Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
574444 г т
 чингэлтэй дуургийн нэгдсэн
`х’4’ эмнэлгийн ЗАХИРГАА - нд
зуун НАС’

‘{плихшппьмммтишцпп| 

“ ИИСТ ГАРДЕН” ХХК...
Тле 29111 | лтеглайопа1

Неашт | пои$тгу ЕхЫЬШоп

29 дэх удаагийн ОУ-н Эруул мэндийн салбарын Узэсгэлэн
Ирке Ьеадйу, ВеНа...
Сеул Олон Упсьш Г оо сайты бутээщэхуун, Г оо сайхны экспо 2015

Созтоьеаиту $еои1 2015 шт

тмин/ видимым! 
д"”"*”"”"”? "7...
’ 1
д? 
д}
А
х
‚ё‘
1
5%
Ё
1!

нар-д
г 1*›- что 121341.
‚ #711 ать; 

‚ . 
›‘. ж.м

Монгол дахь зохион байгуулагч: 
 зу ул ...
ОУ-н Органик салбарын Экспо 2015

  

тгегпатёола! 
-- „ _ о ‚ „у! э, ‘ стае/ нм: ЕХРО2О15
2 , _ ц у ъ, ‚ 1) у ь _ ‚...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Лист олгох журам шинэ
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Зуун нас эрүү мэндийн аялал жуулчлалын төв

Download to read offline

east garden

 • Be the first to like this

Зуун нас эрүү мэндийн аялал жуулчлалын төв

 1. 1. 574444 г т чингэлтэй дуургийн нэгдсэн `х’4’ эмнэлгийн ЗАХИРГАА - нд зуун НАС’ ‘{плихшппьмммтишцпп| “ ИИСТ ГАРДЕН” ХХК Упаанбаатар хот, Сухбаатар дуурзг 5 хороо, 5 хороопоп Ундсэн хуупийн гудамж -25‚ шит гииппазтп Утас/ Факс:976-11-327342‚ 95191144 ил: и; ‚га Мэ т; танай —ны М9 —Т Хамтран ажиллах санал Манай компанийн дэргэдэх “Зуун нас эруул мэндийн аялал жуупчлалын тев” нь БНСУ-н эмнэлэгуудэд эруул мэндийн эмчилгээ, оношилгоонд зуучлах, Эруул мэндийн байгууллагуудын эмч, ажилчдын туршпага судлах, хамт олноороо аялах болон узэсгэлэнд хамруулах хетелберуудийг зохион байгуулдаг. Энэ удаад 2015 оны 04 дугээр сарын 23 — 25 —ны хооронд БНСУ-н нийслэл Сеул хотноо болох “Олон улсын эруул мэндийн салбарын 29 дэх удаагийн узэсгэпэн - 2015” арга хэмжээнд оролцох боломжийг таньд олгож байна. Тус арга хэмжээнд енгерсен 2014 онд 20 орны 357 компани оролцож еерсдийн уйл ажиплагаа, бизнесээ танилцуупсан бегеед 50,000 гаруй зочид танилцсан томоохон хэмжээний узэсгэлэн юм. Та болон танай байгууллага уг узэсгэлэнд орсноор эруул мэндийн салбарын суупийн уеийн шинэ тоног техееремж, уйпчилгээ болон шинэ боломжуудтай танилцах бегеед шинэ харилцаа холбоо, бизнесийн хамтын ажиппагаагаа ергежуупэх боломжгой болох юм. Мен та дээрх узэсгэлэнтэй танилцахаас гадна Сеул хотын тевеер аялаж, Солонгосын хамгийн том соёл амралтын хурээлэн болох Эверлэндэд зочилж сэтгэлээ сэргээхээс гадна шоппинг хийх боломжтой. 5 едер 4 шенийн аялал, экспо хамтарсан хетелберийн нийт зардал ердее 2,5О0,0О0 тегрег болно. дээрх боломжийг олгоход манай байгууллага мэргэжлийн тувшинд зохион байгуулж, орчуулга, аялал болон бизнесийн уулзалтуудийг таны хусэпд нийцуулж хийх болно. /Хавсралт — Экспо-н танилцуулга/ Хундэтгэсэн, гуйцэтгэх зАхиРАл* ‘ ‘ "фПМАГНАЙ П'- 1:'‚›
 2. 2. Тле 29111 | лтеглайопа1 Неашт | пои$тгу ЕхЫЬШоп 29 дэх удаагийн ОУ-н Эруул мэндийн салбарын Узэсгэлэн Ирке Ьеадйу, ВеНаг Лейте! Эруул амьдралын тухай ойлголтын еерчлепт нь эруул мэндийн салбарын хегжлийн бух тувшинд дэлхий даяар еоен нэмэгдэж байна. Одоо уед хангалуун амьдарч, хуссэн юмаа иднэ гэхээс илуутэйгээр эруул амьдрап, эруул хунсийг мен чанараа болгож байна. Энэ нь юу гэсэн уг вэ гэхээр эруул мэндийн сапбартай холбоотой дотоодын болон гадны компани, хувь хумуус еерсдийн мэдпэп чадвараа тасралтгуй хуваапцах шаардлагатай гэсэн уг юм. 1987 онд анх зохион байгуулагдсан Эруул мэндийн экспо нь енгерсен 28 жипийн турш узэсгэпэн буртэз шинэ хэв маягийг нийгэмд тугээж. тасралтгуй хегжиж байна. 2015 оны 4 дугээр сард зохион байгуупагдах ‘Эруул мэндийн экспо 2015“ арга хэмжээ нь хэрэгпэгчдийн хусэл шаардлага дээр Ундэслэн дотоод гадаадын бизнес эрхлэгчид еерсдийн шинэ бутэзлийг танипцуулж, шинэ боломжийг бусдад санал болгох чухал арга хэмжэ болох юм. Та бухнийг “Эруул мэндийн экспо 2015" арга хэмжээнд хурэлцэн ирэхийг урьж байна. | Агуупга ивам-м | - Нэр: 29 дэх Олон Улсын Эруул мэндийн экспо 2015 - Хугацаа: 2015 он 04 сар 23 - 25 13 едер! - Хаана: БНСМ Сеул, Коэкс А - С заал - Багтаамж: 500 узэсгэлэн / 700 лангуу - Зохион байгуулагч: БНСУ-н эруул мэндийн нийлуулэлтийн холбоо, БНСУ-н анагаах ухааны институт, БНСУ-н ОУ-н узэсгэлэн ХХК - Дэмжигч байгууллагууд: Эруул мэнд нийгмийн хапамжийн яам, Хунс, эмийн аюулгуй ажилпагааны яам БНСУ-н эмнэлгийн тоног техееремж худапдааны холбоо, БНСУ-н Спорт бутээгдэхууний салбарын холбоо, БНСУ-н сахарын шижингийн холбоо | ‚ | Узэсгэлэнд хамрагдах бараа бутээгдэхуунии тэрел т ‹- манит ЭРУУЛ Мэндийг Дэмжигч хунс эруул мэнд / фитнес бутээгдэхуун ЗРИ! " УЙПЧИПЮЗНИЙ ОРЦТОЙ ХООП- ХУНС- МЭТВРИЗП Фитнесийн бутэзгдзхуун / Спорт хэрэгсэл / Спорт Г°° СЭЙХЭН 50110" ТУРЭЗХ УЙЛЧИЛГЗЭТЭЙ ХООП ХУНС. ГМ- хувцас / Спорт эмчипгээний багаж хэрэгсэп. гм. Аялал зугаалгын хэрэгсэл / Авто бутээгдэхуун Аяпал хувцас / зугаалгын хэрэгсэп / терел бурийн амралт зугаалгын хэрэгсэл Гэрийи нехцепд хэрэглэх эмнэлгийн багаж хэрэгсэл ХЭТ УПЭЭН ТУЯЗНЫ ЭМЧИПГЗЭ, ФИЗИК ЭМЧИЛГЭЭ, ИОНЫ ЭМЧИЛГЭЭ, засварын МЗШИН, ГМ, Арьс. массаж. дасгал хеделгеений болон бусад дотоод гадаадын эрдэм шинжипгээний байгууллагууд: ! эруул мэндтэй холбоотой багаж хэрэгсэл Эмнэлэг/ Гоо сайхан болон клиник / Тураах зевлегее/ Эруул хоол хунсний судалгааны байгууллага. гм. щ Тураах болон насанд хурэгчдийн евчнеес сэргийпэх хунс Тураах хунс! бага калоритой хунс / идэж болох гоо сайхны бутээгдэхуун бие галбиржуулагч, гм. а Гоо сайхан. эруул мэндийн багаж хэрэгсэл й Эмнэлэп-холбоо болон туунтэй холбоотой байгууллага НсаШч&Веаи! у‘/ !сс| ‹ 03
 3. 3. Сеул Олон Упсьш Г оо сайты бутээщэхуун, Г оо сайхны экспо 2015 Созтоьеаиту $еои1 2015 шт тмин/ видимым! д"”"*”"”"”? "7"'"’“’{ . ... ... .. . . 1987 онд нээлтээ хийж байсан, 22 жипийн упамжлал БНСУ‹н гоо сайхны бутээгдэхуун болон гоо сайхны сапбер нь 2009 оноос хойш 6 жипийн турш Худалдаа, уйлдвэр богюн эрчим хучний яамнаас иреацуйтэй узэсгелэнгээр шалгарсан! Олон упсад баталгаажсан уээсгэлэн! БНСУ-д гоо сайхны бутээгдэхуун болон гоо сайхны салбарт хамгийн удаан хугацаагаар уламжпагдаж ирсэн бизнес экспоП Азид гоо сайхны бутээгдэхуун болон гоо сайхны зах зээлд шинэ туршпага авчирах узэаэлэн байх болно. Атуунш ПЧЕЛЫ-мм - Нэр: 22 дахь удаагийн Сеул ОУ-н Гоо сайхны бутээгдэхуун, Гоо сайхны узэсгэлэн - Хугацаа: 2015 он 04 сар 23 - 25 /3 едер! ' Хаана: БНСМ Сеул, Коэкс А - С заел ° Багтаамж: 500 уээсгэлэн / 700 лангуу - Зохион байгуулагч: БНСУ-н гоо сайхны бутээгдэхууний холбоо. БНСУ-н гоо сайхны салбарын нийгэмпэп БНСУ-н ОУ-н узэсгэлэн ХХК - Дэмжигч байгууллагууд: Эруул мэнд нийгмийн халамжийн яам, Худапдаа аж уйлдвэрийн яам, Хунс, эмийн аюулгуй ажилпагааны яам, Жижиг дунд бизнес эрхлэгчийн холбоо, гм. Г оо сайхны бутэегдэхуун Арьс арчилгаа / будах ! унэртэй ус / саван 1 органик. уламжлалв био, эрэгтэйчууд. нярайн бутээгдэхуун / ОП бутээгдэхуун повернет худапдаа / этим сайдын яам 1 орон нутгийн аахиргаа Нею-ю парк / сургалтын тев. гм. Туухий ад. беглое боодоп ОЕМ. ОВМ / бутээгдэхууний туухий ад / байгалийн туухий ад / батаа сев / эхо - найрсаг сап / сапбар материал ботва саенн материал / бутээгдэхууний багаж / судалгваны багаж / уйлдвэрпэл. уйгнилгзений харилцаа холбоо / Эмнапгийн шалгах тев - судалгаа хвгжил / Зеепех / Сургапц судалгааны тев / холбоо. гм. ‘ Ус, хиймеп ус Ус арчипгаа 1 будет / эагварнн бутээгдэхуун / усний багаж / хиймеп ус / хиймал ус арчлах бутаегдэхуун - багаж 1 ус унаптнн эсрег арчилгааны бутэзгдэхуун / ус етгеруулэх / Франчэйз - Уйтипгээний дэпгуур - Эмнэлэг / Интерьер - тавилга / уйпчпуулэгчтэй харипцах. компьютер систем / усний чимэгпэп / сургаптын тев. холбоо. гм. Г оо зуй. СПА Арьс арчилгаанн гоо сайхны хэрегсэп 1 ерьсны гоо сайхны багаж / биеийн арчипгааны бутаегдэхуун / унэрт ерша амчилгээ / лаа / СПА-д хзрэтех бутэегдэхуун, багаж / сормууснн врчилгааны бутэегдэхуум. багаж / сейм будни шеардагдах материал. багаж / Франчейз - уйлчшиээний дэпгуур / холбоо, гм. в . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . Хумс. хоп арчилгаа / хумс. хепийн урпаг / хумс. хепийн арчилгаатай холбоотой багаж / Франчэйц - уйлчипгаэний дапгуур / Сургвлтын тев. холбоо. гм. п 2015 Ногти‘: Бме 20119 : Резню джипу. Ассевзогу. Цщепе. Шабаш Вишу. нс. Нса1|1&8саи1у/ Чсс-Ж
 4. 4. ’ 1 д? д} А х ‚ё‘ 1 5% Ё 1! нар-д г 1*›- что 121341. ‚ #711 ать; ‚ . ›‘. ж.м Монгол дахь зохион байгуулагч: зу ул гм с ЭРУУЛ НЭПДМЙП ЛЯП/ Ш МУУПЧПАЛЫП ТОП зууушдк ь 1%: 2 " т а; . 1 х 5.7’ ‚ / > ь “о И: 1% т 74 . > 7, т ‘Ъ НЕАЬТН ЗЁЬВЕАЦТУ к- 1111 ЕЕН А Арг11 23 “пни: - 25т|5ат.1.2015 СОЕХ НаЦА-С‚$еои1‚К0КЕА т: «т: " 1 ч Д‘ ’_‚ Ё: д” . ._ ‚ . „. ‹/ *ь‚ 1 Ч ’ ’ мест 1“с1"'°‘ ’ " ‚- 4 ё‘, ‚‚. л. 1:‘) ’ ‘Я’ / д‚м. и. ) в’ : й. 1З+ " А Х А к’ ‚ 4:4 к д». 1, Так-где: Здэтппъ одежд В Гоо сайтам аыдъдъггахкгщпха. телес: 1 1-327342 шуим. лпьмее1‹. сот 95191 144
 5. 5. ОУ-н Органик салбарын Экспо 2015 тгегпатёола! -- „ _ о ‚ „у! э, ‘ стае/ нм: ЕХРО2О15 2 , _ ц у ъ, ‚ 1) у ь _ ‚- дэлхий даяар органик бутээгдэхууний еоепт нь 2011-ээс 2016 он хуртэп 102,5 тэрбум доллар болж 53 хувиар всех хандпагатай байна. Олон улсад эдийн засгийн хямрап болж байхад бусад аж ахуйтай харьцуулахад органик аж ахуйн сапбар нь тасралтгуй есеж байгаа нь харагдаж байна. Япангуяа суупийн хэдэн жилд Азийн бус нутагт органик хунс, ундны зах зээп еселттэй байна. Олон улсын Органик экспо 2015 арга хэмжээ нь хэрэглэтдийн хэрэгцээ шаардлага болон шинэ бизнес эрхлэгчдэд органик аж ахуйн хунс болон бутээгдэхууний тухай мэдээпэп сопилцох болон тус сапбартай холбоотой бизнес уулзалт хийх боломжийг олгож байна. 2015 оны 4 дугээр сард болох уг арга хэмжээнд хурэлцэн ирэхийг урьж байна. Ч _"‘Щ 2 мчит * Нэр: Олон улсын Органик бутээгдэхууний салбарын Экспо 2015 - Хугацаа: 2015 он 04 сар 23 - 25 13 едер! 3 едер - Хаана: БНСХ Сеул. Коэкс А - С заал - Багтаамж: 500 узэсгэлэн / 700 лангуу - Зохион байгуулагч: БНСУ-н ОУ-н узэсгэлэн ХХК. Органик партнер ХХК, Оренюул Органик найдвартай ажил ' на; 1 наш и дым т 29:; "кг т: "Ь „х‘| _'пкс‚); жч^чл„ап| г‚ налетали › гимны ОРГННИК ХУНС Органик тткоэпийн бутээгдохуун д0Т0°дЬдН ОРГЗНИК бУТээГдэхУУн <ЖИМС. _Н0Г00. Мах. Органик материалаар хийгдсэн тэжээппэг загас. ЭНДЁГ) 1 ОРГЭЦИК бУТЭЭГДЗХУУНИИ ЗМТПЭГЧ / д ‘ бутээгдэхуун / Органик эруул мэндийн Ч Органик уипчипгээтэи хунс (хуурай хунс. вино. . к» (уйлчипгзэтэй)бутзогдэхуунууд, гм хепдеесен хунс, бяслап тереп бурийн амтпагч. гм) Е, ‘ Г’ Байгуупляга (твспийн бог), у ЭКО Г00 ШЙХНЬ’ 5УТ33Гд3ХУУН Нийгэмпэг болон орон нутгийн захиргзацх ‘ ’ АРЬС ЭШИГЁЭЭ / 5И°_ ЗРЧИПГЗЭ 1 УС ЭРЧИПГЭЭ / Органик дотоодын онцгой бугэзгдэхуун / УШТМНГЁЗТЗИ 700 саихны бУТЗЗГДЭХУУ" / бУсад холбоотой нийгэмпэг/ Байгууппага (теслийн баг) баигапиин гараптай гоо сайхны бутээгдэхуун, гм. Орон „у„„й„ захирта / Батадтат дюн-д ‚М и от спгктоп стай: сстрапк-з ог сопзрапйоз ш Ьо сопли! Еп 2015 иге аЫо ю рапбсбрапо 1п ннегпапбспа! (нолик | пк1и5пу ЕХРО 2015 1 „ м. „мх-л-„тк 07

east garden

Views

Total views

535

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

18

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×