Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kommunikativt ledarskap                            120426                 Kom...
Kommunikativt ledarskap                          120426           Dagens innehåll  ...
Kommunikativt ledarskap                                             120426  ...
Kommunikativt ledarskap                                                 12...
Kommunikativt ledarskap                120426           Det organisatoriska landskapet     ...
Kommunikativt ledarskap                                   120426           R...
Kommunikativt ledarskap                                      120426         ...
Kommunikativt ledarskap                            120426                 Att k...
Kommunikativt ledarskap                                                  ...
Kommunikativt ledarskap                                          120426     ...
Kommunikativt ledarskap                                             120426  ...
Kommunikativt ledarskap                  120426                 Kommunikationsplanering ...
Kommunikativt ledarskap                    120426           Steg 1: Kartlägga och fastställ...
Kommunikativt ledarskap                                            120426   ...
Kommunikativt ledarskap                                                  ...
Kommunikativt ledarskap            120426           Budskapsmodell:         Landstingets le...
Kommunikativt ledarskap              120426           Steg 5: Fastställ din           h...
Kommunikativt ledarskap                              120426           Var står du ...
Kommunikativt ledarskap                                   120426           S...
Kommunikativt ledarskap                        120426           Verktyg för dig som che...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kommunikativt ledarskap 2012 04-26

1,722 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kommunikativt ledarskap 2012 04-26

 1. 1. Kommunikativt ledarskap 120426 Kommunikativt ledarskap Sarah Singh och Henrik Pedeby 120426 Landstingets ledningskontor Syfte med utbildningen Öka din förståelse för ditt kommunikativa uppdrag och dess utmaningar Öka din förmåga att leda i förändring Ge dig konkreta verktyg för hur du kan arbeta med budskap och planera din kommunikation. Landstingets ledningskontor
 2. 2. Kommunikativt ledarskap 120426 Dagens innehåll Det kommunikativa uppdraget Att leda i förändring, förändringskommunikation Kommunikationsplanering Budskap – att sålla, prioritera, översätta och formulera Summering av dagen Landstingets ledningskontor Det kommunikativa uppdraget Landstingets ledningskontor
 3. 3. Kommunikativt ledarskap 120426 Vad är kommunikativt ledarskap? Vänd dig till din granne - fundera och diskutera två och två. Landstingets ledningskontor En sammanfattande definition En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande. Källa: Delrapport i forskningsprojektet ”Kommunikativt ledarskap – analys och utveckling av kärnkompetens” vid Mittuniversitetet i Sundsvall (2012). Landstingets ledningskontor
 4. 4. Kommunikativt ledarskap 120426 Utdrag från landstingets kommunikationspolicy Internt ska kommunikationen vara: Saklig. Det som kommuniceras ska vara korrekt och allsidigt belyst. Den som kommunicerar gör det utifrån sitt ansvar eller sin sakkunskap. Öppen. Kommunikationsklimatet ska vara tillåtande och uppmuntrande. Kommunikationen mellan personer och verksamheter ska vara öppen för att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ett respektfullt och hövligt uppträdande gäller vid all kommunikation. Lättillgänglig. Det ska vara möjligt att nå och sprida information inom landstinget – dygnet runt. Landstinget ska därför skapa system som gör detta möjligt och medarbetarna ska använda dessa system. Offensiv. Ansvariga personer ska så tidigt som möjligt beakta hur exempelvis ett ärende, en fråga eller en företeelse ska kommuniceras. En aktiv ledning med god framförhållning är en förutsättning för att landstingets medarbetare ska kunna bidra vid till exempel förändringsarbete. Det innebär att alla chefer är skyldiga att: löpande informera sina medarbetare om landstingets övergripande mål, inriktning och resultat samt om sådana omvärldsfaktorer som har betydelse för landstingets framtida ställning och verksamhet. utan dröjsmål informera sina medarbetare inför förslag om förändringar som påverkar verksamheten. Landstingets ledningskontor Landstingets balanserad styrkort - medarbetarperspektivet Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare Landstingets medarbetare är ansvarstagande och har verksamhetens resultat i fokus En av framgångsfaktorerna: Tydliga och kommunikativa ledare Landstingets ledningskontor
 5. 5. Kommunikativt ledarskap 120426 Det organisatoriska landskapet Landstingets ledningskontor Chefens olika uppdrag Landstingets ledningskontor
 6. 6. Kommunikativt ledarskap 120426 Reflektion kring den egna kommunikationen Vad lägger jag min mesta tid på för typ av kommunikation? Är fördelning som jag önskar eller behövs förändring? Landstingets ledningskontor Chefen – den viktigaste kommunikationskanalen Medarbetare vill först och främst ha information från sin närmaste chef. Avgörande för framgångsrik intern kommunikation. Varför då? Den närmsta chefen ses ofta som pålitlig Chefen är ”en av oss” Chefen fungerar som opinionsledare Chefen kan svara på: ”vad betyder detta för oss?” Källa: Nordisk Kommunikation Landstingets ledningskontor
 7. 7. Kommunikativt ledarskap 120426 Kommunikationskanaler Källa: Rapport ”Intern kommunikation”, Landstingets ledningskontor 2012, Nordisk kommunikation Reflektionsövning De största utmaningarna för att lyckas som kommunikativ ledare? Landstingets ledningskontor
 8. 8. Kommunikativt ledarskap 120426 Att kommunicera förändring Landstingets ledningskontor Vision, mål, uppdrag, strukturer, beteenden Arbetssätt, kultur, normer, attityder, värderingar, tankar och känslor Landstingets ledningskontor
 9. 9. Kommunikativt ledarskap 120426 Förändringskurvan Detta berör Förnekelse ”Let’s go!” inte mig så Uppslutning varför bry sig! Ni har tagit helt Ilska Omställning Sätter nya mål fel och har inte fattat något om vad vi gör. Förhandling ”What’s in it for me Hur ser framtiden ut? Oro (and all of us)?” Får jag behålla mitt jobb? Jag orkar inte engagera mig Apati Acceptans OK, nu är det som det är. Vi och jag kan ändå inte påverka får göra det bästa av något. situationen. Sorg Det är förfärligt att vi inte får fortsätta som förr. Har vi verkligen varit så dåliga? Landstingets ledningskontor Olika förhållningssätt till förändring Omvandlarna Ny idé Eftersläntrarna Kritikern Outsidern Konform- isterna Vision- ären Förändringsagenter Landstingets ledningskontor
 10. 10. Kommunikativt ledarskap 120426 Landstingets ledningskontor Förändringens fyra rum Nöjdhet NEJ (+) Inspiration/förnyelse JA (+) Anpassning. Allt känns bra som det Skapande förändring. Känsla av att är. Ingen önskan om förändring. vara i utveckling. Aha-upplevelser. Avspänd behärskning av Känslorna obundna. Öppen, situationen. Realism. Ringa intensiv kontakt med nuet. Känslor själviakttagelse. Upplevelse av att av gemenskap. Starkt vara vanlig, som vem som helst. självförtroende. Energi, klarhet. Radikala idéer. Vilja att påverka. Censur NEJ (-) Förvirring och konflikt JA (-) Pseudoanpassning. Ansträngd Missanpassning. Något är eller självbehärskning för att känns fel, men jag vet inte om det upprätthålla ett mönster som känns är mig eller andra det är fel på. ihåligt eller genomföra en uppgift Självupptagenhet. Tillbakahållna som känns tveksam. Inga klara känslor av rädsla, ilska eller känslor. Nuet är ansträngande, tomt ledsenhet. Mindervärdeskänslor. eller mekaniskt. Irritation. Upptagen Dålig kontakt med andra. Tvivel, av min bild i andras ögon, av att osäkerhet om vad som är rätt hålla masken och spela spelet. Vill och/eller vad jag vill. inte. Bra idé men inte nu. Landstingets ledningskontor
 11. 11. Kommunikativt ledarskap 120426 Förändringens fyra rum Nöjdhet NEJ (+) Inspiration/förnyelse JA (+) • Få upp huvudet ur sanden • Mät resultat • Repetera VAD, VARFÖR, HUR och • Utvärdera SKA • Utveckla vidare • Tidplan • Nya förändringar • Stäng/öppna dörrar Censur NEJ (-) Förvirring och konflikt JA (-) • Ge stöd • Skapa trygghet • Ge resurser • Prioritera • Utbildning • Följ upp mål/delmål • Bejaka känslor • Handlingsplan • Diskutera målbilder • Fira ”segrar” Landstingets ledningskontor (efter Jansen) Gruppövning – förändringens fyra rum En chef har fått i uppgift att dela och flytta sin avdelning till 2 nya lokaler Landstingets ledningskontor
 12. 12. Kommunikativt ledarskap 120426 Kommunikationsplanering Landstingets ledningskontor Planera din kommunikation Landstingets ledningskontor
 13. 13. Kommunikativt ledarskap 120426 Steg 1: Kartlägga och fastställa syfte Vad är bakgrunden Vilket problem ska lösas? Vilken effekt vill du skapa? Landstingets ledningskontor Steg 2: Definiera dina målgrupper Landstingets ledningskontor
 14. 14. Kommunikativt ledarskap 120426 Steg 3: Formulera kommunikationsmål Känna till Veta allt …ge kunskap Acceptera Brinna för …påverka attityd Pröva något enkelt Göra något helt annorlunda …ändra beteende Landstingets ledningskontor © NORDISK KOMMUNIKATION Steg 4: Formulera ditt budskap Sålla och prioritera Förklara och översätta Landstingets ledningskontor
 15. 15. Kommunikativt ledarskap 120426 DOLD Kommunikationen i förändringskurvan • Ge faktisk Förnekelse Uppslutning • Sätt långsiktiga mål information/repetera • Bilda och jobba fram • Bekräfta att det bra team kommer att hända • Belöna/fira • Förklara vad som • Se framåt kommer att hända Ilska Omställning • Var tillgänglig • Lyssna Förhandling • Visa empati Oro • Bekräfta och tillåt känslor • Uppmärksamma sorg, • Hjälp individen att prioritera depression • Sätt kortsiktiga mål Apati Acceptans • Förvänta dig låg • Följ upp arbetsmotivation • Belöna framsteg • Var tillgänglig Sorg • Var uppsökande Mängd kommunikation Landstingets ledningskontor Några tips om hur budskap formuleras Förenkla Begripligt Konkretisera Relevant Personifiera Berörande Landstingets ledningskontor
 16. 16. Kommunikativt ledarskap 120426 Budskapsmodell: Landstingets ledningskontor Exempel Landstingets ledningskontor
 17. 17. Kommunikativt ledarskap 120426 Steg 5: Fastställ din handlings-/aktivitetsplan Landstingets ledningskontor Avslutande steg Landstingets ledningskontor
 18. 18. Kommunikativt ledarskap 120426 Var står du själv? Hur förmedla sin åsikt om man är negativt inställd till budskapet? Hur kan man kommunicera något som man är negativt inställd till – men där tex ett beslut ska verkställas? 1.Bikupa; Diskutera och reflektera två och två 2.Gemensam reflektion Landstingets ledningskontor Summering och avslutning Landstingets ledningskontor
 19. 19. Kommunikativt ledarskap 120426 Summering – modern intern kommunikation 1. Fokus på att information och kommunikation ska ge önskade effekter 2. Mötet mellan medarbetare och chefer präglas av samtal och dialog kring verksamhetens mål och utveckling 3. Kommunikation är ett honnörsord och ska bidra till engagemang i organisationens gemensamma mål 4. Betoning på meningsskapande kommunikation för att påverka attityder och få medarbetarna att agera i önskad riktning 5. Chefen är den viktigaste kommunikationskanalen och ledningens roll är att stödja cheferna i deras kommunikationsuppdrag 6. Kommunikativ förmåga bland alla nyckelaktörer i organisationen Landstingets ledningskontor En kommunikativ chef Prioriterar i informationsflödet Utgår från mottagarens villkor Gör budskapet begripligt för mottagaren – ”tolka och paketera budskap” Skapar delaktighet genom att förankra och involvera Lyssnar Hanterar konflikter Landstingets ledningskontor
 20. 20. Kommunikativt ledarskap 120426 Verktyg för dig som chef Modeller och verktyg som vi använt idag finns länkade direkt från chefssajten. Landstingets ledningskontor Tack för idag! Landstingets ledningskontor

×