodný autor diela udelil neodvolateľnýsúhlas s tým, že jeho dielo bude verejnerozširované, budú vyhotovované jehorozmnoženiny a bude tiežspracovávané/menené, prípadne prekladanédo iných jazykov a to všetko bez nároku naodmenu.
  33. 33. www.zborovna.sk3.12 Používatelia berú na vedomie, že svoj súhlas, ktorýudelia v zmysle týchto podmienok používania Virtuálnejknižnice registráciou ako používateľ Virtuálnej knižnice,nemôžu za žiadnych okolností zobrať späť (vyplýva tozo samotnej povahy voľne šíriteľných dokumentova princípov, na ktorých je licencia GNU postavená)a v tejto súvislosti nie sú najmä oprávnení voľnešíriteľné dokumenty, ktoré vo Virtuálnej knižnicizverejnili odstrániť po tom ako sa rozhodli zo službyVirtuálnej knižnice vystúpiť. Nimi zverejnené voľnešíriteľné dokumenty zostávajú vo Virtuálnej knižnicezverejnené, pokiaľ nedôjde k ich výmazu v zmysle a zapodmienok uvedených v ods. 3.9 tohto článku.
  34. 34. Zdroje do vytváraných materiálov• blog.baranovic.info
  35. 35. Google – rozšírené vyhľadávanie
  36. 36. Google – rozšírené vyhľadávanie
  37. 37. search.creativecommons.org
  38. 38. dum.rvp.cz
  39. 39. Správne citujte a odkazujte• Zoznam použitej literatúry alebo zdrojov• Umiestnenie odkazu v súlade s požiadavkou autora
  40. 40. dum.rvp.cz
  41. 41. Korektne označujte svoje materiály (cc) BY 2012 PaedDr. Roman Baranovič roman.baranovic@indicia.sk www.facebook.com/rombaran blog.baranovic.info www.indicia.sk
  42. 42. http://youtu.be/aEuCXmZequA
  43. 43. Ďakujem za pozornosť(cc) BY 2012PaedDr. Roman Baranovičroman.baranovic@indicia.skwww.facebook.com/rombaranblog.baranovic.infowww.indicia.sk
  44. 44. Použité fotografie a videá• http://youtu.be/aEuCXmZequA

  ×