Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne Rongas

1,002 views

Published on

AVO2 Nettikansa -opintokokonaisuuksien esittely ITK2012'ssa 19.4.2012 Kari A. Hintikka & Anne Rongas

Published in: Education
 • Be the first to comment

AVO2 Nettikansa-opintokokonaisuudet ITK2012 120419 Kari A. Hintikka ja Anne Rongas

 1. 1. AVO2 - Avoimuudesta voimaaoppimisverkostoihin 1.1.2012-31.12.2013 Nettikansa -opintokokonaisuuksien ja internet-fasilitoinnin esittely ITK12 Aulanko 19.4.2012 versio 0.8 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry. AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 2. 2. Esityksen sisältö– Yhteenveto opintokokonaisuuksista– Luonnos oppimissisällöistä– Luonnos opetus- ja oppimismuodoista– Esimerkkejä kouluttajista– Opintokokonaisuuksien pilotointi- ja kehitysmalli– Alustava verkosto– Luonnos viestintäsuunnitelmasta AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 3. 3. Nettikansa -hankkeentyöpaketit ja projektisuunnitelma AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 4. 4. Nettikansan työpaketit• Hanke koostuu seuraavista työpaketeista, jotka toteutetaan iteratiivisesti rinnakkain• Jyväskylän yliopiston (JY) kannalta keskeisimmät ovat WP-03 Avointen oppiaineistojen kartoitus ja tuotanto sekä WP-4 Nettikansa –opetuskokonaisuuksien suunnittelu.• WP-0 - Hankkeen koordinointi (OO; Otavan opisto)• WP-1 - Hankkeen muu kuin opintokokonaisuuksien koulutus (OO)• WP-2 - Kansalaisverkostojen katalysointi (OO)• WP-3 - Avointen oppiaineistojen kartoitus ja tuotanto (JY; OO)• WP-4 - Nettikansa –opetuskokonaisuuksien suunnittelu (JY; OO)• WP-5 - yhteistyö muiden AVO2-konsortiotoimijoiden kanssa (PP; JY) AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 5. 5. Opintokokonaisuudet (JY, OO), yleistä• Kaksi noin 25 opintopisteen kokonaisuutta• Kohderyhminä 1) (kunnallinen, myös valtion) hallinto, ensisijaisesti viestintä / demokratia / asukas-yksiköt 2) Järjestöjen työntekijät sekä luottamusaktiivit – Toissijaisina kohderyhminä oppilaitosten henkilökunta, kansalaisaktiivit ja - verkostot sekä kunnallispoliitikot• Oppimissisältöinä ensisijaisesti internetin avoimet sisällöt – jonkin verran tuotetaan sisältöjä itse, mm. AVO2:n muissa hankkeissa tekijänoikeus-opas• Opintokokonaisuudet tuotetaan avoimien toimintatapojen mukaisesti internetissä: http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot• Opintokokonaisuudet vapaasti saataville 2013, myös kaupallisten kouluttajien käyttöön• Vaikuttavuusmittarit ESR:lle: hankkeessa koulutettujen ihmisen sekä organisaatioiden määrä AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 6. 6. Tavoitteena kouluttaa avoimien verkostojen ja internet-joukkojen fasilitointiin AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 7. 7. Internet -fasilitointi• Avoimien ja ennaltamääräämättömien osallistujajoukkojen ja verkostojen koordinointia kohti yhteistä tavoitetta• Tavoitteet, toiminnan kohde ja suunta voivat muotoutua myös prosessin aikana• Verkostojen rakenteen, dynamiikan ja osallistujien vuorovaikutuksen tunnistaminen helpottaa tehtävää• Käyttöalueita: – strategia- ja ohjelmatyö – ideointi ja innovointi – joukkoistaminen – kuntasektori kaavoituksesta palveluiden kehittämiseen – toimialakehitys – demokratiakehitys – järjestötyö AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 8. 8. Case: Sometu -verkoston jäsenten rooleja - AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 9. 9. Rooleja verkostossa 1/2• Supernoodi – verkostosta riippumatta vain muutama suhteessa muuhun otantajoukkoon – esimerkiksi verkoston perustajat ja kehittäjät sekä karismaattiset tai taidoiltaan arvokkaat yksilöt – keskeisessä roolissa ja työläästi korvattavissa verkoston säilymisen kannalta.• Ryvästäjä – aktiivisesti verkottunut samankaltaisten kanssa ja muodostavat tiiviin aliverkoston – kontakteinaan vähemmän verkottuneita jäseniä, jotka nekin voivat olla keskenään verkottuneita – aliverkostoa selittää jokin erityinen yhdistävä side, kuten maantieteellinen sijainti – Sometussa Ryvästäjä-otosta edustaa esimerkiksi jäsenet, jotka työskentelevät tai asuvat Hämeen alueella.• Silloittaja – aktiivisesti verkottunut ja se yhdistää eri aliverkostoja, joilla muutoin ei välttämättä olisi kovinkaan paljoa yhteyksiä – rooli on keskeinen, sillä aliverkostot voivat pysyä pienempinä ja helpommin itseorganisoituvina – jos silloittaja poistuu tia poistetaan verkostosta, niin silloin katoaa myös aliverkostojen välinen yhteys AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 10. 10. Rooleja verkostossa 2/2• Verkottuja – aktiivisesti verkottunut, mutta ensisijaisesti muiden hyvin verkottuneiden kesken – ei välttämättä rakenna Silloittajan kaltaisia yhteyksiä eri aliverkostoihin tai niiden välille – voivat muodostaa omia aliverkostoja ja niitä voi selittää jokin tarkasteltavan verkoston mahdollisesti täysin ulkopuolinen side – Esimerkiksi Sometussa oli aktiivinen verkottujien joukko, joka ei ollut aktiivinen Sometussa, mutta tiiviisti verkottunut muissakin sosiaalisen median palveluissa.• Seurattava – aktiivisesti verkottunut eri puolille verkostoa – tunnusomaisempaa on, että hänellä on paljon Seuraajia – Seurattavaa selittää esimerkiksi asiantuntijuus jossain erityisaiheessa tai karismaattisuus ja hän on voinut esimerkiksi kutsua opiskelijoitaan mukaan Sometuun – Esimerkkinä Sometun yksi keskusteluryhmä, jolla on yksi aktiivinen vetäjä.• Seuraaja – usein yksi tai vain muutama kontakti (jotka voivat olla keskenään verkottuneita) – Sometussa seuraajia esiintyy eniten Supernoodin, Ryvästäjän ja Seurattavan aliverkostoissa – ei sinänsä ole välttämättä passiivinen vaan ensisijaisesti verkoston kannalta – Mittakaavattoman verkoston näkökulmasta verkoston useimmat jäsenet kuitenkin kuuluvat tähän ryhmään. AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 11. 11. #itk2012 -avainsana Twitterissä AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 12. 12. #itkpeli -avainsana Twitterissä AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 13. 13. Opintokokonaisuudet, sisällöt• Kokonaisuus tarjoaa internet-ajan kansalaisyhteiskunnan tiedolliset ja taidolliset valmiudet• Kokonaisuuksien alustavat teemat (5 opintopistettä kukin) – Kansalaisyhteiskunnan perusteet internet-aikana – Avoimet ja kollektiiviset toimintatavat – Internetin organisointi- ja kollaboraatiotyökalut (ml. sosiaalinen media) – Yhteisöt, verkostot, kollektiivit ja liikkeet – Internet-fasilitointi so. kansalaisryhmien aktiviteettien koordinointi ja katalysointi• Opintosisällöistä tarkemmin kts. http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 14. 14. Kouluttajat, esimerkkejä• Aalto, Tuija (Ylen internet-strategiapäällikkö) – 1) Hallinnon some-suositukset (Oikeusministeriö 2010) – 2) Ammatillinen nettimaine – 3) Some organisaatiossa (Yle)• Hintikka, Kari A. (AVO2 -hanke, internet-fasilitaattori, some-kouluttaja) – 1) Avoimet toimintamallit, välineet – 2) Sosiaaliset verkostot – 3) Kollektiivinen toiminta, joukkoäly, crowdsourcing• Poikola, Antti (AVO2 -hanke, verkostojen rakentaja) – 1) Mahdollista.fi, kansalaisverkostojen koordinointi – 2) Kankaan alueen suunnittelun kansalaiskoordinointi (Jyväskylä) – 3) Avoin data (mm. Julkinendata.fi -opas)• Rongas, Anne (AVO2 -hanke, internet-fasilitaattori, some-kouluttaja) – Tekesin TekesOPPY -teknologiaohjelman fasilitointi Facebookissa• Ropponen, Teemu – Osallistumisympäristö OSY (Oikeusministeriö) AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 15. 15. Opintokokonaisuudet, oppimismuotoja• Sovelletaan AVO1:ssa kehitettyjä oppimismuotoja• Suoritustavat ovat oppilaitosten valittavissa: lähi/etä/internet-opetus• Lähi- ja webinaariluennot• Teoreettinen kirjallisuus ja blogiesseetentit• Käytännön harjoittelu sosiaalisen median työkaluihin• Kollektiivityöskentely, muun muassa wikit• Työpaja/seminaarityöskentely vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi• Etätyöpajat (mm. kokoustekniikat)• Internet-työskentely (mm. nettifasilitointi)• Opintosisällöistä tarkemmin kts. http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 16. 16. Opintokokonaisuuksien pilotointi- ja kehitysmalli• Keväällä 2012 järjestetään sovittujen kumppanien kanssa pilottikoulutukset sekä hallinnolle että järjestöille – Koulutuksen kesto 1-2 työpajamaista lähiopetuspäipäivää sisältäen opintokokonaisuuksien teemat – Koulutettavilta saatava osallistumisallekirjoitus ESR-seurantaa varten – Tarvekartoitus koulutettaville – Opintoteemat ja -aineistot ovat välittömästi ja vapaasti käytettävissä kumppanien omassa toiminnassa• Kesä 2012 iteroidaan tuloksia ja kehitetään sisältöjä• Syksy 2012 järjestetään 1-2 lähiopetuspäipäivää kumppanien kanssa – A) iteratiivisesti kevään koulutetuille – B) uusille koulutettaville• Lisäksi – Pilotoivaa täsmäopetusta, mm. opintokokonaisuudesta kiinnostuneiden oppilaitosten henkilökunnalle – Osallistuminen AVO2-konsortion muuhun koulutukseen – Nettikansa -pilottien koulutustarpeet AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 17. 17. Opintokokonaisuuksien alustava verkosto ja kumppanit• Avoimen internetin toimijat (kouluttajat, tutkijat, opettajat, pk-yritykset)• Hämeenlinnan opetustoimen kehittämishankkeet• Internetin EduFinland, LeMill, Mahdollista.fi, Sometu-verkosto; Vinkkiverkko• Jyväskylän koulutuslaitokset (mm. Avoin yliopisto, JAMK, JY)• Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta (KANE)• Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura• Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali Kans.jyu.fi• Keski-Suomen järjestöt• Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki (KYT)• Kuntaliiton koulutusyhtiö (FCG)• Kuntaliitto ja kunnat (mm. Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Mikkeli, Tampere)• Oikeusministeriön (OM) demokratia- ja kieliyksikkö• Open Knowledge Foundation (avoin data)• Sitra• Verkkodemokratiaseura AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 18. 18. Viestintäsuunnitelma ja hankkeen prosessien avaaminen• 2012 – ITK’12 -konferenssi Hämeenlinnassa huhtikuussa – MindTrek -kansainvälinen konferenssi syksyllä – DCL -konferenssi Hämeenlinnassa syksyllä• 2013 – Kansalaisyhteiskunnan kehittämispäivät talvella – ITK’13 -konferenssi Hämeenlinnassa huhtikuussa – MindTrek -kansainvälinen konferenssi syksyllä – DCL -konferenssi Hämeenlinnassa syksyllä – Loppuseminaari marraskuussa (Helsinki ?)• Mahdollista.fi -blogi• Kutsupohjainen kehitys- ja harjoitteluryhmä Facebookissa• Avoin työskelely ja etenemisen raportointi Wikiopistossa:• http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot• AVO2 -seminaarit ja webinaarit• Kumppaneiden omat kanavat• Tunnettuuden lisääminen opintokokonaisuuksista 2012-2013 AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012
 19. 19. Kiitos. Lisätietoja:kari . hintikka (a) gmail . com (Jyväskylän yliopisto) rongas . anne (a) gmail . com Wikiopisto: http://j.mp/avo2-nettikansa-opinnot AVO2 / JY / Kari A. Hintikka 2012

×