Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utti mitä uutta htthk oppaassa

2,204 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utti mitä uutta htthk oppaassa

 1. 1. Hyvinvointia työstä © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 2. 2. Mitä uutta HTTHK oppaassa 23.10.2013 Jukka Uitti 1.11.2013 Esittäjän nimi 2 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 3. 3. Keskeistä asetuksessa • Työnantajaa velvoittava asetus • Työterveysyhteistyö työpaikalla • Työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö • Suunnitelmallisuus, vaikuttavuuden seuranta ja arviointi • Työntekijän työssä selviytymisen edistäminen, voimavaralähtöisyys • Laadun parantaminen tth:ssa, laatujärjestelmä pakolliseksi • Ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutus 1.11.2013 Esittäjän nimi 3 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 4. 4. Mitä uutta? • hyvä kysymys, mitä pitäisi kysyä useammin eri yhteyksissä – vaatii katsomista taaksepäin • osin voisi vastata että mitään uutta ei ole sinänsä käsitteellisesti • ottaen huomioon toimintatavat ja toiminnan painopisteet uutta on paljon! • "on the edge" – mihin suuntaan tie vie 1.11.2013 Esittäjän nimi 4 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 5. 5. Vaikuttavuudesta • Työterveyshuoltolain soveltajan oppaassa 2002 "vaikuttavuudella tarkoitetaan työterveyshuollon tavoiteltujen vaikutusten seurantaa, jolla tarkoitetaan esimerkiksi terveydellisten vaikutusten, toteutuneiden toimenpide-ehdotusten ja taloudellisten vaikutusten seurantaa. • Lainsäädännön ja työelämätyöryhmien määrittelyjen perusteella voidaan päätellä, että vaikuttavuudella tarkoitetaan työterveystoiminnan (työpaikan ja työterveyshuollon toimien ja yhteisten toimien) avulla aikaansaatua muutosta tavoitteen suuntaan 5 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 6. 6. Vaikuttavuuden arvioinnin ketju Seuraukset (laajemmat vaikutukset) Tarpeet Vaikutukset (välittömät tulokset) Relevanssi Tavoitteet Resurssit (panokset) Toimenpiteet (toteutus) Tuotokset (suoritteet) Tehokkuus Vaikuttavuus Hyöty ja kestävyys © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 7. 7. Jokainen asia on aikansa tuote, niin myös HTTHK –asetus ja opas • Käsitteenä jo 1990-luvulla, 1997 ensimmäinen Hyvän työterveyshuoltokäytännön soveltamisopas • Käypä hoito- suositusten innoittamana • Vna 1484/2001 hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta • kuvaa yksityiskohtaisemmin työterveyshuoltokäytännön perusteita sekä työterveyshuollon sisältöä 2007 edellinen opas 1.11.2013 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 8. 8. Työterveyshuolto – osa työelämän kehitystä • Maan tilanteen kehitystä: • -70-luvun vahvan yhteiskunnallisen kehityksen (lait) jälkeen suljetusta taloudesta globaaliin -80 luvun "Euroopan Japanin" kautta syvään lamaan -90-luvulla, yli 10 vuoden nousukauteen, uuteen talousahdinkoon, kestävyysvajeeseen • Sisältökehitystä: • -70 –luvun terveysvaarojen ehkäisystä, altisteista, kuormituksesta työkykyä ylläpitävään toimintaan -90 alussa, psyykkiset ja psykososiaaliset asiat, työkyvyn tuki (työelämätyöryhmät) 2000-l. 1.11.2013 Esittäjän nimi 8 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 9. 9. Työterveyshuolto – osa työelämän kehitystä • Järjestelmäkehitystä: • omista asemista ulkoistukseen -90-luvulta, liiketoiminnan, ketjuuntumisen lisääntyminen, sairaanhoidon korostuminen perusterveydenhuollon toimimattomuuden vuoksi 2000-luvulla, pienyritysten antama haaste koko ajan • Samaan aikaan stabiili säädöspohja, 2000-luvun alussa tth-laki, työturvallisuuslaki • mahdollistaa laajan tth- ehkäisevän tekemisen verrattuna moniin Euroopan maihin (lähes ainoita joissa sairaanhoito mukana työterveyshuollossa) Esittäjän nimi 1.11.2013 © Työterveyslaitos 9 – www.ttl.fi
 10. 10. Mitä uutta? • Hyvä työterveyshuoltokäytäntö-asetus on uudistettu työelämätyöryhmien ja hallitusohjelman hengessä. • Työurien pidentäminen kaikin keinoin • lait, sopimukset… pehmeät keinot • Työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy nousseet keskiöön, fokusoidaan! • Työkyvyttömyyden ehkäisyssä tärkein fokus, koska suurin hyöty kaikille on estää ns. turhat työkyvyttömyyseläkkeet (ei seurantaa, ollaan jonoissa, ei tehdä yhteistyötä eri järjestelmien välillä jne.) 1.11.2013 Esittäjän nimi 10 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 11. 11. TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1§ 2mom) Yhteistoimin edistää: 1.työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2.työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; 3.työntekijöiden terveyttä sekä työja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä 4.työyhteisön toimintaa. 8.2.2013 Jukka Uitti 11 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 12. 12. Mitä uutta? • Säädökset ja käytännöt ovat aikaisemminkin korostaneet yhteistyötä ja samantyyppisiä tavoitteita…tosin nyt • työkyvyn tukeen liittyvät tehtävät kirkastavat työterveyshuollon roolia enemmän asiakkaiden keskuudessa ja yhteiskunnassa. Syntyy tarve! • Nyt on tarkoituksena saada aikaan entistä kattavammin yhteistä tavoitteellista toimintaa ja seurata toimintaa sekä tuloksia. • Laatujärjestelmä auttaa tässä tehtävässä. 1.11.2013 Esittäjän nimi 12 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 13. 13. Samaan tavoitteeseen tähtää • Työterveyshuollolta edellytetään yhteistyötä myös muun terveydenhuollon sektorien ja kuntoutuksen kanssa, jotta työkyvyttömyyden ehkäisy olisi mahdollisimman tehokasta. • Työkyvyn tuen hoito- ja kuntoutusketjuilla tukea työkykyyn –hanke (Kimmo Tarvainen, TTL) Projektin yleisenä tavoitteena on työurien pidentäminen paremmalla terveydenhuollon eri tasojen yhteistyöllä. Käytännön tavoitteena on saada aikaan alueelliset työkyvyn tuen hoito- ja kuntoutusketjut 1.11.2013 Esittäjän nimi 13 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 14. 14. Yhteistyö Kristiina Mukala 28.9.2012 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 15. 15. Positiivista kehityksessä • Osatyökykyisten työllistyminen tärkeätä • Työterveyshuolto katsotaan yhteiskunnassa yhdeksi tärkeistä ns. pehmeistä keinoista työkyvyttömyyden ehkäisyssä, sosiaalinen tilaus • Lakimuutokset ja päättäjien asenteet antavat "valtuutuksen" työterveyshuollolle tarjota työterveysyhteistyökäytäntöjä asiakasorganisaatioille 8.2.2013 Jukka Uitti 15 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 16. 16. Negatiivisia? mielikuvia • Mielikuvia siitä, että työterveyshuolto on "henkilöstöetu", erityisesti siksi että päästään nopeasti lääkärille ja erikoislääkärille… • ->Sairaanhoitopainotteisuuden mielikuva, vähemmän työpaikalla näkyvyyttä • Tuotekeskeinen toimintatapa, "standardoidut" paketit, asiakas ei tiedä mitä ostaa, "asiantuntijavalta" myyjällä • Epätietoisuutta, tuottaako toiminta lisäarvoa asiakasorganisaatiolle? Mitä asiakas hyötyy? • Mieltävätkö asiakkaat, että hyöty riippuu heistä itsestään? 1.11.2013 Esittäjän nimi 16 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 17. 17. Asiakkuudet tth:ssa • Organisaatioasiakkuus • • O: työnantaja toivoo, että työntekijät käyvät töissä, tietoa ja uskoa tth:n mahdollisuuksista yhdessä toimien TTH: tarvetta kehittää organisaatio-osaamista, yhteistä kehittämistä, yhteistyön syventämistä kohti kumppanuutta - pitkäjännitteisyys • Yksilöasiakkuus, työntekijät • • • tt:t arvostavat nopeata sairaanhoitoa ja terveystarkastuksia työn "potilaspainotteisuus", tth osaa hoitaa koulutuksensa kautta, voi ohjata yksilöasiakkuuden painotukseen yksilön valinnan vapaus lisääntyy, vaikuttaako koko järjestelmän kehitykseen (vrt THL ehdotus pthkehittämiseen) 1.11.2013 Esittäjän nimi 17 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 18. 18. Asiakkuudet tth:ssa • Yhteiskunta-asiakkuus • • • lait, kolmikantainen ohjaus, odotukset ja tavoitteet työurien pidentämiseksi, korvausjärjestelmä "asiakassuhteiden kolmas mies" 1.11.2013 Esittäjän nimi 18 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 19. 19. Käsitehierarkia Työhön liittyvät sairaudet Ei syy-yhteyttä työhön, mutta - tauti voi rajoittaa työkykyä - työ voi pahentaa oireita Syy-yhteys työhön Työperäiset sairaudet Ammattitaudit - työ on pääasiallinen syy - syyosuus > 50% - laki, oikeuskäytäntö - yhteiskunnallinen sopimus Osittain työperäiset sairaudet - työ on taudin osasyy - syyosuus < 50% © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 20. 20. Työkyvyn moniulotteisuus 1.11.2013 Mervi Viljamaa 20 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 21. 21. "Back to basics" - yhteistyö • kompleksiset ongelmat tarvitsevat oman organisaation sisäistä ja työterveyshuollon asiantuntijan yhteistyötä • uutta, kun työelämässä viesti ymmärretään laajasti • mielikuvat, käsitykset, tutkittu arviointitieto tth:sta tukee tarpeiden mukaisia räätälöityjä palveluita eikä ns. standardipaketteja • Oppaan nimi voisi olla myös ”Hyvät käytännöt työterveysyhteistyössä”, koska asetuksen keskeinen uusi käsite on työterveysyhteistyö. 1.11.2013 Esittäjän nimi 21 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 22. 22. Työterveyshuollon vaikuttavuus on yhteistyötä TYÖTERVEYSTOIMINTA -tavoitteet Työterveyshuollon panokset ja toiminta Työterveysyhteistyö -toimintamallit Työpaikan panokset ja toiminta Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos Suoritteet/tuotos VAIKUTUKSET yhteinen seuranta 22 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 23. 23. Työterveysyhteistyö (Rantahalvari 2011) • • • Laadukas ja vaikuttava työterveyshuolto toteutuu silloin, kun yhteistyö työpaikkojen kanssa on sujuvaa ja suunnitelmallista sekä kun toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhdessä. Vastuu työpaikan turvallisuudesta, terveellisyydestä ja työkykyyn vaikuttavien tekijöiden hallinnasta on työnantajalla. Edellytyksenä on työn järjestäminen ja johtaminen niin, että jokaisella työpaikalla olevalla on tieto ja käsitys työn riskeistä (selvillä olemisen periaate) ja toimintatavoista, joilla voidaan ehkäistä ja vähentää riskien seurauksia (varautumisen periaate). Terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä edistävien ja työhön palauttavien toimien toteuttaminen on työnantajan ja työntekijöiden yhteistyötä, johon työterveyshuolto tuo mukaan oman asiantuntemuksensa (osallistumisen periaate). 23 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 24. 24. Työterveysyhteistyön perusta (KELA 24.1.2012 Arto Laine) Työnantaja Työkykyä ylläpitävä toiminta Työkykyjohtaminen selvillä oleminen varautuminen Työterveyshuolto Työterveysyhteistyöprosessi HTTHK primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio Työpaikan toimenpiteet Työterveyshuollon toimenpiteet 24 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 25. 25. Tarpeista vaikutuksiin • Työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö perustuu yhteiseen tarvearvioon ja tavoitteiden asettamiseen, sovittujen tavoitteiden mukaisiin toimenpiteisiin sekä tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja arviointiin. • Yhteistyö: välttämättömyydestä hyve • Vaikutuksia ei voi syntyä ilman yhteistyötä • Asiakasnäkökulma uusiksi: asiakkaan tiedettävä riittävästi, jotta kiinnostuvat ja pystyvät asettamaan aidot tavoitteet itselleen ja yhteiselle toiminnalle 1.11.2013 Esittäjän nimi 25 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 26. 26. Organisaatio X • • • • • • • tules tk-eläkkeitä ja samasta syystä poissaoloja paljon, selvästi tärkein poissaolojen syy tavoitteeksi niiden vähentäminen yhteistyössä henkilöstön ja tth:n kanssa, ylin johto sitoutuu onnistuneita esimerkkejä löytyy, samoin tutkimustietoa mm. työhön paluun tukemisesta konkreettisille tavoitteille indikaattorit työterveystoiminta ja työkyvyn tuki tavoitteen palvelukseen, suunnitelmallinen yhteinen toiminta ja seuranta – kaikki preventiotasot prosessit mm. terveystarkastukset sisällöltään tukemaan tavoitetta, sairaanhoidosta poimitaan tapauksia ehkäiseviin toimenpiteisiin arvioinnissa tietoa tuloksista, muutetaan tarv. käytäntöjä 1.11.2013 Esittäjän nimi 26 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 27. 27. Vaikuttavuuden arvioinnin ketju Seuraukset (laajemmat vaikutukset) Tarpeet Vaikutukset (välittömät tulokset) Relevanssi Tavoitteet Resurssit (panokset) Toimenpiteet (toteutus) Tuotokset (suoritteet) Tehokkuus Vaikuttavuus Hyöty ja kestävyys © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 28. 28. Työterveystoiminnan vaikuttavuus Vaikuttavuus tarkoittaa toiminnan aiheuttamaa muutosta tavoitteen suuntaan. Arvioinnin tarkastelukohteet: • tulos (esim. tautien määrä) • vaikutusketju • työolot (altistuminen, …) • toimintajärjestelmät (prosessien asianmukaisuus ja laatu) 28 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 29. 29. Toteutuksen osaprosessien laadun vaikutukset – sama panos A - C Toteutus A B C Panos Panos Panos Lopputulos Osaprosessi 1 Toimii Osaprosessi 2 Toimii Osaprosessi 3 Toimii Tuotos - tavoiteltu Osaprosessi 1 Toimii Osaprosessi 2 Toimii Osaprosessi 3 Ei toimi Tuotos Osaprosessi 1 Ei toimi Osaprosessi 2 Ei toimi Osaprosessi 3 Ei toimi Tuotos - jonkinlainen Vaikutus, Vaikuttavuus - tavoiteltu Vaikutus, Vaikuttavuus - jonkinlainen Vaikutus, Vaikuttavuus - nolla - nolla Toteutuksen osaprosessien tunnistaminen, laadun arvioiminen ja parannusten toteuttaminen ovat avaimia vaikutuksen ja vaikuttavuuden kohenemiseen. 29 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 30. 30. ja että millainen opas… • HTTHK -opas on käsikirja, missä kuvataan työterveyshuollon ja -yhteistyön hyvät käytännöt. • Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (HTTHK) oppaan tarkoitus on auttaa ohjaamaan suomalaista työterveyshuoltotoimintaa entistä laadukkaampaan ja vaikuttavampaan suuntaan. • Opas uusiutuu vuoden 2007 versiosta. 1.11.2013 Esittäjän nimi 30 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 31. 31. Sisällysluettelo • • • • • • • • • • • • • • Esipuhe Lukijalle 1. Hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet 1.1 Uudistunut lainsäädäntö 1.2 Hyvä korvauskäytäntö 1.3 Työterveyshuollon tavoitteet ja vaikuttavuus 1.4 Työterveysyhteistyö 1.5 Asiakasnäkökulma 1.6 Moniammatillinen toimintatapa 1.7 Ammatillinen pätevyys ja osaamisen varmistaminen 1.8 Eettinen toiminta työterveyshuollossa 1.9 Työhön liittyvät sairaudet 1.11.2013 Esittäjän nimi 31 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 32. 32. Sisällysluettelo 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2. Työterveystoiminnan järjestäminen 2.1 2.2 2.3 2.4 Asiakkuuden hallinta Työterveyshuoltoyksikön laatu Työterveyshuollon asiakirjat ja tietosuoja Pienten yritysten työterveyshuollon toimintamalli 3. Työterveyshuollon palvelut 3.1 Työpaikkaselvitys 3.2 Toimintasuunnitelma 3.3 Työkyvyn tuki 3.4 Työyhteisön toimivuuden edistäminen 3.5 Terveystarkastukset 3.6 Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus 3.7 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 3.8 Työpaikan ensiapuvalmius 3.9 Sairaanhoito työterveyshuollossa liitteenä asetus 1.11.2013 Esittäjän nimi 32 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 33. 33. Opas • "keittokirjamainen: jokainen luku pyrkii olemaan itsenäisesti luettavissa, jolloin syntyy jonkin verran toistoa koskien keskeistä ydinsisältöä. • Oppaassa kuvataan laatujärjestelmän perusteet, vaikka laatujärjestelmää koskeva opas valmistuu myöhemmin. • Ei tekstiviittauksia eikä tutkimusnäyttöä, mitä kustakin asiasta tiedetään. Useissa työterveyshuollon prosesseissa näyttö onkin enemmän kokemusperäistä kuin tieteellistä. • Lisätietoa kaipaavat löytävät sitä lähdeluetteloista 1.11.2013 Esittäjän nimi 33 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 34. 34. Täydentävä aineisto • Työterveyslaitoksen verkkosivuille tuotetaan oma sivusto ”Hyvälle työterveyshuoltokäytännölle”, jossa on lukujen aiheittain lisäaineistoja, joita ei mahdutettu oppaaseen ja lisäksi tarvittavia lomakkeita. • Oppaan sähköiseen versioon saadaan niitä linkitettyä yksityiskohtaisemmin ja siten tausta- ja lisätiedot tarvittaessa asian yhteyteen. • Oppaat työterveysyhteistyöstä (isot ja pienet yritykset) • Arviointilistat työkyvyn tuen toimintamallien itsearviointiin (työpaikka ja työterveyshuolto) 1.11.2013 Esittäjän nimi 34 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi
 35. 35. Kiitos! 1.11.2013 Esittäjän nimi 35 © Työterveyslaitos – www.ttl.fi

×