2 de thi kth mo 2011 tham khao

314 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2 de thi kth mo 2011 tham khao

  1. 1. T R i r d N G D A I H O C m 6 T P . H C M D O C lap - Tir do - Hanh phuc DE THI TUYEN SINK SAU DAI HOC NAM 2011 Chuyen nganh Kinh Te hoc, Quan trj Kinh doanh, Tai chinh-Ngan hang * M o n : K i n h T d H Q C Thai gian: 180 phut (Thi sinh khong duac sii dung t^i lieu) 1. Duong Engel cua mot loai hang hoa nao do thS hien quan h§ giiia hai biSn s6 sau: Lugmg cku hang hoa do va g i i ca mat hang khac. c) Lucmg cSu hang hoa do va gia cua chinh no. b) Lugng cka hang hoa do va thu nhap cua ngudi tieu dung. d) Lugng ciu hang hoa do vdi lugng cSu hang hoa khAc. 2. 'Trong ngSn han, khi gia b^t, dudng, tning tSng (cac yku t6 khac khong d6i) thi san lugng cua mpt doanh nghiep san xuat banh trung thu se: a) Tang b) Khong d6i c)Giam d) Dat miirc tdi da. 3. Ham cau thj trudng la Q = 200 - 20P. NSu P = 4, muon tang tdng doanh thu thi doanh nghiep nen: a) Giam gia c) Khdng thay d6i gia b) Tang gia d) Chua du thong tin dS k i t luan 4. Theo each ph6i hgp cac y§u t6 san x u i t hien tai, ty le thay thS ky thu|it bien la -3. Biet ring von dugc bigu thi tren true tung va lao dong tren true hoanh. Vay: a) Nang su4t bien cua lao dong bang 3 ISn nang suit bien cua von b) Neu su dyng them 3 lao dong, doanh nghiep cin phii su dung them 3 dofn vj v6n. c) N6u doanh nghiep thue thSm 1 don vj von thi c6 th6 san xult them 3 san phim. N6u giam 1 don vj von, doanh nghiep co thS thue them 3 lao dong ma san lugng khong ddi. 5. Nang suit trung binh khi su dyng 6 cong nhan la 15. N6u tdng san lugng khi sir dung 7 cong nhan la 108,5 thi ta c6 thi noi: a) Nang suit trung binh cao hem nang suit bien. c) Nang suit bien cao hem nang suit trung binh b) Nang suit bien dang tang. d) Nang suit biSn dang giam. 6. Tim eau diing trong nhCrng cau sau day: a) Phoi hgp tdi uu giQa K va L la giao dilm cua mot dudng ding lugng va dudng md rpng san xult. b) He s6 CO gian cua cung thudng nhd hem 0. ^e) Hang thilt yeu thudng co he s6 co gian cua cau theo gia (Ed) cao d) Gia cua y l u to dau vao tang se lam dudng cung djch chuyen sang phai. 7. NIU ham cau la P = 1000 - 3Q - 4Q' thi ham doanh thu bien MR se la: X - 3 - 8 Q c ) 1 0 0 0 - 6 Q - 1 2 Q ' b) - 6 - 8 Q d) 1000Q-6Q'-8Q^ 8. Vdi doanh nghiep dpc quyin hoan toan, cau nao dudi day khong dung? a) Tai muc san lugng c6 Igi nhuan toi da thi chenh lech gitta tdng doanh thu va tdng chi phi la Idn nhlt. b) Dudng cau d6i vdi doanh nghifp chinh la dudng clu thj trudng. c) Tai muc san lugng c6 Igi nhuan tdi da thi MC = MR = P • Doanh thu trung binh blng vdi gia ban. 9. Khi san lugng tang din, tdng biSn phi (TVC) se: a) tang roi giam. e) giam dan. b) giam rdi tang. d) tang din 10. Phat bi6u nao dudi day thupc kinh te hpc thvrc chiimg? a) Lam phdt la nguyen nhan lam cho thu nh?ip thyc te ciia dan eu giam. b) Can giam nhan vien thuoc cac ca quan chinh quyen hudng luong ngan sach c) Ngan hang nha nude Viet Nam nen giam muc tang lugng tien dua vao luu thong. d) Da din luc Nha nude phai tang thul tieu thy dac biet. 11. Dai han va ngln han giong nhau d cho: a) Khong dilu chinh dugc quy mo san xult » Moi y l u t6 san xult diu cd t h i thay ddi. b) Dudng chi phi bien clt dudng chi phi trung binh d) Chi phi c6 dinh khac khong. tai diem eye tieu Trang 1/8 nVG I H l M V S 3 y 3 3 l ) H J U 1 0 0 * 3 0 q O B 3 i m U O - / W A V / W
  2. 2. wvvw.onthicaohoc.com C H I C C A C B A N i m B A V . 12. Theo thuyet hOu dyng, neu san pham X dugc sir dyng mien phi fhi so lugng X ma mot ca nhan nao do muon tieu dung se la: a) v6 han c) a muc ma t6ng hihi dyng (TUx) bang oo b) ty le thupi vai cac san pham khac d) a muc ma hiJu dyng bien (MUx) bang 0 13. "Dir doan phan umg ciia nguoi tieu diing vai san pham ciia doanh nghiep nay khi doanh nghiep khac thay d6i gia" la mot irng dyng cua: a) h8 so CO gian cua cau theo gia c) he so co gian cua cau theo thu nhap » h§ so CO gi3n cheo d) ham san xult 14. Ham clu thj trudng cua may vi tinh Lenovo la Q = -2P + 6. Vay doanh thu cao nhlt ma h3ng co thi dat dugc la: a) 4,5 b)6 c)3 d)l,5 15. Khi cac nha may dudng tang san lugng, gia mia se co xu hudng: a) giam c) khong thay doi >) tang d) ca ba y tren dIu sai. 16. Hang thang. An d ^ 300 ngan dong de mua banh mi hoac mi an lien. Khi gia banh mi tang, A n giam mua banh mi nen so lugng mi an lien ma An mua se: a) tuy thuoc vao d^ CO gian theo gia cua cau banh mi 6) ting b) giam d) nhucu 17. Cudng danh 500 ngan dong de mua sach va dia phim. Khi gia sdch giam, gid dTa phim khdng doi, Cudng giam mua dia phim. Dilu nay la: a) diing khi clu cua sach co gian it theo gia b) dung khi clu cua sach co gian nhilu theo gia c) vd ly vi gia sach giam chi anh hudng den s6 sdch dugc mua d) diing khi clu cua sich co gian dan v| theo g i i 18. MOt doanh nghiep dy dinh chi 1 ty dong cho chuang trinh quang cao tren truyin hinh va chucmg trinh tai trg hoc bdng cho sinh vi6n. Moi suit hoc bdng (H) tri gia 5 trieu dong, mdi l l n phat song chuang trinh quang cao (C) la 10 trieu dong. Phuang trinh dudng ding phi se la: a) lOH + 5C = 1000 c) 5H + IOC = 1000 b) 5H + 5C = 500 d) 5H + IOC = 500 19. Khi gia ciia USB tang 10%, tong so tiln ma ngudi tiSu diing chi cho san pham nay tang 20%. Vay co gian cua cau theo gia cua USB la: .a) Khong xdc djnh dugc c) Nhieu b) Donvi d)it 20. Thang nay thu nhap ciia Mai tang 15% so vdi thdng trudc (cac dilu ki?n khac khdng ddi), Mai da mua ve xem phim nhilu hon thang trudc 50%. Vay vdi Mai ve xem phim la: a) hang tieu dung c) hang d p thip ^ 1 hang xa xi d) hdng thilt ylu 21. D I cd t h i quylt dinh tang hay giam gia mot mat hang nao do nhlm tang t6ng doanh thu, doanh nghifp cin cd thong tin nao k l dudi dSy? a) Dg CO gian theo thu nhap ciia cau hang hoa do ' D0 co giSn theo gid cua clu hang hoa do b) DO CO gian theo gia cua hang hoa thay the cho d) Dg co gian theo gia cua hang hoa bd sung cho hang hoa do hang hoa dd 22. Thj trudng san phim A cd ham clu la Q = -2P + 140; ham cung la Q = 4P + 20. Do cung tang nen gia can blng da giam xuong thinh 15, san lugng can blng tuang ung vdi gia nay se la: a) 100 c)110 b) 80 , . ^ i n h dugc nlu bilt ham cung mdi. 23. Thj trudng san phim X cd ham cau la P = -3Q + 180 hdm cung la P = 2Q + 55. N l u chinh phu qui djnh gia toi thilu cho san phim ndy la 120dvt/sp thi s6 tiln ma chfnh phu phai chi d l mua hit s6 lugng san phSm thira la: a) 187,5 c) 1.200 b) 1.875 d) 1.500 24. Gia mOt kg g?© la 5.000 ddng. Sau khi nha nude tang thu thul moi kg la 500 ddng thi gia la 5.200d6ng/kg. Dilu nay cd nghla la: a) Cung hoan toan khong CO gian c) Cung co gi5n it hon clu b) c l u CO gian it hon cung d) Cung co gian nhieu hon clu Trang 2/8 vv ww.onthicaohoc.com First step to get Master diendan.onthicaohoc.com
  3. 3. 25. NhOng di6m can bang tieu dung irng vai nliiing mire gia ichac nhau cua san phim X nim tren dudng nao ki dudi day? >) Dudng tieu dung theo gia. c) Dudng Engel. ) b) Dudng tieu dung theo thu nhap. d) Dudng ngan sach. y ^^ 26. Khi doanh nghiep lira chon dugc qui mo san xult thich hgp vdi muc san lugng du ki6n san xult trong dai han thi d miirc san lugng do: a) chi phi bien dai han Idn hon chi phi bien ngln han chi phi bien dai han nhd ban chi phi bien ngln han b) chi phi bifin dai han blng chi phi bien ngln han d) ca ba y tren deu sai. 27. Mot doanh nghiep cd tong phi ngln han (TC) nhu trong bang sau: 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 TC 150 250 400 430 510 610 730 860 1010 a) Q = 50vaP=160 ^ Q = 4 0 v a P = 160 Djnh phi ciia doanh nghiep la: % 150 c)250 b) Cd so lieu tdng biSn phi mdi tinh dugc d) 1010 » 28. Mot dij trudng canh tranh hodn toan cd 1000 doanh nghiep cd ham tdng phi gidng nhau: TC - - 1 0 ^ + 100. NIU gia thi trudng la P = 40 thi sd cung thj trudng la: a) Q = 15.000 c)Q = 25.000 -b) Q = 50.000 d)Q = 40.000 29. Gia thj trudng ciia san phim A la 25 ngan ddng. Chi phi bien doi trung binh tdi thilu d l san xult san phim A cua doanh nghiep la 30 ngan ddng. Vay doanh nghifp nay nen: a) San xult miirc san lugng nhd han miirc san lugng can blng d l toi thilu hoa 16 T ^ thdi ddng ciia d l tdi thilu hda 16 c) San xult miic san lugng can bang d l tdi thifu hda lo ^ d) San xuat mire san lugng Idn ban miirc san lugng can blng d l tdi thilu hda 16 30. Gia thj trudng cua san phim X la 30 ngan dong trong khi chi phi trung binh tdi thilu cua doanh nghiep la 15 ngan dong. NIU doanh nghiep san xult muc san lugng can bang (MR=MC) thi doanh nghiep se: a) Dat dugc Igi nhudn kinh t l tdi da » Khdng Idi ma cung khdng 16 b) Tdi thilu dugc 16 kinh t l d) Chi cd dugc Igi nhuan thong thudng ve dau tu 31. Mgt doanh nghiep dgc quyin hoan toan cd ham clu v l san phim la P = 240 - 2Q va ham tdng phi la TC = + 20. san lugng va gia toi da hda Igi nhu^n cua doanh nghiep la: _^ c) Q = 180vaP = 40 TT ' K ^ C d) Q = 160vaP = 40 ^ ^ C i ^ - ' ^ ^ 32. Khi chinh phu tang thue theo san lugng ddi vdi hang d^c quyen hoan toan thi hang sg: — 2 a) Khdng san xult b) Bi giam Igi nhuan tucmg ung vdi sd tiln thul phai nop them Giam san lugng va tang gia ban d) Tang san lugng va giam gia ban 33. Khi ap dung chinh sach phan bi?t gia cho cac khiic thj trudng khac nhau thi so vdi khi khong phan bi?t gia, hang dgc quyIn hoan toan se d^t dugc: San lugng va Igi nhuan cao han c) San lugng cao han b) Lgi nhuan cao hem vdi cimg muc san lugng d) San lugng thap hem nhung Igi nhuan cao han 34. Trong dai han, lgi nhuan kinh t l cua hang doc quyIn hoan toan la s6 duang khi hang ho^it dong vdi: a) Quy md tdi uu $^ b) Quy mo nhd han quy md tdi uu Q c) Quy md Idn han quy md tdi uu JS^ Bat ky quy md nao 35. Hinh 1 mo ta tinh trang ciia m^t doanh nghiep canh tranh dgc quyen trong dai han. Miie san lugng can blng dai h ^ ciia doanh nghiep la: a) Qj c)Q, Q3 d ) Q 4 36. Dudng clu v l san pham ciia hang thilu so dgc quyIn thay ddi nhanh chdng do: sir gia nhap vao nganh tuang ddi de dang b) sy gia nhap vao nganh qua khd khan c) cac hang bi phu thudc lln nhau Trang 3/8 Hinh 1 Q i Q 2 Q 3 Q«
  4. 4. d) cac hang giu bi mat rieng 37. Khi cac hang tren thj tnrang thieu s6 dpc quyen lien minh lai vai nhau (cac dieu kien khac khong d6i): a) gia tang va san luong giam c) san lupng tang va gia giam b) gia va san luong khong thay doi -d)' san lupng khong thay d6i nhung gid tang 38. Duong Engel ciia san pham X co d^ng d6c xuong. Vay X la: a) Hang thiSt ySu c) Hang xa xi b) Hang c i p thip d) Hang thong thudng 39. Nhiing diem can bang tieu diing tucmg img vdi nhihig mure thu nhap khdc nhau nim tren dudng nao kk dudi day? a) Dudng ngan sach e) Dudng gidi h ^ kha nang san xuat b) Dudng tieu dCing theo gia ^ D u i m g tieu diing theo thu nhap A 1 40. Hinh 2 md ta tinh trang ciia mpt doanh nghiSp dpc quySn hoan ^ toan. Quylt djnh cua doanh nghi?p se k: a) Ngimg san xuit b) San xuat miie san luong can blng Q c) San xuat mure san luong nhd han Q ^) San xuat muc san lupng Idn hom Q [ R Hinh 2 LMC AC AVC Hinh 3 . , . , Q Q 41. Nha nude tang thue danh vao nha san xuat rugu ma khdng tang ddi vdi bia. Gia bia se t h i nao neu cung cua bia co gian hoan toan. khdng ddi b) bang gid rugu c)tang d)giam 42. Gia thj trudng dang la 80. Vdi san lugng Q = 40, bien phi trung binh (AVC) cua doanh nghiep la 70. Con sd 400 cho ta bilt: a) Thang du san xuit b);v Tiln Id MU -«) Doanh thu d) Lgi nhu$n 43. Hinh 3 cho thiy dudng lgi ich bien ciia 4 ngudi tieu dimg A, B, C, D doi vdi loai phim hanh dpng. Ai thich phim hanh dpng nhat? a) C e)A . b): D d) B 44. Mpt hang canh tranh hoan hao sg ngimg san xuat trong ngln han khi: » Gia thlp hon chi phi bien c) Doanh thu trung binh nhd hom chi phi trung binh b) Tong chi phi nhd hon tdng doanh thu d) T h ^ g du san xuat nhd hon 0 45. Doanh nghiep trong thj trudng canh tranh hoan toan: a) Cd tdng doanh thu (TR) bang tich cua san lugng (Q) va chi phf bien (MC) b) Dat can bang khi g i i blng chi phi trung binh (P=AC) -jp) Cd dudng clu hoan toan khdng co gian. d) Todn quyen quyet dinh gii ban san phim ciia minh. 46. Ham san xuat Q = K L " ' cho bilt: a) Nang suit giam din theo qui md c) Nang suit tang din theo qui md b) Nang suit khdng ddi theo qui md Chua t h i kit lufln dugc 47. Dudng ngan sdch cd dang: Y = 100 - 2X. N l u Py = 1 Ofhi: a) Px=20; 1=1000 c)Px=50; 1=2000 b)^ Px=20; 1=2000 d)Px=45; 1=1000 48. Tdng Igi nhuan dugc tinh theo cdng thiic: a) Tdng doanh thu - tdng bien phi ^ ^ ( G i a - chi phi tnmg binh) x san lugng ban b) (Gia - doanh thu trung binh) x san lugng ban d) Tdng doanh thu - tdng djnh phi 49. Phat bieu nao sau day khdng dung? a) Tren thj trudng, gia ca hang hda khdng phai ludn do ngudi bdn quylt djnh. b) Su dung tai nguyen hi?u qua cd nghla la san xult ra nhOmg san phim thda man nhu clu xa hpi va phuang an san xult phai nlm tren dudng gidi han kha nang san xult (dudng PPF). c) "Nha nude nen can thiep vao nin kinh t l d muc dp nao" la mpt npi dung thupc v l kinh t l hpc chuin tic. d) Nghien ciru vin d l lam phat la mpt npi dung thupc kinh t l Vi mo. Trang 4/8
  5. 5. 50. T6ng doanh thu ciia doanh nghiep doc quydn dat den miic t6i da Idii: ;a) Doanh thu bien (MR) eye d?i e) Doanh thu bien (MR) bang 0 b) Gia (P) bang chi phi bien (MC) d) Khong cau nao dung 51. GNP (GNI) Idiac vdi GDP nhu thS nao a) GNP bang GDP trir di phan thue thu nhSp ca nhan b) GNP bang GDP cpng thu nh$p tai san rong tvr nude ngoai c) GNP bang GDP trCf di t i t ca cac khoan thu6 '^d^GNP bang GDP trir thu nhSp tai san rdng tii nude ngoai 52. Cac khoan nao dugc tinh vao GDP a) Tdt ca cac hang hda dugc san xuit trong nen kinh xi trir nhap khiu b) Tit ca cac hang hda djch vu dung cho san xuat trir di phin khiu hao , ^ T a t ca cac hang hda dugc san xuit trong nen kinh tk d) Tit ca hang hda djch vy dugc sir dyng cho tieu diing cuoi ciing 53. v i n d l nao sau day thugc ve ITnh vye kinh t l vT md nhilu hem kinh t l vi md a) On djnh lam phat c) On djnh gia lucmg thyc b) On djnh gia hang hda thilt y l u nhu dien, xang dau _Ji^Tit ca dIu diing 54. Gia sir dan chiing cd khuynh hudng tilt kifm nhilu hem doi vdi phan thu nhap tang them, khi dd s6 nhan keynesian a) Khdng xac dinh dugc /H) Tang b) Khdng thay ddi d) Giam 55. GDP thue la a) GDP dugc tinh theo gia ciia nam hifn hanh b) GDP dugc tinh theo don vj USD c) GDP dugc tinh theo gia cua mOt nam cd dinh lam nam gdc )^GDP sau khi da trur di phan thul giin thu 56. Lam phat la a) Sy tang gia ciia nhien li?u nhu xang dau c) Su tang gia ciia luong thyc thyc phim b) Sy tang gia eua vang va USD g'^ cua hang hda noi chung 57. Nhu ciu the gidi thay ddi lam xuit khiu giam xudng, khi do sd nhan keynesian sg ,«)1Chdng xac dinh dugc c) Khdng thay ddi b) Giam d) Tang 58. Kinh t l hgc vT md nghien ciru v l a) Cac quylt djnh ciia doanh nghiep nhu san lugng, gia ban Cac vin d l cua todn nIn kinh t l nhu tang trudng, lam phat c) cac quylt djnh cua hg gia dinh v l tiSu dung, tilt ki?m d) Tit ca deu diing 59. Nha diu tu nude ngoai dem tiln vao Viet nam d l diu tu chiing khoan, khoan nay dugc ghi vao dSu trong cdn cSn thanh todn Ji^rTrudng hgp nay khdng dugc ghi nhan trong can can thanh toan b) Tai khoan von va tai chinh c) Dy trii ngoai hdi d) Tai khoan vang lai 60. Gia su trong nam nao dd xuit khiu it hem nh?ip khiu, khi dd co t h i kit luan gi ve can can thanh toan cua nam a) Tai khoan von va tai chinh bj tham hyt J f ^ ^ ^ ^' b) Tai khoan vang lai bj tham hyt d) Tit ca diu sai 61. Nhung hang hda san xuit ra khdng ban hit cd dugc tinh vao GDP va tinh vao dau a) Dugc tinh vao GDP v i nim trong chi tieu hg gia dinh b) Dugc tinh vao GDP va nam trong khoan diu tu c) Dugc tinh vao GDP vd nim trong phan chi tieu chinh phii ^ Rhdng dugc tinh vao GDP 62. Chi so gia tieu diing la a) Gia vang va USD c) Gia nhien li?u nhu xang diu b) Gia luong thyc va hang hda thiet yeu d) Tit ca deu sai Trang 5/8
  6. 6. 63. GDP tinh theo phuorng phap chi tieu bao gdm a) Chi tieu cua h p gia dinh, chi tieu chinh phii, chi tieu dau tu, chi tieu nhap Ichau, trir chi tieu xult khiu b) Chi tieu ciia h p gia dmh, chi tieu chinh phu, chi tieu dau tu, chi tieu xult khiu, trir chi tieu nhap khiu ^e) Chi tieu cua h p gia dinh, chi tieu dau tu, chi tieu nhap khau, chi tieu xult khiu d) Chi tieu cua h p gia dinh, chi tieu chinh phu, chi tieu nhap khau, chi tieu xult khiu 64. San phim trung gian va san phim cu6i ciing dupe phan biet theo a) t h d i gian sir dung c) Gia tri cua hang hoa b) Muc tieu su dung d) Nguon gdc san xult 65. Gia tri xult khiu ea phe va gao cua Viet Nam se dupe ghi vao muc nao trong can can thanh todn a) Tai khoan vSng l a i c) Tai khoan vdn va tai chinh b) Dir trii ngoai hdi d) Tai trg chinh thiic 66. Gia su ham chi tieu cua hg gia dinh l a 150 + 0.8Y khi dd he sd tieu dung bien l a a) 0.2 X0.8 b) 0.8Y d)0.2Y 67. Dudng Phillips trong ngln han th6 hi6n moi quan he gi a) Nghjch biln giua l a m phat va ti gid c) Nghich bien giii'a l a m phat va thit nghiep -^^)1E)dng biln g i u B lam phat va thIt nghiep d) Nghjch bien giQa. l a m phat va lai suit 68. Ngan hang trung uomg quyet djnh mua trai philu chinh phu, khi do a) Lugng tiln co sd khdng ddi nhung cung tiln danh nghia tang b) Lugng tiln co sd tSng nhung cung tiln danh nghla khdng thay ddi c) Ca hai ylu td tien co sd v i cung tien danh nghta diu giam d) Lugng tiln co sd vd cung tien danh nghia diu tdng 69. Gia su co hdm chi tieu cua h p gia dinh l a C=200-K).6Y khi dd chi tieu tu dinh l a a) 80 c)0.6Y b) 120 t ) 2 0 0 70. Cdn can thuong mai tdng khi a) Nhdp khiu giam c) Vdn FDI tdng b) Ngudi Viet nam d nude ngoai gdi tiln v l nhieu h e m Jl) Tdt ca deu diing 71. San lugng tilm ndng la san lugng ciia nIn kinh t l d) Khi cac diu vao dugc sir dyng dly dii c) Khi ti le thIt nghiep bdng khdng b) Khi can can thanh todn can bdng d) Khi ngan sach chinh phu can blng 72. Do cac tien ich ngan hang phat triln, ngudi ddn thich su dyng djch vy the ngdn hang nhilu h o n va giam su dyng tiln mdt, khi dd cd thi suy doan so nhan tiln sg cd khuynh hudng ^^.afkhdng thay ddi c) Tang len b) Giam di d) Khdng xac djnh dugc 73. Co sd tiln (hay tiln manh) bao gom ^ y t i l n mdt trong l u r u thdng va tien gdi t?i cac ngan hang b) Dy trur bit bugc ciia cac ngan hang thuong mai va tdng du ng tin dyng c) Tiln mdt trong luu thdng va du trii tiln mdt tai ngan hdng d) Tien gdi ciia cac ngan hang thuong mai tai ngan hang trung uong 74. Ty I? thIt nghi?p tu nhien l a a) Ty 16 thIt nghiep xay ra trong thyc t l c) Ty I? that nghiep do thay ddi co clu V ^ T y le thIt nghiep khi thi trudng lao ddng can bdng d) Ty 1? thIt nghiep tam thdi 75. Gia su ham chi tieu cua h p gia dinh l a C = 300 + 0.7Y khi do he so tilt kiem bien l a a) 0.7 ^.x)0.3 b) 0.3Y d)0.7Y 76. Dieu nao sau day thupc ve chfnh sach tai khda a) Cac quylt djnh v l bien dp ti gia c) Cdc quylt djnh v l trin l a i suit huy dpng pf) Cac quylt djnh v l thul va chi tieu chinh phu d) Cac quylt djnh v l ti le du trvt b i t buoc 77. Chiiih sach on djnh l a ^^^r^Cac chinh sach nhdm giii san lugng gin mire tilm ndng c) Cac chinh sach nhim giam l a i suit b) Cac chinh sach nhdm giam ti gia d) Cac chinh sach nhdm giam tham hyt ngan sach Trang 6/8
  7. 7. 78. Yeu to nao sau day lam djch chuyen duong tdng cku qua trai a) Chinh phu tang chi tieu c) Nhu c3u thg gidi thay ddi lam xuSt khiu giam xudng b) Ngudi dan thich mua hang san xult trong nude hom Tit ca diu diing 79. N6u ngan hang trung ucmg muon giam cung tiln, bien phap nko cd thi sir dung a) Mua trai philu chinh phu c) Giam I5i suit ehilt khiu b) T5ng ti 1? dy trii bit buoc d) Tit ca diu dung 80. c l u tiln thirc cd mdi tuang quan nhu t h i nao vdi lai suit va san lugng a) Nghjch biln vdi ca san lugng va lai suit e) Ddng biln vdi ca san lugng va lai suit b) Nghjch biln vdi san lugng va ddng biln vdi lai suit d) Nghjch biln vdi lai suit va dong biln vdi san lugng 81. Gia su nIn kinh t l dang suy thodi do dd thu nhdp giam va miirc gia cung giam, khi dd tren thj trudng tiln te lai suit can blng se thay ddi theo chieu hudng nao a) Lai suit tang Lai suit giam b) Lai suit khdng thay ddi d) Khdng xac djnh dugc 82. Trong chi dg ti gid hdi dodi tha ndi, gia su chinh phii quyet djnh mua ngo?i te d l bd sung vao dy tra ngoai hdi, khi dd i^ieu kha nang gia trj ddng tiln trong nude se .^^Giam e)Tdng b) Khdng xac dinh dugc d) Khdng thay ddi 83. Ngan hdng trung uong mudn giam cung tiln d l chong lam phat, td hgp cac chinh sach nao sau day se cd tac dgng manh nhlt a) Tdng ti le dy tru bit bugc, tdng Idi suit chilt khiu, mua trai philu chinh phu b) Giam ti le du tru bit bugc, giam lai suit chilt khiu, mua trai philu chinh phii .Jj^^ang ti 1? du trir bit bugc, tang lai suit ehilt khiu, ban trai philu chfnh phii d) Giam ti le du trii bit bugc, giam lai suit chilt khiu, ban trai philu chinh phii 84. Ngan hang trung uong quylt djnh ban trdi philu chinh phu, khi do a) So nhan tiln khdng ddi nhung cung tiln danh nghTa giam b) Sd nhan tiln tang va cung tiln danh nghia tdng c) So nhan tiln giam nhung cung tiln danh nghia tdng d) Sd nhdn tiln giam nhung cung tiln danh nghla khdng ddi 85. Trong ddi han, cac y l u td ndo sau day se lam djch ehuyin dudng tdng cung qua phai a) Chfnh phii gia tdng chi tieu e) Nhu clu nhap khiu gidm di ^ Miie gid giam di d) Khdng cd eau nao diing 86. Nen kinh t l tdng trudng manh Idm thu nhap tang len, d l giu- lai suit tren thj trudng tien te khdng ddi, nhdm chinh sach nao sg cd nhieu kha nang nhlt d l dat myc tieu ^) Ban trai philu chinh phu, giam Idi suit ehilt khiu, giam ti 1? du trii bit bude b) Mua trdi philu chfnh phii, tdng Idi suit ehilt khiu, tdng ti 1§ du trii bit bugc c) Ban trdi philu chfnh phu, tdng Idi suit chilt khiu, giam ti I? dtrii bit bugc d) Mua trai philu chinh phii, gidm lai suit chilt khiu, giam ti le dy trir bit huge 87. Muc gia tdng len, ddng thdi ngdn hdng trung uong quylt dinh giam ty If dy trir bit buoc, khi dd cung tiln thue se thay ddi t h i nao a) Khdng xdc djnh dugc c) Khdng thay ddi b) Giam .d^Tang 88. Gid sd ty gia danh nghla khdng ddi nhung lam phdt trong nude cao hon lam phat nude ngodi, khi dd gid trj dong ndi tese a) Gidm c) Tdng b) Khdng thay doi d) Khdng t h i xdc djnh dugc 89. Trong che dg ti gid hdi dodi cd djnh, do tin tudng nIn kinh t l se phat triln nen cdc nha diu tu nude ngoai dua vdn vao qudc gia, khi dd neu mudn dn djnh gid trj dong ngi t6 nha nude cIn thyc hien dilu gi a) Tdng chi tieu chinh phu de cdn doi sue mua ciia ddng ngoai te b) Khdng cIn can thiep, thj trudng se ty dilu chinh c) Tdng cudng ban ngoai t? ^ Tang cudng mua ngoai te 90. Cdng ty ndo sau day bj anh hudng nhu t h i ndo khi ddng tiln Viet Nam bi mit gia a) Mot cdng ty d Viet Nam nhap khau linh kien may tfnh tir My se cd lgi Trang 7/8
  8. 8. b) Mot cong ty giay a Viet Nam xuat ichau sang My se do lgi c) Mgt cong ty hang nhura gia dung a Viet Nam xult khau sang My se bi thi?t hai d) Mgt cong ty Trung Quoc xuat khau do chai sang My se co lgi 91. Mgt n6n kinh t6 dang boat dgng a muc san lugng tiSm nang, n6u ngan hang trung uong giam ti le du trii bat huge ddng thai chinh phii giam thue, khi do nhilu kha ndng miic gia se co khuynh hudng thay doi nhu the nao a) Khong xac djnh dugc ^ G i a m b) Khong thay d6i d) Tang 92. Nin kinh t l dang bj ap luc lam phat, khi do nhom chinh sach nao co nhilu kha nang nhlt d l giiip giam ip luc lam phat ^ B a n trai philu chinh phu, tang ti 1? du trir bit bugc va giam thue b) Ban trai philu chinh phii, tang ti le du trii bit bugc va tang thul c) Mua trai philu chinh phu, tang ti le du trii bit buoc va tang thul d) Ban trai philu chinh phii, giam ti le du trii bit bugc va tang thul 93. Gia sur ngan hang trung uomg quylt djnh mua trai philu chinh phii, khi do tdng clu se a) Giam c) Khdng xdc djnh dugc » Khdng thay doi d) Tang 94. Gia sir nIn kinh t l theo he thong ti gia hdi doai cd dinh va dang cd nguy ca suy thoai, td hgp chinh sach nao cd nhilu kha nang nhlt d l giiip gia tang GDP a) Nang gia ddng ndi te, giam lai suit chilt khiu va gia tang chi tieu chinh phii Pha gia ddng ngi te, giam lai suit chilt khiu va gia tang chi tieu chinh phii c) Pha gia ddng ngi te, tang ti le du trii bit bugc va giam thul d) Nang gia dong ndi t^, ban trai phieu chinh phii va gia tang chi tieu. 95. Gia sur nIn kinh t l theo he thdng ti gia hoi doai cd dinh va boat ddng dudi miic san lugng tilm nSng, de kich thich nen kinh t l , td hgp chinh sach nao se cd nhilu kha nang giiip dat muc tieu a) Nang gia dong tiln, giam ti le du trir bit bugc, giam thue b) Pha gia ddng tiln, ban trai philu chinh phd, tdng thul c) Pha gia dong tiln, mua trai philu chinh phii, giam thul d) Nang gia dong tiln, tang lai suit chilt khiu, tang thul 96. Gia sii chinh phii quylt dinh giam chi tieu cdng, ddng thdi ngan hang trung uang quyet dinh ban trdi philu chinh phii va giam ti le du trii bit bugc, khi dd tdng clu se a) Khdng xac dinh dugc /6) Giam b) Khdng thay ddi d) Tang 97. NgSn hang trung uang quylt djnh giam ti le du trii bit bugc, ddng thdi chinh phii quylt djnh giam thul, khi dd tdng cau s6 a) Giam c) Khdng thay doi ib) Tang d) Khdng xdc djnh dugc 98. N i n kinh t l dang d dudi miic san lugng tilm nang. Chinh phii quylt djnh tang thul, khi dd d u doan lai suit cin bang tren thj trudng tiln te se thay ddi theo chilu hudng nao a) Gidm je)^Khdng xac djnh dugc b) Khdng thay doi ' d) Tang 99. Nin kinh t l dang d miirc san lugng tilm nang. Chinh phii thue hiSn khuyin khich xult khiu ddng thdi khuyin khich dan chung chuyin sang tiSu diing hang ndi dia. Mat khac, ngan hang trung uomg gidm ti 1? du trii bat bugc. Khi dd k i t qua nao sau day cd nhilu kha nang xay ra ^ S a n lugng se tang manh nhung gia ca khdng tang nhilu b) Ca san lugng vd gia ca se tang manh c) san lugng khdng thay doi nhilu nhung g i i ca se tang nhilu d) ca san lugng vd gid ca se khdng thay ddi nhilu 100. Gia su xult nhap khiu phy thudc vao ti gia hdi doai va nin kinh t l dang d mure san lugng tilm nang. D l giam tham hyt mau djch nhung khdng gay dp lyc vdi lam phat, td hgp chinh sach nao cd t h i sd dyng a) Nang gia dong ndi t? kem theo chinh sich tki khda thu hep b) NSng gia ddng ndi te kem theo chinh sach tai khda md rdng e) Pha gia ddng ndi te kem theo chinh sach tai khda thu hep d) Pha gia ddng ndi te kem theo chinh sach tai khda md rgng Trang 8/8

×