Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yduoctphcm tuyen tccn2013

232 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yduoctphcm tuyen tccn2013

  1. 1. H I ð NG TUY N SINH ð I H C Y DƯ C THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p – T do – H nh phúc : 38558411 – 38567645 TP. H Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2013. THÔNG BÁO V vi c xét tuy n trung c p chuyên nghi p h chính quy năm 2013 1. ð i tư ng xét tuy n: Thí sinh d thi tuy n sinh ñ i h c t t c các trư ng ñ i h c theo ñ thi chung kh i B c a B Giáo d c & ðào t o năm 2013. 2. Vùng tuy n: Tuy n sinh c nư c. 3. Cách xét tuy n: Căn c t ng ñi m thi 2 môn Toán, Sinh (không làm tròn, không nhân h s , không có môn thi b ñi m 0) ñ xét tuy n theo th t t cao xu ng th p ñ n ñ ch tiêu c a t ng ngành h c, có ưu tiên ðT và KV theo quy ñ nh c a B GD&ðT. 4. Ch tiêu: ch tiêu ñào t o theo nhu c u xã h i. Mã ngành 103 104 Ngành Dư c sĩ trung h c (tây y) Y sĩ Y h c c truy n Ch tiêu 80 80 ði m t i thi u (*) 7.0 5.0 105 ði u dư ng ña khoa 145 5.0 107 108 109 110 111 116 KTV Xét nghi m KTV V t lý tr li u KTV K thu t hình nh KTV Ph c hình răng H sinh trung h c Dư c sĩ ngành YHCT 45 45 45 40 45 40 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Ghi chú Trong ñó có 45 ch tiêu sau khi ñào t o ði u dư ng ña khoa s h c thêm 6 tháng chuyên ngành Gây mê h i s c và 30 ch tiêu sau khi ñào t o ði u dư ng ña khoa s h c thêm 6 tháng chuyên ngành Nha khoa. Ch tuy n nam Ch tuy n n (*) Là ñi m t i thi u ñ ñăng ký xét tuy n TCCN, g m t ng ñi m thi 2 môn Toán và Sinh, không quy tròn, không c ng ñi m ưu tiên KV và ðT. 5. 6. 7. H sơ ñăng ký xét tuy n g m: - B n chính 01 trong 04 gi y t : Gi y Ch ng nh n k t qu tuy n sinh ñ i h c s 1 ho c s 2 ho c s 3 ho c Phi u báo ñi m thi ñ i h c. - 03 bao thư có dán tem m nh giá 2.000ñ/ bao thư, ghi rõ h tên, ñ a ch , mã ngành (mã ngành ñ trong ngo c ñơn) và s ñi n tho i liên l c. - Thí sinh ghi rõ mã ngành, tên ngành vào gi y ch ng nh n ho c phi u ñi m. - M i thí sinh ch ñư c ðKXT 01 ngành h c (không ñư c t y xóa, s a ch a). - Nhà trư ng s không hoàn l i h sơ ñã n p. L phí: L phí ñăng ký xét tuy n: 30.000ñ/h sơ. Th i gian nh n h sơ ñăng ký xét tuy n: - H sơ n p t i Phòng ðào t o (s 02 Phù ð ng Thiên Vương, Q.5) sáng t 8g00–11g00, chi u 13g30–15g30; tr th b y và ch nh t) ho c chuy n phát nhanh qua bưu ñi n t ngày 25.9.2013 ñ n 10.10.2013. - Trư ng không nh n h sơ tr h n (căn c d u bưu ñi n) và h sơ không ñúng v i quy ñ nh. - Thí sinh xem thông báo danh sách ðKXT và k t qu trúng tuy n t i trang website www.yds.edu.vn d ki n vào ngày 25.10.2013./. H I ð NG TUY N SINH

×